Văn bản UBND lĩnh vực Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 404 văn bản: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
01
02

Quyết định 38/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

03

Quyết định 4683/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc khen thưởng thành tích trong tổ chức các hoạt động của Hội Quy hoạch phát triển đô thị Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2017 - 2022

04
05

Công văn 3932/UBND-BTĐ của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022

06

Quyết định 4572/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện và tham gia phong trào thi đua "Người công giáo Thủ đô xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" nhiệm kỳ 2017 - 2022

07

Hướng dẫn 194/HD-HĐKHSK của Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh Thừa Thiên Huế về việc đánh giá, công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của đề tài, sáng kiến phục vụ công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

08

Quyết định 36/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 của Quy chế công tác thi đua, khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định 11/2021/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

09

Quyết định 55/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế

10

Quyết định 4521/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc khen thưởng Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường Đại học, Học viện trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2022

11

Quyết định 2255/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 Khu vực thi đua các tỉnh miền Tây Nam Bộ

12

Quyết định 2414/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Tôn giáo Chính phủ và lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ trên địa bàn tỉnh

13

Quyết định 4387/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc khen thưởng thành tích trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm

14

Quyết định 3043/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua “Quảng Nam chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025

15

Kế hoạch 425/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Thừa Thiên Huế chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021-2025

16

Hướng dẫn 426/HD-TĐKT của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc khen thưởng thành tích trong Phong trào thi đua "Thừa Thiên Huế chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021-2023"

17

Quyết định 4299/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc khen thưởng thành tích trong 10 năm thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn Thành phố Hà Nội

18

Kế hoạch 157/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định

19

Quyết định 4300/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố năm 2022 và phong trào thi đua phát triển văn hóa doanh nghiệp

20