Văn bản Luật Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật

Có tất cả 253 văn bản: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
01

Công văn 2963/BTNMT-TĐKTTT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng và tuyên truyền năm 2019

Ban hành: 24/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2019
02

Hướng dẫn 174/HD-BYT của Bộ Y tế về việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ngành Y tế năm 2018

Ban hành: 27/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/04/2018
03

Tờ trình 107/TTr-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Huân chương Lao động

Ban hành: 26/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2018
04

Công văn 2250/BGTVT-TCCB của Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn đăng ký thi đua, khen thưởng theo chuyên đề năm 2017

Ban hành: 06/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2017
05

Thông báo 104/TB-BTC của Bộ Tài chính về kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2017

Ban hành: 24/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2017
06

Hướng dẫn 1217/HD-TLĐ của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về việc thực hiện Quy chế khen thưởng của Tổ chức Công đoàn

Ban hành: 11/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2016
07

Hướng dẫn 2745/HD-BTĐKT của Ban Thi đua - Khen thương Trung ương về việc tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của Cụm thi đua các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ban hành: 24/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2015
08

Hướng dẫn 56-HD/VPTW của Văn phòng Trung ương Đảng về mức chi tiền thưởng kèm theo các hình thức khen thưởng đối với tổ chức đảng và đảng viên

Ban hành: 27/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2018
09

Công văn 5752/VPCP-HC của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày truyền thống Văn phòng

Ban hành: 24/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2015
10

Công văn 1061/BGDĐT-TĐKT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm học các cơ sở giáo dục đại học

Ban hành: 09/03/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2015
11

Công văn 9861/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ về việc hoàn thiện quy định của pháp luật về khen thưởng đối ngoại

Ban hành: 09/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2014
12

Thông báo 278/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng

Ban hành: 18/07/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2014
13

Thông báo 218/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về việc triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng

Ban hành: 02/06/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2014
14

Công văn 8570/BGDĐT-VP của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xét khen thưởng thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 khối các sở giáo dục và đào tạo

Ban hành: 28/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2013
15

Công văn 1171/UBDT-VP của Ủy ban Dân tộc về việc hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2013

Ban hành: 15/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/11/2013
16

Quyết định 2188/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 13/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2013
17

Công văn 7749/BGDĐT-NGCBQLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Hội nghị tuyên dương nhà giáo tiêu biểu ngành Giáo dục lần thứ nhất, giai đoạn 2008 - 2013

Ban hành: 23/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2013
18

Công văn 7658/BGDĐT-VP của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc nhập dữ liệu vào phần mềm quản lý, tác nghiệp Thi đua, Khen thưởng

Ban hành: 21/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2013
19

Công văn 7556/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức Hội nghị biểu dương người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trong sự nghiệp bảo vệ biên giới, hải đảo

Ban hành: 10/09/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2013
20

Công văn 9131/BGTVT-TCCB của Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2013

Ban hành: 03/09/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2013
Vui lòng đợi