Quyết định 2195/QĐ-UBND Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của Sở LĐTBXH Khánh Hòa

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2195/QĐ-UBND

Quyết định 2195/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh HòaSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2195/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Đức Vinh
Ngày ban hành:01/07/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Lao động-Tiền lương , Hành chính

tải Quyết định 2195/QĐ-UBND

Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2195/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 01 tháng 7 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

____________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1280/QĐ-UBND ngày 04/5/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 477/QĐ-UBND ngày 20/02/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 193/TTr-SLĐTBXH ngày 19/6/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được công bố tại Quyết định số 1280/QĐ-UBND ngày 04/5/2019 và Quyết định số 477/QĐ-UBND ngày 20/02/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC, Văn phòng Chính phủ;
- TT.HĐND tỉnh; Ban PC HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo;
- Cổng TTĐT tỉnh; Cổng TTĐT CCHC tỉnh;
- Trung tâm CNTT và DVHCCTT tỉnh;
- Lưu: VT, Phòng KSTTHC, HTh, DL.

CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh

QUY TRÌNH NỘI BỘ

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2195/QĐ-UBND ngày 01/7/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

I. LĨNH VỰC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC

1. Đề nghị tất toán tài khoản ký quỹ của doanh nghiệp đưa người lao động đi thực tập nâng cao tay nghề dưới 90 ngày (Mã số TTHC: BLĐ-KHA-286419)

Một quy trình thực hiện (Mã số quy trình: BLĐ-KHA-286419-01)

Thời gian giải quyết: 07 ngày làm việc.

Cơ quan, đơn vị

Bước thực hiện

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc thực hiện

Biểu mẫu/kết quả

Thời gian

Ghi chú

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Một cửa

- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thông tin;

- Chuyển Phòng chuyên môn.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và in Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để công dân/ tổ chức bổ sung hồ sơ và in Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Trường hợp hồ sơ không đúng quy định thì in Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018).

0,5 ngày

 

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Bước 2

Phân công xử lý

Lãnh đạo phòng chuyên môn

Phân công xử lý

Hồ sơ của tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính theo quy định.

0,5 ngày

 

Bước 3

Xử lý, thẩm định hồ sơ

Công chức được giao xử lý hồ sơ

Thẩm định hồ sơ trình lãnh đạo xem xét, phê duyệt.

Dự thảo công văn đề nghị ngân hàng tất toán tài khoản ký quỹ cho doanh nghiệp.

04 ngày

 

Bước 4

Xem xét ký duyệt, thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo phòng chuyên môn

Xem xét ký duyệt trình Lãnh đạo Sở.

Công văn đề nghị ngân hàng tất toán tài khoản ký quỹ cho doanh nghiệp.

01 ngày

 

Bước 5

Ký duyệt

Lãnh đạo Sở

Ký duyệt văn bản.

Công văn đề nghị ngân hàng tất toán tài khoản ký quỹ cho doanh nghiệp.

01 ngày

 

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Một cửa

Trả kết quả.

Công văn đề nghị ngân hàng tất toán tài khoản ký quỹ cho doanh nghiệp.

 

 

Hồ sơ được lưu trữ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định hiện hành.

II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

I. Thành lập Hội đồng trường, bổ nhiệm chủ tịch, thành viên Hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện (Mã số TTHC: BLD-KHA-286334)

Một quy trình thực hiện (Mã số quy trình: BLD-KHA-286334-01)

Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc.

Cơ quan, đơn vị

Bước thực hiện

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc thực hiện

Biểu mẫu/kết quả

Thời gian

Ghi chú

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Một cửa

- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thông tin;

Chuyển Phòng chuyên môn.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và in Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để công dân/ tổ chức bổ sung hồ sơ và in Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Trường hợp hồ sơ không đúng quy định thì in Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018).

0,5 ngày

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Bước 2

Phân công xử lý

Lãnh đạo phòng chuyên môn

Phân công xử lý

Hồ sơ của tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính.

0,5 ngày

 

Bước 3

Xử lý, thẩm định hồ sơ

Công chức được giao xử lý hồ sơ

Thẩm định hồ sơ trình lãnh đạo xem xét, phê duyệt.

Dự thảo Quyết định thành lập Hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Sở.

11 ngày

 

Bước 4

Xem xét ký duyệt, thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo phòng chuyên môn

Xem xét ký duyệt trình Lãnh đạo Sở

Dự thảo Quyết định thành lập Hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Sở.

01 ngày

 

Bước 5

Ký duyệt

Lãnh đạo Sở

Ký duyệt văn bản

Quyết định thành lập Hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Sở.

02 ngày

 

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Một cửa

Trả kết quả

Sổ theo dõi kết quả thực hiện thủ tục hành chính.

 

 

Hồ sơ được lưu trữ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định hiện hành.

nhayThủ tục Thành lập Hội đồng trường, bổ nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện được thay thể bởi thủ tục ban hành kèm theo Quyết định 2195/QĐ-UBND theo quy định tại Điều 1.nhay

2. Thành lập Hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục (Mã số TTHC: BLD-KHA-286337)

Một quy trình thực hiện (Mã số quy trình: BLD-KHA-286337-01).

Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc.

Cơ quan, đơn vị

Bước thực hiện

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc thực hiện

Biểu mẫu/kết quả

Thời gian

Ghi chú

Sở Lao động -Thương binh và Xã hội

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Một cửa

- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thông tin;

Chuyển Phòng chuyên môn.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và in Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để công dân/ tổ chức bổ sung hồ sơ và in Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Trường hợp hồ sơ không đúng quy định thì in Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018).

0,5 ngày

 

Bước 2

Phân công xử lý

Lãnh đạo phòng chuyên môn

Phân công xử lý.

Hồ sơ của tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính.

0,5 ngày

 

Bước 3

Xử lý, thẩm định hồ sơ

Công chức được giao xử lý hồ sơ

Thẩm định hồ sơ trình lãnh đạo xem xét, phê duyệt.

Dự thảo Quyết định thành lập Hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục.

11 ngày

 

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Bước 4

Xem xét ký duyệt, thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo phòng chuyên môn

Xem xét ký duyệt trình Lãnh đạo Sở.

Dự thảo Quyết định thành lập Hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục.

01 ngày

 

Bước 5

Ký duyệt

Lãnh đạo Sở

Ký duyệt văn bản.

Quyết định thành lập Hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục.

02 ngày

 

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Một cửa

Trả kết quả

Sổ theo dõi kết quả thực hiện thủ tục hành chính.

 

 

Hồ sơ được lưu trữ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định hiện hành.

3. Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp (Mã số TTHC: BLD-KHA-286268)

Một quy trình thực hiện (Mã số quy trình: BLD-KHA-286268-01).

Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc.

Cơ quan, đơn vị

Bước thực hiện

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc thực hiện

Biểu mẫu/kết quả

Thời gian

Ghi chú

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Một cửa

- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thông tin;

- Chuyển Phòng chuyên môn.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thi tiếp nhận và in Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để công dân/ tổ chức bổ sung hồ sơ và in Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Trường hợp hồ sơ không đúng quy định thì in Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018)

0,5 ngày

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Bước 2

Phân công xử lý

Lãnh đạo phòng chuyên môn

Phân công xử lý

Hồ sơ của tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính.

0,5 ngày

 

Bước 3

Xử lý, thẩm định hồ sơ

Công chức được giao xử lý hồ sơ

Thẩm định hồ sơ trình lãnh đạo xem xét, phê duyệt.

- Tổ chức kiểm tra các điều kiện bảo đảm hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

- Dự thảo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp (theo mẫu phụ lục VII quy định tại Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016)

06 ngày

 

Bước 4

Xem xét ký duyệt, thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo phòng chuyên môn

Xem xét ký duyệt trình Lãnh đạo Sở

Dự thảo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

01 ngày

 

Bước 5

Ký duyệt

Lãnh đạo Sở

Ký duyệt văn bản

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

02 ngày

 

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Một cửa

Trả kết quả

Sổ theo dõi kết quả thực hiện thủ tục hành chính

 

 

Hồ sơ được lưu trữ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định hiện hành.

4. Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp (Mã số TTHC: BLD-KHA-286269, có 02 quy trình thực hiện)

4.1 Trường hợp đăng ký bổ sung do đổi tên doanh nghiệp (Mã số quy trình: BLD-KHA-286269-01, thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc)

Cơ quan, đơn vị

Bước thực hiện

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc thực hiện

Biểu mẫu/kết quả

Thời gian

Ghi chú

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Một cửa

- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thông tin;

- Chuyển Phòng chuyên môn.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và in Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để công dân/ tổ chức bổ sung hồ sơ và in Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Trường hợp hồ sơ không đúng quy định thì in Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018)

0,5 ngày

 

Bước 2

Phân công xử lý

Lãnh đạo phòng chuyên môn

Phân công xử lý

Hồ sơ của tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính.

0,5 ngày

 

Bước 3

Xử lý, thẩm định hồ sơ

Công chức được giao xử lý hồ sơ

Thẩm định hồ sơ trình lãnh đạo xem xét, phê duyệt.

Dự thảo Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp (theo mẫu phụ lục VIII quy định tại Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016)

2,5 ngày

 

Bước 4

Xem xét ký duyệt

Lãnh đạo phòng chuyên môn

Xem xét ký duyệt trình Lãnh đạo Sở

Dự thảo Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

0,5 ngày

 

Bước 5

Ký duyệt

Lãnh đạo Sở

Ký duyệt văn bản

Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

01 ngày

 

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Một cửa

Trả kết quả

Sổ theo dõi kết quả thực hiện thủ tục hành chính.

 

 

Hồ sơ được lưu trữ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định hiện hành.

4.2 Trường hợp đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp (Mã số quy trình: BLD-KHA-286269-02, thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc)

Cơ quan, đơn vị

Bước thực hiện

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thực hin

Nội dung công việc thực hiện

Biểu mẫu/kết quả

Thời gian

Ghi chú

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Một cửa

- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thông tin;

- Chuyển Phòng chuyên môn.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và in Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để công dân/ tổ chức bổ sung hồ sơ và in Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Trường hợp hồ sơ không đúng quy định thì in Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018).

0,5 ngày

 

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Bước 2

Phân công xử lý

Lãnh đạo phòng chuyên môn

Phân công xử lý

Hồ sơ của tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính.

0,5 ngày

 

Bước 3

Xử lý, thẩm định hồ sơ

Công chức được giao xử lý hồ sơ

Thẩm định hồ sơ trình lãnh đạo xem xét, phê duyệt.

- Tổ chức kiểm tra các điều kiện bảo đảm hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

- Dự thảo Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp (theo mẫu phụ lục VIII quy định tại Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016).

07 ngày

 

Bước 4

Xem xét ký duyệt, thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo phòng chuyên môn

Xem xét ký duyệt trình Lãnh đạo Sở

Dự thảo Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

01 ngày

 

Bước 5

Ký duyệt

Lãnh đạo Sở

Ký duyệt văn bản

Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

01 ngày

 

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Một cửa

Trả kết quả

Sổ theo dõi kết quả thực hiện thủ tục hành chính.

 

 

Hồ sơ được lưu trữ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định hiện hành.

III. LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG

1. Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sỹ (Mã số TTHC: BLD-KHA-286177)

Một quy trình thực hiện (Mã số TTHC: BLD-KHA-286177-01).

Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc.

Cơ quan, đơn vị

Bước thực hin

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc thực hiện

Biểu mẫu/kết quả

Thời gian

Ghi chú

 

UBND cấp xã

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Một cửa

- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thông tin;

- Chuyển cán bộ/công chức phụ trách.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và in Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để công dân/ tổ chức bổ sung hồ sơ và in Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Trường hợp hồ sơ không đúng quy định thì in Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018).

0,5 ngày

Quy trình này liên thông 03 cấp: UBND cấp xã - UBND cấp huyện - Sở Lao động- Thương binh và Xã hội

 

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

 

 

 

4,5 ngày

 

Bước 2.1

Xử lý hồ sơ

Cán bộ phụ trách cấp xã

Thẩm định và kiểm tra các giấy tờ liên quan

Dự thảo công văn trình Lãnh đạo UBND cấp xã.

02 ngày

 

Bước 2.2

Xem xét, ký duyệt

Lãnh đạo UBND cấp xã

Ký duyệt văn bản

Công văn gửi phòng Lao động -TBXH cấp huyện.

02 ngày

 

Bước 2.3

Phát hành và chuyển hồ sơ

Bộ phận văn thư/ Một cửa cấp xã

Chuyển hồ sơ đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện

Công văn và hồ sơ đã thẩm định.

0,5 ngày

 

UBND cấp huyện

Bước 3

Xử lý, thẩm định hồ sơ

 

 

 

06 ngày

 

Bước 3.1

Phân công xử lý

Lãnh đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện

Phân công xử lý

Xem xét chuyển đến công chức xử lý.

0,5 ngày

 

Bước 3.2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

Công chức được giao xử lý hồ sơ

Thẩm định hồ sơ trình Lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, phê duyệt.

Kiểm tra và lập danh sách kèm hồ sơ trình Lãnh đạo duyệt.

04 ngày

 

Bước 3.3

Xem xét ký duyệt

Lãnh đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội

Xem xét ký duyệt gửi Sở LĐTBXH

Ký duyệt Công văn và danh sách.

01 ngày

 

Bước 3.4

Phát hành và chuyển hồ sơ

Bộ phận Một cửa UBND cấp huyện

Chuyển hồ sơ đến bộ phận Một cửa Sở LĐTBXH

Công văn, danh sách và hồ sơ đã ký duyệt.

0,5 ngày

 

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Bước 4

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Một cửa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Tiếp nhận hồ sơ;

- Chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn.

Hồ sơ đề nghị thẩm định

0,5 ngày

 

Bước 5

Tham mưu, ký duyệt

 

 

 

3,5 ngày

 

Bước 5.1

Phân công xử lý

Lãnh đạo phòng chuyên môn

Phân công xử lý

Chuyển hồ sơ cho chuyên viên phụ trách thẩm định.

0,5 ngày

 

Bước 5.2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

Công chức được giao xử lý hồ sơ

Thẩm định hồ sơ trình lãnh đạo xem xét, phê duyệt.

- Kiểm tra, đối chiếu thông tin trong hồ sơ;

- Dự thảo Thông báo bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sỹ và Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ (Theo mẫu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cung cấp).

01 ngày

 

Bước 5.3

Xem xét ký duyệt hồ sơ

Lãnh đạo phòng chuyên môn

Xem xét ký duyệt trình Lãnh đạo Sở

Dự thảo Thông báo bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sỹ và Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ.

0,5 ngày

 

Bước 5.4

Ký duyệt

Lãnh đạo Sở

Ký duyệt văn bản

Thông báo bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sỹ và Giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ.

01 ngày

 

Bước 5.5

Chuyển trả kết quả

Bộ phận Một cửa Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Chuyển trả kết quả đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Thông báo bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sỹ và Giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ.

0,5 ngày

 

 

UBND cấp xã

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Một cửa UBND cấp xã

Trả kết quả

Thông báo, Giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ.

 

 

 

Hồ sơ được lưu trữ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định hiện hành.

 

IV. LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI

1. Quyết định công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật (Mã số TTHC: BLD-KHA-286101).

Một quy trình thực hiện (Mã số quy trình TTHC: BLD-KHA-286101-01).

Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc.

Cơ quan, đơn vị

Bước thực hiện

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc thực hiện

Biểu mẫu/kết quả

Thời gian

Ghi chú

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Một cửa

- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thông tin;

- Chuyển Phòng chuyên môn.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và in Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để công dân/ tổ chức bổ sung hồ sơ và in Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Trường hợp hồ sơ không đúng quy định thì in Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018).

0,5 ngày

 

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội

Bước 2

Phân công xử lý

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

Phân công xử lý

Hồ sơ của tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC.

0,5 ngày

 

Bước 3

Xử lý, thẩm định hồ sơ

Công chức được giao xử lý hồ sơ

Thẩm định hồ sơ trình lãnh đạo Phòng xem xét, phê duyệt.

Dự thảo Quyết định (mẫu số 05, phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018) hoặc công văn từ chối nếu hồ sơ không đạt yêu cầu.

7,5 ngày

 

Bước 4

Xem xét ký duyệt

Lãnh đạo phòng chuyên môn

Xem xét ký duyệt trình Lãnh đạo Sở

Dự thảo Quyết định công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật hoặc công văn từ chối nếu hồ sơ không đạt yêu cầu.

0,5 ngày

 

Bước 5

Ký duyệt

Lãnh đạo Sở

Quyết định công nhận

Quyết định công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật hoặc công văn từ chối nếu hồ sơ không đạt yêu cầu.

01 ngày

 

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Một cửa

Trả kết quả

Quyết định công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật hoặc công văn từ chối nếu hồ sơ không đạt yêu cầu.

 

 

Hồ sơ được lưu trữ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định hiện hành.

2. Đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Mã số TTHC: BLĐ-TBVXH-KHA-286372)

Một quy trình thực hiện (Mã số quy trình BLĐ-TBVXH-KHA-286372-01).

Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc.

Thủ tục này được công bố tại Quyết định số 477/QĐ-UBND ngày 20/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Cơ quan, đơn vị

Bước thực hiện

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc thực hiện

Biểu mẫu/kết quả

Thời gian

Ghi chú

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Một cửa

- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thông tin;

- Chuyển Phòng chuyên môn.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và in Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để công dân/ tổ chức bổ sung hồ sơ và in Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Trường hợp hồ sơ không đúng quy định thì in Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018).

0,5 ngày

 

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội

Bước 2

Phân công xử lý

Lãnh đạo phòng chuyên môn

Phân công xử lý

Hồ sơ của tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC.

0,5 ngày

 

Bước 3

Xử lý, thẩm định hồ sơ

Công chức được giao xử lý hồ sơ

Thẩm định hồ sơ trình lãnh đạo Phòng xem xét, phê duyệt.

Dự thảo giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới (theo Mẫu số 07 quy định tại Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017) hoặc công văn từ chối nếu hồ sơ không đạt yêu cầu.

2,5 ngày

 

Bước 4

Xem xét ký duyệt

Lãnh đạo phòng chuyên môn

Xem xét ký duyệt trình Lãnh đạo Sở

Dự thảo giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới hoặc công văn từ chối nếu hồ sơ không đạt yêu cầu.

0,5 ngày

 

Bước 5

Ký duyệt

Lãnh đạo Sở

Cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới

Giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới hoặc công văn từ chối nếu hồ sơ không đạt yêu cầu.

01 ngày

 

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Một cửa

Trả kết quả

Giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới hoặc công văn từ chối nếu hồ sơ không đạt yêu cầu.

 

 

Hồ sơ được lưu trữ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định hiện hành.

3. Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Mã số TTHC: BLD-TBVXH-KHA-286374)

Một quy trình thực hiện (Mã số quy trình: BLĐ-TBVXH-KHA-286374-01).

Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc.

Thủ tục này được công bố tại Quyết định số 477/QĐ-UBND ngày 20/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Cơ quan, đơn vị

Bước thực hiện

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc thực hiện

Biểu mẫu/kết quả

Thời gian

Ghi chú

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Một cửa

- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thông tin;

- Chuyển Phòng chuyên môn.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và in Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để công dân/ tổ chức bổ sung hồ sơ và in Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 01 /2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Trường hợp hồ sơ không đúng quy định thì in Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018).

0,5 ngày

 

Bước 2

Phân công xử lý

Lãnh đạo phòng chuyên môn

Phân công xử lý

Hồ sơ của tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC.

01 ngày

 

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Bước 3

Xử lý, thẩm định hồ sơ

Công chức được giao xử lý hồ sơ

Thẩm định hồ sơ trình lãnh đạo Phòng xem xét, phê duyệt.

Dự thảo Giấy phép hoạt động (theo Mẫu số 08 quy định tại Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017) hoặc công văn từ chối nếu hồ sơ không đạt yêu cầu.

10,5 ngày

 

Bước 4

Xem xét ký duyệt

Lãnh đạo phòng chuyên môn

Xem xét ký duyệt trình Lãnh đạo Sở

Dự thảo Giấy phép hoạt động hoặc công văn từ chối nếu hồ sơ không đạt yêu cầu.

1 ngày

 

Bước 5

Ký duyệt

Lãnh đạo Sở

Cấp giấy phép hoạt động

Giấy phép hoạt động hoặc công văn từ chối nếu hồ sơ không đạt yêu cầu.

2 ngày

 

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Một cửa

Trả kết quả

Giấy phép hoạt động hoặc công văn từ chối nếu hồ sơ không đạt yêu cầu.

 

 

Hồ sơ được lưu trữ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định hiện hành.

V. LĨNH VỰC AN TOÀN LAO ĐỘNG

1. Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ tổ chức huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập); cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ doanh nghiệp có nhu cầu tự huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập) (Mã số TTHC: BLĐ-KHA-286413).

Một quy trình thực hiện (Mã số quy trình: BLĐ-KHA-286413-1).

Thời gian giải quyết: 25 ngày làm việc.

Thủ tục này được công bố tại Quyết định số 477/QĐ-UBND ngày 20/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Cơ quan, đơn vị

Bước thực hiện

Tên bước thực hin

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc thực hiện

Biểu mẫu/kết quả

Thời gian

Ghi chú

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Một cửa

- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thông tin;

- Thu phí thẩm định (1.200.000 đồng);

Chuyển Phòng chuyên môn.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và in Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để công dân/ tổ chức bổ sung hồ sơ và in Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Trường hợp hồ sơ không đúng quy định thì in Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018).

0,5 ngày

 

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Bước 2

Phân công xử lý

Lãnh đạo phòng chuyên môn

Phân công xử lý

Hồ sơ của tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC.

01 ngày

 

Bước 3

Xử lý, thẩm định hồ sơ

Công chức được giao xử lý hồ sơ

Thẩm định hồ sơ trình lãnh đạo xem xét, phê duyệt.

- Thẩm định hoặc xem xét thành phần, tính hợp lệ của hồ sơ, cơ sở vật chất của tổ chức.

- Dự thảo Quyết định và giấy chứng nhận đủ điều kiện huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động (theo Mẫu số 04 quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016) hoặc văn bản trả lời không đủ điều kiện huấn luyện.

17 ngày

 

Bước 4

Xem xét ký duyệt

Lãnh đạo phòng chuyên môn

Xem xét ký duyệt trình Lãnh đạo Sở

Dự thảo Quyết định và giấy chứng nhận đủ điều kiện huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hoặc văn bản trả lời không đủ điều kiện huấn luyện.

03 ngày

 

Bước 5

Xem xét ký duyệt

Lãnh đạo Sở

Ký duyệt văn bản

Quyết định và giấy chứng nhận đủ điều kiện huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hoặc văn bản trả lời không đủ điều kiện huấn luyện.

3,5 ngày

 

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Một cửa

Trả kết quả

Quyết định và giấy chứng nhận đủ điều kiện huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hoặc văn bản trả lời không đủ điều kiện huấn luyện.

 

 

Hồ sơ được lưu trữ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định hiện hành.

2. Gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, đổi tên Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ tổ chức huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bô, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập); Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ doanh nghiệp có nhu cầu tự huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập) (Mã số TTHC: BLĐ-KHA - 286414; Có 04 quy trình; Thủ tục này được công bố tại Quyết định số 477/QĐ-UBND ngày 20/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh).

