Văn bản UBND lĩnh vực Cán bộ-Công chức-Viên chức

Có tất cả 577 văn bản: Cán bộ-Công chức-Viên chức
01

Quyết định 34/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Quyết định 10/2017/QĐ-UBND ngày 14/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định chế độ trợ cấp đặc thù cho công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh (nay là Cơ sở Cai nghiện ma túy Long An)

Ban hành: 21/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2021
02

Quyết định 59/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các chức danh tương đương thuộc, trực thuộc Sở Công Thương; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng phụ trách lĩnh vực công thương tại Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, Thành phố thuộc tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 17/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2021
03

Nghị quyết 21/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc quy định mức hỗ trợ thôi việc đối với Công an viên ở xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 17/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2021
04

Nghị quyết 12/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc quy định chính sách khuyến khích đối với viên chức quản lý và giáo viên các cơ sở mầm non công lập công tác ở các địa bàn của tỉnh Tiền Giang khó tuyển dụng

Ban hành: 17/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2021
05

Kế hoạch 202/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc tuyển dụng công chức theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2021 tại Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 07/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2021
06

Quyết định 11/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ban hành kèm theo Quyết định 26/2019/QĐ-UBND ngày 04/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Ban hành: 31/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2021
07

Công văn 190-CV/TU của Thành ủy Hà Nội về việc tăng cường phân công cán bộ, đảng viên tham gia phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Ban hành: 30/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/09/2021
08

Quyết định 22/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng ban hành Quy định về tiêu chuẩn, tổ chức tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 23/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2021
09

Quyết định 21/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc bãi bỏ Quyết định 08/2013/QĐ-UBND ngày 25/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Quy định quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh Lạng Sơn

Ban hành: 22/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2021
10

Quyết định 39/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc Quy định vùng tạo nguồn cán bộ cho các dân tộc thuộc diện tuyển sinh vào các trường phổ thông dân tộc nội trú của tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 20/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2021
11

Công văn 12402/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc hỗ trợ, bố trí tiêm vắc xin Covid-19 cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 16/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/08/2021
12

Quyết định 52/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế bầu cử, tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định 17/2020/QĐ-UBND ngày 02/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận

Ban hành: 16/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2021
13

Quyết định 1930/QĐ-UBND của Ủy ban nhân tỉnh Bến Tre về việc công bố Danh mục 04 thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực viên chức thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ

Ban hành: 13/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2021
14

Quyết định 34/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc bãi bỏ Quyết định 02/2014/QĐ-UBND ngày 06/3/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý đối với công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 13/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2021
15

Công văn 8267/VP-ĐT của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tạo điều kiện để đoàn công tác của tỉnh Sơn La đi chấm thi vòng 2, kỳ tuyển dụng công chức năm 2021

Ban hành: 05/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2021
16

Công văn 12052/SYT-NVY của Sở Y tế Thành phố Hà Nội về việc rà soát, tăng cường cán bộ nhập liệu, thống kê báo cáo

Ban hành: 05/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2021
17

Công văn 2589/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại trụ sở cơ quan, đơn vị trong đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo Công văn 2468/UBND-VX ngày 23/7/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố

Ban hành: 04/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2021
18

Quyết định 10/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang

Ban hành: 04/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2021
19

Kế hoạch 177/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 31/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo

Ban hành: 02/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2021
20

Quyết định 12/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, từ chức, thôi giữ chức vụ đối với công chức, viên chức Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, Thành phố và đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh Quảng Nam

Ban hành: 30/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2021
Vui lòng đợi