Tra cứu Công văn về Vi phạm hành chính

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 226 văn bản: Vi phạm hành chính
01

Công văn 2491/TCT-PC của Tổng cục Thuế về sơ kết 03 năm thi hành Nghị định 19/2020/NĐ-CP

02

Công văn 1752/TCHQ-TVQT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu là gỗ và các sản phẩm từ gỗ theo Thỏa thuận Quốc tế

03

Công văn 674/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về việc xác định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính

04

Công văn 473/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về việc xử lý vi phạm hành chính

05

Công văn 211/BXD-TTr của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn khi thực hiện Nghị định 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022

06

Công văn 61433/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc quy định xác định số thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công phải khấu trừ, xử phạt vi phạm hành chính và hoàn thuế thu nhập cá nhân

07

Công văn 3693/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi khi thực hiện Hệ thống trao đổi thông tin về hàng hóa nhập khẩu giữa cơ quan hải quan và doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng (Hệ thống VASSCM)

08

Công văn 2617/BTC-QLCS của Bộ Tài chính về việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công

09

Công văn 1272/BGTVT-KHCN của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai Nghị định 126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ

10

Công văn 54/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về việc xử phạt vi phạm hành chính do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19

11

Công văn 12651/BTC-CST của Bộ Tài chính về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm quy định về nộp phí, lệ phí

12

Báo cáo thẩm định 177/BCTĐ-BTP của Bộ Tư pháp về Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

13

Công văn 2768/TCT-PC của Tổng cục Thuế về viêc xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

14

Công văn 3148/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về vướng mắc xử phạt vi phạm hành chính

15

Công văn 2426/VPCP-PL của Văn phòng Chính phủ về công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính

16

Báo cáo 375/BC-UBDT của Ủy ban Dân tộc về đánh giá tình hình thi hành Nghị định 55/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới

17

Công văn 1983/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc xem xét, ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2016/NĐ-CP

18

Công văn 1116/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về kiến nghị liên quan đến thực hiện Nghị định 128/2020/NĐ-CP

19

Công văn 779/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 128/2020/NĐ-CP

20

Công văn 295/TCT-PC của Tổng cục Thuế về việc thông báo đính chính Nghị định 125/2020/NĐ-CP