Công văn 4640/LĐTBXH-BHXH 2018 Thực hiện chế độ tiền lương, BHXH đối với người lao động

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

Số: 4640/LĐTBXH-BHXH
V/v: Thực hiện chế độ tiền lương, BHXH đối với người lao động

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2018

 

 

Kính gửi: Công ty TNHH Giầy Alena Việt Nam
Địa chỉ: Thôn 8, xã Định Liên, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

 

Trả lời kiến nghị của Công ty TNHH Giầy Alena Việt Nam gửi tới Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ do Văn phòng Chính phủ chuyển đến tại Công văn số 10008/VPCP-ĐMDN ngày 15 tháng 10 năm 2018, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 186 Bộ luật Lao động thì: Trong thời gian người lao động nghỉ việc được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, thì người sử dụng lao động không phải trả lương cho người lao động.”

Như vậy, trường hợp người lao động trong cùng một ngày vừa có thời gian đi làm, vừa có thời gian nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau thì thời gian nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau, người sử dụng lao động không phải trả lương cho người lao động; thời gian người lao động thực sự làm việc, người sử dụng lao động phải trả lương cho người lao động theo quy định của pháp luật.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời Quý Công ty./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- PTTg Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Phòng Thương mại và CN Việt Nam;
- Cổng TTĐT của Chính phủ;
- Lưu: VT, BHXH (2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quân

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực