Tra cứu Công văn về Đất đai-Nhà ở

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 2.138 văn bản: Đất đai-Nhà ở
01

Công văn 57838/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc kê khai thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản của dự án đầu tư

02

Công văn 5220/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc xác định chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở để phục vụ tái định cư

03

Công văn 12017/BGTVT-PC của Bộ Giao thông Vận tải về việc đề nghị miễn, giảm tiền thuê đất đối với diện tích đất thuộc kết cấu hạ tầng đường sắt, công trình công nghiệp đường sắt

04

Công văn 5221/BXD-QLN của Bộ Xây dựng thực hiện quy định về quản lý nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước

05

Công văn 53403/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc kê khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh

06

Công văn 3983/TCT-CS của Tổng cục Thuế về tiền sử dụng đất

07

Công văn 10764/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc tăng cường quản lý thu tiền sử dụng đất

08

Công văn 4665/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc trả lời văn bản 4885/UBND-KTN ngày 27/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

09

Công văn 6957/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển đổi số khu đất chức năng thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư để bố trí tái định cư cho các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

10

Công văn 6118/BTNMT-TCQLĐĐ của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường kiểm tra xử lý các dự án, công trình không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất

11

Công văn 3761/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách tiền sử dụng đất

12

Công văn 4608/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn về giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ

13

Công văn 4557/BXD-QLN của Bộ Xây dựng hướng dẫn quy định pháp luật về nhà ở xã hội

14

Công văn 10164/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc giảm tiền thuê đất theo Quyết định 27/2021/QĐ-TTg

15

Công văn 4437/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định nghĩa vụ nhà ở xã hội trong trường hợp nộp bằng tiền tương đương giá trị quỹ đất 20% theo giá đất mà chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước

16

Công văn 4363/BXD-QHKT của Bộ Xây dựng về vướng mắc trong lập quy hoạch theo Nghị quyết 61/2022/QH15 của Quốc hội

17

Công văn 6227/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng Nghị định quy định về hệ thống thông tin đất đai

18

Công văn 5314/BTNMT-TCQLĐĐ của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về giá đất

19

Công văn 5220/BTNMT-TCMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đất

20

Công văn 43725/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc xác định giá tính thuế giá trị gia tăng đối với chuyển nhượng bất động sản