Quyết định 1859/QĐ-BTC 2016 văn bản về điều kiện đầu tư kinh doanh hết hiệu lực một phần của Bộ Tài chính

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1859/QĐ-BTC

Quyết định 1859/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1859/QĐ-BTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Văn Hiếu
Ngày ban hành:31/08/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Doanh nghiệp

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

Số: 1859/QĐ-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH

----------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định, chi Tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh Mục văn bản quy phạm pháp luật về Điều kiện đầu tư kinh doanh hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính (Danh Mục kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Bộ Tài chính;
- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Hiếu

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1859/QĐ-BTC ngày 31/8/2016 của Bộ Tài chính)

TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu

Ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/trích yếu nội dung của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

Tổng số: 25 văn bản

Lĩnh vực kế toán, kiểm toán

1

Thông tư

183/2013/TT-BTC

04/12/2013

Thông tư về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng

Điều 6; Điều 7; Điều 8; Điều 10; Điều 11

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 74 Luật Đầu tư 2014; bị thay thế bởi Nghị định 84/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 về tiêu chuẩn, Điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng

01/07/2016

Lĩnh vực bảo hiểm

1

Thông tư

124/2012/TT-BTC

30/7/2012

Thông tư hướng dẫn thi hành một số Điều của NĐ số 45/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ và NĐ số 123/2011/NĐ-CP

Điều 4; Điều 5; Điều 6; Điều 7; Điều 8; Điều 9; Điều 10; Điều 11; Điều 12; Điều 13; Điều 14; Điều 15; Điều 16; Điều 17; Điều 18; Điều 19; Điều 20; Điều 21; Điều 22; Điều 23; Điều 24; Điều 25; Điều 26; Điều 27; Điều 28; Điều 29; Điều 31; Điều 32; Điều 34; Điều 35; Khoản 4 Điều 36; Điều 39; Khoản 3 Điều 44; Khoản 1 Điều 45; Điều 46; Điều 47; Điều 48; Điều 49; Khoản 3 Điều 51; Điều 53; Điều 55; Điều 59; Điều 60

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 74 Luật Đầu tư 2014; bị thay thế bởi Nghị định 73/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 quy định chi Tiết Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm

01/07/2016

2

Thông tư

125/2012/TT-BTC

30/7/2012

Thông tư hướng dẫn chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước

Điều 4; Điều 5; Điều 10; Điều 11; Điều 12; Điều 13; Điều 29

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 74 Luật Đầu tư 2014; bị thay thế bởi Nghị định 73/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 quy định chi Tiết Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm

01/07/2016

3

Thông tư

194/2014/TT-BTC

17/12/2014

Thông tư sửa đổi Thông tư số 124/2012/TT-BTC và Thông tư số 125/2012/TT-BTC

Khoản 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 20 Điều 1; Điểm a Khoản 6 Điều 1; Điểm b Khoản 1 Điều 2; Khoản 7 Điều 2

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 74 Luật Đầu tư 2014; bị thay thế bởi Nghị định 73/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 quy định chi Tiết Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm

01/07/2016

4

Thông tư

135/2012/TT-BTC

15/8/2012

Thông tư hướng dẫn triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị

Điều 4; Điều 34

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 74 Luật Đầu tư 2014; bị thay thế bởi Nghị định 73/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 quy định chi Tiết Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm

01/07/2016

5

Thông tư

115/2013/TT-BTC

20/08/2013

Về việc hướng dẫn triển khai bảo hiểm hưu trí và Quỹ hưu trí tự nguyện

Điều 4; Điều 25

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 74 Luật Đầu tư 2014; bị thay thế bởi Nghị định 73/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 quy định chi Tiết Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm

01/07/2016

6

Thông tư

130/2015/TT-BTC

25/8/2015

Thông tư sửa đổi, bổ sung TT số 115/2013/TT-BTC ngày 20/8/2013 của BTC hướng dẫn bảo hiểm hưu trí và Quỹ hưu trí tự nguyện

Khoản 3 Điều 1

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 74 Luật Đầu tư 2014; bị thay thế bởi Nghị định 73/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 quy định chi Tiết Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm

01/07/2016

7

Thông tư

52/2016/TT-BTC

21/3/2016

Thông tư hướng dẫn triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết chung

Điều 4; Điều 18

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 74 Luật Đầu tư 2014; bị thay thế bởi Nghị định 73/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 quy định chi Tiết Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm

01/07/2016

Lĩnh vực thuế

1

Thông tư

117/2012/TT-BTC

19/07/2012

Thông tư hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Điều 6

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 74 Luật Đầu tư 2014

01/07/2016

Lĩnh vực Hải quan

1

Nghị định

08/2015/NĐ-CP

21/01/2015

Nghị định quy định chi Tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan

Điều 82; Điều 89, Điều 92

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 74 Luật Đầu tư 2014; bị thay thế bởi Nghị định 68/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 quy định Điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa Điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan

01/07/2016

2

Quyết định của Thủ tướng

24/2009/QĐ-TTg

17/02/2009

Quyết định của Thủ tướng ban hành quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế

Điều 2, Điều 3 Quy chế ban hành theo Quyết định của Thủ tướng

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 74 Luật Đầu tư 2014; bị thay thế bởi Nghị định 68/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 quy định Điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa Điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan

01/07/2016

3

Quyết định của Thủ tướng

44/2013/QĐ-TTg

19/07/2013

Quyết định của Thủ tướng sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17/2/2009 của Thủ tướng

Khoản 2 Điều 1

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 74 Luật Đầu tư 2014; bị thay thế bởi Nghị định 68/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 quy định Điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa Điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan

01/07/2016

4

Quyết định của Thủ tướng

39/2015/QĐ-TTg

11/09/2015

Quyết định của Thủ tướng sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17/2/2009 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 44/2013/QĐ-TTg ngày 17/3/2013 của Thủ tướng

Khoản 1 Điều 1

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 74 Luật Đầu tư 2014; bị thay thế bởi Nghị định 68/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 quy định Điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa Điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan

01/07/2016

5

Thông tư

38/2015/TT-BTC

25/03/2015

Thông tư quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Điều 97; Điều 98; Điều 99; Điều 100; Điều 101

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 74 Luật Đầu tư 2014; bị thay thế bởi Nghị định 68/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 quy định Điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa Điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan

01/07/2016

6

Thông tư

191/2015/TT-BTC

24/11/2015

Thông tư quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế

Điều 20; Điều 21; Điều 22; Điều 23; Điều 24; Điều 25

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 74 Luật Đầu tư 2014; bị thay thế bởi Nghị định 68/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 quy định Điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa Điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan

01/07/2016

7

Thông tư

49/2015/TT-BTC

14/04/2015

Thông tư quy định thủ tục hải quan đối với thư, gói kiện hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính của doanh nghiệp được chỉ định

Điều 12; Điều 13; Điều 14; Điều 15; Điều 16; Điều 17

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 74 Luật Đầu tư 2014; bị thay thế bởi Nghị định 68/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 quy định Điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa Điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan

01/07/2016

Lĩnh vực Chứng khoán

1

Nghị định

58/2012/NĐ-CP

20/07/2012

Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Chứng khoán

Khoản 18 Điều 2

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 74 Luật Đầu tư 2014; bị bãi bỏ bởi Nghị định 86/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 quy định Điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán

01/07/2016

2

Thông tư

210/2012/TT-BTC

30/11/2012

Thông tư hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán

Điều 3; Khoản 1 Điều 9; Khoản 2 Điều 18; Khoản 2 Điều 21; Khoản 3 Điều 34; Khoản 1, 2, 3, 5 Điều 64; Khoản 1, 2, 4 Điều 66

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 74 Luật Đầu tư 2014; bị thay thế bởi Nghị định 86/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 quy định Điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán

01/07/2016

3

Thông tư

212/2012/TT-BTC

05/12/2012

Thông tư hướng dẫn thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ

Điểm b Khoản 1, Khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7 Điều 3; Khoản 1 Điều 11; Khoản 1 Điều 13; Khoản 3 Điều 35

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 74 Luật Đầu tư 2014; bị thay thế bởi Nghị định 86/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 quy định Điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán

01/07/2016

4

Thông tư

91/2013/TT-BTC

28/06/2013

Thông tư hướng dẫn đăng ký thành lập, tổ chức và hoạt động văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài, chi nhánh công ty quản lý quỹ

Điều 13

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 74 Luật Đầu tư 2014; bị thay thế bởi Nghị định 86/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 quy định Điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán

01/07/2016

5

Thông tư

227/2012/TT-BTC

27/12/2012

Thông tư hướng dẫn thành lập, tổ chức hoạt động và quản lý công ty đầu tư chứng khoán

Khoản 1 Điều 18

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 74 Luật Đầu tư 2014; bị thay thế bởi Nghị định 86/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 quy định Điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán

01/07/2016

6

Thông tư

197/2015/TT-BTC

03/12/2015

Thông tư quy định về hành nghề chứng khoán

Điều 3, Điều 4

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 74 Luật Đầu tư 2014; bị thay thế bởi Nghị định 86/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 quy định Điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán

01/07/2016

7

Thông tư

203/2015/TT-BTC

21/12/2015

Thông tư về hướng dẫn giao dịch trên thị trường chứng khoán

Khoản 8 Điều 2; Khoản 1, Khoản 2 Điều 9; Khoản 1 Điều 10

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 74 Luật Đầu tư 2014; bị thay thế bởi Nghị định 86/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 quy định Điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán

01/07/2016

8

Thông tư

05/2015/TT-BTC

15/03/2015

hướng dẫn hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán

Khoản 14 Điều 2; Khoản 1, Khoản 2 Điều 7; Điều 48

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 74 Luật Đầu tư 2014; bị thay thế bởi Nghị định 86/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 quy định Điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán

01/07/2016

9

Thông tư

11/2016/TT-BTC

19/01/2016

Thông tư hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 42/2015/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái

Khoản 1 Điều 10; Khoản 1 Điều 12

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 74 Luật Đầu tư 2014; bị thay thế bởi Nghị định 86/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 quy định Điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán

01/07/2016

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 132/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chuẩn bị và tổ chức Hội nghị cấp cao Hợp tác chiến lược kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mê Công lần thứ bảy, Hội nghị cấp cao Hợp tác bốn nước Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam lần thứ tám và Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về Mê Công tại Việt Nam

Thông tư 132/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chuẩn bị và tổ chức Hội nghị cấp cao Hợp tác chiến lược kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mê Công lần thứ bảy, Hội nghị cấp cao Hợp tác bốn nước Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam lần thứ tám và Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về Mê Công tại Việt Nam

Tài chính-Ngân hàng

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi