Báo cáo 1269/BC-BYT của Bộ Y tế về tình hình thực hiện Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ 6 tháng cuối năm 2008 của Bộ Y tế

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ

 

Số: 1269/BC-BYT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2008

 

 

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31 tháng 01 năm 2008

của Thủ tướng Chính phủ 6 tháng cuối năm 2008 của Bộ Y tế

 

 

Kính gửi: Bộ Nội vụ

 

 

Thực hiện yêu cầu của Bộ Nội vụ tại công văn số 569/BNV- CCVC ngày 03 tháng 3 năm 2008 về báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước (gọi tắt là Chỉ thị 05),Bộ Y tế xin báo cáo tình hình thực hiện đến ngày 15 tháng 12 năm 2008 như sau:

1. Về thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan thuộc bộ máy hành chính, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước trong tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg

a. Triển khai Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong 6 tháng cuối năm 2008, Bộ Y tế đã tiếp tục đôn đốc các đơn vị triển khai các hoạt động phổ biến, hướng dẫn công chức, viên chức trong toàn ngành thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05/2008/CT-TTg, điển hình là các hoạt động sau:

- Lãnh đạo Bộ đã đôn đốc thủ trưởng các đơn vị kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Chỉ thị 05; bảo đảm nội dung của Chỉ thị 05 được phổ biến và quán triệt tới từng cán bộ, công chức, viên chức của các đơn vị.

- Trên cơ sở chương trình, kế hoạch công tác năm 2008 của đơn vị đã được Lãnh đạo đơn vị phê duyệt, các phòng thuộc các đơn vị đã xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của từng đơn vị, phân bổ thời gian hợp lý để thực hiện chương trình, kế hoạch được giao.

- Bộ Y tế đã đổi mới việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác; xây dựng kế hoạch hàng tuần, hàng tháng nhằm đảm bảo đạt được kế hoạch đề ra; tiếp tục sử dụng các buổi giao ban cơ quan Bộ hàng tuần để phổ biến thông tin, báo cáo kết quả thực hiện công tác trong lĩnh vực đơn vị quản lý và những khó khăn vướng mắc và xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ để kịp thời xử lý.

b. Bộ Y tế đã thực hiện nghiêm chế độ hội họp theo Quyết định số 114/2006/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. Lãnh đạo Bộ đã chủ động lồng ghép các hội nghị, hội thảo để giảm thời gian và kinh phí đi lại cho cán bộ địa phương, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Bộ Y tế đang xây dựng quy trình tổ chức họp (gồm hội nghị, hội thảo và họp tổng kết, chuyên đề) theo tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2000, để thực hiện có hiệu quả Quyết định số 114/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tổ chức thí điểm việc giao ban trực tuyến, đặc biệt trong lĩnh vực y tế dự phòng, đào tạo.

c. Thực hiện Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của đơn vị, Bộ Y tế đã triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng này ở tất cả các đơn vị thuộc cơ quan Bộ (16 đơn vị), cụ thể đã ban hành và áp dụng 14 quy trình chung cho các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ. Riêng 5 đơn vị (gồm Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Quản lý dược, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm và Cục Phòng chống HIV/AIDS) đã được Tổng cục Đo lường chất lượng cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn phù hợp chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 đã ban hành và đang áp dụng 77 quy trình.

- Văn phòng Bộ Y tế, trong tháng 11/2008, đã hoàn thiện và trình lãnh đạo Bộ và lãnh đạo Văn phòng ban hành được 11 văn bản và quy trình. Trong đó, đáng chú ý là “Quy trình tổ chức các cuộc họp” do Lãnh đạo Bộ chủ trì, quy định trỡnh tự tổ chức cỏc cuộc họp trong hoạt động quản lý điều hành của cơ quan Bộ nhằm giảm bớt số lượng các cuộc họp và nâng cao chất lượng hội họp trong hoạt động của Bộ, thực hành tiết kiệm, chống lóng phớ trong việc tổ chức cỏc cuộc họp, gúp phần tớch cực tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của Lónh đạo Bộ, đáp ứng yêu cầu của cải cách hành chính.

- Đối với 11 đơn vị còn lại, Bộ Y tế đã xây dựng 25 quy trình và đang tiếp tục hoàn thiện để ban hành và triển khai áp dụng trong năm 2008.

- Song song với việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2000, Bộ Y tế đang áp dụng phần mềm Văn phòng điện tử (eOffice) nhằm nâng cao hiệu quả công việc, rút ngắn thời gian xử lý văn bản.Để có cơ sở pháp lý cho thực hiện hoạt động này, ngày 18/3/2008, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 896/QĐ-BYT về việc Ban hành Quy chế giao dịch trên phần mềm Văn phòng điện tử (eOffice) trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước của Cơ quan Bộ Y tế và ban hành kế hoạch triển khai xử lý văn bản qua phần mềm Văn phòng điện tử trong năm 2008.

e. Về thực hiện Quy chế văn hóa công sở tại cơ quan hành chính nhà nước theo Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đã có văn bản hướng dẫn gửi các đơn vị trực thuộc Bộ triển khai Quy chế.

Để duy trì phong trào xây dựng xây dựng văn minh công sở nhằm xây dựng môi trường văn minh, sạch đẹp trong công sở, tăng hiệu quả hoạt động của cán bộ, công chức, hàng tuần, hàng tháng một số đơn vị trong cơ quan Bộ Y tế đã tổ chức việc thực hiện chương trình 5S để kiểm tra xếp loại. Trên cơ sở đó có các hình thức khuyến khích, khen thưởng kịp thời các đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng văn minh công sở. Xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, công chức vi phạm quy định của Pháp luật và quy định của Bộ Y tế về sử dụng giờ làm việc.

2. Việc phân công cơ quan, đơn vị kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg đối với các đơn vị trực thuộc, các cấp, các ngành và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước

Được sự uỷ quyền của Lãnh đạo Bộ Y tế, Thủ trưởng các cơ quan và đơn vị trực thuộc Bộ Y tế đã khẩn trương giao cho các phòng chức năng phối hợp với các cấp uỷ Đảng, chính quyền của đơn vị thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, nhắc nhở việc sử dụng hiệu quả thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức. Một số đơn vị đã xây dựng sổ đăng ký làm việc ngoài giờ. Cán bộ, công chức, viên chức có nhu cầu làm việc ngoài giờ phải đăng ký và có sự đồng ý của lãnh đạo đơn vị.

3. Tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước

Hầu hết các cán bộ, công chức trong các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế luôn chấp hành và sử dụng hiệu quả thời gian làm việc, không sử dụng thời giờ làm việc để làm việc riêng; không đi muộn về sớm, không chơi game trong giờ làm việc; hầu như không còn tình trạng uống rượu, bia trong giờ làm việc như trước đây. Chấp hành thời gian làm việc 8h/ngày theo quy định của nhà nước. Do đặc thù của ngành y tế nên nhiều cán bộ đã phải làm thêm nhiều giờ ngoài giờ hành chính, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, đặc biệt khi có dịch bệnh thì hầu hết các cán bộ lãnh đạo, chuyên viên của Bộ Y tế phụ trách lĩnh vực y tế dự phòng, phòng chống thảm hoạ và các đơn vị liên quan đều phải làm việc ngoài giờ, trực dịch 24/24 giờ hàng ngày.

Qua thời gian triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu qủa sử dụng thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước từ đầu năm đến nay, Bộ Y tế nhận thấy toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức đều có ý thức và chấp hành tốt chủ trương của Chính phủ.

Trên đây là báo cáo tổng hợp về kết quả thực hiện Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ở Bộ Y tế tính đến ngày 18 tháng 12 năm 2008,Bộ Y tế xin gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

BỘ TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Quốc Triệu

thuộc tính Báo cáo 1269/BC-BYT

Báo cáo 1269/BC-BYT của Bộ Y tế về tình hình thực hiện Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ 6 tháng cuối năm 2008 của Bộ Y tế
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu: 1269/BC-BYT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Báo cáo Người ký: Nguyễn Quốc Triệu
Ngày ban hành: 22/12/2008 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức

tải Báo cáo 1269/BC-BYT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản tiếng việt
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi