Kế hoạch 269/KH-UBND trọng tâm công tác tư pháp năm 2020 của Hà Nội

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------------

Số: 269/KH-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2019

 

 

KẾ HOẠCH

Trọng tâm công tác tư pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020

-------------

 

Thực hiện chủ đề công tác năm 2020: “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp”; Căn cứ Chương trình công tác năm 2020 của Bộ Tư pháp, chỉ đạo của Thành ủy, Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 của HĐND Thành phố về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của thành phố Hà Nội, UBND Thành phố xây dựng Kế hoạch trọng tâm công tác Tư pháp năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục thực hiện Hiến pháp năm 2013, Luật Thủ đô, Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 2/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách Tư pháp đến năm 2020, Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 06/01/2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2020, Kết luận số 22-KL/TW ngày 07/11/2017 của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW; Chuẩn bị các nội dung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội; Chủ động tổng kết Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 để xây dựng và tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác Tư pháp trên địa bàn Thành phố.

2. Tập trung thực hiện đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả nhiệm vụ công tác Tư pháp nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính trong công tác Tư pháp từ Thành phố đến cơ sở; tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng bộ máy liêm chính, hành động, phục vụ người dân, doanh nghiệp; góp phần cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, bảo đảm trật tự, an sinh xã hội và hội nhập quốc tế.

3. Việc xây dựng và triển khai kế hoạch công tác Tư pháp phải căn cứ các quy định của pháp luật, bám sát mục tiêu và phương châm chỉ đạo điều hành năm 2020 của Chính phủ, Chương trình trọng tâm công tác Tư pháp năm 2020 của Bộ Tư pháp, nhiệm vụ chính trị của Thành phố năm 2020 để triển khai công tác Tư pháp Thủ đô với chất lượng, hiệu quả cao.

II. NỘI DUNG TRỌNG TÂM

1. Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

1.1. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND Thành phố. Tiếp tục hoàn thiện, xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Thành phố đồng bộ với các Luật, Bộ Luật mới ban hanh, có hiệu lực năm 2020; trong đó chú trọng vào bảo đảm tính khả thi của văn bản, nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao lợi thế cạnh tranh, khuyến khích khởi nghiệp, bảo đảm an sinh xã hội.

1.2. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thi hành Luật Thủ đô của Thành phố. Nghiên cứu, đề xuất Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung Luật Thủ đô phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, việc triển khai thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị của Thành phố.

1.3. Chỉ đạo các Sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố thực hiện tốt công tác tự kiểm tra, rà soát thường xuyên, theo chuyên đề, lĩnh vực và công tác hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; Chú trọng triển khai những biện pháp đôn đốc, theo dõi việc xử lý văn bản sau kiểm tra.

1.4. Tổ chức rà soát VBQPPL của Trung ương, Thành phố, cấp quận, phường để thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội về Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội.

1.5. Kiện toàn, phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện nhiệm vụ xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; tăng cường tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật cho đội ngũ cán bộ Tư pháp, cán bộ pháp chế.

2. Công tác quản lý nhà nước về phổ biến giáo dục pháp luật; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; hòa giải ở cơ sở

2.1. Tập trung triển khai các Kế hoạch, Đề án, Chương trình về phổ biến giáo dục pháp luật, đã được Trung ương và Thành phố ban hành; Tổng kết các Chương trình, Kế hoạch, Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật kết thúc năm 2020; Thực hiện tuyên truyền, phổ biến các Luật, Bộ luật mới ban hành, các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Thành phố năm 2020, các vấn đề dư luận quan tâm.

2.2. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với triển khai thực hiện Bộ Tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên các báo, đài, mạng xã hội, Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố, các Cổng/Trang thông tin của cơ quan, đơn vị, địa phương; Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù theo quy định của Luật Phổ biến giáo dục pháp luật; Tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở; Gắn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với công tác thi hành và bảo vệ pháp luật tổ chức triển khai có hiệu quả “Ngày Pháp luật”; tổ chức cuộc thi: “Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng thành phố Hà Nội”.

2.3. Tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2018- 2021; Tập trung đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, chú trọng nội dung tuyên truyền theo từng chuyên đề pháp luật cụ thể, phù hợp với từng thời điểm, gắn với các sự kiện chính trị - xã hội và phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố, địa phương, đơn vị và nhu cầu xã hội; đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa, vận động, thu hút các tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật.

2.4. Chỉ đạo tổ chức rà soát, củng cố và kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm, có uy tín, hiểu biết pháp luật, có khả năng vận động, thuyết phục.

2.5. Triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2021”: chú trọng tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho các hòa giải viên, tập huấn viên về hòa giải, nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật cho Báo cáo viên pháp luật Thành phố, quận, huyện, thị xã, tuyên truyền viên pháp luật xã, phường, thị trấn.

2.6. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;, theo dõi, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong việc tổ chức đánh giá, chấm điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật, trách nhiệm bồi thường của nhà nước

3.1. Tiếp tục tập trung triển khai Quyết định số 3967/QĐ-UBND ngày 2/8/2018 của UBND Thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2018 - 2022. Tổ chức theo dõi thi hành pháp luật các lĩnh vực trọng tâm theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp.

3.2. Chỉ đạo, triển khai đầy đủ các nội dung quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính, nâng cao chất lượng kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo chuyên đề nhất là những lĩnh vực phức tạp, kịp thời phát hiện sai sót, hướng dẫn khắc phục đề phòng phát sinh yêu cầu bồi thường nhà nước.

3.3. Tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước, Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 và Thông tư số 04/2018/TT-BTP ngày 17/5/2018, Thông tư số 08/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019, Thông tư số 09/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019 của Bộ Tư pháp; Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ; Chỉ đạo các đơn vị tổ chức kiểm tra, rà soát, theo dõi trong phạm vi quản lý của mình đối với việc triển khai thi hành Luật.

3.4. Tăng cường công tác tập huấn kỹ năng xử phạt vi phạm hành chính, kỹ năng theo dõi thi hành pháp luật để nâng cao năng lực đội ngũ tham mưu trong xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật.

4. Công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp

4.1. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành gắn với việc thực hiện Luật Căn cước công dân; Kịp thời triển khai Nghị định về cơ sở dữ liệu hộ tịch, Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư thay thế Thông tư số 15/2015/TT-BTP sau khi Chính phủ, Bộ Tư pháp ban hành; Xây dựng và triển khai Kế hoạch số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu về hộ tịch để triển khai Quyết định 101/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định của Chính phủ về cơ sở dữ liệu hộ tịch; triển khai hệ thống quản lý đăng ký hộ tịch dùng chung của Bộ Tư pháp.

4.2. Triển khai và tổ chức kiểm tra việc thực hiện Quyết định 4041/QĐ-UBND ngày 29/7/2019 của UBND Thành phố về “Quy chế phối hợp thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

4.3. Xây dựng Quy chế phối hợp giữa các cơ quan: Sở Tư pháp - Sở Lao động-Thương binh & Xã hội - Sở Y tế - Công an - Văn phòng UBND Thành phố trong lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, nuôi con nuôi.

4.4. Xây dựng và triển khai “Quy chế phối hợp liên ngành về tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin LLTP trên địa bàn thành phố Hà Nội”; Tiếp tục triển khai có hiệu quả việc cấp Phiếu Lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu LLTP trực tuyến; Thực hiện hiệu quả Quy chế liên thông giải quyết TTHC về Lý lịch tư pháp - cấp thẻ lao động; triển khai hiệu quả Quy chế 02/QCPH-TTLLTPQG-C53 ngày 29/6/2018 về việc phối hợp tra cứu, xác minh thông tin để cấp phiếu LLTP.

5. Quản lý nhà nước trong lĩnh vực Bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

5.1. Xây dựng và triển khai quyết định về tiêu chí thành lập văn phòng công chứng trên địa bàn Thành phố; hoàn thiện và đưa vào áp dụng quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thông tin công chúng.

5.2. Chỉ đạo việc tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong quản lý nhà nước hoạt động của các Tổ chức hành nghề luật sư và phát huy vai trò của Luật sư trong việc xây dựng và thực thi pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của Thành phố; chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đoàn Luật sư Thành phố.

5.3. Chỉ đạo các đơn vị tập trung triển khai có hiệu quả Đề án “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp”; tiếp tục đẩy mạnh việc xã hội hóa, nâng cao hiệu quả các hoạt động đăng ký giao dịch bảo đảm, thừa phát lại.

5.4. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 - 2025; triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn Thành phố năm 2019- 2020 và chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo giai đoạn 2013 - 2020. Đẩy mạnh việc trợ giúp pháp lý tại cơ sở; tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động các trợ giúp viên pháp lý và các cộng tác viên trợ giúp pháp lý.

5.5. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực Bổ trợ tư pháp để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm những vi phạm; triển khai các biện pháp đào tạo bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ luật sư, công chứng viên, đấu giá viên, thừa phát lại,.... Đối mới, nâng cao chất lượng hoạt động tự quản của các hội nghề nghiệp bổ trợ tư pháp.

5.6. Triển khai thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo Kế hoạch; tập trung chủ yếu đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp; đa dạng hóa các loại hình hỗ trợ như tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp, hỗ trợ trên truyền hình, internet, thiết lập mạng lưới tư vấn pháp luật....

6. Công tác tổ chức cán bộ

6.1. Chỉ đạo việc hoàn thiện các quy trình, quy chế về tổ chức cán bộ; kiện toàn, hoàn thiện về tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của ngành, xây dựng cơ cấu vị trí việc làm phù hợp, phát huy tối đa mọi nguồn lực để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác theo các quy định mới của Chính phủ, Bộ Tư pháp. Chỉ đạo UBND các quận, huyện, thị xã củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy phòng Tư pháp quận, huyện, thị xã, Tư pháp xã, phường, thị trấn.

6.2. Chuẩn hóa công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức Tư pháp về chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao trong bối cảnh tinh giản biên chế, xây dựng chính quyền điện tử của Thành phố.

6.3. Kiện toàn các chức danh lãnh đạo quản lý tại các phòng, ban, đơn vị; thực hiện luân chuyển cán bộ theo quy định. Quan tâm triển khai hoạt động bình đẳng giới của ngành Tư pháp.

7. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

7.1. Chỉ đạo thực hiện hiệu quả Kế hoạch công tác thanh tra năm 2020, trong đó tập trung công tác thanh tra chuyên ngành lĩnh vực công chứng, chứng thực, bán đấu giá tài sản, thanh tra việc giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp; Thực hiện hiệu quả kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng lĩnh vực tư pháp, tăng cường các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, chống lãng phí.

7.2. Xử lý, giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; Quán triệt thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân.

8. Cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin

8.1. Tiếp tục hoàn thiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp, các quy trình thực hiện liên thông thủ tục hành chính. Triển khai thí điểm việc ủy quyền cho công chứng Tư pháp - hộ tịch ký chứng thực bản sao, chứng thực chữ ký thuộc thẩm quyền lãnh đạo UBND cấp xã theo Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị của Thành phố.

8.2. Tiếp tục đầu tư thiết bị công nghệ thông tin cho các cơ quan Tư pháp từ Thành phố đến cơ sở, hiện đại hóa các khâu tiếp nhận, xử lý, giải quyết, trao đổi thông tin giữa các cơ quan nhà nước trong việc xử lý công việc, giải quyết thủ tục hành chính. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kiến thức công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ tư pháp các cấp nhằm đáp ứng kịp thời về chuyên môn, nghiệp vụ công tác.

8.3. Hoàn thành việc xây dựng, áp dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 lĩnh vực tư pháp; Chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu hộ - tịch, công chứng, lý lịch tư pháp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã

- Căn cứ Kế hoạch này và trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của đơn vị, xây dựng Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2020 của đơn vị mình để triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch trọng tâm công tác Tư pháp năm 2020 của Thành phố; thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc tiến độ, kết quả thực hiện theo nhiệm vụ Kế hoạch công tác được giao.

- Quan tâm củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế của cơ quan, đơn vị; đội ngũ công chức Tư pháp cấp huyện, cấp xã, bảo đảm đủ số lượng, chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác; bảo đảm các điều kiện cơ sở vật chất, kinh phí để thực hiện nhiệm vụ công tác được giao.

- Phối hợp với Sở Tư pháp trong việc tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ công chức tư pháp.

2. Sở Tư pháp: Tham mưu UBND Thành phố chỉ đạo thực hiện Kế hoạch trọng tâm công tác Tư pháp trên địa bàn Thành phố năm 2020; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; Tham mưu xây dựng kế hoạch của UBND Thành phố kiểm tra các lĩnh vực công tác Tư pháp; chủ động xây dựng và thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra của Sở Tư pháp theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao.

3. Sở Tài chính: Chủ trí phối hợp với Sở Tư pháp, các sở, ngành liên quan hướng dẫn xây dựng dự toán, bố trí kinh phí để triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này.

4. Sở Thông tin và Truyền thông: Tiếp tục phối hợp với Sở Tư pháp trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Tư pháp Thành phố: Xây dựng và áp dụng dịch vụ công mức 3, 4 lĩnh vực Tư pháp; Xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch, hoàn thiện hệ thống thông tin công chứng và triển khai các hệ thống CNTT dùng chung của Thành phố.

5. Ban Thi đua khen thưởng Thành phố: Đề xuất với UBND Thành phố biểu dương, khen thưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai công tác Tư pháp năm 2020.

6. Đề nghị Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố, Cục thi hành án dân sự: Tiếp tục phối hợp với Sở Tư pháp trong triển khai thi hành Luật Lý lịch tư pháp Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước, Luật Trợ giúp pháp lý, Luật đấu giá tài sản, Chế định thừa phát lại,... trên địa bàn Thành phố.

7. Chế độ thông tin, báo cáo

7.1. Sở Tư pháp là đầu mối đôn đốc các đơn vị thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, tổng hợp chung báo cáo Bộ tư pháp và UBND Thành phố theo quy định.

7.2. Các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo định kỳ: Báo cáo 6 tháng trước ngày 30/5/2020, báo cáo năm trước ngày 15/11/2020 gửi Sở Tư pháp để tổng hợp chung.

7.3. Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo phòng Tư pháp thực hiện báo cáo Sở Tư pháp kết quả công tác Tư pháp hàng tháng, quý (trước ngày 20 hàng tháng, ngày 20 của tháng cuối quý).

Trên đây là Kế hoạch trọng tâm công tác Tư pháp năm 2020, UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ Tư pháp;

- Thường trực Thành ủy;

- Thường trực HĐND Thành phố;

- Chủ tịch UBND Thành phố;

- Các PCT UBND Thành phố;

- Các Sở, ban, ngành Thành phố;

- UBND các quận, huyện, thị xã;

- VPUBTP: CPVP, các PCVP;

Các phòng: NC, TKBT, KT, KGVX, KSTTHC;

- LưuVT,NC(Q)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Lê Hồng Sơn

 

 

 

PHỤ LỤC

MỘT SỐ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2020

-------------

(Kèm theo Kế hoạch số 269/KH-UBND ngày 26/12/2019 của UBND Thành phố)

 

I. CÔNG TÁC XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT:

STT

Nội dung

Thời

gian

Phân công nhiệm vụ

Kết quả công việc

1

Hướng dẫn và tập huấn kỹ năng xây dựng VBQPPL theo Luật ban hành văn bản QPPL, Nghị định hướng dẫn Luật.

Quý I, II năm 2020

- Chủ trì: Sở Tư pháp.

- Phối hợp: Các sở, ban ngành, tổ chức liên quan.

Hội nghị tập huấn.

2

Theo dõi, tổng hợp, báo cáo về công tác pháp chế

Năm

2020

- Chủ trì: Sở Tư pháp.

- Phối hợp: Các sở, ban ngành, tổ chức liên quan.

Báo cáo

II. CÔNG TÁC KIỂM TRA RÀ SOÁT, XỬ LÝ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT:

STT

Nội dung

Thời

gian

Phân công nhiệm vụ

Kết quả/ sản phẩm

1

Tổ chức rà soát các VBQPPL của Trung ương và Thành phố theo Chuyên đề: “Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội” tại Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc Hội khóa XIV.

Quý

1/2020

- Chủ trì: Sở Tư pháp.

- Phối hợp: Các Sở, ngành, quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố.

Báo cáo đề xuất sửa đổi bổ sung, ban hành VB của Trung ương, Thành phố.

2

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cán bộ, công chức tham mưu công tác kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản QPPL tại các Sở, ngành, quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố.

Tổ chức tập huấn bồi dưỡng theo Chuyên đề: “Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội” tại Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc Hội khóa XIV.

Năm

2020

- Chủ trì: Sở Tư pháp.

- Phối hợp: Các Sở, ngành, quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố.

Hội nghị, tập huấn.

3

Tập huấn kỹ năng xây dựng, ban hành văn bản theo nội dung mới của Luật ban hành văn bản QPPL, Nghị định hướng dẫn Luật.

Quý III năm 2020

- Chủ trì: Sở Tư pháp.

- Phối hợp: Các sở, ban ngành, quận, huyện, thị xã

Hội nghị tập huấn.

4

Khảo sát và trao đổi kinh nghiệm về Kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản QPPL tại một số tỉnh, thành phố.

Quý III năm 2020

- Chủ trì: Sở Tư pháp.

- Phối hợp: Văn phòng UBND Thành phố và các sở, ngành liên quan.

Báo cáo khảo sát và trao đổi kinh nghiệm.

 

 

III. CÔNG TÁC THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH:

STT

Nội dung

Thời gian

Phân công nhiệm vụ

Kết quả/ sản phẩm

1

Tổ chức các hội thảo, tọa đàm với nội dung: Những khó khăn, vướng mắc trong công tác xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp xử lý hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố; tập trung trao đổi về các lĩnh vực vi phạm hành chính có tính chất phức tạp, phạm vi rộng, hành vi vi phạm có xu hướng gia tăng...

Năm

2020

- Chủ trì: Sở Tư pháp

- Phối hợp: Các Sở, ngành, quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố.

Hội thảo, tọa đàm.

2

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng xử phạt vi phạm hành chính cho người có thẩm quyền xử phạt; cán bộ, công chức tham mưu thiết lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính tại các Sở, ngành, quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố.

Quý I, II năm 2020

- Chủ trì: Sở Tư pháp

- Phối hợp: Các Sở, ngành, quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố.

Hội nghị tập huấn.

3

Quán triệt, phổ biến các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, nhất là các quy định mới được ban hành để các chủ thể có liên quan (cơ quan nhà nước, người thực thi công vụ, tổ chức cá nhân chịu sự tác động của văn bản...).

Năm

2020

- Chủ trì: Sở Tư pháp

- Phối hợp: Các Sở, ngành, quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố.

Hội nghị; Chuyên mục, tin bài.

 

 

IV. CÔNG TÁC TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC:

STT

Nội dung

Thời

gian

Phân công nhiệm vụ

Kết quả/ sản phẩm

1

Quán triệt, phổ biến các quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của nhà nước mới ban hành.

Cả năm 2020

- Chủ trì: Sở Tư pháp

- Phối hợp: Các Sở, ngành, quận, huyện, thị xã; xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố.

Hội nghị; Chuyên mục, tin bài.

2

Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ liên quan đến công tác trách nhiệm bồi thường của nhà nước cho cán bộ làm công tác bồi thường tại các Sở, ngành, quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố.

Quý II, III năm 2020

- Chủ trì: Sở Tư pháp

- Phối hợp: Các Sở, ngành, quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố.

Hội nghị tập huấn.

 

 

V. CÔNG TÁC HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH, CHỨNG THỰC, NUÔI CON NUÔI:

STT

Nội dung

Thời gian

Phân công trách nhiệm

Kết quả công việc

1

Tổ chức tập huấn việc thực hiện Quyết định 4041/QĐ-UBND ngày 29/07/2019 của UBND Thành phố ban hành Quy chế phối hợp thực hiện liên thông các TTHC: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/ hưởng mai táng phí trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Quý I

năm 2020

- Chủ trì: Sở Tư pháp.

- Phối hợp: UBND cấp huyện, cấp xã.

Hội nghị tập huấn

2

Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực và Nuôi con nuôi (Luật Hộ tịch, Luật Quốc tịch, Luật Nuôi con nuôi, Quyết định 101/QĐ-TTg ngày 23/01/2017, Quyết định 1380/QĐ-TTg ngày 18/10/2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành).

Quý I

năm 2020

- Chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Đài PTTH Hà Nội, Các báo: Hà Nội Mới, Kinh tế - Đô thị, Pháp luật & Xã hội; Các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã.

Các tin, bài.

3

Tổ chức hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đăng ký và quản lý Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực và Nuôi con nuôi trên địa bàn Thành phố.

Tháng 6 năm 2020

- Chủ trì: Sở Tư pháp.

