Quyết định 32/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Quy chế quản lý và khai thác hang, động vào hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

-------

Số: 32/2015/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
-------------------

Ninh Bình, ngày 24 tháng 11 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC HANG, ĐỘNG VÀO HOẠT ĐỘNG DU LỊCH
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH

---------------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Du lịch ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch; Nghị định số 180/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 123/TTr-SVHTTDL ngày 14/9/2015 và ý kiến thẩm định của Giám đốc Sở Tư pháp tại Báo cáo số 110/BC-STP ngày 15/6/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý và khai thác hang, động vào hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành ở tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Văn hóa Ththao và Du lịch;
- Thường
trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Cục kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp;
-
Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Website Chính phủ;

- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, VP 3,4,5,6,7.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Chung Phụng

QUY CHẾ

QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC HANG, ĐỘNG VÀO HOẠT ĐỘNG DU LỊCH
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2015
của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định các hoạt động về khảo sát, điều tra, thăm dò, đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp, khai thác hang, động của các tổ chức, cá nhân vào hoạt động du lịch.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, các tổ chức, cá nhân là người Việt Nam; các tổ chức, cá nhân nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài có liên quan đến các hoạt động khảo sát, điều tra, thăm dò, đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp, khai thác hang, động vào hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
Điều 3. Nguyên tắc quản lý và khai thác hang, động vào hoạt động du lịch
1. Các hoạt động khảo sát, điều tra, thăm dò; đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp và khai thác, sử dụng hang, động vào hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh phải tuân thủ theo quy định hiện hành của pháp luật; các Công ước, điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký và những quy định tại Quy chế này.
2. Khai thác và sử dụng hang, động vào hoạt động du lịch phải đảm bảo yêu cầu sử dụng có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường.
3. Các hoạt động xây dựng, cải tạo, khai thác hang, động phải đảm bảo giữ được các yếu tố gốc cấu thành hang, động.
Chương II
NỘI DUNG QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC HANG, ĐỘNG VÀO HOẠT ĐỘNG DU LỊCH
Điều 4. Khảo sát, điều tra, thăm dò hang, động vào hoạt động du lịch
1. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu khảo sát, điều tra, thăm dò hang, động vào hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh phải có văn bản đề nghị gửi UBND các huyện, thành phố nơi có hang động (sau đây gọi tắt là UBND cấp huyện) xem xét, quyết định và các hoạt động chỉ được thực hiện khi được sự đồng ý chấp thuận của cơ quan này.
2. Các tổ chức, cá nhân khi được phép thực hiện việc khảo sát, điều tra, thăm dò hang, động phải thường xuyên báo cáo về kết quả, tiến độ thực hiện về UBND tỉnh và UBND cấp huyện. Trong quá trình tiến hành khảo sát, điều tra, thăm dò nghiêm cấm làm ảnh hưởng đến các yếu tố gốc, tự nhiên cấu thành nên hang, động. Nếu khi điều tra, khảo sát, thăm dò hang, động phát hiện có tài sản là di tích lịch sử văn hóa, bảo vật quốc gia, di vật, cổ vật, tài sản thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh quốc gia thì phải báo cáo UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo (thông qua UBND cấp huyện).
Điều 5. Đầu tư xây dựng, cải tạo và nâng cấp hang, động vào hoạt động du lịch
1. Việc đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp công trình hang, động phải phù hợp với Quy hoạch chi tiết phát triển du lịch của địa phương, Quy hoạch tổng thể về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đảm bảo quốc phòng an ninh, an toàn xã hội, an toàn môi trường và tuân thủ những quy định của pháp luật có liên quan.
2. Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp công trình hang, động phải thực hiện các thủ tục về đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư. Riêng đối với các hang, động nằm trong khu vực Quần thể danh thắng Tràng An, trước khi lập dự án còn phải tham vấn và được sự đồng ý bằng Văn bản của UNESCO; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An.
3. Trước khi dự án đầu tư được triển khai, thiết kế xây dựng công trình phải được thẩm định, phê duyệt và cấp giấy phép xây dựng theo đúng quy định của Luật Xây dựng và các quy định hiện hành khác của pháp luật có liên quan.
Điều 6. Quản lý, khai thác hang, động vào hoạt động du lịch
1. Tổ chức, cá nhân quản lý và khai thác hang, động phải xây dựng Quy chế quản lý, khai thác trình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND cấp huyện và phải được sự đồng ý, chấp thuận bằng văn bản của các cơ quan này. Nội dung Quy chế phải được niêm yết tại vị trí thuận lợi để du khách và tổ chức, cá nhân khác có liên quan biết, thực hiện.
2. Hang, động khi đi vào khai thác, sử dụng phải bảo đảm yêu cầu về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường.
3. Tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác, sử dụng hang, động vào hoạt động du lịch có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định về quản lý, sử dụng và chế độ, nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.
Điều 7. Những hành vi bị nghiêm cấm
1. Làm thay đổi các yếu tố gốc cấu thành nên hang, động.
2. Sử dụng, khai thác hang, động sai mục đích hoặc làm ảnh hưởng đến môi trường, cảnh quan, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 8. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan
a) Chủ trì và phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo hoạt động quản lý, khai thác hang, động vào hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh bảo đảm có hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.
b) Phối hợp với UBND cấp huyện; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét đề nghị của các tổ chức, cá nhân về khảo sát, điều tra, thăm dò hang động vào hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh.
c) Thực hiện thanh tra, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền đối với lĩnh vực kinh doanh, hoạt động du lịch; việc chấp hành pháp luật vào hoạt động khai thác hang, động của các tổ chức, cá nhân theo quy định.
d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về tình hình quản lý, khai thác hang, động vào hoạt động du lịch của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.
Bổ sung
2. Sở Kế hoạch và Đầu tư
a) Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, hướng dẫn thủ tục cho các nhà đầu tư khi có nhu cầu đầu tư các dự án phát triển du lịch có liên quan đến sử dụng hang, động vào mục đích du lịch. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan, tham mưu, báo cáo UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư và thẩm tra cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án theo quy định.
b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra, thanh tra, xử lý theo thẩm quyền và báo cáo UBND tỉnh đối với các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư.
3. Sở Xây dựng
a) Phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh ban hành chấp thuận đầu tư, quyết định đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp hang, động khi được đề nghị.
b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan cấp giấy phép xây dựng và thực hiện công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động đầu tư, xây dựng, cải tạo, nâng cấp công trình hang, động theo đúng thẩm quyền được giao.
4. Sở Tài nguyên và Môi trường
a) Chủ trì và phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, thực hiện giao đất, cho thuê đất, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường đối với tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác hang, động vào hoạt động du lịch.
b) Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ thực hiện thanh tra, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền về tài nguyên và môi trường, hoạt động khai thác các hang, động vào hoạt động du lịch của tổ chức, cá nhân theo quy định.
5. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
a) Phối hợp, tham gia ý kiến với các cơ quan, đơn vị liên quan khi nhận được văn bản đề nghị được khảo sát, điều tra, thăm dò các hang, động của các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.
b) Thực hiện kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền đối với các hoạt động khảo sát, điều tra, thăm dò, đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp, quản lý và khai thác hang, động của tổ chức, cá nhân liên quan đến lĩnh vực Quốc phòng.
6. Ủy ban nhân dân cấp huyện
a) Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét, quyết định việc khảo sát, điều tra, thăm dò hang động của các tổ chức cá nhân trên địa bàn. (Nếu các hang, động nằm trong khu vực Quần thể danh thắng Tràng An phải có ý kiến của Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An).
b) Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý Nhà nước về hoạt động quản lý, khai thác hang, động của các tổ chức, cá nhân vào hoạt động du lịch trên địa bàn; Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền đối với các hoạt động quản lý, khai thác, sử dụng, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường hang, động vào hoạt động du lịch của tổ chức, cá nhân trên địa bàn.
c) Định kỳ hàng quý, cuối năm theo dõi, lập báo cáo về tình hình quản lý, khai thác hang, động vào hoạt động du lịch của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.
7. Tổ chức, cá nhân có liên quan
a) Có nhu cầu đầu tư các dự án phát triển du lịch vào hang, động phải thực hiện các thủ tục về đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.
b) Khi thực hiện việc khảo sát, điều tra, thăm dò, đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp, quản lý, khai thác hang, động vào hoạt động du lịch phải chấp hành và thực hiện nghiêm các quy định tại Quy chế này.
c) Chịu trách nhiệm báo cáo các nội dung theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
d) Thực hiện nghiêm nghĩa vụ, chế độ về tài chính đối với nhà nước, địa phương theo đúng quy định pháp luật hiện hành khi thực hiện việc khảo sát, điều tra, thăm dò, đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp, quản lý, khai thác hang, động vào hoạt động du lịch.
8. Trách nhiệm tổng hợp, báo cáo
Các Sở, Ban, ngành ở tỉnh; UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan được giao thực hiện các công việc, nhiệm vụ tại Quy chế này định kỳ lập báo cáo gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (vào ngày 15 tháng 6 và 15 tháng 12 hàng năm), để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.
Điều 9. Khen thưởng và xử lý vi phạm
Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có thành tích tốt trong việc thực hiện Quy chế sẽ được xem xét, khen thưởng theo quy định hiện hành của Nhà nước; Trường hợp xảy ra vi phạm thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.
Điều 10. Sửa đổi, bổ sung Quy chế
Trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân báo cáo về UBND tỉnh (thông qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) để xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

thuộc tính Quyết định 32/2015/QĐ-UBND

Quyết định 32/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Quy chế quản lý và khai thác hang, động vào hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh BìnhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:32/2015/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đinh Chung Phụng
Ngày ban hành:24/11/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Văn hóa-Thể thao-Du lịch

tải Quyết định 32/2015/QĐ-UBND

Tình trạng hiệu lực: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

-------
Số: 32/2015/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
-------------------
Ninh Bình, ngày 24 tháng 11 năm 2015
 
 
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH
---------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Du lịch ngày 14/6/2005;
Căn cứ Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch; Nghị định số 180/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 123/TTr-SVHTTDL ngày 14/9/2015 và ý kiến thẩm định của Giám đốc Sở Tư pháp tại Báo cáo số 110/BC-STP ngày 15/6/2015,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Văn hóa Ththao và Du lịch;
- Thường
trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Cục kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp;
-
Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Website Chính phủ;

- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, VP 3,4,5,6,7.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Chung Phụng
 
 
QUY CHẾ
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2015
của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình)
 
Chương I
 
Quy chế này quy định các hoạt động về khảo sát, điều tra, thăm dò, đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp, khai thác hang, động của các tổ chức, cá nhân vào hoạt động du lịch.
Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, các tổ chức, cá nhân là người Việt Nam; các tổ chức, cá nhân nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài có liên quan đến các hoạt động khảo sát, điều tra, thăm dò, đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp, khai thác hang, động vào hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
1. Các hoạt động khảo sát, điều tra, thăm dò; đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp và khai thác, sử dụng hang, động vào hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh phải tuân thủ theo quy định hiện hành của pháp luật; các Công ước, điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký và những quy định tại Quy chế này.
2. Khai thác và sử dụng hang, động vào hoạt động du lịch phải đảm bảo yêu cầu sử dụng có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường.
3. Các hoạt động xây dựng, cải tạo, khai thác hang, động phải đảm bảo giữ được các yếu tố gốc cấu thành hang, động.
Chương II
 
1. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu khảo sát, điều tra, thăm dò hang, động vào hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh phải có văn bản đề nghị gửi UBND các huyện, thành phố nơi có hang động (sau đây gọi tắt là UBND cấp huyện) xem xét, quyết định và các hoạt động chỉ được thực hiện khi được sự đồng ý chấp thuận của cơ quan này.
2. Các tổ chức, cá nhân khi được phép thực hiện việc khảo sát, điều tra, thăm dò hang, động phải thường xuyên báo cáo về kết quả, tiến độ thực hiện về UBND tỉnh và UBND cấp huyện. Trong quá trình tiến hành khảo sát, điu tra, thăm dò nghiêm cấm làm ảnh hưởng đến các yếu t gc, tự nhiên cấu thành nên hang, động. Nếu khi điều tra, khảo sát, thăm dò hang, động phát hiện có tài sản là di tích lịch sử văn hóa, bảo vật quốc gia, di vật, cổ vật, tài sản thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh quốc gia thì phải báo cáo UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo (thông qua UBND cấp huyện).
1. Việc đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp công trình hang, động phải phù hợp với Quy hoạch chi tiết phát triển du lịch của địa phương, Quy hoạch tổng thể về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đảm bảo quốc phòng an ninh, an toàn xã hội, an toàn môi trường và tuân thủ những quy định của pháp luật có liên quan.
2. Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp công trình hang, động phải thực hiện các thủ tục về đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư. Riêng đối với các hang, động nằm trong khu vực Quần thdanh thắng Tràng An, trước khi lập dự án còn phải tham vấn và được sự đồng ý bằng Văn bản của UNESCO; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An.
3. Trước khi dự án đầu tư được triển khai, thiết kế xây dựng công trình phải được thẩm định, phê duyệt và cấp giấy phép xây dựng theo đúng quy định của Luật Xây dựng và các quy định hiện hành khác của pháp luật có liên quan.
1. Tổ chức, cá nhân quản lý và khai thác hang, động phải xây dựng Quy chế quản lý, khai thác trình Sở Văn hóa, Th thao và Du lịch và UBND cấp huyện và phải được sự đồng ý, chấp thuận bằng văn bản của các cơ quan này. Nội dung Quy chế phải được niêm yết tại vị trí thuận lợi để du khách và tổ chức, cá nhân khác có liên quan biết, thực hiện.
2. Hang, động khi đi vào khai thác, sử dụng phải bảo đảm yêu cầu về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường.
3. Tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác, sử dụng hang, động vào hoạt động du lịch có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định về quản lý, sử dụng và chế độ, nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.
1. Làm thay đổi các yếu tố gốc cấu thành nên hang, động.
2. Sử dụng, khai thác hang, động sai mục đích hoặc làm ảnh hưởng đến môi trường, cảnh quan, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.
Chương III
 
1. SVăn hóa, Thể thao và Du lịch
a) Chủ trì và phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo hoạt động quản lý, khai thác hang, động vào hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh bảo đảm có hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.
b) Phối hợp với UBND cấp huyện; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét đề nghị của các tổ chức, cá nhân về khảo sát, điều tra, thăm dò hang động vào hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh.
c) Thực hiện thanh tra, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền đi với lĩnh vực kinh doanh, hoạt động du lịch; việc chấp hành pháp luật vào hoạt động khai thác hang, động của các tổ chức, cá nhân theo quy định.
d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về tình hình quản lý, khai thác hang, động vào hoạt động du lịch của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.
2. SKế hoạch và Đầu tư
a) Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, hướng dẫn thủ tục cho các nhà đầu tư khi có nhu cầu đầu tư các dự án phát triển du lịch có liên quan đến sử dụng hang, động vào mục đích du lịch. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan, tham mưu, báo cáo UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư và thẩm tra cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án theo quy định.
b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra, thanh tra, xử lý theo thẩm quyền và báo cáo UBND tỉnh đối với các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư.
3. SXây dựng
a) Phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh ban hành chấp thuận đầu tư, quyết định đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp hang, động khi được đề nghị.
b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan cấp giấy phép xây dựng và thực hiện công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động đầu tư, xây dựng, cải tạo, nâng cấp công trình hang, động theo đúng thẩm quyền được giao.
4. Sở Tài nguyên và Môi trường
a) Chủ trì và phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, thực hiện giao đất, cho thuê đất, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường đối với tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác hang, động vào hoạt động du lịch.
b) Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ thực hiện thanh tra, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền về tài nguyên và môi trường, hoạt động khai thác các hang, động vào hoạt động du lịch của tổ chức, cá nhân theo quy định.
5. Bộ Chhuy Quân sự tỉnh
a) Phối hợp, tham gia ý kiến với các cơ quan, đơn vị liên quan khi nhận được văn bản đề nghị được khảo sát, điu tra, thăm dò các hang, động của các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.
b) Thực hiện kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền đối với các hoạt động khảo sát, điều tra, thăm dò, đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp, quản lý và khai thác hang, động của tổ chức, cá nhân liên quan đến lĩnh vực Quốc phòng.
6. Ủy ban nhân dân cấp huyện
a) Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét, quyết định việc khảo sát, điu tra, thăm dò hang động của các tổ chức cá nhân trên địa bàn. (Nếu các hang, động nằm trong khu vực Quần thể danh thắng Tràng An phải có ý kiến của Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An).
b) Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý Nhà nước về hoạt động quản lý, khai thác hang, động của các tổ chức, cá nhân vào hoạt động du lịch trên địa bàn; Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền đối với các hoạt động quản lý, khai thác, sử dụng, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường hang, động vào hoạt động du lịch của tổ chức, cá nhân trên địa bàn.
c) Định kỳ hàng quý, cuối năm theo dõi, lập báo cáo về tình hình quản lý, khai thác hang, động vào hoạt động du lịch của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.
7. Tổ chức, cá nhân có liên quan
a) Có nhu cầu đầu tư các dự án phát triển du lịch vào hang, động phải thực hiện các thủ tục về đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.
b) Khi thực hiện việc khảo sát, điều tra, thăm dò, đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp, quản lý, khai thác hang, động vào hoạt động du lịch phải chấp hành và thực hiện nghiêm các quy định tại Quy chế này.
c) Chịu trách nhiệm báo cáo các nội dung theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
d) Thực hiện nghiêm nghĩa vụ, chế độ về tài chính đối với nhà nước, địa phương theo đúng quy định pháp luật hiện hành khi thực hiện việc khảo sát, điều tra, thăm dò, đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp, quản lý, khai thác hang, động vào hoạt động du lịch.
8. Trách nhiệm tng hp, báo cáo
Các Sở, Ban, ngành ở tỉnh; UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan được giao thực hiện các công việc, nhiệm vụ tại Quy chế này định kỳ lập báo cáo gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (vào ngày 15 tháng 6 và 15 tháng 12 hàng năm), để tổng hp, báo cáo UBND tỉnh.
Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có thành tích tốt trong việc thực hiện Quy chế sẽ được xem xét, khen thưởng theo quy định hiện hành của Nhà nước; Trường hợp xảy ra vi phạm thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.
Trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân báo cáo về UBND tỉnh (thông qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đxem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi