Tra cứu Công văn về Nông nghiệp-Lâm nghiệp

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 1.718 văn bản: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
01

Công văn 8249/BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tập trung chỉ đạo, tổ chức ngăn chặn trâu, bò vận chuyển, buôn bán trái phép qua biên giới

02

Công văn 7785/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc liên quan đến vấn đề xuất khẩu thịt lợn

03

Công văn 5995/BYT-DP của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống cúm gia cầm

04

Công văn 6494/BCT-CTĐP của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn một số nội dung Bộ Công Thương được phân công tại Quyết định 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

05

Thông báo 302/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp lần thứ sáu Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định

06

Công văn 6129/BNN-VPĐP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức triển khai và nâng cao chất lượng công tác đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP

07

Công văn 5791/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

08

Công văn 5668/BNN-KTHT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định 590/QĐ-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ

09

Công văn 3094/BXD-QHKT của Bộ Xây dựng về việc thực hiện một số nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

10

Công văn 4679/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về giá thịt lợn và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi

11

Công văn 566/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

12

Công văn 3659/BTNMT-TCMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn một số nội dung thành phần Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

13

Công văn 2234/BVHTTDL-KHTC của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện một số nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

14

Công văn 3818/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng Nghị định về chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại

15

Công văn 3384/BCT-CTĐP của Bộ Công Thương về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện các hoạt động khuyến công trên địa bàn

16

Công văn 3900/BKHĐT-KTNN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

17

Công văn 3363/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về tình hình xuất khẩu gạo 3 tháng đầu năm 2022

18

Công văn 466/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Thái Bình

19

Công văn 3209/BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chỉ đạo ngăn chặn, phát hiện, xử lý các trường hợp vận chuyển, buôn bán thuốc, vắc xin thú y nhập lậu, không rõ nguồn gốc

20

Công văn 4586/BTC-QLBH của Bộ Tài chính về việc phối hợp triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp