Quyết định 172/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính mới lĩnh vực tiếp công dân tỉnh Gia Lai

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 172/QĐ-UBND

Quyết định 172/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc công bố 05 thủ tục hành chính mới, 05 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ban, ngành tỉnh
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Gia LaiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:172/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Võ Ngọc Thành
Ngày ban hành:21/02/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính

tải Quyết định 172/QĐ-UBND

Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

Số: 172/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Gia Lai, ngày 21 tháng 02 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ 05 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI, 05 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND TỈNH VÀ SỞ, BAN, NGÀNH TỈNH

-------------

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Điều 142 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh thanh tra tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 05 thủ tục hành chính mới, 05 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh và các sở, ban, ngành tỉnh (Có phụ lục kèm theo).
Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc sở, thủ trưởng ban, ngành tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Cục kiểm soát TTHC-BTP;
- Ban Tiếp công dân tỉnh;
- Thanh tra tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Trang TTĐT: Thanh tra tỉnh và sở, ngành tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Võ Ngọc Thành

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Kèm theo Quyết định số: 172/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

PHẦN I.
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Danh mục thủ tục hành chính mới

STT

Tên thủ tục hành chính

I

Lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo

1

Xử lý đơn tại cấp tỉnh

2

Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh

3

Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh

nhayThủ tục Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh và Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh ban hành kèm theo Quyết định 172/QĐ-UBND bị bãi bỏ bởi Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định 984/QĐ-UBND theo quy định tại Điều 2.nhay

4

Giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh

nhayThủ tục hành chính "Giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh" tại Mục 1 Phần I Danh mục ban hành kèm theo Quyết định 172/QĐ-UBND bị bãi bỏ bởi Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định 593/QĐ-UBND theo quy định tại Điều 2.nhay

II

Lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

1

Tiếp công dân tại cấp tỉnh

2. Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ

Stt

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung bãi bỏ TTHC

1

T-GLA-245805-TT

Tiếp công dân

- Luật Tiếp công dân năm 2013;

- Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân;

2

T-GLA-245808-TT

Tiếp nhận, xem xét thụ lý đơn khiếu nại, tố cáo

- Luật Khiếu nại năm 2011;

- Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại;

3

T-GLA-245809-TT

Giải quyết khiếu nại lần đầu

4

T-GLA-245810-TT

Giải quyết khiếu nại lần hai

5

T-GLA-245811-TT

Giải quyết tố cáo

- Luật Tố cáo năm 2011;

- Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tố cáo;

nhayNội dung cụ thể của thủ tục hành chính "Giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh" tại Phần II Danh mục ban hành kèm theo Quyết định 172/QĐ-UBND bị bãi bỏ bởi Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định 593/QĐ-UBND theo quy định tại Điều 2.nhay
nhayNội dung cụ thể của thủ tục Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh và thủ tục Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh ban hành kèm theo Quyết định 172/QĐ-UBND bị bãi bỏ bởi Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định 984/QĐ-UBND theo quy định tại Điều 2.nhay
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

Số: 172/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Gia Lai, ngày 21 tháng 02 năm 2017

 

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ 05 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI, 05 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND TỈNH VÀ SỞ, BAN, NGÀNH TỈNH

-------------

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

Căn cứ Điều 142 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh thanh tra tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 05 thủ tục hành chính mới, 05 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh và các sở, ban, ngành tỉnh ( phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc sở, thủ trưởng ban, ngành tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Cục kiểm soát TTHC-BTP;
- Ban Tiếp công dân tỉnh;
- Thanh tra tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Trang TTĐT: Thanh tra tỉnh và sở, ngành tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Võ Ngọc Thành

 

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Kèm theo Quyết định số: 172/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

 

PHẦN I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

1. Danh mục thủ tục hành chính mới

STT

Tên thủ tục hành chính

I

Lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo

1

Xử lý đơn tại cấp tỉnh

2

Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh

3

Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh

4

Giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh

II

Lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

1

Tiếp công dân tại cấp tỉnh

2. Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ

Stt

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung bãi bỏ TTHC

1

T-GLA-245805-TT

Tiếp công dân

- Luật Tiếp công dân năm 2013;

- Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân;

2

T-GLA-245808-TT

Tiếp nhận, xem xét thụ lý đơn khiếu nại, tố cáo

- Luật Khiếu nại năm 2011;

- Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại;

3

T-GLA-245809-TT

Giải quyết khiếu nại lần đầu

4

T-GLA-245810-TT

Giải quyết khiếu nại lần hai

5

T-GLA-245811-TT

Giải quyết tố cáo

- Luật Tố cáo năm 2011;

- Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tố cáo;

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

 

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi