Văn bản Luật Thông tin-Truyền thông

Có tất cả 382 văn bản: Thông tin-Truyền thông
01

Quyết định 31/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Ban hành: 30/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2019
02

Quyết định 21/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc bãi bỏ Quyết định 06/2010/QĐ-UBND ngày 02/02/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp về đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trong hoạt động thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 04/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2018
03

Quyết định 26/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy định quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ban hành: 29/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2018
04

Kế hoạch 48/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước Thành phố Hà Nội năm 2018

Ban hành: 13/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/02/2018
05

Quyết định 04/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống một cửa điện tử trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Ban hành: 01/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2018
06

Quyết định 528/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính được thay thế, bãi bỏ; Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 29/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/02/2018
07

Quyết định 03/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 24/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/01/2018
08

Quyết định 07/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định mức hỗ trợ cho người làm nhiệm vụ trưng bày, bảo quản, phục vụ người đọc và báo cáo tình hình người đọc tại các điểm Bưu điện văn hóa xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 22/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/02/2018
09

Kế hoạch 06/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Đề án Thông tin và Tuyên truyền Hội nghị thường niên lần thứ 26, Diễn đàn Nghị viện Châu Á - Thái Bình Dương (APPF)

Ban hành: 04/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2018
10

Quyết định 57/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ban hành: 06/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2018
11

Quyết định 2167/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy định quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống phần mềm một cửa điện tử trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ban hành: 09/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2019
12

Quyết định 53/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành Hệ thống trang thông tin điều hành tác nghiệp đa cấp, liên thông trong các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 12/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2016
13

Quyết định 11/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và trò chơi điện tử trên mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Ban hành: 18/07/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2016
14

Quyết định 11/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Quy chế quản lý Nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Ban hành: 20/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2017
15

Quyết định 18/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy định quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ban hành: 01/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2018
16

Quyết định 19/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra, đối chiếu thông tin và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Thuận

Ban hành: 07/05/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2019
17

Quyết định 42/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy chế tiếp nhận hồ sơ qua cổng thông tin điện tử; tiếp nhận hồ sơ hoặc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh An Giang

Ban hành: 28/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2018
18

Quyết định 05/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy chế quản lý Nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Ban hành: 26/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2018
19

Quyết định 2002/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm báo chí được sử dụng trên Website của tỉnh, Bản Thông tin nội bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ban hành: 12/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/10/2016
20

Quyết định 30/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định thời gian mở, đóng cửa đại lý Internet trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ban hành: 29/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2019
Vui lòng đợi