2.1 Đối với trường hợp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động (Mã số TTHC: BLĐ-KHA.-286414-01, thời gian giải quyết: 25 ngày làm việc)

Cơ quan, đơn vị

Bước thực hin

Tên bước thực hin

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc thực hiện

Biểu mẫu/kết quả

Thời gian

Ghi chú

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Một cửa

- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thông tin;

- Thu phí thẩm định (1.200.000 đồng);

Chuyển Phòng chuyên môn.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và in Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để công dân/ tổ chức bổ sung hồ sơ và in Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Trường hợp hồ sơ không đúng quy định thì in Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018).

0,5 ngày

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Bước 2

Phân công xử lý

Lãnh đạo phòng chuyên môn

Phân công xử 

Hồ sơ của tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC

01 ngày

 

Bước 3

Xử lý, thẩm định hồ sơ

Công chức được giao xử lý hồ sơ

Thẩm định hồ sơ trình lãnh đạo xem xét, phê duyệt.

- Thẩm định hoặc xem xét thành phần, tính hợp lệ của hồ sơ, cơ sở vật chất của tổ chức.

- Dự thảo Quyết định và giấy chứng nhận đủ điều kiện huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động (theo Mẫu số 04 quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016) hoặc văn bản trả lời không đủ điều kiện huấn luyện

17 ngày

 

Bước 4

Xem xét ký duyệt

Lãnh đạo phòng chuyên môn

Xem xét ký duyệt trình Lãnh đạo Sở

Dự thảo Quyết định và giấy chứng nhận đủ điều kiện huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hoặc văn bản trả lời không đủ điều kiện huấn luyện

03 ngày

 

Bước 5

Xem xét ký duyệt

Lãnh đạo Sở

Ký duyệt văn bản

Quyết định và giấy chứng nhận đủ điều kiện huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hoặc văn bản trả lời không đủ điều kiện huấn luyện

3,5 ngày

 

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Một cửa

Trả kết quả

Quyết định và giấy chứng nhận đủ điều kiện huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hoặc văn bản trả lời không đủ điều kiện huấn luyện

 

 

Hồ sơ được lưu trữ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định hiện hành.

2.2 Đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung phạm vi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động (Mã số TTHC: BLĐ-KHA-286414-02, thời gian giải quyết: 25 ngày làm việc)

Cơ quan, đơn vị

Bước thực hin

Tên bước thực hin

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc thực hiện

Biểu mẫu/kết quả

Thời gian

Ghi chú

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Một cửa

- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thông tin;

- Thu phí thẩm định (500.000 đồng);

Chuyển Phòng chuyên môn.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và in Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để công dân/ tổ chức bổ sung hồ sơ và in Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Trường hợp hồ sơ không đúng quy định thì in Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018).

0,5 ngày

 

Bước 2

Phân công xử lý

Lãnh đạo phòng chuyên môn

Phân công xử lý

Hồ sơ của tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC.

01 ngày

 

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Bước 3

Xử lý, thẩm định hồ sơ

Công chức được giao xử lý hồ sơ

Thẩm định hồ sơ trình lãnh đạo xem xét, phê duyệt.

Dự thảo Quyết định và giấy chứng nhận đủ điều kiện huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động (theo Mẫu số 04 quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016) hoặc văn bản trả lời không đủ điều kiện huấn luyện.

17 ngày

 

Bước 4

Xem xét ký duyệt

Lãnh đạo phòng chuyên môn

Xem xét ký duyệt trình Lãnh đạo Sở

Dự thảo Quyết định và giấy chứng nhận đủ điều kiện huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hoặc văn bản trả lời không đủ điều kiện huấn luyện.

03 ngày

 

Bước 5

Xem xét ký duyệt

Lãnh đạo Sở

Ký duyệt văn bản

Quyết định và giấy chứng nhận đủ điều kiện huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hoặc văn bản trả lời không đủ điều kiện huấn luyện.

3,5 ngày

 

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Một cửa

Trả kết quả

Quyết định và giấy chứng nhận đủ điều kiện huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hoặc văn bản trả lời không đủ điều kiện huấn luyện

 

 

Hồ sơ được lưu trữ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định hiện hành.

2.3 Đối với trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động trong trường hợp bị hỏng, mất (Mã số TTHC: BLĐ-KHA-286414-03, thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc):

Cơ quan, đơn vị

Bước thực hiện

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc thực hiện

Biểu mẫu/kết quả

Thời gian

Ghi chú

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Một cửa

- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thông tin;

Chuyển Phòng chuyên môn.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và in Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để công dân/ tổ chức bổ sung hồ sơ và in Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Trường hợp hồ sơ không đúng quy định thì in Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018).

0,5 ngày

 

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Bước 2

Phân công xử lý

Lãnh đạo phòng chuyên môn

Phân công xử lý

Hồ sơ của tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC.

0,5 ngày

 

Bước 3

Xử lý, thẩm định hồ sơ

Công chức được giao xử lý hồ sơ

Thẩm định hồ sơ trình lãnh đạo xem xét, phê duyệt.

Dự thảo Quyết định và giấy chứng nhận đủ điều kiện huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động (theo Mẫu số 04 quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016) hoặc văn bản trả lời không đủ điều kiện huấn luyện.

06 ngày

 

Bước 4

Xem xét ký duyệt

Lãnh đạo phòng chuyên môn

Xem xét ký duyệt trình Lãnh đạo Sở

Dự thảo Quyết định và giấy chứng nhận đủ điều kiện huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hoặc văn bản trả lời không đủ điều kiện huấn luyện.

01 ngày

 

Bước 5

Xem xét ký duyệt

Lãnh đạo Sở

Ký duyệt văn bản

Quyết định và giấy chứng nhận đủ điều kiện huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hoặc văn bản trả lời không đủ điều kiện huấn luyện.

02 ngày

 

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Một cửa

Trả kết quả

Quyết định và giấy chứng nhận đủ điều kiện huấn, luyện an toàn, vệ sinh lao động hoặc văn bản trả lời không đủ điều kiện huấn luyện.

 

 

Hồ sơ được lưu trữ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định hiện hành.

2.4 Đối với trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động trong trường hợp cấp đổi tên (Mã số TTHC: BLĐ-KHA-286414-04, thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc)

Cơ quan, đơn vị

Bước thực hin

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc thực hiện

Biểu mẫu/kết quả

Thời gian

Ghi chú

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Một cửa

- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thông tin;

Chuyển Phòng chuyên môn.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và in Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để công dân/ tổ chức bổ sung hồ sơ và in Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Trường hợp hồ sơ không đúng quy định thì in Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018).

0,5 ngày

 

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Bước 2

Phân công xử lý

Lãnh đạo phòng chuyên môn

Phân công xử lý

Hồ sơ của tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC

0,5 ngày

 

Bước 3

Xử lý, thẩm định hồ sơ

Công chức được giao xử lý hồ sơ

Thẩm định hồ sơ trình lãnh đạo xem xét, phê duyệt.

Dự thảo Quyết định và giấy chứng nhận đủ điều kiện huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động (theo Mẫu số 04 quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016) hoặc văn bản trả lời không đủ điều kiện huấn luyện.

06 ngày

 

Bước 4

Xem xét ký duyệt

Lãnh đạo phòng chuyên môn

Xem xét ký duyệt trình Lãnh đạo Sở

Dự thảo Quyết định và giấy chứng nhận đủ điều kiện huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hoặc văn bản trả lời không đủ điều kiện huấn luyện.

01 ngày

 

Bước 5

Xem xét ký duyệt

Lãnh đo Sở

Ký duyệt văn bản

Quyết định và giấy chứng nhận đủ điều kiện huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hoặc văn bản trả lời không đủ điều kiện huấn luyện.

02 ngày

 

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Một cửa

Trả kết quả

Quyết định và giấy chứng nhận đủ điều kiện huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hoặc văn bản trả lời không đủ điều kiện huấn luyện.

 

 

Hồ sơ được lưu trữ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định hiện hành.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2195/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 01 tháng 7 năm 2019

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

____________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1280/QĐ-UBND ngày 04/5/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 477/QĐ-UBND ngày 20/02/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 193/TTr-SLĐTBXH ngày 19/6/2019,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được công bố tại Quyết định số 1280/QĐ-UBND ngày 04/5/2019 và Quyết định số 477/QĐ-UBND ngày 20/02/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC, Văn phòng Chính phủ;
- TT.HĐND tỉnh; Ban PC HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo;
- Cổng TTĐT tỉnh; Cổng TTĐT CCHC tỉnh;
- Trung tâm CNTT và DVHCCTT tỉnh;
- Lưu: VT, Phòng KSTTHC, HTh, DL.

CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2195/QĐ-UBND ngày 01/7/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

I. LĨNH VỰC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC

1. Đề nghị tất toán tài khoản ký quỹ của doanh nghiệp đưa người lao động đi thực tập nâng cao tay nghề dưới 90 ngày (Mã số TTHC: BLĐ-KHA-286419)

Một quy trình thực hiện (Mã số quy trình: BLĐ-KHA-286419-01)

Thời gian giải quyết: 07 ngày làm việc.

Cơ quan, đơn vị

Bước thực hiện

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc thực hiện

Biểu mẫu/kết quả

Thời gian

Ghi chú

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Một cửa

- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thông tin;

- Chuyển Phòng chuyên môn.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và in Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để công dân/ tổ chức bổ sung hồ sơ và in Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Trường hợp hồ sơ không đúng quy định thì in Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018).

0,5 ngày

 

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Bước 2

Phân công xử lý

Lãnh đạo phòng chuyên môn

Phân công xử lý

Hồ sơ của tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính theo quy định.

0,5 ngày

 

Bước 3

Xử lý, thẩm định hồ sơ

Công chức được giao xử lý hồ sơ

Thẩm định hồ sơ trình lãnh đạo xem xét, phê duyệt.

Dự thảo công văn đề nghị ngân hàng tất toán tài khoản ký quỹ cho doanh nghiệp.

04 ngày

 

Bước 4

Xem xét ký duyệt, thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo phòng chuyên môn

Xem xét ký duyệt trình Lãnh đạo Sở.

Công văn đề nghị ngân hàng tất toán tài khoản ký quỹ cho doanh nghiệp.

01 ngày

 

Bước 5

Ký duyệt

Lãnh đạo Sở

Ký duyệt văn bản.

Công văn đề nghị ngân hàng tất toán tài khoản ký quỹ cho doanh nghiệp.

01 ngày

 

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Một cửa

Trả kết quả.

Công văn đề nghị ngân hàng tất toán tài khoản ký quỹ cho doanh nghiệp.

 

 

Hồ sơ được lưu trữ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định hiện hành.

II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

I. Thành lập Hội đồng trường, bổ nhiệm chủ tịch, thành viên Hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện (Mã số TTHC: BLD-KHA-286334)

Một quy trình thực hiện (Mã số quy trình: BLD-KHA-286334-01)

Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc.

Cơ quan, đơn vị

Bước thực hiện

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc thực hiện

Biểu mẫu/kết quả

Thời gian

Ghi chú

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Một cửa

- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thông tin;

Chuyển Phòng chuyên môn.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và in Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để công dân/ tổ chức bổ sung hồ sơ và in Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Trường hợp hồ sơ không đúng quy định thì in Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018).

0,5 ngày

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Bước 2

Phân công xử lý

Lãnh đạo phòng chuyên môn

Phân công xử lý

Hồ sơ của tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính.

0,5 ngày

 

Bước 3

Xử lý, thẩm định hồ sơ

Công chức được giao xử lý hồ sơ

Thẩm định hồ sơ trình lãnh đạo xem xét, phê duyệt.

Dự thảo Quyết định thành lập Hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Sở.

11 ngày

 

Bước 4

Xem xét ký duyệt, thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo phòng chuyên môn

Xem xét ký duyệt trình Lãnh đạo Sở

Dự thảo Quyết định thành lập Hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Sở.

01 ngày

 

Bước 5

Ký duyệt

Lãnh đạo Sở

Ký duyệt văn bản

Quyết định thành lập Hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Sở.

02 ngày

 

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Một cửa

Trả kết quả

Sổ theo dõi kết quả thực hiện thủ tục hành chính.

 

 

Hồ sơ được lưu trữ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định hiện hành.

2. Thành lập Hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục (Mã số TTHC: BLD-KHA-286337)

Một quy trình thực hiện (Mã số quy trình: BLD-KHA-286337-01).

Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc.

Cơ quan, đơn vị

Bước thực hiện

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc thực hiện

Biểu mẫu/kết quả

Thời gian

Ghi chú

Sở Lao động -Thương binh và Xã hội

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Một cửa

- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thông tin;

Chuyển Phòng chuyên môn.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và in Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để công dân/ tổ chức bổ sung hồ sơ và in Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Trường hợp hồ sơ không đúng quy định thì in Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018).

0,5 ngày

 

Bước 2

Phân công xử lý

Lãnh đạo phòng chuyên môn

Phân công xử lý.

Hồ sơ của tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính.

0,5 ngày

 

Bước 3

Xử lý, thẩm định hồ sơ

Công chức được giao xử lý hồ sơ

Thẩm định hồ sơ trình lãnh đạo xem xét, phê duyệt.

Dự thảo Quyết định thành lập Hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục.

11 ngày

 

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Bước 4

Xem xét ký duyệt, thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo phòng chuyên môn

Xem xét ký duyệt trình Lãnh đạo Sở.

Dự thảo Quyết định thành lập Hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục.

01 ngày

 

Bước 5

Ký duyệt

Lãnh đạo Sở

Ký duyệt văn bản.

Quyết định thành lập Hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục.

02 ngày

 

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Một cửa

Trả kết quả

Sổ theo dõi kết quả thực hiện thủ tục hành chính.

 

 

Hồ sơ được lưu trữ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định hiện hành.

3. Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp (Mã số TTHC: BLD-KHA-286268)

Một quy trình thực hiện (Mã số quy trình: BLD-KHA-286268-01).

Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc.

Cơ quan, đơn vị

Bước thực hiện

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc thực hiện

Biểu mẫu/kết quả

Thời gian

Ghi chú

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Một cửa

- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thông tin;

- Chuyển Phòng chuyên môn.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thi tiếp nhận và in Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để công dân/ tổ chức bổ sung hồ sơ và in Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Trường hợp hồ sơ không đúng quy định thì in Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018)

0,5 ngày

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Bước 2

Phân công xử lý

Lãnh đạo phòng chuyên môn

Phân công xử lý

Hồ sơ của tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính.

0,5 ngày

 

Bước 3

Xử lý, thẩm định hồ sơ

Công chức được giao xử lý hồ sơ

Thẩm định hồ sơ trình lãnh đạo xem xét, phê duyệt.

- Tổ chức kiểm tra các điều kiện bảo đảm hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

- Dự thảo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp (theo mẫu phụ lục VII quy định tại Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016)

06 ngày

 

Bước 4

Xem xét ký duyệt, thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo phòng chuyên môn

Xem xét ký duyệt trình Lãnh đạo Sở

Dự thảo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

01 ngày

 

Bước 5

Ký duyệt

Lãnh đạo Sở

Ký duyệt văn bản

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

02 ngày

 

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Một cửa

Trả kết quả

Sổ theo dõi kết quả thực hiện thủ tục hành chính

 

 

Hồ sơ được lưu trữ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định hiện hành.

4. Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp (Mã số TTHC: BLD-KHA-286269, có 02 quy trình thực hiện)

4.1 Trường hợp đăng ký bổ sung do đổi tên doanh nghiệp (Mã số quy trình: BLD-KHA-286269-01, thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc)

Cơ quan, đơn vị

Bước thực hiện

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc thực hiện

Biểu mẫu/kết quả

Thời gian

Ghi chú

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Một cửa

- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thông tin;

- Chuyển Phòng chuyên môn.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và in Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để công dân/ tổ chức bổ sung hồ sơ và in Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Trường hợp hồ sơ không đúng quy định thì in Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018)

0,5 ngày

 

Bước 2

Phân công xử lý

Lãnh đạo phòng chuyên môn

Phân công xử lý

Hồ sơ của tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính.

0,5 ngày

 

Bước 3

Xử lý, thẩm định hồ sơ

Công chức được giao xử lý hồ sơ

Thẩm định hồ sơ trình lãnh đạo xem xét, phê duyệt.

Dự thảo Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp (theo mẫu phụ lục VIII quy định tại Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016)

2,5 ngày

 

Bước 4

Xem xét ký duyệt

Lãnh đạo phòng chuyên môn

Xem xét ký duyệt trình Lãnh đạo Sở

Dự thảo Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

0,5 ngày

 

Bước 5

Ký duyệt

Lãnh đạo Sở

Ký duyệt văn bản

Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

01 ngày

 

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Một cửa

Trả kết quả

Sổ theo dõi kết quả thực hiện thủ tục hành chính.

 

 

Hồ sơ được lưu trữ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định hiện hành.

4.2 Trường hợp đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp (Mã số quy trình: BLD-KHA-286269-02, thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc)

Cơ quan, đơn vị

Bước thực hiện

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thực hin

Nội dung công việc thực hiện

Biểu mẫu/kết quả

Thời gian

Ghi chú

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Một cửa

- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thông tin;

- Chuyển Phòng chuyên môn.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và in Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để công dân/ tổ chức bổ sung hồ sơ và in Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Trường hợp hồ sơ không đúng quy định thì in Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018).

0,5 ngày

 

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Bước 2

Phân công xử lý

Lãnh đạo phòng chuyên môn

Phân công xử lý

Hồ sơ của tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính.

0,5 ngày

 

Bước 3

Xử lý, thẩm định hồ sơ

Công chức được giao xử lý hồ sơ

Thẩm định hồ sơ trình lãnh đạo xem xét, phê duyệt.

- Tổ chức kiểm tra các điều kiện bảo đảm hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

- Dự thảo Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp (theo mẫu phụ lục VIII quy định tại Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016).

07 ngày

 

Bước 4

Xem xét ký duyệt, thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo phòng chuyên môn

Xem xét ký duyệt trình Lãnh đạo Sở

Dự thảo Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

01 ngày

 

Bước 5

Ký duyệt

Lãnh đạo Sở

Ký duyệt văn bản

Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

01 ngày

 

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Một cửa

Trả kết quả

Sổ theo dõi kết quả thực hiện thủ tục hành chính.

 

 

Hồ sơ được lưu trữ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định hiện hành.

III. LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG

1. Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sỹ (Mã số TTHC: BLD-KHA-286177)

Một quy trình thực hiện (Mã số TTHC: BLD-KHA-286177-01).

Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc.

Cơ quan, đơn vị

Bước thực hin

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc thực hiện

Biểu mẫu/kết quả

Thời gian

Ghi chú

 

UBND cấp xã

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Một cửa

- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thông tin;

- Chuyển cán bộ/công chức phụ trách.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và in Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để công dân/ tổ chức bổ sung hồ sơ và in Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Trường hợp hồ sơ không đúng quy định thì in Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018).

0,5 ngày

Quy trình này liên thông 03 cấp: UBND cấp xã - UBND cấp huyện - Sở Lao động- Thương binh và Xã hội

 

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

 

 

 

4,5 ngày

 

Bước 2.1

Xử lý hồ sơ

Cán bộ phụ trách cấp xã

Thẩm định và kiểm tra các giấy tờ liên quan

Dự thảo công văn trình Lãnh đạo UBND cấp xã.

02 ngày

 

Bước 2.2

Xem xét, ký duyệt

Lãnh đạo UBND cấp xã

Ký duyệt văn bản

Công văn gửi phòng Lao động -TBXH cấp huyện.

02 ngày

 

Bước 2.3

Phát hành và chuyển hồ sơ

Bộ phận văn thư/ Một cửa cấp xã

Chuyển hồ sơ đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện

Công văn và hồ sơ đã thẩm định.

0,5 ngày

 

UBND cấp huyện

Bước 3

Xử lý, thẩm định hồ sơ

 

 

 

06 ngày

 

Bước 3.1

Phân công xử lý

Lãnh đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện

Phân công xử lý

Xem xét chuyển đến công chức xử lý.

0,5 ngày

 

Bước 3.2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

Công chức được giao xử lý hồ sơ

Thẩm định hồ sơ trình Lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, phê duyệt.

Kiểm tra và lập danh sách kèm hồ sơ trình Lãnh đạo duyệt.

04 ngày

 

Bước 3.3

Xem xét ký duyệt

Lãnh đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội

Xem xét ký duyệt gửi Sở LĐTBXH

Ký duyệt Công văn và danh sách.

01 ngày

 

Bước 3.4

Phát hành và chuyển hồ sơ

Bộ phận Một cửa UBND cấp huyện

Chuyển hồ sơ đến bộ phận Một cửa Sở LĐTBXH

Công văn, danh sách và hồ sơ đã ký duyệt.

0,5 ngày

 

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Bước 4

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Một cửa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Tiếp nhận hồ sơ;

- Chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn.

Hồ sơ đề nghị thẩm định

0,5 ngày

 

Bước 5

Tham mưu, ký duyệt

 

 

 

3,5 ngày

 

Bước 5.1

Phân công xử lý

Lãnh đạo phòng chuyên môn

Phân công xử lý

Chuyển hồ sơ cho chuyên viên phụ trách thẩm định.

0,5 ngày

 

Bước 5.2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

Công chức được giao xử lý hồ sơ

Thẩm định hồ sơ trình lãnh đạo xem xét, phê duyệt.

- Kiểm tra, đối chiếu thông tin trong hồ sơ;

- Dự thảo Thông báo bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sỹ và Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ (Theo mẫu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cung cấp).

01 ngày

 

Bước 5.3

Xem xét ký duyệt hồ sơ

Lãnh đạo phòng chuyên môn

Xem xét ký duyệt trình Lãnh đạo Sở

Dự thảo Thông báo bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sỹ và Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ.

0,5 ngày

 

Bước 5.4

Ký duyệt

Lãnh đạo Sở

Ký duyệt văn bản

Thông báo bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sỹ và Giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ.

01 ngày

 

Bước 5.5

Chuyển trả kết quả

Bộ phận Một cửa Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Chuyển trả kết quả đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Thông báo bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sỹ và Giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ.

0,5 ngày

 

 

UBND cấp xã

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Một cửa UBND cấp xã

Trả kết quả

Thông báo, Giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ.

 

 

 

Hồ sơ được lưu trữ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định hiện hành.

 

IV. LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI

1. Quyết định công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật (Mã số TTHC: BLD-KHA-286101).

Một quy trình thực hiện (Mã số quy trình TTHC: BLD-KHA-286101-01).

Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc.

Cơ quan, đơn vị

Bước thực hiện

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc thực hiện

Biểu mẫu/kết quả

Thời gian

Ghi chú

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Một cửa

- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thông tin;

- Chuyển Phòng chuyên môn.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và in Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để công dân/ tổ chức bổ sung hồ sơ và in Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Trường hợp hồ sơ không đúng quy định thì in Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018).

0,5 ngày

 

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội

Bước 2

Phân công xử lý

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

Phân công xử lý

Hồ sơ của tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC.

0,5 ngày

 

Bước 3

Xử lý, thẩm định hồ sơ

Công chức được giao xử lý hồ sơ

Thẩm định hồ sơ trình lãnh đạo Phòng xem xét, phê duyệt.

Dự thảo Quyết định (mẫu số 05, phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018) hoặc công văn từ chối nếu hồ sơ không đạt yêu cầu.

7,5 ngày

 

Bước 4

Xem xét ký duyệt

Lãnh đạo phòng chuyên môn

Xem xét ký duyệt trình Lãnh đạo Sở

Dự thảo Quyết định công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật hoặc công văn từ chối nếu hồ sơ không đạt yêu cầu.

0,5 ngày

 

Bước 5

Ký duyệt

Lãnh đạo Sở

Quyết định công nhận

Quyết định công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật hoặc công văn từ chối nếu hồ sơ không đạt yêu cầu.

01 ngày

 

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Một cửa

Trả kết quả

Quyết định công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật hoặc công văn từ chối nếu hồ sơ không đạt yêu cầu.

 

 

Hồ sơ được lưu trữ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định hiện hành.

2. Đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Mã số TTHC: BLĐ-TBVXH-KHA-286372)

Một quy trình thực hiện (Mã số quy trình BLĐ-TBVXH-KHA-286372-01).

Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc.

Thủ tục này được công bố tại Quyết định số 477/QĐ-UBND ngày 20/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Cơ quan, đơn vị

Bước thực hiện

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc thực hiện

Biểu mẫu/kết quả

Thời gian

Ghi chú

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Một cửa

- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thông tin;

- Chuyển Phòng chuyên môn.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và in Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để công dân/ tổ chức bổ sung hồ sơ và in Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Trường hợp hồ sơ không đúng quy định thì in Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018).

0,5 ngày

 

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội

Bước 2

Phân công xử lý

Lãnh đạo phòng chuyên môn

Phân công xử lý

Hồ sơ của tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC.

0,5 ngày

 

Bước 3

Xử lý, thẩm định hồ sơ

Công chức được giao xử lý hồ sơ

Thẩm định hồ sơ trình lãnh đạo Phòng xem xét, phê duyệt.

Dự thảo giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới (theo Mẫu số 07 quy định tại Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017) hoặc công văn từ chối nếu hồ sơ không đạt yêu cầu.

2,5 ngày

 

Bước 4

Xem xét ký duyệt

Lãnh đạo phòng chuyên môn

Xem xét ký duyệt trình Lãnh đạo Sở

Dự thảo giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới hoặc công văn từ chối nếu hồ sơ không đạt yêu cầu.

0,5 ngày

 

Bước 5

Ký duyệt

Lãnh đạo Sở

Cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới

Giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới hoặc công văn từ chối nếu hồ sơ không đạt yêu cầu.

01 ngày

 

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Một cửa

Trả kết quả

Giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới hoặc công văn từ chối nếu hồ sơ không đạt yêu cầu.

 

 

Hồ sơ được lưu trữ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định hiện hành.

3. Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Mã số TTHC: BLD-TBVXH-KHA-286374)

Một quy trình thực hiện (Mã số quy trình: BLĐ-TBVXH-KHA-286374-01).

Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc.

Thủ tục này được công bố tại Quyết định số 477/QĐ-UBND ngày 20/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Cơ quan, đơn vị

Bước thực hiện

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc thực hiện

Biểu mẫu/kết quả

Thời gian

Ghi chú

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Một cửa

- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thông tin;

- Chuyển Phòng chuyên môn.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và in Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để công dân/ tổ chức bổ sung hồ sơ và in Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 01 /2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Trường hợp hồ sơ không đúng quy định thì in Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018).

0,5 ngày

 

Bước 2

Phân công xử lý

Lãnh đạo phòng chuyên môn

Phân công xử lý

Hồ sơ của tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC.

01 ngày

 

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Bước 3

Xử lý, thẩm định hồ sơ

Công chức được giao xử lý hồ sơ

Thẩm định hồ sơ trình lãnh đạo Phòng xem xét, phê duyệt.

Dự thảo Giấy phép hoạt động (theo Mẫu số 08 quy định tại Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017) hoặc công văn từ chối nếu hồ sơ không đạt yêu cầu.

10,5 ngày

 

Bước 4

Xem xét ký duyệt

Lãnh đạo phòng chuyên môn

Xem xét ký duyệt trình Lãnh đạo Sở

Dự thảo Giấy phép hoạt động hoặc công văn từ chối nếu hồ sơ không đạt yêu cầu.

1 ngày

 

Bước 5

Ký duyệt

Lãnh đạo Sở

Cấp giấy phép hoạt động

Giấy phép hoạt động hoặc công văn từ chối nếu hồ sơ không đạt yêu cầu.

2 ngày

 

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Một cửa

Trả kết quả

Giấy phép hoạt động hoặc công văn từ chối nếu hồ sơ không đạt yêu cầu.

 

 

Hồ sơ được lưu trữ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định hiện hành.

V. LĨNH VỰC AN TOÀN LAO ĐỘNG

1. Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ tổ chức huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập); cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ doanh nghiệp có nhu cầu tự huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập) (Mã số TTHC: BLĐ-KHA-286413).

Một quy trình thực hiện (Mã số quy trình: BLĐ-KHA-286413-1).

Thời gian giải quyết: 25 ngày làm việc.

Thủ tục này được công bố tại Quyết định số 477/QĐ-UBND ngày 20/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Cơ quan, đơn vị

Bước thực hiện

Tên bước thực hin

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc thực hiện

Biểu mẫu/kết quả

Thời gian

Ghi chú

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Một cửa

- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thông tin;

- Thu phí thẩm định (1.200.000 đồng);

- Chuyển Phòng chuyên môn.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và in Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để công dân/ tổ chức bổ sung hồ sơ và in Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Trường hợp hồ sơ không đúng quy định thì in Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018).

0,5 ngày

 

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Bước 2

Phân công xử lý

Lãnh đạo phòng chuyên môn

Phân công xử lý

Hồ sơ của tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC.

01 ngày

 

Bước 3

Xử lý, thẩm định hồ sơ

Công chức được giao xử lý hồ sơ

Thẩm định hồ sơ trình lãnh đạo xem xét, phê duyệt.

- Thẩm định hoặc xem xét thành phần, tính hợp lệ của hồ sơ, cơ sở vật chất của tổ chức.

- Dự thảo Quyết định và giấy chứng nhận đủ điều kiện huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động (theo Mẫu số 04 quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016) hoặc văn bản trả lời không đủ điều kiện huấn luyện.

17 ngày

 

Bước 4

Xem xét ký duyệt

Lãnh đạo phòng chuyên môn

Xem xét ký duyệt trình Lãnh đạo Sở

Dự thảo Quyết định và giấy chứng nhận đủ điều kiện huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hoặc văn bản trả lời không đủ điều kiện huấn luyện.

03 ngày

 

Bước 5

Xem xét ký duyệt

Lãnh đạo Sở

Ký duyệt văn bản

Quyết định và giấy chứng nhận đủ điều kiện huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hoặc văn bản trả lời không đủ điều kiện huấn luyện.

3,5 ngày

 

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Một cửa

Trả kết quả

Quyết định và giấy chứng nhận đủ điều kiện huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hoặc văn bản trả lời không đủ điều kiện huấn luyện.

 

 

Hồ sơ được lưu trữ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định hiện hành.

2. Gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, đổi tên Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ tổ chức huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bô, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập); Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ doanh nghiệp có nhu cầu tự huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập) (Mã số TTHC: BLĐ-KHA - 286414; Có 04 quy trình; Thủ tục này được công bố tại Quyết định số 477/QĐ-UBND ngày 20/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh).

