Văn bản UBND lĩnh vực Thương mại-Quảng cáo

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 1.495 văn bản: Thương mại-Quảng cáo
01

Quyết định 746/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

02

Quyết định 09/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang bãi bỏ 06 Quyết định quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành thuộc lĩnh vực Công Thương

03

Quyết định 1604/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Công Thương trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

04

Quyết định 1078/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực xúc tiến thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

05

Quyết định 1988/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch quảng cáo ngoài trời tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030

06

Quyết định 07/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định 20/2022/QĐ-UBND ngày 16/6/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn

07

Kế hoạch 367/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An phát triển liên kết chuỗi giá trị và tiêu thụ sản phẩm OCOP tỉnh Nghệ An năm 2024

08

Kế hoạch 94/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang triển khai thi hành Luật Giá số 16/2023/QH15

09

Quyết định 1906/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Điều lệ Hội sản xuất và kinh doanh tôm nõn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa

10

Quyết định 1381/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương

11

Quyết định 850/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành danh mục sản phẩm và cơ sở sản xuất, kinh doanh trọng điểm ưu tiên lựa chọn tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, phát triển thương mại điện tử của tỉnh Sơn La năm 2024

12

Nghị quyết 31/2024/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc quy định thẩm quyền quyết định việc mua sắm hàng hoá, dịch vụ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Trị

13

Quyết định 223/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh phê duyệt Đề án “Xây dựng thí điểm sản phẩm OCOP du lịch tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2023-2025”

14

Quyết định 1825/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa phê duyệt kết quả chấm điểm, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Thanh Hóa đợt 1, năm 2024

15

Kế hoạch 107/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội chợ triển lãm công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo tại Thành phố Đà Nẵng năm 2024 (SIMEXPO 2024)

16

Quyết định 847/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong các lĩnh vực xúc tiến thương mại, cụm công nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Điện Biên

17

Quyết định 940/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Xúc tiến thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên

18

Quyết định 1026/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân TP. Cần Thơ phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Công Thương

19

Kế hoạch 336/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành Công Thương giai đoạn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

20

Quyết định 1714/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện tập huấn Chương trình xây dựng nông thôn mới và Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2024