Tra cứu Công văn về Kế toán-Kiểm toán

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 421 văn bản: Kế toán-Kiểm toán
01

Công văn 3981/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế về việc tiếp tục triển khai Chương trình " Hóa đơn may mắn"

02

Công văn 1098/KTNN-TTTH của Kiểm toán Nhà nước về việc triển khai Cổng trao đổi thông tin của Kiểm toán Nhà nước (giai đoạn 2)

03

Công văn 9670/BTC-QLKT của Bộ Tài chính về việc thực hiện đúng các quy định pháp luật về kinh doanh dịch vụ kế toán

04

Công văn 9517/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc sử dụng hóa đơn điện tử

05

Công văn 3199/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế về việc triển khai Chương trình "Hóa đơn may mắn"

06

Công văn 3309/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Báo cáo tổng kết thực tiễn thi hành Luật Kế toán

07

Công văn 8062/BTC-QLKT của Bộ Tài chính về hướng dẫn kế toán

08

Công văn 30589/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về phân bổ chi phí công cụ, dụng cụ

09

Công văn 30591/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP

10

Công điện 11/CĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc hoàn thành triển khai hóa đơn điện tử trên toàn quốc

11

Công điện 10/CĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử

12

Thông báo 8625/TB-CTTPHCM của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn đăng ký, sử dụng và cung cấp thông tin hóa đơn điện tử trong trường hợp theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC

13

Công điện 05/CĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc đẩy mạnh hóa đơn điện tử giai đoạn 2 trên toàn quốc

14
15

Công văn 1585/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn áp dụng chuẩn mực kế toán công Việt Nam

16
17

Công văn 372/BTC-QLKT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn áp dụng chuẩn mực kế toán công Việt Nam

18

Công văn 13629/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về công tác báo cáo về tài chính, kế toán, quyết toán, kiểm toán Nhà nước của các Ban Quản lý Dự án

19

Công văn 13232/BGTVT-VT của Bộ Giao thông Vận tải về việc cung cấp thông tin phục vụ kiểm toán công tác phòng, chống dịch Covid-19

20

Công văn 12797/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về việc đôn đốc thực hiện kết luận Kiểm toán Nhà nước