2.1 Đối với trường hợp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động (Mã số TTHC: BLĐ-KHA.-286414-01, thời gian giải quyết: 25 ngày làm việc)

Cơ quan, đơn vị

Bước thực hin

Tên bước thực hin

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc thực hiện

Biểu mẫu/kết quả

Thời gian

Ghi chú

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Một cửa

- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thông tin;

- Thu phí thẩm định (1.200.000 đồng);

- Chuyển Phòng chuyên môn.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và in Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để công dân/ tổ chức bổ sung hồ sơ và in Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Trường hợp hồ sơ không đúng quy định thì in Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018).

0,5 ngày

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Bước 2

Phân công xử lý

Lãnh đạo phòng chuyên môn

Phân công xử

Hồ sơ của tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC

01 ngày

 

Bước 3

Xử lý, thẩm định hồ sơ

Công chức được giao xử lý hồ sơ

Thẩm định hồ sơ trình lãnh đạo xem xét, phê duyệt.

- Thẩm định hoặc xem xét thành phần, tính hợp lệ của hồ sơ, cơ sở vật chất của tổ chức.

- Dự thảo Quyết định và giấy chứng nhận đủ điều kiện huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động (theo Mẫu số 04 quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016) hoặc văn bản trả lời không đủ điều kiện huấn luyện

17 ngày

 

Bước 4

Xem xét ký duyệt

Lãnh đạo phòng chuyên môn

Xem xét ký duyệt trình Lãnh đạo Sở

Dự thảo Quyết định và giấy chứng nhận đủ điều kiện huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hoặc văn bản trả lời không đủ điều kiện huấn luyện

03 ngày

 

Bước 5

Xem xét ký duyệt

Lãnh đạo Sở

Ký duyệt văn bản

Quyết định và giấy chứng nhận đủ điều kiện huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hoặc văn bản trả lời không đủ điều kiện huấn luyện

3,5 ngày

 

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Một cửa

Trả kết quả

Quyết định và giấy chứng nhận đủ điều kiện huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hoặc văn bản trả lời không đủ điều kiện huấn luyện

 

 

Hồ sơ được lưu trữ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định hiện hành.

2.2 Đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung phạm vi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động (Mã số TTHC: BLĐ-KHA-286414-02, thời gian giải quyết: 25 ngày làm việc)

Cơ quan, đơn vị

Bước thực hin

Tên bước thực hin

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc thực hiện

Biểu mẫu/kết quả

Thời gian

Ghi chú

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Một cửa

- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thông tin;

- Thu phí thẩm định (500.000 đồng);

- Chuyển Phòng chuyên môn.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và in Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để công dân/ tổ chức bổ sung hồ sơ và in Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Trường hợp hồ sơ không đúng quy định thì in Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018).

0,5 ngày

 

Bước 2

Phân công xử lý

Lãnh đạo phòng chuyên môn

Phân công xử lý

Hồ sơ của tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC.

01 ngày

 

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Bước 3

Xử lý, thẩm định hồ sơ

Công chức được giao xử lý hồ sơ

Thẩm định hồ sơ trình lãnh đạo xem xét, phê duyệt.

Dự thảo Quyết định và giấy chứng nhận đủ điều kiện huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động (theo Mẫu số 04 quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016) hoặc văn bản trả lời không đủ điều kiện huấn luyện.

17 ngày

 

Bước 4

Xem xét ký duyệt

Lãnh đạo phòng chuyên môn

Xem xét ký duyệt trình Lãnh đạo Sở

Dự thảo Quyết định và giấy chứng nhận đủ điều kiện huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hoặc văn bản trả lời không đủ điều kiện huấn luyện.

03 ngày

 

Bước 5

Xem xét ký duyệt

Lãnh đạo Sở

Ký duyệt văn bản

Quyết định và giấy chứng nhận đủ điều kiện huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hoặc văn bản trả lời không đủ điều kiện huấn luyện.

3,5 ngày

 

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Một cửa

Trả kết quả

Quyết định và giấy chứng nhận đủ điều kiện huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hoặc văn bản trả lời không đủ điều kiện huấn luyện

 

 

Hồ sơ được lưu trữ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định hiện hành.

2.3 Đối với trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động trong trường hợp bị hỏng, mất (Mã số TTHC: BLĐ-KHA-286414-03, thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc):

Cơ quan, đơn vị

Bước thực hiện

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc thực hiện

Biểu mẫu/kết quả

Thời gian

Ghi chú

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Một cửa

- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thông tin;

- Chuyển Phòng chuyên môn.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và in Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để công dân/ tổ chức bổ sung hồ sơ và in Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Trường hợp hồ sơ không đúng quy định thì in Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018).

0,5 ngày

 

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Bước 2

Phân công xử lý

Lãnh đạo phòng chuyên môn

Phân công xử lý

Hồ sơ của tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC.

0,5 ngày

 

Bước 3

Xử lý, thẩm định hồ sơ

Công chức được giao xử lý hồ sơ

Thẩm định hồ sơ trình lãnh đạo xem xét, phê duyệt.

Dự thảo Quyết định và giấy chứng nhận đủ điều kiện huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động (theo Mẫu số 04 quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016) hoặc văn bản trả lời không đủ điều kiện huấn luyện.

06 ngày

 

Bước 4

Xem xét ký duyệt

Lãnh đạo phòng chuyên môn

Xem xét ký duyệt trình Lãnh đạo Sở

Dự thảo Quyết định và giấy chứng nhận đủ điều kiện huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hoặc văn bản trả lời không đủ điều kiện huấn luyện.

01 ngày

 

Bước 5

Xem xét ký duyệt

Lãnh đạo Sở

Ký duyệt văn bản

Quyết định và giấy chứng nhận đủ điều kiện huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hoặc văn bản trả lời không đủ điều kiện huấn luyện.

02 ngày

 

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Một cửa

Trả kết quả

Quyết định và giấy chứng nhận đủ điều kiện huấn, luyện an toàn, vệ sinh lao động hoặc văn bản trả lời không đủ điều kiện huấn luyện.

 

 

Hồ sơ được lưu trữ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định hiện hành.

2.4 Đối với trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động trong trường hợp cấp đổi tên (Mã số TTHC: BLĐ-KHA-286414-04, thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc)

Cơ quan, đơn vị

Bước thực hin

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc thực hiện

Biểu mẫu/kết quả

Thời gian

Ghi chú

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Một cửa

- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thông tin;

- Chuyển Phòng chuyên môn.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và in Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để công dân/ tổ chức bổ sung hồ sơ và in Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Trường hợp hồ sơ không đúng quy định thì in Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018).

0,5 ngày

 

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Bước 2

Phân công xử lý

Lãnh đạo phòng chuyên môn

Phân công xử lý

Hồ sơ của tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC

0,5 ngày

 

Bước 3

Xử lý, thẩm định hồ sơ

Công chức được giao xử lý hồ sơ

Thẩm định hồ sơ trình lãnh đạo xem xét, phê duyệt.

Dự thảo Quyết định và giấy chứng nhận đủ điều kiện huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động (theo Mẫu số 04 quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016) hoặc văn bản trả lời không đủ điều kiện huấn luyện.

06 ngày

 

Bước 4

Xem xét ký duyệt

Lãnh đạo phòng chuyên môn

Xem xét ký duyệt trình Lãnh đạo Sở

Dự thảo Quyết định và giấy chứng nhận đủ điều kiện huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hoặc văn bản trả lời không đủ điều kiện huấn luyện.

01 ngày

 

Bước 5

Xem xét ký duyệt

Lãnh đo Sở

Ký duyệt văn bản

Quyết định và giấy chứng nhận đủ điều kiện huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hoặc văn bản trả lời không đủ điều kiện huấn luyện.

02 ngày

 

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Một cửa

Trả kết quả

Quyết định và giấy chứng nhận đủ điều kiện huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hoặc văn bản trả lời không đủ điều kiện huấn luyện.

 

 

Hồ sơ được lưu trữ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định hiện hành.

 

 

Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi