Công văn 3704/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí sản xuất vụ Hè thu và vụ Mùa năm 2008

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

 

Số: 3704/VPCP-KTN

V/v hỗ trợ kinh phí sản xuất vụ Hè thu và vụ Mùa năm 2008

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2008

 

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

  Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;

- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố

  trực thuộc Trung ương (từ Hà Tĩnh trở ra);

- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

 

 

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 1036/BC-BNN-TT ngày 18 tháng 4 năm 2008), Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam (công văn số 1474/TTr-UBND ngày 5 tháng 5 năm 2008), ý kiến Bộ Tài chính (công văn số 5748/BTC-NSNN ngày 19 tháng 5 năm 2008 và công văn số 5959/BTC-NSNN ngày 22 tháng 5 năm 2008) về việc hỗ trợ kinh phí sản xuất vụ Hè thu và vụ Mùa năm 2008, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Cho phép Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sử dụng một phần kinh phí tiết kiệm 10% chi thường xuyên theo Quyết định số 390/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều hành kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và chi tiêu ngân sách năm 2008 phục vụ kiềm chế lạm phát, để hỗ trợ việc mua giống lúa cho nông dân (phần giá tăng) phục vụ sản xuất vụ Hè thu, vụ Mùa năm 2008 như đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 5748/BTC-NSNN ngày 19 tháng 5 năm 2008.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam chủ động sắp xếp trong phạm vi dự toán ngân sách năm 2008 được giao để thực hiện việc hỗ trợ khôi phục sản xuất vụ Hè thu năm 2008.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng,

  các PTT: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;

- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,

  các vụ: KTTH, ĐP, TTĐT, TKBT, TH;

- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

(Đã ký)

 

Văn Trọng Lý

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Công văn 3704/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí sản xuất vụ Hè thu và vụ Mùa năm 2008
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 3704/VPCP-KTN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 04/06/2008 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí , Chính sách , Nông nghiệp-Lâm nghiệp
Tải văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực