Văn bản UBND lĩnh vực Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 565 văn bản: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
01

Quyết định 3396/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc thành lập Hội đồng xét tôn vinh danh hiệu và khen thưởng cho doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa năm 2023

02

Quyết định 1999/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc bổ sung thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Quảng Nam

03

Quyết định 1414/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công nhận sáng kiến phục vụ công tác thi đua, khen thưởng từ cấp tỉnh trở lên năm 2022

04

Kế hoạch 3462/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận tổ chức Kỷ niệm “Ngày Doanh nhân Việt Nam” và tuyên dương, khen thưởng cho các doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Bình Thuận năm 2023

05

Quyết định 3871/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực tổ chức phi chính phủ, thi đua - khen thưởng thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn

06

Quyết định 4576/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" năm 2023

07

Quyết định 4520/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công nhận giải thưởng Cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2023

08
09
10

Quyết định 34/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ Thành phố Đà Nẵng

11

Chỉ thị 07/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành pháp luật về tài chính - ngân sách tỉnh Bình Thuận

12
13

Công văn 4974/SGDĐT-VP của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai Kế hoạch 4026/KH-UBND ngày 21/8/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố

14

Quyết định 1918/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc bãi bỏ Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ; Ban Tôn giáo, Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ Thành phố Đà Nẵng

15

Quyết định 1832/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Quảng Nam

16

Quyết định 4297/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc khen thưởng thành tích trong tổ chức thành công Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và Pháp lần thứ 12

17

Quyết định 1239/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc trích Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh thưởng tiền cho tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống tội phạm

18

Quyết định 4227/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua năm học 2022-2023 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội

19
20

Quyết định 24/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quy định xét tặng danh hiệu Công dân Hậu Giang tiêu biểu và Công dân Hậu Giang danh dự