Quyết định 1513/QĐ-UBND Bắc Ninh 2022 Danh mục TTHC bãi bỏ lĩnh vực tài chính doanh nghiệp và quản lý giá

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1513/QĐ-UBND

Quyết định 1513/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực tài chính doanh nghiệp và lĩnh vực quản lý giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính Bắc Ninh
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc NinhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1513/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Vương Quốc Tuấn
Ngày ban hành:08/12/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Hành chính
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH

__________

Số: 1513/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Bắc Ninh, ngày 08 tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực tài chính doanh nghiệp và lĩnh vực quản lý giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính Bắc Ninh

_____________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ: số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 về kiểm soát thủ tục hành chính; số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ số: 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 01/2018/TT-VPCP ngày 23/112018 hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 04 thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực tài chính doanh nghiệp và lĩnh vực quản lý giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính.

(Chi tiết theo danh mục đính kèm)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Cục KSTTHC (VP Chính phủ);

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Trung tâm HCC (để phối hợp t/h);

- CVP, các PCVP UBND tỉnh,

Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, KSTT.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Vương Quốc Tuấn

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH

___________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ LĨNH VỰC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ LĨNH VỰC QUẢN LÝ GIÁ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH BẮC NINH

(Kèm theo Quyết định số: 1513/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh)

___________________

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục

hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

Ghi chú

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP TỈNH

I

Lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp

1

1.007621.000.00.00.H05

Thủ tục quyết toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản

- Thông tư số 118/2021/TT-BTC ngày 22/12/2021 của Bộ Tài chính.

- Quyết định số 1399/QĐ-BTC ngày 11/7/2022 của Bộ Tài chính

Tài chính doanh nghiệp

Sở Tài chính Bắc Ninh

Lý do bãi bỏ TTHC: Thông tư số 116/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 bị bãi bỏ

2

1.007618.000.00.00.H05

Thủ tục tạm ứng kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản.

- Thông tư số 118/2021/TT-BTC ngày 22/12/2021 của Bộ Tài chính.

- Quyết định số 1399/QĐ-BTC ngày 11/7/2022 của Bộ Tài chính

Tài chính doanh nghiệp

Sở Tài chính Bắc Ninh

Lý do bãi bỏ TTHC: Thông tư số 116/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 bị bãi bỏ

3

1.007619.000.00.00.H05

Thủ tục thanh toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản

- Thông tư số 118/2021/TT-BTC ngày 22/12/2021 của Bộ Tài chính.

- Quyết định số 1399/QĐ-BTC ngày 11/7/2022 của Bộ Tài chính

Tài chính doanh nghiệp

Sở Tài chính Bắc Ninh

Lý do bãi bỏ TTHC: Thông tư số 116/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 bị bãi bỏ

II

Lĩnh vực Quản lý giá

1


1.007614.000.00.00.H05

Thủ tục lập phương án giá tiêu thụ, mức trợ giá

- Thông tư số 118/2021/TT-BTC ngày 22/12/2021 của Bộ Tài chính.

- Quyết định số 1399/QĐ-BTC ngày 11/7/2022 của Bộ Tài chính

Quản lý giá

Sở Tài chính Bắc Ninh

Lý do bãi bỏ TTHC: Thông tư số 116/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 bị bãi bỏ

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi