Văn bản UBND lĩnh vực Khoa học-Công nghệ

Chọn lĩnh vực tra cứu
Sắp xếp theo: rss
01

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 09/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2019

02

Quyết định 19/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy định tuyển chọn giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách Nhà nước tại tỉnh Phú Yên

Ban hành: 21/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2019

03

Quyết định 2930/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội

Ban hành: 04/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2019

04

Quyết định 25/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 27/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2019

05

Quyết định 26/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với sản phẩm Ruốc Huế

Ban hành: 27/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2019

06

Quyết định 09/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ban hành: 10/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2019

07

Quyết định 1753/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 08/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2019

08

Quyết định 17/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy chế Quản lý Chuyển giao công nghệ và thẩm định công nghệ dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ban hành: 17/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2019

09

Quyết định 07/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam

Ban hành: 16/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2019

10

Quyết định 1753/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội

Ban hành: 10/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2019

11

Quyết định 1389/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai ISO năm 2019

Ban hành: 09/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2019

12

Quyết định 16/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh

Ban hành: 28/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2019

13

Quyết định 06/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Thành phố sử dụng ngân sách Nhà nước

Ban hành: 11/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2019

14

Quyết định 985/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Thành phố để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2019

Ban hành: 01/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2019

15

Quyết định 08/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc quy định tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Đồng Nai quản lý

Ban hành: 20/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2019

16

Quyết định 05/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Ban hành: 15/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2019

17

Quyết định 02/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định phối hợp quản lý Nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 30/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2019

18

Quyết định 02/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc sửa đổi Khoản 2, Khoản 3 Điều 3 Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 12/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 09/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2019

19

Nghị quyết 20/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về mức thu nhập chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt đối với lĩnh vực Thành phố có nhu cầu thu hút giai đoạn 2018 - 2022

Ban hành: 07/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2019

20

Quyết định 5544/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 04/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2018