Quyết định 5302/QĐ-UBND Hồ Chí Minh 2019 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Sở Tư pháp

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Y BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH
H CHÍ MINH

-------------

Số: 5302/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 12 năm 2019

QUYT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính
thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Tư pháp

-----------------

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 7168/TTr-STP-VP ngày 05 tháng 12 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 03 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Tư pháp.
Danh mục và nội dung chi tiết của các quy trình nội bộ được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố tại địa chỉ
https://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/KenhTin/Quy-trinh-noi-bo-TTHC.aspx.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đã được phê duyệt là cơ sở để xây dựng quy trình điện tử, thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP tại các cơ quan, đơn vị.
2. Cơ quan, đơn vị thực hiện thủ tục hành chính có trách nhiệm:
a) Công khai đầy đủ, kịp thời, chính xác các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo quyết định phê duyệt cùa Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại trụ sở nơi tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính và trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.
b) Tuân thủ theo quy trình nội bộ đã được phê duyệt khi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức; không tự đặt thêm thủ tục, giấy tờ ngoài quy định pháp luật.
c) Thường xuyên rà soát, cập nhật các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính chính được phê duyệt mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ khi có biến động theo quy định pháp luật; không công khai quy trình nội bộ đã hết hiệu lực thi hành.
Điều 3. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Trách nhiệm thi hành
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC);

- TTUB: CT; các PCT;

- VPUB: CPVP;

- Trung tâm Tin học, Trung tâm Công báo;

- Lưu: VT, KSTT/N.

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Nguyễn Thành Phong

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA SỞ TƯ PHÁP

(Ban hành kèm theo Quyết định số 5302/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2019

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

------------------------

 

DANH MỤC QUY TRÌNH NỘI BỘ

STT

Tên quy trình nội bộ

Lĩnh vực lý lịch tư pháp

1

Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam

2

Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam)

3

Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam)

QUY TRÌNH 1

Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam,

người nước ngoài đang cư trú tại Việt nam

(Ban hành kèm theo Quyết định số 5302/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2019

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

 

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ

STT

Tên hồ sơ

Số lượng

Ghi chú

Trường hợp công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt nam trực tiếp yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1, cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2

1

Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (theo mẫu)

01

Bản chính

2

Giấy chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu đang còn giá trị sử dụng của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp

01

Bản sao có chứng thực hoặc bản photo kèm bản chính để đối chiếu

3

Sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận thường trú, giấy chứng nhận tạm trú, thẻ thường trú, thẻ tạm trú của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp

01

Bản sao có chứng thực hoặc bản photo kèm bản chính để đối chiếu

Trường hợp ủy quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và cá nhân là cha, mẹ của người chưa thành niên yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2

1

Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trường hợp ủy quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và cá nhân là cha, mẹ của người chưa thành niên yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 (theo mẫu)

01

Bản chính

2

Giấy chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu đang còn giá trị sử dụng của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp

01

Bản sao có chứng thực hoặc bản photo kèm bản chính để đối chiếu

3

Sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận thường trú, giấy chứng nhận tạm trú, thẻ thường trú, thẻ tạm trú của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp

01

Bản sao có chứng thực hoặc bản photo kèm bản chính để đối chiếu

4

Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền

01

Bản sao có chứng thực hoặc bản photo kèm bản chính để đối chiếu

5

Văn bản ủy quyền làm thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp (trường hợp không phải là cha, mẹ, vợ, chồng, con)

01

Bản chính

Trường hợp cá nhân yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch Tư pháp thuộc đối tượng được miễn hoặc giảm lệ phí: phải xuất trình các giấy tờ để chứng minh như: Thẻ sinh viên, Giấy chứng nhận hộ nghèo ...

 

 

II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

Thời gian xử lý

Lệ phí

Bộ phận Một cửa - Sở Tư pháp, địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3.

- Không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ. Hoặc

- Không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ (trường hợp người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp là công dân Việt Nam đã cư trú ở nhiều nơi hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài, người nước ngoài, trường hợp phải xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích).

- Phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp: 200.000 đồng/lần/người;

- Phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp của sinh viên, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ (gồm cha đẻ, mẹ đẻ, vợ (hoặc chồng), con (con đẻ, con nuôi), người có công nuôi dưỡng liệt sỹ); 100.000 đồng/lần/người.

- Trường hợp người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp đề nghị cấp trên 02 Phiếu trong một lần yêu cầu, thì kể từ Phiếu thứ 03 trở đi cơ quan cấp Phiếu lý lịch tư pháp được thu thêm 5.000 đồng/Phiếu.

- Trường hợp miễn phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp:

+ Trẻ em theo quy định tại Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em;

+ Người cao tuổi theo quy định tại Luật người cao tuổi;

+ Người khuyết tật theo quy định tại Luật người khuyết tật;

+ Người thuộc hộ nghèo theo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020;

+ Người cư trú tại các xã đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu theo quy định của pháp luật.

 

 

 

 

III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC

Bước

công

việc

Nội dung công

Việc

Trách

nhiệm

Thời gian

Hồ Sơ/Biểu mẫu

Diễn giải

B1

Nộp hồ sơ

Cá nhân

Giờ hành chính

Theo mục I

Thành phần hồ sơ theo mục I

Kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa - Sở Tư pháp

0,25 ngày làm việc

BM 01

BM 02

BM 03

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: Lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; trao cho người nộp hồ sơ theo BM 01, thực hiện tiếp bước B2.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ: Hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và ghi rõ lý do theo BM 02.

- Trường hợp từ chối tiếp nhận hồ sơ: Lập Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ theo BM 03.

 

 

B2

Chuyển hồ sơ để xử lý

Bộ phận một cửa - Sở Tư pháp

0,25 ngày làm việc

Theo mục I;

BM 01

Chuyển hồ sơ cho

Công chức phòng Lý lịch tư pháp để thụ lý, giải quyết hồ sơ

B3

Lập hồ sơ gửi Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia - Bộ Tư pháp để xác minh

Công chức phòng Lý lịch tư pháp

0,5 ngày làm việc

Theo mục I; Công văn đề nghị xác minh

- Lập công văn đề nghị xác minh.

- Scan hồ sơ theo mục I, cập nhật vào Phần mềm.

- Gửi hồ sơ đề nghị xác minh đến Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia bằng Phần mềm liên thông.

B4

Xác minh thông tin Lý lịch tư pháp về án tích

Trung tâm Lý lịch tư pháp

04 ngày làm việc (đối với hồ sơ hẹn trả kết quả

10 ngày làm việc)

Công văn trả lời xác minh

Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia - Bộ Tư pháp gửi Công văn trả lời xác minh kèm kết quả về Sở Tư pháp thông qua Phần mềm liên thông.

09 ngày làm việc (đối với hồ sơ hẹn trả kết quả 15 ngày làm việc)

B5

Thẩm định hồ sơ, đề xuất kết quả giải quyết TTHC

Công chức phòng Lý lịch tư pháp

02 ngày làm việc

Theo mục 1; Công văn đề nghị xác minh;

Công văn trả lời xác minh

- Tra cứu thông tin Lý lịch tư pháp về án tích.

- Tổng hợp kết quả xác minh, hoàn thiện hồ sơ, trình Lãnh đạo phòng phê duyệt kết quả.

B6

Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo Phòng Lý lịch tư pháp

0,5 ngày làm việc

Hồ sơ trình

Xem xét hồ sơ, phê duyệt kết quả giải quyết TTHC.

B7

Lập Phiếu Lý lịch tư pháp

Công chức phòng Lý lịch tư pháp

1,5 ngày làm việc

Hồ sơ trình; BM 06 hoặc BM 07

- In Phiếu Lý lịch tư pháp số 1 hoặc Phiếu Lý lịch tư pháp số 2.

- Ký lập Phiếu Lý lịch tư pháp số 1 hoặc Phiếu Lý lịch tư pháp số 2.

- Trình Lãnh đạo xem xét, ký duyệt kết quả giải quyết TTHC.

B8

Ký duyệt

Lãnh đạo Sở

0,5 ngày làm việc

Hồ sơ trình; BM 06 hoặc BM 07

Xem xét hồ sơ, ký Phiếu Lý lịch tư pháp số 1 hoặc Phiếu Lý lịch tư pháp số 2.

Trưởng phòng Lý lịch tư pháp

B9

Ban hành văn bản

Văn thư Sở

0,25 ngày làm việc

BM 06 hoặc BM 07

Đóng dấu kết quả giải quyết TTHC, chuyển về Phòng Lý lịch tư pháp.

B10

Chuyển kết quả về Bộ phận một cửa

Công chức phòng Lý lịch tư pháp

0,25 ngày làm việc

BM 06 hoặc BM 07

Vào sổ, chuyển kết quả giải quyết TTHC về Bộ phận một cửa để trả cho người dân.

B11

Trả kết quả giải quyết TTHC

Bộ phận một cửa - Sở Tư pháp

Theo Giấy hẹn

Kết quả

Trả kết quả cho cá nhân: Phiếu Lý lịch tư pháp số 1 hoặc Phiếu Lý lịch tư pháp số 2.

 

IV. BIỂU MẨU

Các biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc:

STT

Mã hiệu

Tên biểu mẫu

1

BM 01

Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

2

BM 02

Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

3

BM 03

Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

4

BM 04

Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (Mẫu 03/2013/TT-LLTP)

5

BM 05

Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trường hợp ủy quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và cá nhân là cha, mẹ của người chưa thành niên yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 (Mẫu 04/2013/TT-LLTP)

6

BM 06

Phiếu Lý lịch tư pháp số 1 (Mẫu 06/2013/TT-LLTP)

7

BM 07

Phiếu Lý lịch tư pháp số 2 (Mẫu 07/2013/TT-LLTP)

 

V. HỒ SƠ CẦN LƯU

STT

Mã hiệu

Tên biểu mẫu

1

BM 01

Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

2

BM 02

Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

3

BM 03

Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

4

BM 04

Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (Mẫu 03/2013/TT-LLTP)

5

BM 05

Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trường hợp ủy quyền yêu

cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và cá nhân là cha, mẹ của người chưa thành niên yêu cầu cấp Phiếu lý lich tư pháp số 2 (Mẫu 04/2013/TT-LLTP)

6

BM 06

Phiếu Lý lịch tư pháp số 1 (Mẫu 06/2013/TT-LLTP)

7

BM 07

Phiếu Lý lịch tư pháp số 2 (Mẫu 07/2013/TT-LLTP)

8

//

Các hồ sơ khác nếu có theo văn bản pháp quy hiện hành

 

VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Luật Lý lịch tư pháp ngày 17 tháng 06 năm 2009;

- Luật Căn cước công dân ngày 20 tháng 11 năm 2014;

- Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp;

- Thông tư số 244/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp;

- Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 10 tháng 05 năm 2012 của Bộ Tư pháp - Tòa án nhân dân Tối cao - Viện kiểm sát nhân dân Tối cao - Bộ Công an - Bộ Quốc phòng hướng dẫn trình tự, thủ tục tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp;

- Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư;

- Thông tư số 16/2013/TT-BTP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp vè việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp;

- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính./.

 

Mẫu số 04/2013/TT-LLTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

 

TỜ KHAI YÊU CẦU CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP

(Dùng cho cá nhân trong trường hợp ủy quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và cá
nhân là cha, mẹ của người chưa thành niên yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2)

 

Kính gửi: ......................................

1. Tên tôi là1:     

2. Tên gọi khác (nếu có):........................................................... 3. Giới tính:     

4. Ngày, tháng, năm sinh:.. /..... /.......... 5. Nơi sinh2:.....................................................

6. Địa chỉ3: …………………………………………………………..Số điện thoại: ……………….

7. Giấy CMND/Hộ chiếu:............................................ 4Số:     

Cấp ngày... tháng.............. năm...................... Tại:.............................

8. Được sự ủy quyền:     

8.1 Mối quan hệ với người ủy quyền5:        

8.2 Theo văn bản ủy quyền ký ngày6.............. tháng............ năm        

Tôi làm Tờ khai này đề nghị cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người có tên dưới đây:

PHẦN KHAI VỀ NGƯỜI ỦY QUYỀN HOẶC NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN

1. Họ và tên7:..........................................................................................................................................

2. Tên gọi khác (nếu có):........................................................... 3. Giới tính: …………….

4. Ngày, tháng, năm sinh:.. /..... /....5. Nơi sinh2:...............................................

6. Quốc tịch:............................................................. 7. Dân tộc:.....................

8. Nơi thường trú8:..........................................................................................

9. Nơi tạm trú9: …………………………………………………………………………………..

10. Giấy CMND/Hộ chiếu............................... 10Số:       

Cấp ngày.............. tháng................ năm ……………Tại:.......................

11. Số điện thoại/e-mail:       

PHẨN KHAI VỀ CHA, MẸ, VỢ/ CHỒNG CỦA NGƯỜI ỦY QUYỀN HOẶC CHA, MẸ CỦA NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN

 

CHA

MẸ

VỢ/ CHỒNG

Họ và tên

 

 

 

Ngày, tháng, năm sinh

 

 

 

 

QUÁ TRÌNH CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI ỦY QUYỀN HOẶC NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN11

Từ tháng, năm đến tháng, năm

Nơi thường trú/Tạm trú

Nghề nghiệp, nơi làm việc12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phần khai về án tích, về nội dung cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã (nếu có):..............

…………………………………………………………………………………………………………….

Yêu cầu xác nhận về nội dung cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã theo quyết định tuyên bố phá sản: Có c Không c

Mục đích yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp:..........................................................................................................................................

Số lượng Phiếu lý lịch tư pháp yêu cầu cấp:.............................................. Phiếu.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm về lời khai của mình.

 

                                                                                       …………., ngày ......tháng .....năm .....

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên

 

 

 

 

Ghi chú:

1 Họ và tên người được ủy quyền hoặc của cha/mẹ người chưa thành niên; ghi bằng chữ in hoa, đủ dấu.

2Ghi rõ xã/phường, huyện/quận, tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương.

3Ghi rõ địa chỉ để liên lạc khi cần thiết.

4Ghi rõ là chứng minh nhân dân hay hộ chiếu.

5Ghi rõ mối quan hệ trong trường hợp người được ủy quyền là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người ủy quyền; trong trường hợp này không cần có văn bản ủy quyền.

6Ghi rõ trong trường hợp có văn bản ủy quyền.

7Ghi bằng chữ in hoa, đủ dấu.

8,9 Trường hợp có nơi thường trú và nơi tạm trú thì ghi cả hai nơi.

10 Trường hợp là người chưa thành niên dưới 14 tuổi thì không phải ghi nội dung này.

11Kê khai quá trình cư trú, nghề nghiệp, nơi làm việc từ khi từ 14 tuổi trở lên.

12 Đối với người đã từng là quân nhân tại ngũ, công chức, công nhân quốc phòng, quân nhân dự bị, dân quân tự vệ thì ghi rõ chức vụ trong thời gian phục vụ trong quân đội.

QUY TRÌNH 2

Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho quan nhà nước, tổ chức chính trị,

tổ chức chính trị - xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam,

người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 5302/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2019

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

 

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ

TT

Tên hồ sơ

Số lượng

Ghi chú

01

Văn bản yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 dành cho cơ quan, tổ chức (theo mẫu)

01

Bản chính

 

II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

Thời gian xử lý

Lệ phí

Bộ phận Một cửa - Sở Tư pháp, địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3.

- Không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ. Hoặc

- Không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ (trường hợp người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp là công dân Việt Nam đã cư trú ở nhiều nơi hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài, người nước ngoài, trường hợp phải xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích).

Không thu lệ phí

 

III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC

Bước

công

việc

Nội dung công việc

Trách

nhiệm

Thời gian

Hồ Sơ/Bỉểu mẫu

Diễn giải

B1

Nộp hồ sơ

Cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội

Giờ hành chính

Theo mục 1

Thành phần hồ sơ theo mục I

Kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa - Sở Tư pháp

0,25 ngày làm việc

BM 01

BM 02

BM 03

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: Lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; trao cho người nộp hồ sơ theo BM 01, thực hiện tiếp bước B2.

- Trường hợp hồ sơ

chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ: Hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và ghi rõ lý do theo BM 02.

- Trường hợp từ chối tiếp nhận hồ sơ: Lập Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ theo BM 03.

B2

Chuyển hồ sơ để xử lý

Bộ phận một cửa - Sở Tư pháp

0,25 ngày làm việc

Theo mục 1;

BM 01

Chuyển hồ sơ cho Công chức phòng Lý lịch tư pháp để thụ lý, giải quyết hồ sơ

B3

Lập hồ sơ gửi Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia -

Bộ Tư pháp để xác minh

Công chức phòng Lý lịch tư pháp

0,5 ngày làm việc

Theo mục I; Công văn đề nghị xác minh

- Lập công văn đề nghị xác minh.

- Scan hồ sơ theo mục I, cập nhật vào Phần mềm.

- Gửi hồ sơ đề nghị xác minh đến Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia bằng Phần mềm liên thông.

B4

Xác minh thông tin Lý lịch tư pháp về án tích

Trung tâm Lý lịch tư pháp

04 ngày làm việc (đối với hồ sơ hẹn trả kết quả 10 ngày làm việc)

Công văn trả lời xác minh

Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia - Bộ Tư pháp gửi Công văn trả lời xác minh kèm kết quả về Sở Tư pháp thông qua Phần mềm liên thông.

 

 

 

 

 

09 ngày làm việc (đối với hồ sơ hẹn trả kết quả

15 ngày làm việc)

B5

Thẩm định hồ sơ, đề xuất kết quả giải quyết TTHC

Công chức phòng Lý lịch tư pháp

02 ngày làm việc

Theo mục I; Công văn đề nghị xác minh;

Công văn trả lời xác minh

- Tra cứu thông tin Lý lịch tư pháp về án tích.

- Tổng hợp kết quả xác minh, hoàn thiện hồ sơ, trình Lãnh đạo phòng phê duyệt kết quả.

B6

Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo Phòng Lý lịch tư pháp

0,5 ngày làm việc

Hồ sơ trình

Xem xét hồ sơ, phê duyệt kết quả giải quyết TTHC.

B7

Lập Phiếu Lý lịch tư pháp

Công chức phòng Lý lịch tư pháp

1,5 ngày làm việc

Hồ sơ trình;

BM 05

- In Phiếu Lý lịch tư pháp số 1.

- Ký lập Phiếu Lý lịch tư pháp số 1.

- Trình Lãnh đạo xem xét, ký duyệt kết quả giải quyết TTHC.

B8

Ký duyệt

Lãnh đạo Sở

0,5 ngày làm việc

Hồ sơ trình;

BM 05

Xem xét hồ sơ, ký Phiếu Lý lịch tư pháp số 1.

Trưởng phòng Lý lịch tư pháp

B9

Ban hành văn bản

Văn thư Sở

0,25 ngày làm việc

BM 05

Đóng dấu kết quả giải quyết TTHC, chuyển về Phòng Lý lịch tư pháp.

B10

Chuyển kết quả về Bộ phận một cửa

Công chức phòng Lý lịch tư pháp

0,25 ngày làm việc

BM 05

Vào sổ, chuyển kết quả giải quyết TTHC về Bộ phận một cửa để trà cho người dân.

B11

Trả kết quả giải quyết TTHC

Bộ phận một cửa - Sở Tư pháp

Theo Giấy hẹn

Kết quả

Trả kết quả cho cá nhân: Phiếu Lý lịch tư pháp số 1.

 

IV. BIỂU MẪU

Các biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc:

STT

Mã hiệu

Tên biểu mẫu

1

BM 01

Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

2

BM 02

Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

3

BM 03

Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

4

BM 04

Văn bản yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 dành cho cơ quan, tổ chức (Mẫu 05a/2013/TT-LLTP)

5

BM 05

Phiếu Lý lịch tư pháp số 1 (Mẫu 06/2013/TT-LLTP)

 

V. HỒ SƠ CẦN LƯU

STT

Mã hiệu

Tên biểu mẫu

1

BM 01

Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

2

BM 02

Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

3

BM 03

Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

4

BM 04

Văn bản yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 dành cho cơ quan, tổ chức (Mẫu 05a/2013/TT-LLTP)

5

BM 05

Phiếu Lý lịch tư pháp số 1 (Mẫu 06/2013/TT-LLTP)

6

//

Các hồ sơ khác nếu có theo văn bản pháp quy hiện hành

 

VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Luật Lý lịch tư pháp ngày 17 tháng 06 năm 2009;

- Luật Căn cước công dân ngày 20 tháng 11 năm 2014;

- Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp;

- Thông tư số 244/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp;

- Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 10 tháng 05 năm 2012 của Bộ Tư pháp - Tòa án nhân dân Tối cao - Viện kiểm sát nhân dân Tối cao - Bộ Công an - Bộ Quốc phòng hướng dẫn trình tự, thủ tục tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp;

- Thông tư sổ 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư;

- Thông tư số 16/2013/TT-BTP ngày 11 tháng 11 năm 2013 cùa Bộ trưởng Bộ Tư pháp về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 nãm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp vê việc ban hành và hướng dàn sử dụng biêu mâu và mẫu sổ lý lịch tư pháp;

- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hưởng dần Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chê một cừa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính./.

 

Mẫu số 05a/2013/TT- LLTP

(Mẫu văn bản yêu cầu cấp Phiếu LLTP số 1
dùng cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội)

 

………………..

--------------

Số: …………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

......, ngày... tháng... năm....

 

 

Kính gửi1:  ...........................................

 

Căn cứ Luật Lý lịch tư pháp ngày 17 tháng 6 năm 2009,..................2đề nghị …………….1cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 của người có tên dưới đây:

1. Họ và tên:.....        

2. Tên gọi khác (nếu có):............................................. 3. Giới tính:        

4. Ngày, tháng, năm sinh:.... /......... /.............. 5. Nơi sinh:......................................................

6. Quốc tịch:.................................................. 7. Dân tộc.................................................................................

8. Nơi thường trú:       

9. Nơi tạm trú:        

10. Giấy CMND/Hộ chiếu............................................. số:         

Cấp ngày....tháng......... năm.................... Tại:...........................

11. Yêu cầu xác nhận về nội dung cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã theo quyết định tuyên bố phá sản: Có c Không c

12. Mục đích sử dụng Phiếu lý lịch tư pháp:         

13. Số lượng Phiếu lý lịch tư pháp yêu cầu cấp:........................................... Phiếu.

 

Nơi nhận:                                                                               

- Như trên;

- …..

……………………………..

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

Ghi chú:

1Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia hoặc Sở Tư pháp.

2Ghi rõ tên cơ quan, tổ chức yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp.
QUY TRÌNH 3

Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng

Đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt nam)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 5302/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2019

 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

 

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ

TT

Tên hồ sơ

Số lượng

Ghi chú

01

Văn bản yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2

dành cho cơ quan tiến hành tố tụng (theo mẫu)

01

Bản chính

 

II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

Thời gian xử lý

Lệ phí

Bộ phận Một cửa - Sở Tư pháp, địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3.

- Không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ. Hoặc

- Không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ (trường hợp người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp là công dân Việt Nam đã cư trú ở nhiều nơi hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài, người nước ngoài, trường hợp phái xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích).

Không thu lệ phí

 

III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC

Bước

công

việc

Nội dung công việc

Trách

nhiệm

Thời gian

Hồ Sơ/Biểu mẫu

Diễn giải

B1

Nộp hồ sơ

Cơ quan tiến hành tố tụng

Giờ hành chính

Theo mục I

Thành phần hồ sơ theo mục I

Kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa - Sở Tư pháp

0,25 ngày làm việc

BM 01

BM 02

BM 03

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: Lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; trao cho người nộp hồ sơ theo BM 01, thực hiện tiếp bước B2.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ: Hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và ghi rõ lý do theo BM 02.

- Trường hợp từ chối tiếp nhận hồ sơ: Lập Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ theo BM 03.

B2

Chuyển hồ sơ để xử lý

Bộ phận một cửa - Sở Tư pháp

0,25 ngày làm việc

Theo mục I; BM01

Chuyển hồ sơ cho Công chức phòng Lý lịch tư pháp để thụ lý, giải quyết hồ sơ

B3

Lập hồ sơ gửi Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia - Bộ Tư pháp để xác minh

Công chức phòng Lý lịch tư pháp

0,5 ngày làm việc

Theo mục I; Công văn đề nghị xác minh

- Lập công văn đề nghị xác minh.

- Scan hồ sơ theo mục I, cập nhật vào Phần mềm.

- Gửi hồ sơ đề nghị xác minh đến Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia bằng Phần mềm liên thông.

B4

Xác minh thông tin Lý lịch tư pháp về án tích

Trung tâm Lý lịch tư pháp

04 ngày làm việc (đối với hồ sơ hẹn trả kết quả

10 ngày làm việc)

Công văn trả lời xác minh

Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia - Bộ Tư pháp gừi Công văn trả lời xác minh kèm kết quả về Sở Tư pháp thông qua Phần mềm liên thông.

09 ngày làm việc (đối với hồ sơ hẹn trả kết quả

15 ngày làm việc)

B5

Thẩm định hồ sơ, đề xuất kết quả giải quyết TTHC

Công chức phòng Lý lịch tư pháp

02 ngày làm việc

Theo mục I; Công văn đề nghị xác minh;

Công văn trả lời xác minh

- Tra cứu thông tin Lý lịch tư pháp về án tích.

- Tổng hợp kết quả xác minh, hoàn thiện hồ sơ, trình Lãnh đạo phòng phê duyệt kết quả.

B6

Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo Phòng Lý lịch tư pháp

0,5 ngày làm việc

Hồ sơ trình

Xem xét hồ sơ, phê duyệt kết quả giải quyết TTHC.

B7

Lập Phiếu Lý lịch tư pháp

Công chức phòng Lý lịch tư pháp

1,5 ngày làm việc

Hồ sơ trình;

BM 05

- In Phiếu Lý lịch tư pháp số 2.

- Ký lập Phiếu Lý lịch tư pháp số 2.

- Trình Lãnh đạo xem xét, ký duyệt kết quả giải quyết TTHC.

B8

Ký duyệt

Lãnh đạo Sở

0.5 ngày làm việc

Hồ sơ trình; BM 05

Xem xét hồ sơ, ký Phiếu Lý lịch tư pháp số 2.

Trường phòng Lý lịch tư pháp

B9

Ban hành văn bản

Văn thư Sở

0,25 ngày làm việc

BM 05

Đóng dấu kết quả giải quyết TTHC, chuyển về Phòng Lý lịch tư pháp.

B10

Chuyển kết quả về Bộ phận một cửa

Công chức phòng Lý lịch tư pháp

0,25 ngày làm việc

BM 05

Vào sổ, chuyển kết quả giải quyết TTHC về Bộ phận một cửa để trả cho người dân.

B11

Trả kết quả giải quyết TTHC

Bộ phận một cửa - Sở Tư pháp

Theo Giấy hẹn

Kết quả

Trả kết quả cho cá nhân: Phiếu Lý lịch tư pháp số 2.

        
 

IV. BIỂU MẪU

Các biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc:

STT

Mã hiệu

Tên biểu mẫu

1

BM 01

Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

2

BM 02

Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

3

BM 03

Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

4

BM 04

Văn bản yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 dành cho cơ quan tiến hành tố tụng (Mẫu 05b/2013/TT-LLTP)

5

BM 05

Phiếu Lý lịch tư pháp số 2 (Mẫu 07/2013/TT-LLTP)

 

V. HỒ SƠ CẦN LƯU

STT

Mã hiệu

Tên biểu mẫu

1

BM 01

Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

2

BM 02

Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

3

BM 03

Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

4

BM 04

Văn bản yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 dành cho cơ quan tiến

hành tố tụng (Mẫu 05b/2013/TT-LLTP)

5

BM 05

Phiếu Lý lịch tư pháp số 2 (Mẫu 07/2013/TT-LLTP)

6

//

Các hồ sơ khác nếu có theo văn bản pháp quy hiện hành

 

VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Luật Lý lịch tư pháp ngày 17 tháng 06 năm 2009;

- Luật Căn cước công dân ngày 20 tháng 11 năm 2014;

- Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp;

- Thông tư số 244/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp;

- Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 10 tháng 05 nãm 2012 của Bộ Tư pháp - Tòa án nhân dân Tối cao - Viện kiểm sát nhân dân Tối cao - Bộ Công an - Bộ Quốc phòng hướng dẫn trình tự, thủ tục tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp;

- Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư;

- Thông tư số 16/2013/TT-BTP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về sửa đổi, bổ sung một số điều cùa Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp;

- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính./.

 

Mẫu số 05b/2013/TT-LLTP

(Mẫu văn bản yêu cầu cấp Phiếu LLTP số 2 dùng cho cơ quan tiến hành tố tụng)

 

………………..

--------------

Số: …………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

......, ngày... tháng... năm....

 

 

Kính gửi:1                                  

 

Căn cứ Luật Lý lịch tư pháp ngày 17 tháng 6 năm 2009, để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử,  ………………………2 đề nghị…………….1 cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 của người có tên dưới đây:

1. Họ và tên:...      

2. Tên gọi khác (nếu có):.................................................. 3. Giới tính:     

4. Ngày, tháng, năm sinh: /.......... /............. 5. Nơi sinh:     

6. Quốc tịch :.............................. 7. Dân tộc..............................................................

8. Nơi thường trú:     

9. Nơi tạm trú:     

10. Giấy CMND/Hộ chiếu:................................................. số:       

Cấp ngày.................. tháng................ năm ………Tại: ..........................................................

11. Họ và tên vợ (hoặc chồng):       

12. Họ và tên cha:..............        

13. Họ và tên mẹ:       

 

Nơi nhận:                                                                               

- Như trên;

- …..

……………………………..

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

Ghi chú:

1Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia hoặc Sở Tư pháp.

 2Ghi rõ tên cơ quan tiến hành tố tụng yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

 

Mẫu số 03/2013/TT-LLTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------

 

TỜ KHAI YÊU CẦU CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP

(Dùng cho cá nhân có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp)

 

Kính gửi: ...................................

1. Tên tôi là1:     

2. Tên gọi khác (nếu có):.................................................. 3. Giới tính:     

4. Ngày, tháng, năm sinh:....... /............. /...................

5. Nơi sinh2:      

6. Quốc tịch:................................................ 7. Dân tộc:     

8. Nơi thường trú3:     

9. Nơi tạm trú4:     

10. Giấy CMND/Hộ chiếu:....................................... 5 số:       

Cấp ngày.............. tháng.............. năm ...........Tại:......................

11. Họ tên cha: .........................................................Ngày/tháng/năm sinh: …………………....

12. Họ tên mẹ: ....................................................Ngày/tháng/năm sinh: ....................................

13. Họ tên vợ/chồng: ..............................................Ngày/tháng/năm sinh: ………………………

14. Số điện thoại/e-mail:.....................................................................

QUÁ TRÌNH CƯ TRÚ CỦA BẢN THÂN

(Tính từ khi đủ 14 tuổi)

Từ tháng, năm đến tháng, năm

Nơi thường trú/ Tạm trú

Nghề nghiệp, nơi làm

việc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phần khai về án tích, nội dung bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã (nếu có): …………

Yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp7: số 1 c số 2 c

Yêu cầu xác nhận về nội dung cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã theo quyết định tuyên bố phá sản (trong trường hợp yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1): Có c Không c

Mục đích yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp:..........................................................................................................................................

Số lượng Phiếu lý lịch tư pháp yêu cầu cấp:......................................... Phiếu.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đứng sự thật và chịu trách nhiệm về lời khai của mình.

 

                                                                  ...............ngày... tháng... năm ...............

                                                               Người khai
                                                                Ký, ghi rõ họ tên)

 

Ghi chú:

1Viết bằng chữ in hoa, đủ dấu.

2Ghi rõ xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

3,4 Trường hợp có nơi thường trú và nơi tạm trú thì ghi cả hai nơi.

5Ghi rõ là chứng minh nhân dân hay hộ chiếu.

6Đối với người đã từng là quân nhân tại ngũ, công chức, công nhân quốc phòng, quân nhân dự bị, dân quân tự vệ thì ghi rõ chức vụ trong thời gian phục vụ trong quân đội.

7Phiếu lý lịch tư pháp số 1 là Phiếu ghi các án tích chưa được xóa và không ghi các án tích đã được xóa; thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã chỉ ghi vào Phiếu lý lịch tư pháp số 1 khi cá nhân, cơ quan, tổ chức có yêu cầu.

Phiếu lý lịch tư pháp số 2 là Phiếu ghi đầy đủ các án tích, bao gồm án tích đã được xóa và án tích chưa được xóa và thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

thuộc tính Quyết định 5302/QĐ-UBND

Quyết định 5302/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Tư pháp
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCMSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:5302/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thành Phong
Ngày ban hành:17/12/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính , Tư pháp-Hộ tịch
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi