Quyết định 2461/QĐ-UBND Thanh Hóa 2019 Danh mục thủ tục hành chính của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2461/QĐ-UBND

Quyết định 2461/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Thanh Hóa
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh HóaSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2461/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Thị Thìn
Ngày ban hành:21/06/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Hành chính
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2461/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 21 tháng 6 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI, UBND CẤP HUYỆN TỈNH THANH HÓA

_____________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 487/QĐ-UBND ngày 04/4/2019 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Quản lý lao động ngoài nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 632/QĐ-LĐTBXH ngày 04/5/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 636/QĐ-LĐTBXH ngày 05/5/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ của lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 65/TTr-SLĐTBXH ngày 07/6/2019 và Báo cáo thẩm tra số 630/BC-VP ngày 19/6/2019 của Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 12 thủ tục hành chính mới ban hành và 10 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong các lĩnh vực Lao động - tiền lương; Việc làm; Quản lý lao động ngoài nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa (có Danh mục kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Bãi bỏ 01/02 TTHC tại Quyết định số 4295/QĐ-UBND ngày 01/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương, quan hệ lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa.
Bãi bỏ 05/06 TTHC tại Quyết định số 3476/QĐ-UBND ngày 14/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa.
Bãi bỏ 03/04 TTHC tại Quyết định số 738/QĐ-UBND ngày 09/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa.
Bãi bỏ 01/02 TTHC tại Quyết định số 4294/QĐ-UBND ngày 01/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương, quan hệ lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, tỉnh Thanh Hóa.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3 Quyết định;
- Cục KSTTHC - VPCP (bản điện t
);
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Trung tâm Phục vụ hành chính công t
ỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh (để đăng tải);
- Lưu: VT, KSTTHCNC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Thìn

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI, UBND CẤP HUYỆN TỈNH THANH HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2461/QĐ-UBND ngày 21/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành

STT

Tên thủ tục hành chính
(Số hồ sơ của TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia)

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

A. TH TỤC HÀNH CHÍNH CP TỈNH

Lĩnh vực Lao động - tiền lương

1

Cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

(BLĐ-TBVXH-THA-286420)

27 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa, Số 28 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Không

Nghị định số 29/2019/NĐ-CP ngày 20/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.

nhayThủ tục Cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động tại Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 2461/QĐ-UBND ngày 21/6/2019 được sửa đổi lần 1 bởi Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 668/QĐ-UBND ngày 25/02/2020; được sửa đổi lần 2 bởi Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 1162/QĐ-UBND ngày 09/4/2021 theo quy định tại Điều 1nhay

2

Gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

(BLĐ-TBVXH-THA-286421)

27 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa, Số 28 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Không

Nghị định số 29/2019/NĐ-CP ngày 20/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.

nhayThủ tục Gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động tại Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 2461/QĐ-UBND ngày 21/6/2019 được sửa đổi lần 1 bởi Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 668/QĐ-UBND ngày 25/02/2020; được sửa đổi lần 2 bởi Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 1162/QĐ-UBND ngày 09/4/2021 theo quy định tại Điều 1nhay

3

Cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

(BLĐ-TBVXH-THA-286422)

27 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa, Số 28 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Không

Nghị định số 29/2019/NĐ-CP ngày 20/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.

nhayThủ tục Cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động tại Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 2461/QĐ-UBND ngày 21/6/2019 được sửa đổi lần 1 bởi Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 668/QĐ-UBND ngày 25/02/2020; được sửa đổi lần 2 bởi Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 1162/QĐ-UBND ngày 09/4/2021 theo quy định tại Điều 1nhay

4

Thu hi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

(BLĐ-TBVXH-THA-286423)

17 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa, Số 28 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Không

Nghị định số 29/2019/NĐ-CP ngày 20/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.

nhayThủ tục Thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động tại Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 2461/QĐ-UBND ngày 21/6/2019 được sửa đổi bởi Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 1162/QĐ-UBND ngày 09/4/2021 theo quy định tại Điều 1nhay

5

Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động (BLĐ-TBVXH-THA-286424)

10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa, Số 28 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Không

Nghị định số 29/2019/NĐ-CP ngày 20/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.

nhayThủ tục Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động tại Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 2461/QĐ-UBND ngày 21/6/2019 được sửa đổi bởi Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 1162/QĐ-UBND ngày 09/4/2021 theo quy định tại Điều 1nhay

6

Thủ tục đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp

(BLĐ-TB VXH-THA-286142)

07 ngày làm việc

 

Không

- Bộ luật lao động năm 2012;

- Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động.

nhayThủ tục đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp tại Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 2461/QĐ-UBND ngày 21/6/2019 được sửa đổi bởi Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 1162/QĐ-UBND ngày 09/4/2021 theo quy định tại Điều 1nhay

Lĩnh vực Quản lý lao động ngoài nước

7

Đề nghị tất toán tài khoản ký quỹ của doanh nghiệp đưa người lao động đi thực tập nâng cao tay nghề dưới 90 ngày.

(BLĐ-TBVXH-286419)

07 ngày kể từ khi nộp đủ hồ sơ hp lệ theo quy định.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa, Số 28 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Không

- Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

- Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BLĐTBXH-NHNNVN ngày 4/9/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Thống đc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định cụ thể việc quản lý và s dụng tiền ký quỹ của doanh nghiệp và tiền ký quỹ của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

- Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10 /2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Lĩnh vực Việc làm

nhayCác thủ tục hành chính trong lĩnh vực việc làm tại Quyết định số 2461/QĐ-UBND được sửa đổi, bổ sung bởi Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 1699/QĐ-UBND theo quy định tại Điều 1.nhay

8

Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

(BLĐ-TBVXH-THA-286307)

15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa, Số 28 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Không

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của BLĐTBXH;

- Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

- Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10 /2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của BLĐTBXH;

- Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/ 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

- Quyết định số 4764/2016/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh, áp dụng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

9

Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

(BLĐ-TBVXH-THA-286310)

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Lệ phí: 500.000 đồng/giấy phép

10

Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

(BLĐ-TBVXH-THA-286311)

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Lệ phí: 400.000 đồng/giấy phép

11

Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

(BLĐ-TBVXH-THA-286309)

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa, Số 28 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Không

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Lĩnh vực Lao động - Tiền lương

12

Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp

(BLĐ-TBVXH-THA-286146)

Không quy định

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND & UBND cấp huyện, tỉnh Thanh Hóa

Không

- Bộ luật Lao động năm 2012;

- Nghị định số 121/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương.

2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trên sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

TT

Số hồ sơ của TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia

Tên thủ tục hành chính

Căn c pháp lý

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CP TỈNH

Lĩnh vực Việc làm

1

T-THA-289286-TT

Thu hồi giấy phép lao động

Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của BLĐTBXH;

- Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của BLĐTBXH;

2

T-THA-289281-TT

Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu s dụng người lao động nước ngoài

3

T-THA-289283-TT

Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

4

T-THA-289284-TT

Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

5

T-THA-289285-TT

Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Lĩnh vực Lao động - Tiền lương

6

BLĐ-TBVXH-THA-286138

Thông báo về việc chuyển địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động

Nghị định 29/2019/NĐ-CP ngày 20/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động

7

T-THA-286853-TT

Đăng ký Nội quy lao động của doanh nghiệp

Do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn hóa lại nội dung tại Quyết định số 636/QĐ-LĐTBXH ngày 05/5/2019.

Lĩnh vực cho thuê lại lao động

8

T-THA-288264-TT

Thủ tục Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động

Nghị định 29/2019/NĐ-CP ngày 20/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động

9

T-THA-288265-TT

Thủ tục Báo cáo về việc thay đổi người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Lĩnh vực Lao động, tiền lương và quan hệ lao động

10

T-THA-286857-TT

Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp

- Nghị định số 121/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương.

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 405/QĐ-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc ủy quyền cho Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học trong đó cấp học cao nhất là trung học phổ thông thực hiện giải quyết một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội

Quyết định 405/QĐ-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc ủy quyền cho Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học trong đó cấp học cao nhất là trung học phổ thông thực hiện giải quyết một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi