Văn bản Luật Kế toán-Kiểm toán

Có tất cả 380 văn bản: Kế toán-Kiểm toán
01

Thông báo 312/TB-BTC của Bộ Tài chính về tài liệu học, ôn thi kỳ thi cấp chứng chỉ kiểm toán viên, kế toán viên năm 2020

Ban hành: 29/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2020
02

Công điện 453/CĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm toán năm 2020 trong giai đoạn mới về phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 24/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2020
03

Công điện 333/CĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc triển khai nhiệm vụ kiểm toán trong phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 19/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2020
04

Công văn 16128/BTC-KBNN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quy trình nhập, phân bổ dự toán và kế toán ghi thu, ghi chi vốn viện trợ không hoàn lại của nhà tài trợ nước ngoài

Ban hành: 31/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2020
05

Thông báo 634/TB-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ kiểm toán hoạt động

Ban hành: 24/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2019
06

Công văn 845/TCT-CNTT của Tổng cục Thuế về kế hoạch nâng cấp các ứng dụng đáp ứng Thông tư 133/2016/TT-BTC

Ban hành: 15/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2018
07

Công văn 7651/TCHQ-TVQT của Tổng cục Hải quan về việc thông báo Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp

Ban hành: 22/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/11/2017
08

Công văn 4696/KBNN-KTNN của Kho bạc Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện Chế độ kế toán ngân sách Nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước

Ban hành: 29/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2019
09

Công văn 7953/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo một số kết quả kiểm toán trọng yếu 6 tháng đầu năm 2017

Ban hành: 31/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2017
10

Công văn 3002/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam trên địa bàn Thành phố Hà Nội 6 tháng cuối

Ban hành: 22/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2017
11

Công văn 4997/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp và giải quyết trùng lắp trong hoạt động thanh tra, kiểm toán

Ban hành: 16/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2017
12

Công văn 6190/BTC-CĐKT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán chứng khoán phái sinh của hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán và hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ

Ban hành: 12/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2017
13

Công văn 1043/TCT-CS của Tổng cục Thuế về hóa đơn, chứng từ

Ban hành: 23/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2017
14

Công văn 820/TCT-DNL của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử

Ban hành: 13/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2017
15

Công văn 1405/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc triển khai thực hiện Thông tư 174/2015/TT-BTC hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Ban hành: 07/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2017
16

Công văn 6927/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo của Kiểm toán Nhà nước về kết quả kiểm toán nợ đọng xây dựng cơ bản trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Ban hành: 19/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2016
17

Công văn 3828/LĐTBXH-TCCB của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán

Ban hành: 15/10/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2014
18

Công văn 4261/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc quản lý, sử dụng hóa đơn

Ban hành: 01/10/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2014
19

Công văn 1984/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc sử dụng hóa đơn trong thời gian chuyển trụ sở

Ban hành: 29/05/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2014
20

Công văn 1864/TCT-DNL của Tổng cục Thuế về vướng mắc thực hiện hóa đơn tự in

Ban hành: 21/05/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2014
Vui lòng đợi