Quyết định 35/2015/QĐ-UBND Ninh Bình về Quy chế quản lý và bảo vệ các di tích khảo cổ học

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
NINH BÌNH
-------
Số: 35/2015/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Ninh Bình, ngày 17 tháng 12 năm 2015
 
QUYẾT ĐỊNH
----------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Du lịch ngày 14/6/2005;
Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29/6/2001; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18/6/2009;
Căn cứ Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa;
Căn cứ Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh;
Căn cứ Quyết định số 86/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế thăm dò, khai quật khảo cổ;
Căn cứ Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích;
Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An tại Tờ trình số 43/TTr-BQLDTTA ngày 25/8/2015 và Báo cáo thẩm định của Giám đốc Sở Tư pháp số 168/BC-STP ngày 13/8/2015,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
-
Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
-
Thường trực Tỉnh ủy;
-
Thường trực HĐND tỉnh;
-
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
-
Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
-
UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
-
Website Chính phủ;
-
Công báo tỉnh;
-
Lưu: VT, VP 6,5,9.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Chung Phụng
 
QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ CÁC DI TÍCH KHẢO CỔ HỌC, DI SẢN ĐỊA CHẤT, CẢNH QUAN DI SẢN VĂN HÓA VÀ THIÊN NHIÊN THẾ GIỚI QUẦN THỂ DANH THẮNG TRÀNG AN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình)
 
 
Quy chế này quy định về việc quản lý và bảo vệ các di tích khảo cổ học, di sản địa chất, cảnh quan Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An; trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc quản lý và bảo vệ các di tích khảo cổ học, di sản địa chất, cảnh quan Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An (sau đây gọi tắt là Quần thể danh thắng Tràng An).
Quy chế này áp dụng đối với: Cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia các hoạt động có liên quan đến quản lý và bảo vệ Quần thể danh thắng Tràng An.
1. Đục, phá các hang động, mái đá, thung lũng và vùng bảo vệ núi có di tích khảo cổ, di sản địa chất và cảnh quan làm ảnh hưởng đến hình dáng tự nhiên, những yếu tố gốc của di sản.
2. San ủi, nạo vét, đào đất trên bề mặt các di tích khảo cổ, di sản địa chất và cảnh quan làm ảnh hưởng đến cảnh quan, tầng văn hóa, giá trị cơ bản của di tích.
3. Sử dụng các di tích khảo cổ, di sản địa chất, cảnh quan để làm nơi nhốt, chăn thả gia súc hoặc làm các dịch vụ.
4. Xây dựng trái phép các công trình hoặc đào ao, hồ làm ảnh hưởng đến yếu tố gốc của di sản.
5. Săn bắt các loại động vật hoang dã sống trong khu vực bảo vệ làm xâm hại đến hệ sinh thái.
6. Mang chất độc hại, chất nổ, chất dễ cháy, xả rác thải, dầu thải; đổ bùn đất, nước thải, khí thải và các chất thải khác vào các di tích khảo cổ, di sản địa chất, cảnh quan.
7. Tự ý tìm kiếm, đào bới làm sai lệch hoặc gây nguy cơ xâm hại, hủy hoại di tích.
8. Thăm dò, khai quật các di tích khảo cổ, di sản địa chất, cảnh quan khi không có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền.
9. Mua bán, trao đổi, vận chuyển trái phép các di vật, cổ vật, cây cảnh, đá cảnh thuộc Quần thể danh thắng Tràng An.
10. Tuyên truyền, giới thiệu sai lệch về nội dung và giá trị của Quần thể danh thắng Tràng An; tự ý lập sự tích, xuyên tạc lịch sử làm tổn hại đến truyền thống, bản sắc văn hóa và các hành động khác làm ảnh hưởng đến Quần thể danh thắng Tràng An.
11. Các hoạt động khác xâm phạm đến môi trường, cảnh quan thiên nhiên của Quần thể danh thắng Tràng An.
Chương II
 
1. Các hoạt động nghiên cứu diễn ra trong khu vực Quần thể danh thắng Tràng An phải được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền và chịu sự quản lý, giám sát trực tiếp của Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An.
2. Khi được cơ quan có thẩm quyền cho phép, hoạt động nghiên cứu diễn ra trong khu vực Quần thể danh thắng Tràng An phải tuân theo các quy định sau:
a) Hoạt động thăm dò, khai quật khảo cổ, khảo sát địa chất phải đảm bảo đúng quy định tại Quyết định số 86/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế thăm dò, khai quật khảo cổ và hạn chế tối đa việc tác động vào yếu tố gốc của di sản.
b) Áp dụng các biện pháp bảo quản cẩn trọng nhất đối với các di vật và các dấu vết khảo cổ xuất lộ sau khi khai quật.
c) Các vách hố khai quật phải được tiến hành gia cố, khoanh vùng bảo vệ và cắm mốc giới đánh dấu vị trí.
d) Phải có biển chỉ dẫn ghi rõ tên địa điểm khảo cổ đối với các di tích khảo cổ, di sản địa chất, cảnh quan trong Quần thể danh thắng Tràng An.
3. Không được công bố, phổ biến kết luận về những giá trị của các di tích khảo cổ, di sản địa chất và cảnh quan khi chưa được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền.
4. Việc trưng bày các hiện vật khảo cổ phải được giám sát chặt chẽ, đảm bảo an toàn cho các hiện vật.
5. Khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân có những hoạt động góp phần quản lý và bảo vệ Quần thể danh thắng Tràng An.
1. Chỉ được tổ chức các hoạt động du lịch tại các khu vực, tuyến, điểm đã được cho phép khai thác, sử dụng.
2. Các khu, điểm du lịch phải thực hiện thu các loại phí theo đúng quy định của Nhà nước và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; bảo đảm các điều kiện để phục vụ du lịch; xây dựng nội quy, quy chế hoạt động; đảm bảo an ninh, trật tự, văn hóa, an toàn tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.
3. Các hoạt động khai thác du lịch tại Quần thể Danh thắng Tràng An phải tuân thủ theo quy định của pháp luật nhà nước và các Công ước, Điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký.
4. Tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác du lịch tại Quần thể danh thắng Tràng An có trách nhiệm thực hiện nghiêm các quy định về chế độ, nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.
1. Khi tổ chức, cá nhân phát hiện Quần thể danh thắng Tràng An có dấu hiệu xuống cấp hoặc bị xâm hại, phải kịp thời thông báo cho Ban quản lý Quần thể danh thắng Tràng An hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã nơi quản lý di tích. Ban quản lý Quần thể danh thắng Tràng An hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã nơi có di tích, khi nhận được tin báo phải kịp thời kiểm tra, xây dựng phương án bảo vệ, phối hợp cơ quan chức năng để tổ chức tu bổ, tôn tạo, khắc phục thiệt hại.
2. Các di tích đã được xếp hạng phải được cắm mốc giới và cấp chứng nhận quyền sử dụng đất, sơ đồ khoanh vùng bảo vệ, gắn bia biển, có nội quy di tích, bản trích giới thiệu nội dung di tích.
3. Tổ chức được giao trực tiếp quản lý di tích, trước khi tiếp nhận các hiện vật để bài trí tại di tích phải được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền.
4. Việc xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội liên quan đến khu vực bảo vệ và môi trường cảnh quan của Quần thể danh thắng Tràng An phải được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Chương III
 
1. Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An
a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan lập bản đồ phân bố và phạm vi bảo vệ các di tích khảo cổ, di sản địa chất, cảnh quan di sản.
b) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản về quản lý các di tích khảo cổ, di sản địa chất và cảnh quan thuộc Quần thể danh thắng Tràng An.
c) Chủ trì, hợp tác với các cơ quan, tổ chức có liên quan tiến hành điều tra, thăm dò, khai quật, nghiên cứu, lập quy hoạch khảo cổ cho các khu, điểm có di tích khảo cổ, di sản địa chất.
d) Thực hiện các biện pháp bảo vệ và cắm mốc giới, biển báo chỉ dẫn các di tích khảo cổ, di sản địa chất, cảnh quan.
đ) Thực hiện tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến Quần thể danh thắng Tràng An; quảng bá giá trị của các di tích khảo cổ, di sản địa chất, cảnh quan; trưng bày, giới thiệu các hiện vật tiêu biểu.
e) Thực hiện việc kiểm tra, giám sát các hoạt động xây dựng trong phạm vi Quần thể danh thắng Tràng An.
2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An và các cơ quan có liên quan thực hiện việc đề xuất cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thăm dò, khai quật, nghiên cứu di tích khảo cổ, di sản địa chất và cảnh quan Quần thể danh thắng Tràng An. Quản lý, tổ chức khai thác hang động và hoạt động du lịch theo Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 24/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh đã xếp hạng trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 14/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
3. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An và các cơ quan có liên quan thực hiện việc quản lý sử dụng tài nguyên và môi trường Quần thể danh thắng Tràng An. Quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An.
4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An và các cơ quan liên quan có trách nhiệm quản lý diện tích rừng đặc dụng Hoa Lư nằm trong Quần thể danh thắng Tràng An.
5. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An và các cơ quan liên quan thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động xây dựng trong khu Di sản theo quy định tại Quyết định số 83/QĐ-UBND ngày 21/01/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tạm thời về quản lý xây dựng trong vùng bảo vệ Quần thể danh thắng Tràng An.
6. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An và các cơ quan có liên quan thực hiện áp dụng các công nghệ đã được thẩm định vào công tác quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị di tích khảo cổ, di sản địa chất, cảnh quan Quần thể danh thắng Tràng An.
7. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng cơ chế chính sách thu hút đầu tư, hỗ trợ, tư vấn, tiếp nhận, cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án ngoài ngân sách có liên quan đến các di tích khảo cổ, di sản địa chất và cảnh quan Quần thể danh thắng Tràng An.
8. Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, nơi có khu di sản, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện công tác quản lý và bảo vệ Quần thể danh thắng Tràng An.
9. Các tổ chức, cá nhân khác khi tham gia vào hoạt động thăm dò, khai quật khảo cổ phải tuân theo quy định của pháp luật.
Tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quy chế này và quy định khác của pháp luật có liên quan sẽ được biểu dương, khen thưởng theo chế độ thi đua, khen thưởng hiện hành. Nếu tổ chức, cá nhân vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Giám đốc Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An chịu trách nhiệm hướng dẫn tổ chức thực hiện, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này và tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.
Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh bằng văn bản về Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

thuộc tính Quyết định 35/2015/QĐ-UBND'

Quyết định 35/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy chế quản lý và bảo vệ các di tích khảo cổ học, di sản địa chất, cảnh quan Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh BìnhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:35/2015/QĐ-UBND'Ngày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đinh Chung Phụng
Ngày ban hành:17/12/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Văn hóa-Thể thao-Du lịch
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi