Công văn 2045/VPCP-KGVX 2019 bổ sung phòng chống Lao vào Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 2045/VPCP-KGVX
V/v: Bổ sung phòng, chống Lao vào UBQG phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn MT, MD.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bộ Y tế,
- Bộ Công an,
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

Xét đề nghị của Bộ Y tế tại Tờ trình số 221/TTr-BYT ngày 06 tháng 3 năm 2019 về việc bổ sung phòng, chống Lao vào Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chng tệ nạn ma túy, mại dâm, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

- Đồng ý bổ sung công tác phòng, chống Lao vào Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

- Giao Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các Bộ: Y tế, Công an, Lao động - Thương binh và Xã hội trình Thủ tướng Chính phủ kiện toàn Ủy ban Quốc gia theo hướng Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, phòng chống Lao và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Các Bộ: Y tế, Công an, Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó Thủ tướng (để báo cáo);
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý TTg; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX(3), Vt.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Văn Tùng

 

 

Văn bản liên quan
Văn bản liên quan