- Phối hợp: UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Hội nghị tập huấn.

4

Xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế phối hợp trong lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, nuôi con nuôi.

Tháng 6 năm 2020

- Chủ trì: Sở Tư pháp; Sở Lao động, Thương binh & Xã hội; Sở Y tế; Công an Thành phố, Văn phòng UBND Thành phố.

- Phối hợp: UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

 

5

Tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phát hiện giấy tờ giả.

Quý IV năm 2020

- Chủ trì: Sở Tư pháp.

- Phối hợp: UBND cấp huyện, cấp xã và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Hội nghị tập huấn.

6

Số hóa Sổ hộ tịch; Xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử Thành phố (sau khi Chính phủ ban hành Nghị định).

Năm

2020

- Chủ trì: Sở Tư pháp.

- Phối hợp: Văn phòng UBND Thành phố; Cục CNTT, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Bộ Tư pháp; Sở Thông tin và truyền thông, Sở Tài chính, UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Cơ sở dữ liệu điện tử

7

Tổ chức tập huấn Nghị định sửa đổi Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng giao dịch.

Năm

2020

- Chủ trì: Sở Tư pháp.

- Phối hợp: UBND cấp huyện, cấp xã, Hội Công chứng viên Thành phố.

Hội nghị tập huấn.

8

Tổ chức hội nghị tập huấn Nghị định sửa đổi Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam.

Khi Chính phủ ban hành

- Chủ trì: Sở Tư pháp

- Phối hợp: Sở Ngoại vụ, Công an Thành phố, UBND cấp huyện, cấp xã.

Hội nghị tập huấn.

 

 

VI. CÔNG TÁC LÝ LỊCH TƯ PHÁP:

STT

Nội dung

Thời gian

Phân công nhiệm vụ

Kết quả công việc

1

Thực hiện tuyên truyền, phổ biến việc cấp Phiếu Lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trực tuyến và thủ tục liên thông cấp Phiếu Lý lịch tư pháp - cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài.

Tổ chức tuyên truyền pháp luật về thủ tục đương nhiên được xóa án tích.

Năm

2020

- Chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: VOV, VTV, Đài PTTH Hà Nội, Các báo: HN Mới, Kinh tế - Đô thị, Pháp luật & Xã hội; và các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã.

Tin, bài, tờ gấp tuyên truyền.

2

Xây dựng quy chế phối hợp về xác minh, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp.

Quý I

2020

- Chủ trì: Sở Tư pháp

- Phối hợp: các Sở, ngành Thành phố.

 

 

 

VII. CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BỔ TRỢ TƯ PHÁP:

STT

Nội dung

Thời gian

Phân công trách nhiệm

Kết quả công việc

1. Quản lý hoạt động Công chứng

1.1

Thực hiện rà soát, cập nhật, đăng tải danh sách người tập sự hành nghề công chứng, danh sách đăng ký hành nghề công chứng.

Năm

2020

- Chủ trì: Sở Tư pháp.

- Phối hợp: Các tổ chức liên quan.

Danh sách.

1.2

Xây dựng và tổ chức Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng.

Tháng 4/ 2020

- Chủ trì: Sở Tư pháp.

- Phối hợp: Hội công chứng viên Thành phố; cơ quan, đơn vị liên quan.

Hội thảo

2. Quản lý hành nghề Luật sư

2.1

Tổ chức hội nghị giao ban với Đoàn Luật sư, ký kết quy chế sửa đổi, bổ sung.

Tháng 6 và tháng 12 năm 2020

- Chủ trì: Sở Tư pháp.

- Phối hợp: Đoàn luật sư.

Hội nghị

3. Quản lý hoạt động đấu giá tài sản

3.1

Tổ chức hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đấu giá tài sản.

Tháng 9 năm 2020

- Chủ trì: Sở Tư pháp.

- Phối hợp: Hội đấu giá viên và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Hội nghị

4. Quản lý hoạt động Thừa phát lại

4.1

Triển khai Nghị định mới về chế định Thừa phát lại.

Khi văn bản QPPL có hiệu lực

- Chủ trì: Sở Tư pháp.

- Phối hợp: Cục Bổ trợ Tư pháp, Tòa án nhân dân Thành phố, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố, Cục Thi hành án dân sự Thành phố; các cơ quan, đơn vị liên quan.

