Danh mục

Tra cứu Công văn về Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật

Có tất cả 332 văn bản: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
01

Kế hoạch 123/KH-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc phát động Phong trào thi đua của cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện Phong trào thi đua ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2022

Ban hành: 14/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2022
02

Hướng dẫn 121/HD-BTĐKT của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19

Ban hành: 13/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2022
03

Hướng dẫn 15/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác thi đua, khen thưởng, xét tặng Kỷ niệm chương năm 2022

Ban hành: 12/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2022
04

Công văn 58/BHXH-TĐKT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc phát động phong trào thi đua ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2022

Ban hành: 07/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2022
05

Công văn 9187/NHNN-TĐKT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc phát động thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2022

Ban hành: 28/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2022
06

Hướng dẫn 02-HD/TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc thực hiện một số nội dung Quy định 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Ban hành: 09/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2021
07

Kế hoạch 13026/KH-BGTVT của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Giao thông Vận tải về phát động phong trào thi đua năm 2022

Ban hành: 08/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2021
08

Công văn 12951/BGTVT-ATGT của Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn khen thưởng công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2021

Ban hành: 06/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2021
09

Công văn 5599/BGDĐT-KHCNMT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố danh sách đề tài được lựa chọn vào vòng chung khảo Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học năm 2021

Ban hành: 06/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2021
10

Công văn 8518/BCĐTW-TTT của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương về việc tổng kết và khen thưởng Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Ban hành: 03/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2021
11

Công văn 5584/BGDĐT-KHCNMT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia xét chọn Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2021

Ban hành: 03/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2021
12

Công văn 12833/BGTVT-BCHQS của Bộ Giao thông Vận tải về việc tổ chức lực lượng tự vệ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện hoạt động và khen thưởng cho lực lượng tự vệ năm 2021

Ban hành: 02/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2021
13

Công văn 278/UBATGTQG của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia về việc hướng dẫn khen thưởng công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2021

Ban hành: 01/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2021
14

Công văn 7186/BTNMT-TTTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia xét chọn Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2021 (lần thứ 2)

Ban hành: 26/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2021
15

Công văn 4492/BTP-TĐKT của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Cụm thi đua, Khu vực thi đua ngành Tư pháp và tổ chức tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của các Cụm, Khu vực thi đua năm 2021

Ban hành: 25/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2021
16

Công văn 4437/BTP-PBGDPL của Bộ Tư pháp hướng dẫn khen thưởng việc thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021

Ban hành: 23/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2021
17

Công văn 5249/BGDĐT-TĐKT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động và bình xét thi đua khối các Sở Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 15/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2021
18

Kế hoạch 3663/KH-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thực hiện Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội hằng năm và Kế hoạch 05 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ban hành: 12/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2021
19

Công văn 12031/HĐTĐKT-BGTVT của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc phát động phong trào thi đua theo chuyên đề “Đẩy mạnh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021"

Ban hành: 12/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2021
20

Kế hoạch 3648/KH-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc triển khai thực hiện Phong trào thi đua đặc biệt "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19"

Ban hành: 11/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2021
Vui lòng đợi