Văn bản UBND lĩnh vực Tư pháp-Hộ tịch

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 2.288 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
01

Quyết định 198/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình

02

Quyết định 637/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp

03

Quyết định 282/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn

04

Quyết định 55/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ủy quyền cho Sở Tư pháp giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực nuôi con nuôi

05

Quyết định 298/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái

06

Quyết định 34/QĐ-STP của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Tư pháp

07

Quyết định 358/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh công bố Danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Tư pháp

08

Chương trình 01/Ctr-CĐGD của Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh về công tác Chính sách pháp luật năm 2024

09

Quyết định 05/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long sửa đổi khoản 2 và khoản 3 Điều 3 Quyết định 06/2021/QĐ-UBND ngày 12/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long

10

Công văn 01/CV-HĐ của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố Hà Nội về việc về việc tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua và Chỉ thị 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

11

Công văn 475/SGDĐT-VP của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc không thu phí cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

12

Kế hoạch 1146/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật thuộc diện được trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh năm 2024

13

Quyết định 347/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về kết quả rà soát, hệ thống hóa kỳ 2019-2023 đối với văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

14

Quyết định 265/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ủy quyền cho Sở Tư pháp giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

15

Quyết định 250/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2019-2023

16

Quyết định 492/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến tiếp nhận tại Ủy ban nhân dân quận, huyện, Thành phố Thủ Đức

17

Quyết định 317/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật thuộc diện được trợ giúp pháp lý năm 2024

18

Quyết định 493/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến tiếp nhận tại Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn

19

Quyết định 07/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tài chính, kế toán của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế

20

Kế hoạch 418/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận triển khai công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2024