Văn bản UBND lĩnh vực Khoa học-Công nghệ

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 1.345 văn bản: Khoa học-Công nghệ
01

Quyết định 28/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận phân cấp thẩm quyền quyết định xử lý tài sản trang bị đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn Nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý

02
03
04
05

Quyết định 2350/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

06

Quyết định 4381/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thanh Hóa, thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thanh Hóa

07

Quyết định 2521/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý Nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ

08
09

Quyết định 2914/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

10

Kế hoạch 384/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030

11

Quyết định 1901/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn

12
13

Quyết định 1891/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập các Hội đồng Tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đợt 1 năm 2024

14
15

Quyết định 2547/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

16
17
18

Quyết định 2198/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh

19

Quyết định 2697/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế

20

Quyết định 2714/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