Văn bản UBND lĩnh vực Khoa học-Công nghệ

Có tất cả 308 văn bản: Khoa học-Công nghệ
01

Quyết định 1553/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 04/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2020
02

Quyết định 1503/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái

Ban hành: 17/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2020
03

Quyết định 1281/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 14/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2020
04

Quyết định 1509/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 03/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2020
05

Quyết định 1289/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 15/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2020
06

Quyết định 10/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc bãi bỏ Điều 11 Quyết định 33/2015/QĐ-UBND ngày 09/11/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định xét công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 14/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2020
07

Quyết định 1061/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng và Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội

Ban hành: 13/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2020
08

Quyết định 11/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định 09/2016/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 19/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2020
09

Quyết định 71/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định hỗ trợ thúc đẩy hoạt động chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang

Ban hành: 23/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2019
10

Quyết định 51/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 18/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2019
11

Quyết định 66/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang

Ban hành: 13/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2019
12

Quyết định 4795/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 07/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2019
13

Quyết định 47/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy định Quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước cấp tỉnh và cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành: 10/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2019
14

Kế hoạch 222/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Đề án "Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 07/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/10/2019
15

Quyết định 35/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy định đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Ban hành: 27/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2019
16

Quyết định 4617/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội

Ban hành: 28/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2019
17

Quyết định 20/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc phân cấp thẩm quyền quyết định xử lý tài sản trang thiết bị khi kết thúc nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Gia Lai

Ban hành: 02/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2019
18

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 09/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/07/2019
19

Quyết định 19/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy định tuyển chọn giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách Nhà nước tại tỉnh Phú Yên

Ban hành: 21/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2019
20

Quyết định 2930/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội

Ban hành: 04/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2019
Vui lòng đợi