Văn bản Luật An ninh trật tự

Có tất cả 575 văn bản: An ninh trật tự
01

Quyết định 1179/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Nội quy phòng cháy và chữa cháy tại trụ sở cơ quan Tổng cục Hải quan

Ban hành: 22/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2019
02

Quyết định 1180/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức triển khai thực hiện Đề án "Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch" năm 2019

Ban hành: 27/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/04/2019
03

Quyết định 87/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tích cực tham gia vào hoạt động phòng, chống ma túy, HIV/AIDS, mại dâm, chống trồng và tái trồng cây có chứa chất ma túy năm 2019

Ban hành: 05/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2019
04

Chỉ thị 32/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư

Ban hành: 05/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2018
05

Nghị định 90/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cảnh vệ

Ban hành: 25/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2018
06

Thông tư 17/2018/TT-BCA của Bộ Công an quy định về trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ

Ban hành: 15/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2018
07

Quyết định 585/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia - Phòng cháy chữa cháy

Ban hành: 19/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2018
08

Thông tư 08/2018/TT-BCA của Bộ Công an về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định 83/2017/NĐ-CP ngày 18/07/2017 quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy

Ban hành: 05/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/03/2018
09

Quyết định 4295/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy trực thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố

Ban hành: 12/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2019
10

Chỉ thị 417/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác Giáo dục quốc phòng - an ninh năm 2010 và những năm tiếp theo

Ban hành: 31/03/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2010
11

Quyết định 318/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Hiệp định hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà Pháp về phát triển sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hoà bình

Ban hành: 04/03/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2010
12

Quyết định 289/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thi hành Luật Dân quân tự vệ

Ban hành: 26/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2010
13

Thông tư liên tịch 09/2009/TTLT-BCA-BYT của Bộ Công an, Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khoẻ để tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân

Ban hành: 03/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2009
14

Nghị định 94/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy về quản lý sau cai nghiện ma túy

Ban hành: 26/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2009
15

Thông tư 25/2009/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung Danh sách đơn vị chủ quản và đơn vị liên kết giáo dục quốc phòng - an ninh, Quy định tại Quyết định số 57/2008/QĐ-BGDĐT ngày 14/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về liên kết giáo dục quốc phòng - an ninh của các cơ sở giáo dục đại học

Ban hành: 24/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2009
16

Quyết định 109/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và lễ phục của Quân đội nhân dân Việt Nam

Ban hành: 26/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2009
17

Quyết định 95/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả "đèn trời"

Ban hành: 17/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2009
18

Nghị quyết 01/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và điều hành tài chính ngân sách của Thành phố Hà Nội 6 tháng cuối năm 2009

Ban hành: 17/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2009
19

Chỉ thị 902/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới

Ban hành: 25/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2009
20

Quyết định 695/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cử thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm

Ban hành: 29/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2009
Vui lòng đợi
dma