Thông báo 110/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp bàn biện pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

 

Số: 110/TB-VPCP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2007

 

 

THÔNG BÁO

Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp bàn biện pháp đẩy nhanh tiến độ

xây dựng Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh

 

 

Ngày 25 tháng 4 năm 2007, tại Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã làm việc với đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân và Ban quản lý Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh để nghe báo cáo về tình hình và bàn biện pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh. Cùng dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân và thường trực thành ủy thành phố Hồ Chí Minh.

Sau khi nghe báo cáo của Ban quản lý Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và ý kiến của đại diện lãnh đạo các cơ quan, Thủ tướng Chính phủ đã kết luận như sau:

1. Xây dựng và phát triển các khu công nghệ cao là chủ trương đúng đắn, nhất quán của Đảng và Nhà nước ta. Công nghệ cao là một trong những yếu tố quyết định thành công của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chính phủ đã cụ thể hóa chủ trương này bằng quyết định thành lập Khu công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Tây) và Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh. Việc triển khai xây dựng các khu công nghệ cao có nhiều cố gắng, nhưng nhìn chung tiến độ còn chậm, cần phải tập trung sự chỉ đạo để đẩy nhanh hơn nữa, không để bỏ lỡ cơ hội thu hút đầu tư, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển đất nước.

2. Biểu dương những nỗ lực, cố gắng trong thời gian qua của Ủy ban nhân dân và Ban quản lý Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh trong việc chỉ đạo và tổ chức triển khai xây dựng Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh. Trong hơn 3 năm qua đã tích cực triển khai giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng, thu hút 24 nhà đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn đầu tư hơn 1,3 tỷ USD, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số FDI của thành phố, trong đó có các nhà đầu tư lớn như Tập đoàn Intel... Lãnh đạo thành phố cần xác định rõ việc xây dựng khu công nghệ cao là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong thời gian tới của thành phố Hồ Chí Minh để phát huy tiềm năng, lợi thế lớn của thành phố, là khâu đột phá góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế của thành phố, của khu vực phía Nam và là tiền đề phát triển ngành công nghiệp công nghệ cao của đất nước. Chính phủ và các Bộ, ngành trung ương sẽ hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ với thành phố trong việc thực hiện nhiệm vụ này.

3. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cần tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các hoạt động trong khu công nghệ cao (giải phóng mặt bằng, tái định cư, xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông, điện, nước, thông tin, thu hút đầu tư, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đào tạo, ươm tạo công nghệ...), chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành việc giải phóng mặt bằng toàn bộ diện tích xây dựng khu công nghệ cao trong năm 2008, hoàn thành việc xây dựng cơ sở hạ tầng của khu công nghệ cao trong năm 2009 và phấn đấu lấp đầy khu sản xuất công nghiệp công nghệ cao trong năm 2011.

Để đảm bảo tiến độ theo yêu cầu, trong trường hợp cần thiết, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có thể tiến hành chỉ định thầu thực hiện một số dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trong khu công nghệ cao có tính chất quan trọng, cấp bách. Việc chỉ định thầu phải thực hiện theo đúng các quy định pháp luật hiện hành.

4. Đồng ý ủy quyền Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh tỷ lệ 1/5000 trên cơ sở ý kiến của Bộ Xây dựng theo quy định.

Căn cứ vào tình hình thực tế triển khai xây dựng khu công nghệ cao, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh được quyền chủ động quyết định, điều chỉnh nội dung thực hiện trong giai đoạn I và II, quyết định các hạng mục ưu tiên đầu tư và tiến hành tổ chức triển khai thực hiện ngay các dự án đầu tư giai đoạn II.

5. Giao Tập đoàn điện lực Việt Nam làm việc với thành phố Hồ Chí Minh, Ban quản lý Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh để xây dựng phương án cung cấp điện cho Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí MInh và các khu vực liên quan, đề xuất điều chỉnh quy hoạch về điện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

6. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại khoản 2 Điều 2 Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 18 tháng 4 năm 2007 về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh để xác định các hạng mục đầu tư xây dựng Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, phần vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong tháng 5 năm 2007, trước mắt có thể xem xét ứng trước kinh phí hỗ trợ để hoàn thành giải phóng mặt bằng khu công nghệ cao.

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cần chỉ đạo xây dựng phương án huy động các nguồn vốn ngoài ngân sách xây dựng khu công nghệ cao và có kế hoạch ứng vốn ngân sách thành phố để triển khai thực hiện các dự án đầu tư, bảo đảm tiến độ theo yêu cầu.

7. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ cần khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ giao về việc xây dựng, điều chỉnh, bổ sung các chính sách áp dụng cho các khu công nghệ cao theo đúng thời hạn quy định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét, quyết định các cơ chế, chính sách cụ thể đối với Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh trong phạm vi quản lý và thẩm quyền của mình.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- TTgCP, các PTTgCP;

- Các Bộ: KHCN, KHĐT, TC, TNMT, GTVT, NV, XD, CN;

- UBND thành phố HCM;

- Tập đoàn điện lực Việt Nam;

- BQL Khu CNC Hòa Lạc;

- BQL Khu CNC thành phố HCM;

- VPCP: BTCN, các PCN,

  các Vụ: KTTH, QHQT, CN, TH;

-  Website Chính phủ;

- Lưu: VT, KG (3).35

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Trần Quốc Toản

 

 

thuộc tính Thông báo 110/TB-VPCP

Thông báo 110/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp bàn biện pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:110/TB-VPCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Trần Quốc Toản
Ngày ban hành:15/05/2007Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Khoa học-Công nghệ , Xây dựng , Chính sách

tải Thông báo 110/TB-VPCP

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi