Công văn 1802/TTg-ĐMDN 2018 Danh mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần tỉnh Cà Mau

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 1802/TTg-ĐMDN
V/v: Phê duyệt danh mục đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh Cà Mau chuyển thành công ty cổ phần

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2018

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau (các công văn số: 6344/UBND-KT ngày 20 tháng 8 năm 2018, 8580/UBND-KT ngày 29 tháng 10 năm 2018) và ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 8242/BKHĐT-PTDN ngày 19 tháng 11 năm 2018), Tài chính (công văn số 14907/BTC-TCDN ngày 29 tháng 11 năm 2018), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 8964/BNN-QLDN ngày 19 tháng 11 năm 2018), Lao động - Thương binh và Xã hội (công văn số 4919/LĐTBXH-QHLĐTL ngày 21 tháng 11 năm 2018), Tư pháp (công văn số 4492/BTP-PLDSKT ngày 22 tháng 11 năm 2018), Nội vụ (công văn số 5689/BNV-TCBC ngày 21 tháng 11 năm 2018), Xây dựng (công văn số 2923/BXD-KHTC ngày 21 tháng 11 năm 2018) về việc đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện chuyển thành công ty cổ phần, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chuyển 03 đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, Nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không nắm giữ cổ phần, thực hiện trong giai đoạn 2019 -2020 gồm:

- Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng.

- Nhà khách Cà Mau.

- Trung tâm Giống nông nghiệp.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau:

- Thực hiện chuyển 03 đơn vị sự nghiệp công lập nêu trên thành công ty cổ phần theo đúng quy định tại Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần và các văn bản pháp luật liên quan. Đề xuất Thủ tướng Chính phủ tỷ lệ vốn nhà nước cần nắm giữ nếu cần thiết.

- Chỉ đạo thực hiện việc rà soát, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các đơn vị sự nghiệp công lập nói trên trước khi thực hiện cổ phần hóa theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 ca Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.

- Thực hiện sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc theo đúng tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định của pháp luật liên quan.

- Tiếp tục rà soát các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc theo Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định đối với các đơn vị sự nghiệp công lập có đủ điều kiện chuyển thành công ty cổ phần.

3. Đối với Ban Quản lý các cảng cá và Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau tiếp thu, giải trình ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính tại các công văn nêu trên (kèm theo), báo cáo li Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập này thành công ty cổ phần./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Vương Đình Huệ;
- Các Bộ: KH&ĐT, T
ài chính, NN&PTNT, LĐ-TB&XH, Tư pháp, Nội vụ, Xây dựng;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, CN, NN;
- Lưu: VT, ĐMDN (3b).NT
16

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vương Đình Huệ

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Công văn 1802/TTg-ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau chuyển thành công ty cổ phần
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 1802/TTg-ĐMDN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Vương Đình Huệ
Ngày ban hành: 17/12/2018 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!