Quyết định 1848/QĐ-BTC 2016 thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Kho bạc

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

--------------

Số: 1848/QĐ-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------

            Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2016     

 
 
 
 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính

--------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chỉnh phủ ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 22 thủ tục hành chính về tài chính ngân sách đã được chuẩn hóa trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế 24 thủ tục hành chính đã được công bố tại Quyết định số 1903/QĐ-BTC ngày 10/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Quyết định số 26/QĐ-BTC ngày 03/1/2014, Quyết định số 3105/QĐ-BTC ngày 04/12/2014; Quyết định số 465/QĐ-BTC ngày 12/03/2015 và Quyết định số 1292/QĐ-BTC ngày 08/06/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (danh mục theo điểm 2 Phần I Phụ lục đính kèm).

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các Tổng cục, Vụ, Cục, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lãnh đạo Bộ;

- Cục Kiểm soát TTHC (Bộ Tư pháp);

- Website Bộ Tài chính;

- KBNN các tỉnh, thành phố;

- Lưu: VT, KBNN.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

(đã ký)

 

Trần Xuân Hà

 

 

Phụ lục

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA TRONG LĨNH VỰC KHO BẠC NHÀ NƯỚC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH

(Kèm theo Quyết định số 1848 QĐ-BTC ngày 29/ 8 /2016

của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

PHẦN I.  DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước (KBNN) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

 

STT

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý

Cơ quan thực hiện

Ghi chú

A. Thủ tục hành chính cấp trung ương

 

1

Thủ tục nhận gửi và bảo quản các loại tài sản quý hiếm và giấy tờ có giá tại KBNN

Thông tư số 122/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý đối với các loại tài sản quý hiếm và giấy tờ có giá do KBNN nhận gửi và bảo quản.

Kho bạc Nhà nước trung ương

 

2

Thủ tục giao tài sản quý hiếm và giấy tờ có giá do KBNN nhận gửi và bảo quản

Thông tư số 122/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý đối với các loại tài sản quý hiếm và giấy tờ có giá do KBNN nhận gửi và bảo quản.

Kho bạc Nhà nước trung ương

 

B. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

 

1

Thủ tục nhận gửi và bảo quản các loại tài sản quý hiếm và giấy tờ có giá tại KBNN

Thông tư số 122/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý đối với các loại tài sản quý hiếm và giấy tờ có giá do KBNN nhận gửi và bảo quản.

KBNN cấp tỉnh/Sở Giao dịch KBNN

 

2

Thủ tục giao tài sản quý hiếm và giấy tờ có giá do KBNN nhận gửi và bảo quản

Thông tư số 122/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý đối với các loại tài sản quý hiếm và giấy tờ có giá do KBNN nhận gửi và bảo quản.

KBNN cấp tỉnh/Sở Giao dịch KBNN

 

3

Thủ tục mở và sử dụng tài khoản tại KBNN

Thông tư số 61/2014/TT-BTC ngày 12/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ngày 12/5/2014 hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại KBNN trong điều kiện áp dụng Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và Kho bạc.

KBNN cấp tỉnh/Sở Giao dịch KBNN

 

4

Thủ tục nộp các khoản thu ngân sách nhà nước qua KBNN

- Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước quan KBNN.

- Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 hướng dẫn quy trình tổ chức phối hợp thu NSNN giữa KBNN-Tổng cục Thuế-Tổng cục Hải quan và Ngân hàng thương mại.

- Thông tư số 32/2014/TT-BTC ngày 11/3/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011.

- Thông tư số 84/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục thu nộp NSNN đối với các khoản thuế và thu nội địa.

KBNN cấp tỉnh/Sở Giao dịch KBNN

 

5

Thủ tục hoàn trả (bằng tiền mặt) các khoản thu ngân sách nhà nước qua KBNN

- Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước quan KBNN.

- Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS).

KBNN cấp tỉnh

 

6

Thủ tục kiểm soát thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua KBNN (chi thường xuyên và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư)

- Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi NSNN qua KBNN.

- Thông tư số 39/2016/TT-BTC ngày 1/3/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 của Bộ Tài chính.

- Thông tư số 81/2006/TT-BTC ngày 6/9/2006 của Bộ tài chính hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quyền tự chủ,  tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính.

- Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn NSNN.

- Thông tư số 108/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016.

- Thông tư số 172/2009/TT-BTC ngày 26/8/2009 sửa đổi một số điểm của Thông tư số 81/2006/TT-BTC ngày 06/09/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính.

- Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS).

KBNN cấp tỉnh/Sở Giao dịch KBNN

 

7

Thủ tục kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua KBNN

- Thông tư số 113/2008/TT-BTC ngày 27/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua KBNN.

- Thông tư số 40/2016/TT-BTC ngày 01/3/2016 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 113/2008/TT-BTC ngày 27/11/2008.

KBNN cấp tỉnh/Sở Giao dịch KBNN

 

8

Thủ tục đối chiếu, xác nhận số dư tài khoản tiền gửi kinh phí ngân sách cấp

Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính Hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm

KBNN cấp tỉnh/Sở Giao dịch KBNN

 

9

Thủ tục đối chiếu, xác nhận số dư dự toán, số dư tạm ứng NSNN đề nghị xét chuyển sang năm sau

Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính Hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm

KBNN cấp tỉnh/Sở Giao dịch KBNN

 

10

Thủ tục đối chiếu, xác nhận số dư dự toán, số dư tạm ứng NSNN được chuyển năm sau, không phải xét chuyển

Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính Hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm

KBNN cấp tỉnh/Sở Giao dịch KBNN

 

C. Thủ tục hành chính cấp huyện

 

1

Thủ tục nhận gửi và bảo quản các loại tài sản quý hiếm và giấy tờ có giá tại KBNN

Thông tư số 122/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý đối với các loại tài sản quý hiếm và giấy tờ có giá do KBNN nhận gửi và bảo quản.

KBNN cấp huyện

 

2

Thủ tục giao tài sản quý hiếm và giấy tờ có giá do KBNN nhận gửi và bảo quản

Thông tư số 122/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý đối với các loại tài sản quý hiếm và giấy tờ có giá do KBNN nhận gửi và bảo quản.

KBNN cấp huyện

 

3

Thủ tục mở và sử dụng tài khoản tại KBNN

Thông tư số 61/2014/TT-BTC ngày 12/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ngày 12/5/2014 hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại KBNN trong điều kiện áp dụng Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và Kho bạc.

KBNN cấp huyện

 

4

Thủ tục nộp các khoản thu ngân sách nhà nước qua KBNN

- Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước quan KBNN.

- Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 hướng dẫn quy trình tổ chức phối hợp thu NSNN giữa KBNN-Tổng cục Thuế-Tổng cục Hải quan và Ngân hàng thương mại.

- Thông tư số 32/2014/TT-BTC ngày 11/3/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011.

- Thông tư số 84/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục thu nộp NSNN đối với các khoản thuế và thu nội địa.

KBNN cấp huyện

 

5

Thủ tục hoàn trả (bằng tiền mặt) các khoản thu ngân sách nhà nước qua KBNN

- Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước quan KBNN.

- Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS).

KBNN cấp huyện

 

6

Thủ tục kiểm soát thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua KBNN (chi thường xuyên và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư)

- Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi NSNN qua KBNN.

- Thông tư số 39/2016/TT-BTC ngày 1/3/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 của Bộ Tài chính.

- Thông tư số 81/2006/TT-BTC ngày 6/9/2006 của Bộ tài chính hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quyền tự chủ,  tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính.

- Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn NSNN.

- Thông tư số 108/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016.

- Thông tư số 172/2009/TT-BTC ngày 26/8/2009 sửa đổi một số điểm của Thông tư số 81/2006/TT-BTC ngày 06/09/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính.

- Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS).

KBNN cấp huyện

 

7

Thủ tục kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua KBNN

- Thông tư số 113/2008/TT-BTC ngày 27/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua KBNN.

- Thông tư số 40/2016/TT-BTC ngày 01/3/2016 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 113/2008/TT-BTC ngày 27/11/2008.

KBNN cấp huyện

 

8

Thủ tục đối chiếu, xác nhận số dư tài khoản tiền gửi kinh phí ngân sách cấp

Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính Hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm.

KBNN cấp huyện

 

9

Thủ tục đối chiếu, xác nhận số dư dự toán, số dư tạm ứng NSNN đề nghị xét chuyển sang năm sau

Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính Hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm.

KBNN cấp huyện

 

10

Thủ tục đối chiếu, xác nhận số dư dự toán, số dư tạm ứng NSNN được chuyển năm sau, không phải xét chuyển

Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính Hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm.

KBNN cấp huyện

 

 

2. Danh mục thủ tục hành chính được hủy bỏ, bãi bỏ trong lĩnh vực KBNN thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính tại các Quyết định công bố của Bộ Tài chính trước đây:

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện

Mã TTHC (nếu có)/tên Quyết định công bố

A. Thủ tục hành chính cấp trung ương

1

 

Thủ tục nhận gửi và bảo quản các loại tài sản quý hiếm và giấy tờ có giá tại KBNN

KBNN cấp trung ương

- TTHC số 02 mục I Phần I Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1903/QĐ-BTC ngày 10/8/2009;

- TTHC số 01 mục I Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 26/QĐ-BTC ngày 03/1/2014.

2

 

Thủ tục giao tài sản quý hiếm và giấy tờ có giá do KBNN nhận gửi và bảo quản

KBNN cấp trung ương

- TTHC số 03 mục I Phần I Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1903/QĐ-BTC ngày 10/8/2009;

- TTHC số 02 mục I Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 26/QĐ-BTC ngày 03/1/2014.

B. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1

 

Thủ tục nhận gửi và bảo quản các loại tài sản quý hiếm và giấy tờ có giá tại KBNN

KBNN cấp tỉnh/Sở Giao dịch KBNN

- TTHC số 08 mục II Phần I Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1903/QĐ-BTC ngày 10/8/2009;

- TTHC số 07 mục II Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 26/QĐ-BTC ngày 03/1/2014.

2

 

Thủ tục giao tài sản quý hiếm và giấy tờ có giá do KBNN nhận gửi và bảo quản

KBNN cấp tỉnh/Sở Giao dịch KBNN

- TTHC số 09 mục II Phần I Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1903/QĐ-BTC ngày 10/8/2009;

- TTHC số 08 mục II Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 26/QĐ-BTC ngày 03/1/2014.

3

 

Thủ tục đăng ký và sử dụng tài khoản tại KBNN

KBNN cấp tỉnh/Sở Giao dịch KBNN

- TTHC số 05 mục II Phần I Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1903/QĐ-BTC ngày 10/8/2009;

- TTHC số 01A điểm 2 Phần I Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 3105/QĐ-BTC ngày 04/12/2014.

4

 

Thủ tục hoàn thuế, các khoản đã thu bằng tiền mặt qua cơ quan KBNN

KBNN cấp tỉnh/Sở Giao dịch KBNN

TTHC số 18 mục II Phần I Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1903/QĐ-BTC ngày 10/8/2009.

5

 

Thủ tục thu nộp tiền phạt vi phạm hành chính qua KBNN

KBNN cấp tỉnh/Sở Giao dịch KBNN

TTHC số 10 mục II Phần I Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1903/QĐ-BTC ngày 10/8/2009.

6

 

Thủ tục nộp thuế, phí, lệ phí vào NSNN qua KBNN

KBNN cấp tỉnh/Sở Giao dịch KBNN

- TTHC số 17 mục II Phần I Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1903/QĐ-BTC ngày 10/8/2009;

- TTHC số 09 mục II Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 26/QĐ-BTC ngày 03/1/2014.

7

 

Thủ tục kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua KBNN

KBNN cấp tỉnh/Sở Giao dịch KBNN

- TTHC số 01A điểm 1 Phần I Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 3105/QĐ-BTC ngày 04/12/2014;

- TTHC số 01A điểm 2 Phần I Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1292/QĐ-BTC ngày 08/06/2016.

                   

8

 

Thủ tục kiểm soát thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua KBNN (chi thường xuyên và chi vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư)

KBNN cấp tỉnh/Sở Giao dịch KBNN

TTHC số 01A điểm 1 Phần I Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1292/QĐ-BTC ngày 08/06/2016.

9

 

Thủ tục đối chiếu, xác nhận số dư tài khoản tiền gửi kinh phí ngân sách cấp

KBNN cấp tỉnh/Sở Giao dịch KBNN

TTHC số 01 Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 465/QĐ-BTC ngày 12/03/2015.

10

 

Thủ tục đối chiếu, xác nhận số dư dự toán, số dư tạm ứng NSNN đề nghị xét chuyển sang năm sau

KBNN cấp tỉnh/Sở Giao dịch KBNN

TTHC số 02 Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 465/QĐ-BTC ngày 12/03/2015.

11

 

Thủ tục đối chiếu, xác nhận số dư dự toán, số dư tạm ứng NSNN được chuyển năm sau, không phải xét chuyển

KBNN cấp tỉnh/Sở Giao dịch KBNN

TTHC số 03 Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 465/QĐ-BTC ngày 12/03/2015.

C. Thủ tục hành chính cấp huyện

1

 

Thủ tục nhận gửi và bảo quản các loại tài sản quý hiếm và giấy tờ có giá tại KBNN

KBNN cấp huyện

- TTHC số 08 mục III Phần I Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1903/QĐ-BTC ngày 10/8/2009;

- TTHC số 07 mục II Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 26/QĐ-BTC ngày 03/1/2014.

2

 

Thủ tục giao tài sản quý hiếm và giấy tờ có giá do KBNN nhận gửi và bảo quản

KBNN cấp huyện

- TTHC số 09 mục III Phần I Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1903/QĐ-BTC ngày 10/8/2009;

- TTHC số 08 mục II Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 26/QĐ-BTC ngày 03/1/2014.

3

 

Thủ tục đăng ký và sử dụng tài khoản tại KBNN

KBNN cấp huyện

- TTHC số 05 mục III Phần I Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1903/QĐ-BTC ngày 10/8/2009;

- TTHC số 01B điểm 2 Phần I Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 3105/QĐ-BTC ngày 04/12/2014.

4

 

Thủ tục hoàn thuế, các khoản đã thu bằng tiền mặt qua cơ quan KBNN

KBNN cấp huyện

TTHC số 18 mục III Phần I Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1903/QĐ-BTC ngày 10/8/2009.

5

 

Thủ tục thu nộp tiền phạt vi phạm hành chính qua KBNN

KBNN cấp huyện

TTHC số 10 mục III Phần I Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1903/QĐ-BTC ngày 10/8/2009.

6

 

Thủ tục nộp thuế, phí, lệ phí vào NSNN qua KBNN

KBNN cấp huyện

- TTHC số 17 mục III Phần I Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1903/QĐ-BTC ngày 10/8/2009;

- TTHC số 09 mục II Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 26/QĐ-BTC ngày 03/1/2014.

7

 

Thủ tục kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua KBNN

KBNN cấp huyện

- TTHC số 01B điểm 1 Phần I Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 3105/QĐ-BTC ngày 04/12/2014;

- TTHC số 01B điểm 2 Phần I Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1292/QĐ-BTC ngày 08/06/2016.

                   

8

 

Thủ tục kiểm soát thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua KBNN (chi thường xuyên và chi vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư)

KBNN cấp huyện

TTHC số 01B điểm 1 Phần I Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1292/QĐ-BTC ngày 08/06/2016.

9

 

Thủ tục đối chiếu, xác nhận số dư tài khoản tiền gửi kinh phí ngân sách cấp

KBNN cấp huyện

TTHC số 01 Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 465/QĐ-BTC ngày 12/03/2015.

10

 

Thủ tục đối chiếu, xác nhận số dư dự toán, số dư tạm ứng NSNN đề nghị xét chuyển sang năm sau

KBNN cấp huyện

TTHC số 02 Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 465/QĐ-BTC ngày 12/03/2015.

11

 

Thủ tục đối chiếu, xác nhận số dư dự toán, số dư tạm ứng NSNN được chuyển năm sau, không phải xét chuyển

KBNN cấp huyện

TTHC số 03 Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 465/QĐ-BTC ngày 12/03/2015.

 

 

FILE ĐÍNH KÈM VĂN BẢN

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi