Văn bản UBND lĩnh vực Ngoại giao

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 150 văn bản: Ngoại giao
01

Quyết định 19/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Đồng Tháp

02

Kế hoạch 1714/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về công tác thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Nam năm 2023

03

Kế hoạch 101/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức hoạt động thông tin đối ngoại năm 2023

04

Kế hoạch 77/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc tham dự Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và Pháp lần thứ 12 tại Thành phố Hà Nội

05

​Kế hoạch 516/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về hoạt động thông tin đối ngoại năm 2023 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

06
07

Kế hoạch 666/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về công tác thông tin đối ngoại năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

08

Kế hoạch 30/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc tiếp Đoàn Chính quyền Bang Tây Ô-xtrây-li-a thăm và làm việc tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu từ ngày 09 đến 10/3/2023

09

Kế hoạch 56/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc Hội nhập quốc tế tỉnh Cà Mau năm 2023

10
11

Quyết định 212/QĐ/UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại tỉnh Trà Vinh năm 2023

12

Quyết định 175/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Điều lệ Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Bắc Ninh khóa III, nhiệm kỳ 2022-2027

13

Kế hoạch 07/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về hoạt động đối ngoại năm 2023 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

14

Kế hoạch 33/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc hội nhập quốc tế Thành phố Hà Nội năm 2023

15

Quyết định 242/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Điều lệ Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh Thanh Hóa

16

Quyết định 60/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Thanh Hóa

17

Quyết định 49/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc

18

Quyết định 35/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc bãi bỏ Quyết định 47/2018/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

19

Quyết định 69/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ Thành phố Hải Phòng

20

Quyết định 3194/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới, được thay thế và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Đồng Nai