Quyết định 5441/QĐ-UBND Hà Nội về thực hiện Nghị quyết 19-2016/NQ-CP và Nghị quyết 35/NQ-CP

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------
Số: 5441/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2016
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC RÀ SOÁT, THEO DÕI, KIỂM TRA TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 19-2016/NQ-CP VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 35/NQ-CP CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương 19/6/2015;
Căn cứ Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 05/8/2016 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2016;
Căn cứ Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 30/7/2016 của UBND Thành phố về triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 và Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 (gọi tắt là Kế hoạch số 147/KH-UBND);
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 113/TTr-KH&ĐT ngày 22/9/2015,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Thành lập Tổ công tác của thành phố Hà Nội rà soát, theo dõi kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020 và Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 (gọi tắt là Tổ công tác), Tổ công tác là tổ chức phối hợp liên ngành, giúp Chủ tịch UBND Thành phố theo dõi, đánh giá, kiểm tra và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP và Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ, kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 30/7/2016 của UBND Thành phố.
Điều 2. Thành phần Tổ công tác:
1. Các thành viên Tổ công tác gồm:
- Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Doãn Toản: Tổ trưởng.
- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tổ phó thường trực;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND Thành phố: Tổ phó;
- Lãnh đạo các sở, ngành là ủy viên: Sở Nội vụ, Sở Công Thương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Thanh tra Thành phố, Cục Thuế Hà Nội, Cục Hải quan Hà Nội, Bảo hiểm xã hội Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Hà Nội.
- Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội: Ủy viên
2. Cơ quan thường trực: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
3. Bộ phận giúp việc Tổ công tác gồm: Cán bộ của các sở, ngành, hiệp hội nêu tại khoản 1 Điều này, mỗi cơ quan cử 01 đồng chí lãnh đạo phòng chuyên môn; riêng cơ quan thường trực cử thêm 1 đồng chí cán bộ được phân công triển khai thực hiện Kế hoạch 147/KH-UBND của UBND Thành phố.
4. Các sở, ngành quy định tại khoản 1 Điều này gửi danh sách đại diện Lãnh đạo và bộ phận giúp việc đến Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 07/10/2016 (gồm họ tên, chức danh, số điện thoại) để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố.
Điu 3. Nhiệm vụ thành viên Tổ công tác như sau:
1. Thành viên Tổ công tác chủ động kiểm tra, rà soát, xử lý những khó khăn, vướng mắc, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP và Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 30/7/2016 của UBND Thành phố; tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp thuốc trách nhiệm của ngành, lĩnh vực quản lý theo chức năng, thẩm quyền; tổng hợp các vấn đề đã chủ động xử lý và các vấn đề vượt thẩm quyền, có báo cáo hàng quý (trước ngày mồng 10 tháng cuối quý) gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp chung.
2. Cơ quan thường trực Tổ công tác:
- Phối hợp với các Thành viên Tổ công tác xây dựng chương trình, nội dung kiểm tra tình hình triển khai tại các đơn vị, báo cáo Chủ tịch UBND Thành phố xem xét, quyết định và thông báo cụ thể cho các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã về thời gian tiến hành và nội dung kiểm tra cụ thể tại từng cơ quan, đơn vị.
- Có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố theo quy định.
Điều 4. Yêu cầu đối với các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các hiệp hội doanh nghiệp:
1. Tập trung triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 147/KH-UBND của UBND Thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP và Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ.
2. Chủ động báo cáo tình hình triển khai thực hiện, các kết quả nổi bật, các khó khăn vướng mắc và đề xuất cách thức giải quyết; Hàng quý (trước ngày 10 tháng cuối quý) có báo cáo gửi Tổ công tác qua cơ quan thường trực là Sở Kế hoạch và Đầu tư.
3. Chủ động chuẩn bị báo cáo, thông tin phục vụ công tác kiểm tra của Đoàn kiểm tra của UBND Thành phố.
Điu 5. Chế độ làm việc của Tổ công tác
Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ nêu trong Kế hoạch hoạt động của Tổ công tác.
Điều 6. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các sở, ngành có tên tại Điều 2 và Giám đốc các sở ban ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Viện Quản lý kinh tế TW;
- TTTU, TTHĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- VPUB: Các PCVP, các phòng CV, TKBT, KTLinh TH;
- Lưu: VT, KTơng.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

thuộc tính Quyết định 5441/QĐ-UBND

Quyết định 5441/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Tổ công tác rà soát, theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết 19-2016/NQ-CP và Nghị quyết 35/NQ-CP của Thành phố Hà Nội
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:5441/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành:29/09/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Doanh nghiệp , Chính sách , Thương mại-Quảng cáo
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi