Văn bản UBND lĩnh vực Thông tin-Truyền thông

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 1.251 văn bản: Thông tin-Truyền thông
01

Quyết định 1041/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Báo chí; Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông

02

Kế hoạch 1714/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về công tác thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Nam năm 2023

03
04

Kế hoạch 182/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc triển khai thực hiện Quyết định 1079/QĐ-TTg ngày 14/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án truyền thông về con người ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023-2028

05

Quyết định 27/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng

06

Quyết định 297/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc kiện toàn Đội liên ngành phòng, chống in lậu tỉnh Bắc Ninh

07

Quyết định 90/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy chế phối hợp theo dõi, xử lý thông tin xấu, độc trên không gian mạng

08

Quyết định 1643/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thư điện tử Thành phố Hà Nội

09

Quyết định 544/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Mở rộng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến

10

Quyết định 828/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Kế hoạch truyền thông về công tác cải cách hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2023

11
12

Quyết định 531/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành mô hình mạng nội bộ, kết nối mạng diện rộng của cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

13

​Kế hoạch 592/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh​

14

Quyết định 04/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam

15
16

Quyết định 15/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bãi bỏ Quyết định 32/2013/QĐ-UBND ngày 23/8/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

17

Quyết định 339/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy định tạm thời về việc tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, góp ý của cá nhân, tổ chức thông qua hệ thống "Phản ảnh, góp ý" trên ứng dụng Công dân số Yên Bái (YenBai-S)

18

Quyết định 538/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2022 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch (các lĩnh vực Thông tin và Truyền thông)

19

Công văn 677/SGDĐT-CTTT-KHCN của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

20

Quyết định 473/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt 02 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên