Tra cứu Công văn về Kế toán-Kiểm toán

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 428 văn bản: Kế toán-Kiểm toán
01

Công văn 3625/BNV-TCBC của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chuyên môn về khung năng lực vị trí việc làm kế toán trưởng, phụ trách kế toán

02

Công văn 2056/TCT-KTNB của Tổng cục Thuế về việc chấn chỉnh công tác quản lý thuế qua hoạt động Kiểm toán nội bộ và thực hiện kế hoạch Kiểm toán nội bộ năm 2023

03

Công văn 126/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Kế hoạch kiểm toán năm 2023 của Kiểm toán Nhà nước

04

Công văn 4560/TCT-TTKT của Tổng cục Thuế về việc tăng cường triển khai ứng dụng hỗ trợ theo dõi kết quả xác minh hóa đơn

05

Công văn 4517/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế về việc triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền

06

Công văn 3981/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế về việc tiếp tục triển khai Chương trình " Hóa đơn may mắn"

07

Công văn 1098/KTNN-TTTH của Kiểm toán Nhà nước về việc triển khai Cổng trao đổi thông tin của Kiểm toán Nhà nước (giai đoạn 2)

08

Công văn 9670/BTC-QLKT của Bộ Tài chính về việc thực hiện đúng các quy định pháp luật về kinh doanh dịch vụ kế toán

09

Công văn 9517/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc sử dụng hóa đơn điện tử

10

Công văn 3199/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế về việc triển khai Chương trình "Hóa đơn may mắn"

11

Công văn 3309/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Báo cáo tổng kết thực tiễn thi hành Luật Kế toán

12

Công văn 8062/BTC-QLKT của Bộ Tài chính về hướng dẫn kế toán

13

Công điện 11/CĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc hoàn thành triển khai hóa đơn điện tử trên toàn quốc

14

Công văn 30589/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về phân bổ chi phí công cụ, dụng cụ

15

Công văn 30591/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP

16

Công điện 10/CĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử

17

Thông báo 8625/TB-CTTPHCM của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn đăng ký, sử dụng và cung cấp thông tin hóa đơn điện tử trong trường hợp theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC

18

Công điện 05/CĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc đẩy mạnh hóa đơn điện tử giai đoạn 2 trên toàn quốc

19
20

Công văn 1585/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn áp dụng chuẩn mực kế toán công Việt Nam