Văn bản Luật Kế toán-Kiểm toán

Có tất cả 374 văn bản: Kế toán-Kiểm toán
01

Thông báo 634/TB-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ kiểm toán hoạt động

Ban hành: 24/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2019
02

Công văn 7953/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo một số kết quả kiểm toán trọng yếu 6 tháng đầu năm 2017

Ban hành: 31/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2017
03

Công văn 3002/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam trên địa bàn Thành phố Hà Nội 6 tháng cuối

Ban hành: 22/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2017
04

Công văn 4997/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp và giải quyết trùng lắp trong hoạt động thanh tra, kiểm toán

Ban hành: 16/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2017
05

Công văn 6927/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo của Kiểm toán Nhà nước về kết quả kiểm toán nợ đọng xây dựng cơ bản trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Ban hành: 19/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2016
06

Công văn 3828/LĐTBXH-TCCB của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán

Ban hành: 15/10/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2014
07

Công văn 4261/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc quản lý, sử dụng hóa đơn

Ban hành: 01/10/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2014
08

Công văn 3789/TCT-CC của Tổng cục Thuế về việc áp dụng chế độ kế toán hộ kinh doanh

Ban hành: 05/09/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2014
09

Công văn 7392/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc phát hành hóa đơn giá trị gia tăng khi bán hàng từ nội địa vào khu chế xuất

Ban hành: 18/06/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2014
10

Công văn 2071/TCT-CS của Tổng cục Thuế về hóa đơn của doanh nghiệp bị thiệt hại

Ban hành: 04/06/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2014
11

Công văn 1984/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc sử dụng hóa đơn trong thời gian chuyển trụ sở

Ban hành: 29/05/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2014
12

Công văn 1864/TCT-DNL của Tổng cục Thuế về vướng mắc thực hiện hóa đơn tự in

Ban hành: 21/05/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2014
13

Công văn 712/TCT-CS của Tổng cục Thuế về hóa đơn giá trị gia tăng

Ban hành: 10/03/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2014
14

Công văn 65/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc sử dụng hóa đơn, chứng từ đối với hoạt động xuất khẩu lao động

Ban hành: 07/01/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2014
15

Công văn 69/TCT-CS của Tổng cục Thuế về tên loại hóa đơn

Ban hành: 07/01/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2014
16

Công văn 4046/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc sử dụng sai loại hóa đơn

Ban hành: 26/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2013
17

Công văn 3852/TCT-KK của Tổng cục Thuế về hóa đơn thuế giá trị gia tăng kê khai chậm

Ban hành: 14/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/11/2013
18

Công văn 3706/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc xử lý hành vi vi phạm về hóa đơn

Ban hành: 04/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2013
19

Công văn 3529/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc hóa đơn xuất khẩu

Ban hành: 24/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2013
20

Công văn 4048/BTC-TCCB của Bộ Tài chính về việc tổ chức thực hiện Thông tư liên tịch 50/2005/TTLT-BTC-BNV

Ban hành: 29/03/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2014
Vui lòng đợi