Tra cứu Công văn về Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 381 văn bản: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
01

Hướng dẫn 116-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương thực hiện một số điều trong Quy định 101-QĐ/TW, ngày 28/2/2023 của Ban Bí thư (khóa XIII) về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí

02

Công văn 5007/BNV-TĐKT của Bộ Nội vụ về việc nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng

03

Công văn 4608/BGDĐT-KHCNMT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đề cử xét trao tặng Giải thưởng Kovalevskaia năm 2023

04

Thông báo 71/TB-HĐNGND-NGƯT của Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú về việc thăm dò dư luận đối với các ứng viên đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 16

05

Công văn 4574/BGDĐT-TCCB của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng ngành Giáo dục

06

Công văn 3383/TCT-KTNB của Tổng cục Thuế về chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương công vụ

07

Công văn 3179/BTTTT-CĐSQG của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phối hợp thực hiện tôn vinh dịch vụ công trực tuyến xuất sắc

08

Công văn 30/TANDTC-TĐKT của Tòa án nhân dân tối cao về việc xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm, tuyên truyền những thành tựu nổi bật của Tòa án nhân dân trong phong trào thi đua yêu nước

09

Công văn 28/TANDTC-TĐKT của Vụ Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân tối cao về việc thời gian gửi hồ sơ khen thưởng năm 2023

10

Kế hoạch 1944/KH-BNV của Bộ Nội vụ triển khai thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua hoàn thành cơ sở dữ liệu chuyên ngành thuộc lĩnh vực nội vụ, góp phần đẩy mạnh Chuyển đổi số của ngành Nội vụ năm 2023"

11

Kế hoạch 1097/KH-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai phong trào thi đua "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" trong ngành Thông tin và Truyền thông

12

Công văn 06/TANDTC-TĐKT của Vụ Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân tối cao về việc xây dựng Báo cáo thành tích khen cấp Nhà nước

13

Quy định 100-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo nhà xuất bản

14

Quy định 101-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí

15

Kế hoạch 250/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xét tặng Giải thưởng công trình Toán học xuất sắc của Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 - 2030 năm 2023

16

Công văn 1687/BGTVT-TCCB của Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn các tiêu chí thi đua trong lĩnh vực phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải

17

Công văn 689/BGDĐT-KHCNMT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2023

18

Thông báo 47/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

19

Công văn 03/TANDTC-TĐKT của Vụ Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân tối cao về việc góp ý kiến dự thảo Bảng chấm điểm thi đua áp dụng trong Tòa án nhân dân

20

Công văn 02a/TANDTC-TĐKT của Tòa án nhân dân tối cao về việc triển khai thực hiện phong trào thi đua "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" trong Tòa án nhân dân