Hội nghị.

4.2

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về Thừa phát lại.

Tháng 9 năm 2020

- Chủ trì: Sở Tư pháp.

- Phối hợp: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan.

Hội nghị tập huấn.

5. Quản lý đăng ký biện pháp bảo đảm

5.1

Tổ chức Hội nghị triển khai Thông tư của Bộ Tư pháp hướng dẫn về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Sau khi

Thông tư có hiệu lực.

- Chủ trì: Sở Tư pháp.

- Phối hợp: Cục đăng ký quốc gia về giao dịch bảo đảm; Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội.

Hội nghị

6. Quản lý hoạt động giám định tư pháp

6.1

Kiện toàn Tổ công tác thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn Thành phố.

Quý I

năm 2020

- Chủ trì: Sở Tư pháp.

- Phối hợp: Các sở, ngành liên quan.

Quyết định thành lập Tổ công tác, Quy chế hoạt động.

6.2

Tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ giám định và các văn bản pháp luật có liên quan cho người giám định tư pháp.

Tháng 8 năm 2020

- Chủ trì: Sở Tư pháp.

- Phối hợp: Các sở, ngành liên quan.

Hội nghị tập huấn.

6.3

Tổ chức Đoàn công tác trao đổi kinh nghiệm tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tháng 9 năm 2020

- Chủ trì: Tổ công tác.

- Phối hợp: Thành viên Tổ công tác

Báo cáo kết quả công tác.

6.4

Thực hiện rà soát, thống kế danh sách tổ chức giám định; tư pháp, giám định viên tư pháp và người giám định tư pháp theo vụ việc.

Tháng

11 năm 2020

- Chủ trì: Sở Tư pháp.

- Phối hợp: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan.

Danh sách.

               
 

 

VIII. CÔNG TÁC HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP:

STT

Nội dung

Thời gian

Phân công nhiệm vụ

Kết quả công việc

1

Xây dựng các chương trình, kế hoạch về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2020 trên địa bàn Thành phố.

Quý I

năm 2020

- Chủ trì: Sở Tư pháp.

- Phối hợp: Các sở ban ngành, các hiệp hội, Tổng công ty trên địa bàn Thành phố.

Chương trình, Kế hoạch.

2

Xây dựng và phát sóng các chương trình hỗ trợ pháp luật cho doanh nghiệp, giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp trên Đài phát thanh, truyền hình Hà Nội.

Quý II, III, IV năm 2020

- Chủ trì: Sở Tư pháp.

- Phối hợp: Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội; Đoàn luật sư; Hội luật gia thành phố; các cơ quan tổ chức có liên quan.

Các chương trình hỗ trợ pháp luật.

3

Tổ chức tập huấn bồi dưỡng theo chuyên đề kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp các lĩnh vực: quyết toán thuế, lao động, kinh doanh...

Năm

2020

- Chủ trì: Sở Tư pháp.

- Phối hợp: Sở kế hoạch đầu tư; Các hiệp hội DN; BQL khu CN và chế xuất; Các Tổng công ty thuộc thành phố; Đoàn luật sư; Hội: luật gia thành phố.

Hội nghị tập huấn.

4

Thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên Trang thông tin điện tử, thông qua các chuyên mục tin tức pháp luật doanh nghiệp, giải đáp pháp luật, nghiên cứu trao đổi.

Năm

2020

- Chủ trì: Sở Tư pháp.

- Phối hợp: Các Sở, ngành có liên quan; Đoàn luật sư; Hội luật gia thành phố; Các hiệp hội doanh nghiệp...

Tin, bài giải đáp pháp luật, nghiên cứu, trao đổi.

5

Khảo sát và trao đổi kinh nghiệm về Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại các tỉnh, thành phố khác.

Quý II, III năm 2020

- Chủ trì: Sở Tư pháp.

- Phối hợp: Văn phòng UBND Thành phố và các sở, ngành liên quan.

Báo cáo khảo sát và trao đổi kinh nghiệm.

 

 

IX. CÔNG TÁC KIỂM TRA:

STT

Nội dung

Thời gian

Đối tượng kiểm tra

Phân công trách nhiệm

1

Kiểm tra tổ chức và hoạt động của Trung tâm trọng tài thương mại.

Tháng 4 năm 2020

03 Trung tâm trọng tài thương mại.

- Chỉ đạo: UBND Thành phố giao Giám đốc Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch kiểm tra.

- Thực hiện: Sở Tư pháp.

- Phối hợp: Các tổ chức liên quan.

2

Kiểm tra tổ chức và hoạt động của tổ chức hành nghề công chứng.

Tháng 6 năm 2020

5 tổ chức hành nghề công chứng: 02 Phòng công chứng và 03 Văn phòng công chứng.

- Chỉ đạọ: UBND Thành phố giao Giám đốc Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch kiểm tra.

- Thực hiện: Sở Tư pháp.

- Phối hợp: Các Sở, ngành, Hội Công chứng viên Thành phố, các đơn vị liên quan.

- Chỉ đạo: UBND Thành phố giao Giám đốc Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch kiểm tra.

- Thực hiện: Sở Tư pháp.

3

Kiểm tra tổ chức, hoạt động Trung tâm tư vấn pháp luật.

Tháng 7 năm 2020

05 Trung tâm tư vấn pháp luật.

- Chủ trì: Sở Tư pháp.

- Phối hợp: Tổ chức chủ quản của Trung tâm tư vấn pháp luật.

4

Kiểm tra tổ chức và hoạt động hành nghề Thừa phát lại.

Tháng 8 năm 2020

01 Văn phòng thừa phát lại.

- Chỉ đạo: UBND Thành phố giao Giám đốc Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch kiểm tra.

- Thực hiện: Sở Tư pháp.

- Phối hợp: Các tổ chức liên quan.

5

Kiểm tra tổ chức và hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư.

Tháng 9,

10 năm 2020

15 Tổ chức hành nghề luật sư.

- Chỉ đạo: UBND Thành phố giao Giám đốc Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch kiểm tra.

- Thực hiện: Sở Tư pháp.

- Phối hợp: Các Sở, ngành, Đoàn Luật sư Thành phố, các đơn vị liên quan.

6

Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác kiểm tra văn bản và cộng tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND các quận, huyện trên địa bàn Thành phố.

Quý II năm 2020

Các quận, huyện: Long Biên; Cầu Giấy; Thành Xuân; Tây Hồ; Gia Lâm và Thạch Thất.

- Chỉ đạo: Theo Kế hóạch riêng về công tác kiểm tra xử lý VBQPPL của UBND Thành phố.

- Thực hiện: Sở Tư pháp

- Phối hợp: HĐND, UBND quận, huyện được kiểm tra.

7

Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ công tác rà soát, tự kiểm tra văn bản và tổ chức rà soát, kiểm tra các văn bản hành chính do Giám đốc Sở ban hành có chứa quy phạm pháp luật tại các Sở, ban, ngành trên địa bàn Thành phố.

Quý III năm 2020

Các Sở: Quy hoạch Kiến trúc; Giao thông Vận tải; Kế hoạch & Đầu tư; Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn và Tài Nguyên & Môi trường

- Chỉ đạo: Theo Kế hoạch riêng về công tác kiểm tra xử lý VBQPPL của UBND Thành phố.

- Thực hiện: Sở Tư pháp.

- Phối hợp: Các sở, ngành được kiểm tra.

8

Kiểm tra công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, chứng thực và nuôi con nuôi trên địa bàn Thành phố.

Quý I, II, III năm 2020

Các quận, huyện, thị xã: Thanh Oai, Hoàn Kiếm, Long Biên, Thanh Trì, Ứng Hòa.

- Chủ trì: Sở Tư pháp.

- Phối hợp: UBND quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan.

9

Kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại các đơn vị.

Quý I, II năm 2020

Các Sở, ngành: Sở NNPTNT (lĩnh vực thủy lợi, đê điều)

Các quận, huyện: Ba Đình, Hai Bà Trưng, Hà Đông, Sóc Sơn, Phúc Thọ (lĩnh vực trật tự xây dựng)

- Chủ trì: Sở Tư pháp.

- Phối hợp: Các sở, ngành, quận, huyện, thị xã được kiểm tra.

 

 

Thuộc tính văn bản
Kế hoạch 269/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về trọng tâm công tác tư pháp trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2020
Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo: Đang cập nhật
Số hiệu:269/KH-UBNDNgày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Lê Hồng Sơn
Ngày ban hành:26/12/2019Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực