Tra cứu Công văn về Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật

Có tất cả 287 văn bản: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
01

Công văn 3560/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương Bộ Quốc phòng hỗ trợ 02 tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh phòng chống dịch COVID-19

Ban hành: 28/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/05/2021
02

Hướng dẫn 1248/HD-BTĐKT của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc khen thưởng thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 26/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2021
03

Công văn 520/TCTDTT-TDTTQC của Tổng cục Thể dục thể thao về việc hướng dẫn khen thưởng 05 năm triển khai Chương trình phối hợp 04/CTPH-BCA-BVHTTDL

Ban hành: 23/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2021
04

Kế hoạch 15/KH-TANDTC-TĐKT của Tòa án nhân dân tối cao về việc kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2021

Ban hành: 22/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2021
05

Công văn 339/UBDT-TCCB của Ủy ban Dân tộc về việc hướng dẫn công tác khen thưởng bậc cao năm 2021

Ban hành: 26/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/03/2021
06

Thông báo 63/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp lần thứ 77 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Ban hành: 26/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/03/2021
07

Kế hoạch 293/KH-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021

Ban hành: 17/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/03/2021
08

Công văn 701/LĐTBXH-BĐG của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc khen thưởng tổng kết Chiến lược, Chương trình, Đề án về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới

Ban hành: 16/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2021
09

Công văn 667/BNV-VP của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn và phát động phong trào thi đua năm 2021

Ban hành: 19/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2021
10

Công văn 666/BNV-VP của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn và phát động phong trào thi đua năm 2021

Ban hành: 19/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2021
11

Kế hoạch 127/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2021

Ban hành: 19/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2021
12

Hướng dẫn 16/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác thi đua, khen thưởng, xét tặng Kỷ niệm chương năm 2021

Ban hành: 22/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2021
13

Công văn 1774/UBDT-TCCB của Ủy ban Dân tộc về việc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 của Ủy ban Dân tộc

Ban hành: 18/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2020
14

Công văn 356/TANDTC-TĐKT của Toà án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn thực hiện sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Thông tư 01/2018/TT-TANDTC, Bảng chấm điểm thi đua và Công văn 203/CV-TANDTC-TĐKT của Toà án nhân dân tối cao

Ban hành: 15/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2020
15

Công văn 356/CV-TANDTC-TĐKT của Tòa án nhân dân tối cao về công tác thi đua khen thưởng của Tòa án nhân dân

Ban hành: 15/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2020
16

Công văn 5631/VKSTC-V16 của Tòa án nhân dân tối cao về việc thực hiện Tiêu chí chấm điểm xếp loại thi đua

Ban hành: 15/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2020
17

Thông báo 391/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về công tác tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Ban hành: 03/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2020
18

Hướng dẫn 33/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020

Ban hành: 18/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2020
19

Công văn 6431/BTNMT-TĐKTTT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua và công tác xét khen thưởng năm 2020

Ban hành: 13/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2020
20

Công văn 1509/UBDT-TCCB của Ủy ban Dân tộc về việc đề nghị công nhận sáng kiến

Ban hành: 09/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2020
Vui lòng đợi