Tra cứu Công văn về Đất đai-Nhà ở

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 3.164 văn bản: Đất đai-Nhà ở
01

Công văn 2005/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc giải đáp chính sách tiền thuê đất

02

Công văn 1976/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với Dự án mở rộng Cơ sở 1 - Trường cao đẳng Quảng Ngãi

03

Công văn 1980/TCT-CS của Tổng cục Thuế về giải đáp chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

04

Công văn 1977/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế đối với dự án xây dựng nhà ở xã hội

05

Công văn 1981/TCT-CS của Tổng cục Thuế về vướng mắc chính sách tiền sử dụng đất

06

Thông báo 208/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về dự thảo Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và Nghị định quy định về giá đất

07

Công văn 1979/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc miễn, giảm tiền sử dụng đất theo chính sách người có công với cách mạng đối với trường hợp được Nhà nước giao đất tái định cư

08

Công văn 1930/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản

09

Công văn 1918/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc khấu trừ chi phí bồi thường, hỗ trợ vào tiền thuê đất phải nộp

10

Công văn 1919/TCT-CS của Tổng cục Thuế về ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất đối với dự án đầu tư

11

Công văn 1914/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách tiền thuê đất Dự án đầu tư trồng cao su tại xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai bị chậm tiến độ thực hiện

12

Công văn 1913/TCT-CS của Tổng cục Thuế về xử lý miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với các trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

13

Công văn 1920/TCT-CS của Tổng cục Thuế về xác định đơn giá thuê đất

14

Công văn 1892/TCT-CS của Tổng cục Thuế về giải đáp chính sách tiền sử dụng đất

15

Công văn 1887/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách tiền thuê đất

16

Công văn 1891/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc xác định số tiền thuê đất được miễn đối với diện tích đất sử dụng sai mục đích

17

Công văn 1890/TCT-CS của Tổng cục Thuế về vướng mắc chính sách tiền thuê đất

18

Công văn 282/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ, Quốc hội các văn bản quy định về đất đai

19
20

Công văn 2809/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản