Quyết định 05/2018/QĐ-UBND Quảng Ngãi điều chỉnh Bảng giá đất

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 05/2018/QĐ-UBND

Quyết định 05/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc bổ sung, điều chỉnh Bảng giá đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2015-2019) ban hành kèm theo Quyết định 67/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng NgãiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:05/2018/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Ngọc Căng
Ngày ban hành:23/01/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

Số: 05/2018/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Quảng Ngãi, ngày 23 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI ÁP DỤNG CHO THỜI KỲ 05 NĂM (2015 - 2019) BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 67/2014/QĐ-UBND NGÀY 31/12/2014 CỦA UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

-------------

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

 

Căn cLuật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về khung giá đất;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đt đai;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vn xác định giá đất;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 6432/TTr-STMMT ngày 20 tháng 12 năm 2017; ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Công văn số 06/HĐND-KTNS ngày 15 tháng 01 năm 2018.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Bổ sung, điều chỉnh Bảng giá đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2015 - 2019) ban hành kèm theo Quyết định số 67/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2015 - 2019) (Chi tiết có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 02 năm 2018. Các nội dung khác tại Quyết định số 67/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh không bổ sung, điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp;
- Vụ pháp chế, Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TT Tỉnh ủy,TT HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các Đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh;
- Các Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đài PT-TH, Báo Quảng Ngãi;
- VPUB: PCVP, các phòng N/c, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TNak76.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 

PHỤ LỤC

BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI ÁP DỤNG CHO THỜI KỲ 05 NĂM (2015 - 2019) BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 67/2014/QĐ-UBND NGÀY 31/12/2014 CỦA UBND TỈNH QUẢNG NGÃI BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI ÁP DỤNG CHO THỜI KỲ 05 NĂM (2015 - 2019)
(Kèm theo Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 23/01/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

 

1. Thành phố Quảng Ngãi

a) Đối với khu vực 08 phường: Nguyễn Nghiêm, Trần Hưng Đạo, Trần Phú, Lê Hồng Phong, Nghĩa Lộ, Chánh Lộ, Quảng Phú, Nghĩa Chánh:

* Nội dung bổ sung:

ĐVT: Nghìn đồng/m2

TT

Tên đường phố, khu dân cư

Đoạn đường

Loại đường

Hệ số K

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Dưới 50m

Từ 50m đến dưới 100m

Dưới 50m

Từ 50m đến dưới 100m

142

Khu dân cư Tây Phan Bội Châu

Đường nội bộ

5

 

2.000

900

700

770

680

143

Khu dân cư Nam Gò Đá

Đường nội bộ

4

 

2.800

1.000

800

800

720

144

Khu dân cư Bắc Gò Đá

- Đường có mặt cắt nền đường 21m (quy hoạch là đường Trần Nhân Tông) và 28m (quy hoạch thuộc đoạn đường Lê Văn Hưu)

3

 

4.400

1.100

900

900

770

- Đường có mặt cắt nền đường từ 11,5m đến 12,5m

4

 

2.800

1.000

800

800

720

145

Khu dân cư Bắc đường Trương Quang Trọng

Đường nội bộ

4

 

2.800

1.000

800

800

720

146

Khu dân cư Trần Khánh Dư

Đường nội bộ

4

 

2.800

1.000

800

800

720

147

Khu dân cư phía đông đường Nguyễn Chí Thanh

Đường nội bộ

5

 

2.000

900

700

770

680

148

Khu dân cư Tổ 17 phường Quảng Phú

Đường nội bộ

6

 

1.300

800

680

700

660

149

Đường Trường Sa

Từ đường Bà Triệu đến hết địa phận phường Nghĩa Chánh

4

 

2.800

1.000

800

800

720

150

Đường Lê Đại Hành

Từ mương Thích Lý đến Nguyễn Công Phương

3

 

4.400

1.100

900

900

770

151

Đường Hà Huy Tập

Từ Bắc Sơn đến Nguyễn Hoàng

3

 

4.400

1.100

900

900

770

152

Đường Trà Bồng khởi nghĩa

Từ Trần Kiên đến Nguyễn Nghiêm

3

 

4.400

1.100

900

900

770

153

Đường Trường Chinh

Từ Phan Đình Phùng đến hết đường bê tông nhựa

3

 

4.400

1.100

900

900

770

154

Khu dân cư Yên Phú

Đất mặt tiền đường Nguyễn Đình Chiểu và đường Trần Tế Xương

4

 

2.800

1.000

800

800

720

Đất mặt tiền đường nội bộ còn lại

5

 

2.000

900

700

770

680

* Nội dung điều chỉnh:

TT

Nội dung theo Quyết định số 67/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh

Nội dung điều chnh

Tên đường phố

Đoạn đường

Loại đường

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Tên đường phố, khu dân cư

Đoạn đường

Loại đường

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Dưới 50m

Từ 50m đến dưới 100m

Dưới 50m

Từ 50m đến dưới 100m

 

 

 

 

Dưới 50m

Từ 50m đến dưới 100m

Dưới 50m

Từ 50m đến dưới 100m

6

Bùi Thị Xuân

- Từ Chu Văn An đến Trần Tế Xương

3

4.400

1.100

900

900

770

Bùi Thị Xuân

- Từ Chu Văn An đến hết đoạn Bê tông nhựa

3

4.400

1.100

900

900

770

- Từ Trn Tế Xương đến hết đường xâm nhập nhựa

5

2.000

900

700

770

680

- Đoạn thâm nhập nhựa còn lại

5

2.000

900

700

770

680

10

Chu Huy Mân

Từ đường 11m (chưa đặt tên) đến Nguyễn Du

5

2.000

900

700

770

680

Chu Huy Mân

Từ đường 11m (chưa đặt tên) đến Nguyễn Du

5

2.000

900

700

770

680

Từ Quang Trung đến Phan Chu Trinh

1

7.700

1.400

1.100

1.200

900

31

Hoàng Hoa Thám

Cả đường (từ ngã 4 Nguyễn Trãi - Hoàng Văn Thụ đến ranh giới huyện Tư Nghĩa)

4

2.800

1.000

800

800

720

Hoàng Hoa Thám

Cả đường (từ ngã 4 Nguyễn Trãi - Hoàng Văn Thụ đến địa giới huyện Tư Nghĩa)

3

4.400

1.100

900

900

770

36

Huỳnh Thúc Kháng

Từ Nguyễn Tri Phương đến Phan Đình Phùng

5

2.000

900

700

770

680

Huỳnh Thúc Kháng

TNguyễn Tri Phương đến Trn K Phong

4

2.800

1.000

800

800

720

99

Phan Đình Phùng

- Từ Lê Lợi đến kênh N6

3

4.400

1.100

900

900

770

Phan Đình Phùng

Từ Lê Lợi đến Trường Chinh

3

4.400

1.100

900

900

770

- Từ kênh N6 đến Trường Chinh

4

2.800

1.000

800

800

720

c) Đối với khu vực 02 xã: Nghĩa Dõng và Nghĩa Dũng

* Nội dung bổ sung:

ĐVT: Nghìn đồng/m2

TT

KHU VỰC

Vị trí

Mức giá

A

Khu vực 1:

 

 

6

Đất mặt tiền đường đường Trường Sa đoạn thuộc xã Nghĩa Dõng và xã Nghĩa Dũng

1

1.500

7

Đất mặt tiền các tuyến đường có mặt cắt đường 27m và 20,5m thuộc Khu dân cư Nghĩa Dũng (phía đông Tỉnh lộ 623C)

2

1.300

8

Đất mặt tiền các tuyến đường có mặt cắt đường 17m và 13,5m thuộc Khu dân cư Nghĩa Dũng (phía đông Tỉnh lộ 623C)

3

660

d) Đối với khu vực các xã còn lại thuộc thành phố Quảng Ngãi

* Nội dung bổ sung:

ĐVT: Nghìn đồng/m2

TT

Khu vực

Vị trí

Mức giá

II

Xã Tịnh An

 

 

A

Khu vực 1:

 

 

3

Đất mặt tiền đường Hoàng Sa đoạn thuộc xã Tịnh An

1

1.300

VI

Xã Tịnh Khê

 

 

A

Khu vực 1:

 

 

6

Đất mặt tiền đường Hoàng Sa đoạn thuộc xã Tịnh Khê

2

1.050

7

Đất mặt tiền đường gom có chiều sâu cách tuyến đường Hoàng Sa khoảng 15m đến 20m thuộc Khu tái định cư Đồng Trại - Khê Nam và Khu tái định cư Rừng Cây

5

520

B

Khu vực 2:

 

 

8

Đất mặt tiền các tuyến đường nội bộ còn lại trong Khu tái định cư Đồng Trại - Khê Nam và Khu tái định cư Rừng Cây

1

370

VII

Xã Tịnh Hòa

 

 

B

Khu vực 2:

 

 

7

Đất mặt tiền đường nối từ QL 24B vào Khu tái định cư và đường nội bộ Khu dân cư cư thôn Xuân An

3

210

8

Đất mặt tiền đường thuộc Khu dân cư Ven sông Chợ Mới

3

210

9

Tuyến đường nối từ Quốc lộ 24B đến giáp xã Bình Châu

3

210

X

Xã Nghĩa Hà

 

 

A

Khu vực 1:

 

 

3

Đất mặt tiền đường Trường Sa đoạn thuộc xã Nghĩa Hà

2

1.050

XI

Xã Nghĩa Phú

 

 

A

Khu vực 1:

 

 

4

Đất mặt tiền đường đường Trường Sa đoạn thuộc xã Nghĩa Phú

2

1.050

5

Đất mặt tiền các tuyến đường có mặt cắt đường 14,5m và 11,5m thuộc Khu dân cư xã Nghĩa Phú (giai đoạn 1)

6

470

B

Khu vực 2:

 

 

2

Đất mặt tiền các tuyến đường có mặt cắt đường 11m thuộc Khu dân cư xã Nghĩa Phú (giai đoạn 1)

3

210

3

Đất mặt tiền đường nội bộ Khu tái định cư Đồng Tam Bảo

5

160

* Nội dung điều chỉnh:

STT

Nội dung theo Quyết định số 67/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh

Nội dung điều chỉnh

KHU VỰC

Vị trí

Mức giá

KHU VỰC

Vị trí

Mức giá

IV

Xã Tịnh Long

 

 

 

 

 

A

Khu vực 1:

 

 

 

 

 

1

Đất mặt tiền đường Mỹ Khê - Trà Khúc đoạn thuộc khu tái định cư Ruộng Ngõ

5

520

Đất mặt tiền đường Hoàng Sa đoạn thuộc xã Tịnh Long

2

1.050

2

Đất mặt tiền đường Mỹ Khê - Trà Khúc đoạn thuộc khu tái định cư Gò Dệnh

5

520

3

Đất mặt tiền đường Mỹ Khê - Trà Khúc đoạn thuộc xã Tịnh Long

5

520

VII

Xã Tịnh Hòa

 

 

 

 

 

B

Khu vực 2:

 

 

 

 

 

3

Đất mặt tiền các đường nối QL 24B vào làng cá Đông Hòa và đường dọc bờ kè

4

190

Đất mặt tiền các đường nối QL 24B vào thôn Đông Thuận và đường dọc bờ kè

4

190

X

Xã Nghĩa Hà

 

 

 

 

 

A

Khu vực 1:

 

 

 

 

 

1

Đất mặt tiền đường đoạn từ ranh giới thành phố Quảng Ngãi đến cầu Sắt xã Nghĩa Hà

7

210

Đất mặt tiền đường đoạn từ ranh giới thành phố Quảng Ngãi đến cầu Sắt xã Nghĩa Hà

VT 3, KV 2

210

2

Đất mặt tiền đường La Hà - Thu Xà đoạn từ cầu Bàu Rán đến giáp ngã 4 Quán Láng xã Nghĩa Hà

7

210

Đất mặt tiền đường La Hà - Thu Xà đoạn từ cầu Bàu Rán đến giáp ngã 4 Quán Láng xã Nghĩa Hà

VT 3, KV 2

210

2. Huyện Bình Sơn:

b) Đất ở nông thôn các xã đồng bằng thuộc huyện Bình Sơn

* Nội dung bổ sung:

ĐVT: Nghìn đồng/m2

STT

KHU VỰC

Vị trí

Mức giá

I

Xã Bình Hiệp

 

 

B

Khu vực 2:

 

 

4

Đất mặt tiền đường QL 24C đoạn đi qua xã Bình Hiệp

2

400

II

Xã Bình Long

 

 

C

Khu vực 3:

 

 

11

Đất mặt tiền đường nội bộ Khu tái định cư xã Bình Long

1

180

IX

Xã Bình Phú

 

 

B

Khu vực 2:

 

 

4

Đất mặt tiền đường nội bộ Khu tái định cư An Thạnh 1

5

270

XV

Xã Bình Dương

 

 

C

Khu vực 3:

 

 

7

Đất mặt tiền đường có mặt cắt nền đường rộng 10,5m thuộc Khu dân cư Vung Am, xóm 5

1

180

8

Đất mặt tiền đường có mặt cắt nền đường rộng 7,5m thuộc Khu dân cư Vung Am, xóm 5

2

150

XVI

Xã Bình Châu

 

 

C

Khu vực 3:

 

 

10

Đất mặt tiền đường có mặt cắt nền đường rộng 10,5m thuộc Khu tái định cư Đồng Trì

1

180

11

Đất mặt tiền đường có mặt cắt nền đường rộng 8,5m thuộc Khu tái định cư Đồng Trì

2

150

XXI

Xã Bình Hải

 

 

A

Khu vực 1:

 

 

6

Đất mặt tiền đường có mặt cắt nền đường rộng 18m thuộc Khu tái định cư Hải Nam

8

500

XXII

Xã Bình Hòa

 

 

A

Khu vực 1:

 

 

4

Đất mặt tiền đường nội bộ Khu tái định cư A; Khu tái định cư B

8

500

3. Huyện Sơn Tịnh:

a) Đất ở nông thôn các xã đồng bằng thuộc huyện Sơn Tịnh:

* Nội dung bổ sung:

ĐVT: Nghìn đồng/m2

STT

KHU VỰC

Vị trí

Mức giá

I

Xã Tịnh Hà

 

 

B

Khu vực 2:

 

 

6

Đất mặt tiền đường Chợ Mới - Chợ Đình đoạn từ QL24B đến Vũng Úy

4

180

* Nội dung điều chỉnh:

ĐVT: Nghìn đồng/m2

STT

Nội dung theo Quyết định số 67/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh

Nội dung điều chỉnh

KHU VỰC

Vị trí

Mức giá

KHU VỰC

Vị trí

Mức giá

I

Xã Tịnh Hà

 

 

 

 

 

B

Khu vực 2:

 

 

 

 

 

2

Đất mặt tiền đường rộng từ 3m trở lên nối và cách Quốc lộ 24B không quá 100m thuộc tuyến đường đi, Hà Nhai, Hà Giang - Tịnh Thọ

5

150

Đất mặt tiền đường rộng từ 3m trở lên nối và cách Quốc lộ 24B không quá 100m thuộc tuyến đường đi, Hà Nhai, Hà Giang - Tịnh Thọ

4

180

VI

Xã Tịnh Thọ

 

 

 

 

 

C

Khu vực 3:

 

 

 

 

 

2

Đất mặt tiền đường đoạn từ ngã 3 Ngõ Nhung đi nhà ông Tương Thọ Tây

1

100

Đất mặt tiền đường đoạn từ ngã 3 Ngõ Nhung đi nhà ông Tương Thọ Tây

VT 4, KV 2

180

3

Đất mặt tiền đường rộng từ 3m trở lên đoạn từ cầu Suối Cát đến ngã 3 Ngõ Nhung

1

100

Đất mặt tiền đường rộng từ 3m trở lên đoạn từ cầu Suối Cát đến ngã 3 Ngõ Nhung

VT 5, KV 2

150

6

Đất mặt tiền đường rộng từ 3m trở lên đoạn từ Miếu Bà Đậu cách đường Tỉnh lộ 622C trên 100m đến giáp Tịnh Hà

3

60

Đất mặt tiền đường rộng từ 3m trở lên đoạn từ Miếu Bà Đậu cách đường Tỉnh lộ 622C trên 100m đến giáp Tịnh Hà

1

100

VII

Xã Tịnh Bình

 

 

 

 

 

B

Khu vực 2:

 

 

 

 

 

3

Đất mặt tiền khu vực ngã 4 (Phước Lộc - Chợ Đình giao với đường liên thôn) Bình Nam bán kính 100m

5

150

Đất mặt tiền khu vực ngã 4 Bình Nam (Điểm giao giữa đường Phước Lộc - Chợ Đình với đường Tịnh Hà - Tịnh Bắc) cách nút giao không quá 100m

5

150

4. Huyện Tư Nghĩa:

a) Đất ở tại thị trấn La Hà và thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa

* Nội dung bổ sung:

ĐVT: Nghìn đồng/m2

TT

LOẠI ĐƯỜNG

Vtrí

Mức giá

I

Thị trấn La Hà

 

 

B

Đường loại 2:

 

 

10

Đất mặt tiền đường trục chính phía tây trung tâm thị trấn La Hà

1

1.200

11

Đất mặt tiền đường có mặt cắt rộng 31 m thuộc Khu dân cư phía nam trường Đại học Tài chính - Kế toán

2

1.000

12

Đất mặt tiền đường có mặt cắt rộng 18 m thuộc Khu dân cư phía nam trường Đại học Tài chính - Kế toán (từ nhà ông Lê Trọng Lai đến nhà ông Lê Tấn Đức)

2

1.000

13

Đất mặt tiền đường có mặt cắt rộng 21 m thuộc Khu dân cư phía nam UBND thị trấn La Hà

3

800

14

Đất mặt tiền đường có mặt cắt rộng 13,5 m và 15 m thuộc Khu dân cư phía bắc Trụ sở làm việc UBND huyện Tư Nghĩa (đoạn từ Quốc lộ 1 đến đường trục chính phía tây thị trấn La Hà)

3

800

15

Đất mặt tiền đường có mặt cắt rộng 21 m thuộc Khu dân cư đường trục chính phía tây trung tâm thị trấn La Hà

3

800

16

Đất mặt tiền đường có mặt cắt rộng 15 m thuộc Khu dân cư phía nam UBND thị trấn La Hà

4

600

17

Đất mặt tiền đường có mặt cắt rộng 18 m thuộc Khu dân cư đường trục chính phía tây trung tâm thị trấn La Hà

4

600

18

Đất mặt tiền đường nội bộ còn lại thuộc Khu dân cư phía nam trường Đại học Tài chính - Kế toán

5

500

19

Đất mặt tiền đường nội bộ còn lại thuộc Khu dân cư phía nam UBND thị trấn La Hà

5

500

20

Đất mặt tiền đường nội bộ còn lại thuộc Khu dân cư phía bắc Trụ sở làm việc UBND huyện Tư Nghĩa

5

500

21

Đất mặt tiền đường nội bộ còn lại thuộc Khu dân cư đường trục chính phía tây trung tâm thị trấn La Hà

5

500

22

Đất mặt tiền đường trục chính phía đông trung tâm thị trấn La Hà

5

500

23

Đất mặt tiền đường nội bộ khu tái định cư phục vụ dự án mở rộng trường Đại học Tài chính Kế toán

5

500

24

Đất mặt tiền đường từ QL 1 đến giáp sân vận động huyện Tư Nghĩa

5

500

25

Đất mặt tiền đường nội bộ khu dân cư 725

5

500

26

Đất mặt tiền đường nội bộ khu dân cư C19

5

500

II

Thị trấn Sông Vệ

 

 

B

Đường loại 2:

 

 

7

Đất mặt tiền đường trục chính phía tây trung tâm thị trấn Sông Vệ

4

600

C

Đường loại 3:

 

 

12

Đất mặt tiền đường nội bộ các khu dân cư dọc đường trục chính phía tây trung tâm thị trấn Sông Vệ

1

450

13

Đất mặt tiền đoạn kè bờ nam sông Cây Bứa (đoạn từ QL 1 đến giáp ranh giới xã Nghĩa Hiệp)

3

250

14

Đất mặt tiền đường bê tông thuộc Khu dân cư Cầu Ông Tng

4

170

b) Đất ở nông thôn các xã đng bng thuộc huyện Tư Nghĩa

* Nội dung bổ sung:

ĐVT: Nghìn đồng/m2

STT

KHU VỰC

Vị trí

Mức giá

VII

Xã Nghĩa Phương

 

 

A

Khu vực 1:

 

 

2

Đất mặt tiền đường từ QL1 (cửa hàng mắt kính Thanh Tâm) đến ngõ nhà ông Trần Điệu

7

200

3

Đất mặt tiền đường từ QL1 (ngõ nhà bà Hân) đến ngõ nhà ông Đệ

7

200

4

Đất mặt tiền đường từ QL1 (cầu Cây Bứa) đến ngõ nhà ông Nguyễn Thắm

7

200

5

Đất mặt tiền đường từ QL1 (nhà bà Nguyễn Thị Hồng Nhung) đến giáp khu tái định cư

7

200

6

Đất mặt tiền đường từ QL1 (nhà Ngọc Ý) đến giáp ngõ nhà ông Võ Minh Tân

7

200

7

Đất mặt tiền đường từ QL1 (UBND xã) đến giáp trường THCS Nghĩa Phương

7

200

8

Đất mặt tiền đường từ QL1 (cửa hàng ĐTDĐ Tấn Đông) đến giáp ngõ nhà ông Nguyễn Khối

7

200

X

Xã Nghĩa Hòa

 

 

B

Khu vực 2:

 

 

2

Đất mặt tiền đường nội bộ thuộc Khu dân cư Tân Thanh

3

100

* Nội dung điều chỉnh:

ĐVT: Nghìn đồng/m2

STT

Nội dung theo Quyết định số 67/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh

Nội dung điều chỉnh

KHU VỰC

Vị trí

Mức giá

KHU VỰC

Vị trí

Mức giá

II

Xã Nghĩa Thuận

 

 

 

 

 

A

Khu vực 1:

 

 

 

 

 

1

Đất mặt tiền đường Tỉnh lộ 623B đoạn từ ranh giới xã Nghĩa Kỳ đến ngã 3 (Ngõ Phím đi Nam Phước)

7

200

Đất mặt tiền đường Tỉnh l623B đoạn từ ranh giới xã Nghĩa Kỳ đến ngã 3 (Ngõ Phím đi Nam Phước)

6

300

B

Khu vực 2:

 

 

 

 

 

1

Đất mặt tiền đường Tỉnh lộ 623B đoạn từ ngã 3 (Ngỏ Phím đi Nam Phước) đến giáp địa giới hành chính xã Nghĩa Thắng

1

150

Đất mặt tiền đường Tỉnh lộ 623B đoạn từ ngã 3 (Ngỏ Phím đi Nam Phước) đến giáp địa giới hành chính xã Nghĩa Thắng

VT 7, KV 1

200

VII

Xã Nghĩa Phương

 

 

 

 

 

B

Khu vực 2:

 

 

 

 

 

1

Đất mặt tiền đường Tỉnh lộ 628 đoạn từ ngã 3 Chợ Tre đến giáp trụ sở HTX NN Bắc Phương

1

150

Đất mặt tiền đường Tỉnh lộ 628 đoạn từ ngã 3 Chợ Tre đến nhà ông Lê Thành

VT 5, KV 1

350

Đất mặt tiền đường Tỉnh lộ 628 đoạn từ nhà ông Lê Thành đến HTX NN Bắc Phương

VT 7, KV 1

200

C

Khu vực 3:

 

 

 

 

 

1

Đất mặt tiền đường đoạn từ trụ sở HTX NN Bắc Phương đến giáp ranh giới xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành

1

80

Đất mặt tiền đường đoạn từ trụ sở HTX NN Bắc Phương đến giáp ranh giới xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành

VT 1, KV 2

150

X

Xã Nghĩa Hòa

 

 

 

 

 

B

Khu vực 2:

 

 

 

 

 

1

Đất mặt tiền đường đoạn từ Cầu sắt đến kênh N8

2

120

Đất mặt tiền đường đoạn từ Cầu Sắt đến Cầu Đá

2

120

Đất mặt tiền đường đoạn từ Cầu Đá đến kênh N8 (phía tây)

1

150

5. Huyện Mộ Đức:

a) Đất ở tại thị trấn Mộ Đức:

* Nội dung bổ sung:

ĐVT: Nghìn đồng/m2

TT

LOẠI ĐƯỜNG

Vị trí

Mức giá

B

Đường loại 2:

 

 

13

Đất mặt tiền đường tránh đông QL1A, cách QL1A không quá 200m

1

1.000

14

Đất mặt tiền đường tránh đông QL1A đoạn còn lại

3

700

b) Đất ở nông thôn các xã đồng bằng thuộc huyện Mộ Đức:

* Nội dung bổ sung:

ĐVT: Nghìn đồng/m2

TT

KHU VỰC

Vtrí

Mức giá

I

Xã Đức Tân

 

 

A

Khu vực 1

 

 

7

Đất mặt tiền đường tránh đông QL1A

6

700

B

Khu vực 2

 

 

4

Đất mặt tiền đường Trung tâm hành chính xã Đức Tân đoạn từ Trạm y tế Kim Liên đến nhà ông Khanh

1

500

II

Xã Đức Thạnh

 

 

A

Khu vực 1:

 

 

1

Đất mặt tiền đường tránh đông QL1A

6

700

C

Khu vực 3:

 

 

6

Đất mặt tiền đường BTXM rộng từ 2m đến dưới 3m hoặc đường đất rộng dưới 5m nối với tuyến đường nhựa trừ QL1A

4

80

III

Xã Đức Chánh

 

 

A

Khu vực 1:

 

 

7

Đất mặt tiền đường tránh đông QL1A đoạn cách QL1A không quá 200m

4

1.000

8

Đất mặt tiền đường tránh đông QL1A đoạn còn lại

6

700

B

Khu vực 2:

 

 

12

Đất mặt tiền đường Văn Bân - Xe Bò

5

200

IV

Xã Đức Nhuận

 

 

B

Khu vực 2:

 

 

11

Đất mặt tiền đường Văn Bân - Xe Bò

5

200

VII

Xã Đức Minh

 

 

C

Khu vực 3:

 

 

5

Đất mặt tiền đường BTXM rộng từ 3m đến dưới 6m hoặc đường đất rộng từ 5m trở lên nối với tuyến đường nhựa

3

100

6

Đất mặt tiền đường BTXM rộng từ 2m đến dưới 3m hoặc đường đất rộng dưới 5m nối với tuyến đường nhựa

4

80

VIII

Xã Đc Phong

 

 

C

Khu vực 3:

 

 

6

Đất mặt tiền đường BTXM rộng từ 3m đến dưới 6m hoặc đường đất rộng từ 5m trở lên nối với tuyến đường nhựa

3

100

7

Đất mặt tiền đường BTXM rộng từ 2m đến dưới 3m hoặc đường đất rộng dưới 5m nối với tuyến đường nhựa

4

80

IX

Xã Đức Lân

 

 

B

Khu vực 2:

 

 

3

Đất mặt tiền đường QL1A đoạn từ ngõ nhà ông Lâm Văn Nghề đến giáp ngõ nhà ông Tô Quốc Thiệu

5

200

4

Đất mặt tiền đường QL1A đoạn từ ngõ nhà ông Châu Văn Vui đến hết đường bê tông

5

200

C

Khu vực 3:

 

 

4

Đất mặt tiền đường BTXM rộng từ 3m đến dưới 6m hoặc đường đất rộng từ 5m trở lên nối với tuyến đường nha trừ QL1A

2

120

5

Đất mặt tiền đường BTXM rộng từ 2m đến dưới 3m hoặc đường đất rộng dưới 5m nối với tuyến đường nhựa

3

100

X

Xã Đc Hiệp

 

 

C

Khu vực 3

 

 

4

Đất mặt tiền đường đất rộng từ 5m trở lên nối với tuyến đường nhựa

4

80

5

Đất mặt tiền đường BTXM rộng từ 2m đến dưới 3m hoặc đường đất rộng dưới 5m ni với tuyến đường nhựa

5

60

XI

Xã Đc Hòa

 

 

C

Khu vực 3:

 

 

8

Đất mặt tiền đường BTXM rộng từ 3m đến dưới 6m hoặc đường đất rộng từ 5m trở lên nối với tuyến đường nhựa

4

80

9

Đất mặt tiền đường BTXM rộng từ 2m đến dưới 3m hoặc đường đất rộng dưới 5m nối với tuyến đường nhựa

5

60

* Nội dung điều chỉnh:

ĐVT: Nghìn đồng/m2

STT

Nội dung theo Quyết định số 67/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh

Nội dung điều chỉnh

KHU VỰC

Vị trí

Mức giá

KHU VỰC

Vị trí

Mức giá

IV

Xã Đức Nhuận

 

 

 

 

 

B

Khu vực 2:

 

 

 

 

 

7

Đất mặt tiền đường tuyến Cầu sắt - Cống Đôi đoạn từ QL 1A đến cống thủy lợi (nhà Ông Bốn Sỹ)

5

200

Đất mặt tiền đường tuyến Cầu sắt - Cống Đôi đoạn từ QL 1A đến cống thủy lợi (nhà Ông Bốn Sỹ)

2

400

IX

Xã Đức Lân

 

 

 

 

 

A

Khu vực 1:

 

 

 

 

 

2

Đất mặt tiền đường Thạch Trụ - Phổ An đoạn từ QL 1A đến giáp Cống bản Km 0 + 351

2

1.700

Đất mặt tiền đường Thạch Trụ - PhAn đoạn từ QL 1A đến giáp Cống bản Km 0 + 351

3

1.500

c) Đất ở nông thôn các xã miền núi thuộc huyện Mộ Đức:

* Nội dung bổ sung:

ĐVT: Nghìn đồng/m2

TT

KHU VỰC

Vị trí

Mức giá

I

Xã Đức Phú

 

 

B

Khu vực 2:

 

 

3

Đất mặt tiền đường BTXM rộng từ 3m đến dưới 6m hoặc đường đất rộng từ 5m trở lên nối với tuyến đường nhựa

1

80

4

Đất mặt tiền đường BTXM rộng từ 2m đến dưới 3m hoặc đường đất rộng dưới 5m ni với tuyến đường nhựa

2

50

6. Huyện Đức Phổ:

a) Đất ở tại thị trấn Đức Phổ:

* Nội dung bổ sung:

ĐVT: Nghìn đồng/m2

STT

LOẠI ĐƯỜNG

Vị trí

Mức giá

A

Đường loại 1:

 

 

18

Đất mặt tiền đường nội bộ phía tây chợ Đức Phổ đoạn từ đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đến giáp đường nội bộ Khu dân cư Đồng Bàu

2

2.400

19

Đất mặt tiền đường nội bộ Khu dân cư Đồng Bàu đoạn từ đường Nguyễn Nghiêm đến giáp đường Phạm Văn Đồng

3

2.000

20

Đất mặt tiền đường nội bộ Khu dân cư Trung tâm thương mại đoạn từ đường Thanh Chương đến giáp đường phía tây Chợ Đc Phổ

3

2.000

21

Đất mặt tiền đường Lê Thánh Tôn đoạn từ đường Nguyn Nghiêm đi về phía tây không quá 500m

5

1.400

B

Đường loại 2:

 

 

7

Đất mặt tiền phía đông Công viên đoạn từ đường Trương Định đến giáp đường Bùi Thị Xuân

2

1.100

8

Đất mặt tiền đường nội bộ Khu dân cư Trung tâm thương mại đoạn từ đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đến giáp đường Võ Thành Trung

2

1.100

9

Đất mặt tiền đường nội bộ Khu dân cư Trung tâm thương mại đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến giáp đường Nguyễn Chánh

3

900

10

Đất mặt tiền đường Võ Thị Sáu đoạn tiếp giáp với đường Phạm Văn Đồng đến giáp ranh giới xã Phổ Minh

3

900

* Nội dung điều chỉnh:

ĐVT: Nghìn đồng/m2

STT

Nội dung theo Quyết định số 67/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh

Nội dung điều chỉnh

LOẠI ĐƯỜNG

Vị trí

Mức giá

LOẠI ĐƯỜNG

Vtrí

Mức giá

C

Đường loại 3:

 

 

 

 

 

1

Đất mặt tiền đường Trương Định đoạn từ Cống Suối Điền đến giáp đường sắt

1

500

Đất mặt tiền đường Trương Định đoạn từ Cống Suối Điền đến giáp đường sắt

VT 2, ĐL 2

1.100

b) Đất ở nông thôn các xã đồng bằng thuộc huyện Đức Phổ:

* Nội dung bổ sung:

ĐVT: Nghìn đồng/m2

STT

KHU VỰC

Vị trí

Mức giá

I

Xã Phổ Châu

 

 

B

Khu vực 2:

 

 

4

Đất mặt tiền đường Quốc lộ 1 (tuyến tránh) đoạn từ giáp xã Phổ Thạnh đến ngã 3 đường tránh Quốc lộ 1A

1

520

5

Đất mặt tiền đường gom song song với đường QL1 thuộc Khu tái định cư Hưng Long

3

400

6

Đất mặt tiền đường trục chính Khu du lịch Sa Huỳnh (nối dài) đoạn từ Quốc Lộ 1 đến giáp đường huyện tại thôn Vĩnh Tuy

4

350

7

Đất mặt tiền Khu tái định cư Tấn Lộc

4

350

8

Đất mặt tiền đường gom (từ lô 01 đến lô 15) thuộc Khu dân cư Nam Bàu Nú

4

350

9

Đất mặt tiền Khu tái định cư Đường trục chính Khu du lịch Sa Huỳnh (nối dài)

4

350

10

Đất mặt tiền đường nội bộ còn lại thuộc Khu tái định cư Hưng Long

6

270

C

Khu vực 3:

 

 

4

Đất mặt tiền đường nội bcòn lại thuộc Khu dân cư Nam Bàu Nú

2

220

II

Xã Phổ Thnh

 

 

B

Khu vực 2:

 

 

7

Đất mặt tiền Khu tái định cư Phía nam Nhà máy muối

3

400

8

Đất mặt tiền Khu tái định cư Đồng Ga

4

350

9

Đất mặt tiền Khu tái định cư Đồng Sát

6

270

C

Khu vực 3:

 

 

3

Đất mặt tiền Khu tái định cư Lỗ Lầy

1

250

III

Xã Phổ Khánh

 

 

B

Khu vực 2:

 

 

4

Đất mặt tiền đường Quốc Lộ 1 mới phía đông Cầu Vượt đường sắt đoạn từ nhà ông Võ Ngọc Ánh đến giáp ranh giới xã PhThạnh

2

450

5

Đất mặt tiền đường có mặt cắt rộng 14,2m thuộc Khu tái định cư Diên Trường

2

450

6

Đất mặt tiền Khu tái định cư Đồng Lù

2

450

7

Đất mặt tiền Khu tái định cư Cầu Ông Vân

2

450

8

Đất mặt tiền Khu tái định cư Cây Vừng

4

350

9

Đất mặt tiền đường có mặt cắt rộng 9,2m thuộc Khu tái định cư Diên Trường

5

300

IV

Xã Phổ Cường

 

 

B

Khu vực 2:

 

 

3

Đất mặt tiền đường gom song song với đường QL1 thuộc Khu tái định cư số 6

2

450

4

Đất mặt tiền đường nội bộ còn lại thuộc Khu tái định cư số 6

6

270

V

Xã Phổ Hòa

 

 

A

Khu vực 1:

 

 

4

Đất mặt tiền đường Phạm Văn Đồng đoạn từ ranh giới thị trấn Đức Phổ đến đường Hùng Vương

3

1.000

C

Khu vực 3:

 

 

4

Đất mặt tiền đường Hồ Xuân Hương đoạn từ đường Nguyễn Nghiêm đến giáp đường sắt

3

200

IX

Xã Phổ Văn

 

 

A

Khu vực 1:

 

 

3

Đất mặt tiền Khu tái định cư Rộc Khải

4

800

B

Khu vực 2:

 

 

5

Đất mặt tiền Khu tái định cư Lô 2

6

270

C

Khu vực 3:

 

 

5

Đất mặt tiền đường bê tông (theo hướng Đông - Tây) thuộc Khu tái định cư dự án Trường Lương Thế Vinh

3

200

6

Đất mặt tiền đường đất (theo hướng Bắc - Nam) thuộc Khu tái định cư dự án Trường Lương Thế Vinh

6

120

X

Xã Phổ Thuận

 

 

A

Khu vực 1:

 

 

2

Đất mặt tiền các khu tái định cư: Khu tái định cư Gò Cờ Trong, Khu tái định cư Đồng Cây Cao, Khu tái định cư Đồng Nã, Khu tái định cư xóm 14 (phía Bắc) và Khu tái định cư xóm 14 (phía Nam)

4

800

XII

Xã Phổ An

 

 

B

Khu vực 2:

 

 

4

Đất mặt tiền đường Thạch Trụ - Phổ An đi Mỹ Á đoạn từ cổng chào xã Phổ An đến giáp đường TL 627B

5

300

5

Đất mặt tiền đường TL 627B đoạn từ UBND xã đến giáp ngã 3 Hoài Nam

5

300

C

Khu vực 3:

 

 

4

Đất mặt tiền đường TL 627B đoạn từ ngã 3 Hoài Nam đến giáp giới xã Phổ Quang

1

250

5

Đất mặt tiền đường TL 627B đoạn từ nhà văn hóa thôn Hội An 1 đến giáp ranh giới xã Đức Phong

1

250

6

Đất mặt tin đường Phổ Thuận - PhAn đoạn thuộc địa phận xã Phổ An

1

250

* Nội dung điều chỉnh:

ĐVT: Nghìn đồng/m2

STT

Nội dung theo Quyết định số 67/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh

Nội dung điều chỉnh

KHU VỰC

Vtrí

Mức giá

KHU VỰC

Vị trí

Mức giá

III

Xã Phổ Khánh

 

 

 

 

 

A

Khu vực 1:

 

 

 

 

 

1

Đất mặt tiền đường QL 1A đoạn từ ranh giới xã Phổ Cường đến cầu Ông Vân xã Phổ Khánh

6

600

Đất mặt tiền đường QL1A đoạn từ ranh giới xã Phổ Cường đến phía bắc chân cầu vượt đường sắt (nhà bà Mai Thị Lực - Hòa) xóm 3, Diên Trường

6

600

B

Khu vực 2:

 

 

 

 

 

1

Đất mặt tiền đường đoạn từ cầu Ông Vân đến giáp ranh giới xã Phổ Thạnh

2

450

Đất mặt tiền đường đoạn từ phía nam chân cầu vượt đường st (nhà ông Phạm Cu - Sơn) đến giáp ranh giới xã Phổ Thạnh

2

450

7. Huyện Nghĩa Hành:

d) Đất ở tại Cụm công nghiệp:

* Nội dung bổ sung:

ĐVT: Nghìn đồng/m2

TT

Khu vực

Vị trí

Mức giá

I

Cụm Công nghiệp Đồng Dinh

 

 

A

Đường loại 1: Không có

 

 

B

Đường loại 2: Không có

 

 

C

Đường loại 3:

 

 

1

Đất mặt tiền đường nội bộ Cụm công nghiệp Đồng Dinh

2

300

8. Huyện Lý Sơn:

* Nội dung bổ sung:

ĐVT: Nghìn đồng/m2

TT

KHU VỰC

Vị trí

Mức giá

I

Xã An Vĩnh

 

 

A

Khu vực 1:

 

 

13

Đất mặt tiền đường cơ động phía Đông Nam đảo Lý Sơn từ 0m đến 21m (giai đoạn 2) đoạn từ cầu cảng Lý Sơn đi cổng Tò Vò

1

1.000

14

Đất mặt tiền đường Trung tâm huyện đi xã An Hải từ 0m đến 21m đoạn từ trụ sở Kho bạc mới đến nhà ông Võ Duy Cường

1

1.000

II

Xã An Hải

 

 

A

Khu vực 1:

 

 

9

Đất mặt tiền đường vào Cảng cá Lý Sơn từ 0m đến 21m đoạn từ BCH Quân sự huyện Lý Sơn đến Vũng neo đậu tàu thuyền

3

750

* Nội dung điều chỉnh:

ĐVT: Nghìn đồng/m2

STT

Nội dung theo Quyết định số 67/2014/QĐ-UBND 31/12/2014 của UBND tỉnh

Nội dung điều chỉnh

KHU VỰC

Vị trí

Mức giá

KHU VỰC

Vị trí

Mức giá

I

Xã An Vĩnh

 

 

 

 

 

A

Khu vực 1:

 

 

 

 

 

7

Đất mặt tiền đường cơ động phía Đông Nam đảo Lý Sơn đoạn 0m đến 21m từ cầu cảng đến giáp ranh xã An Hải

3

750

Đất mặt tiền đường cơ động phía Đông Nam đảo Lý Sơn đoạn 0m đến 21m từ cầu cảng đến giáp ranh xã An Hải

1

1.000

II

Xã An Hải

 

 

 

 

 

A

Khu vực 1:

 

 

 

 

 

5

Đất mặt tiền đường cơ động phía Đông Nam đảo Lý Sơn đoạn 0m đến 21m từ giáp ranh xã An Vĩnh đến Trạm tìm kiếm cứu nạn (Thôn Đông, An Hải)

4

650

Đất mặt tiền đường cơ động phía Đông Nam đảo Lý Sơn từ 0m đến 21m đoạn từ giáp ranh xã An Vĩnh đến đường đi vào Chợ thôn Tây, xã An Hải

1

1.000

Đất mặt tiền đường cơ động phía Đông Nam đảo Lý Sơn từ 0m đến 21m đoạn từ đường đi vào Chợ thôn Tây, xã An Hải đến Trạm tìm kiếm cứu nạn (thôn Đông, xã An Hải)

4

650

9. Huyện Ba Tơ:

a) Đất ở tại thị trấn Ba Tơ:

* Nội dung bổ sung:

ĐVT: Nghìn đồng/m2

STT

LOẠI ĐƯỜNG

Vtrí

Mức giá

A

Đường loại 1:

 

 

16

Đất mặt tiền đường Bờ kè phía đông đoạn từ cầu Tài Năng 1 cầu Tài Năng 2

4

700

17

Đất mặt tiền đường Bờ kè phía bắc đoạn từ cầu Tài Năng 1 đến cuối bờ kè (kể cả đường phía đông và phía tây)

6

500

B

Đường loại 2:

 

 

14

Đất mặt tiền đường đoạn từ ngã 3 đường Trần Toại (nhà ông Kiệt) đến quán cà phê Chú Nguyễn (nhà bà Phục)

2

300

b) Đất ở nông thôn các xã miền núi thuộc huyện Ba Tơ:

* Nội dung bổ sung:

ĐVT: Nghìn đồng/m2

STT

KHU VỰC

Vị trí

Mức giá

III

Xã Ba Thành

 

 

A

Khu vực 1:

 

 

1

Đất mặt tiền đường Quốc lộ 24 đoạn từ Bưu điện văn hóa xã Ba Động đến giáp Trạm y tế xã Ba Động (bên trái tuyến)

2

250

X

Xã Ba Vì

 

 

B

Khu vực 2:

 

 

3

Đất mặt tiền đường Quốc lộ 24 đoạn từ cầu (gần Phòng khám đa khoa Khu Tây) đến hết địa phận xã Ba Vì

1

150

c) Đất ở tại Cụm công nghiệp:

* Nội dung bổ sung:

ĐVT: Nghìn đồng/m2

TT

Khu vực

Vị trí

Mức giá

I

Cụm Công nghiệp thị trấn Ba Tơ

 

 

A

Đường loại 1: Không có

 

 

B

Đường loại 2:

 

 

1

Đất mặt tiền đường nội bộ Cụm công nghiệp thị trấn Ba Tơ

1

400

C

Khu vực 3: Không có

 

 

10. Huyện Trà Bồng:

a) Đất ở tại thị trấn Trà Xuân:

* Nội dung bổ sung:

ĐVT: Nghìn đồng/m2

STT

LOẠI ĐƯỜNG

Vtrí

Mức giá

B

Đường loại 2:

 

 

10

Đất mặt tiền đường bê tông xi măng đoạn từ nhà ông Nguyễn Duy Thanh (tiếp giáp với đường ngã tư nội vùng phía nam đến Tỉnh lộ 622B) đến hết nhà bà Lê Thị Lực thuộc Khu dân cư 54 lô thị trấn Trà Xuân

4

250

11. Huyện Minh Long:

b) Đất ở nông thôn các xã miền núi thuộc huyện Minh Long:

* Nội dung bổ sung:

ĐVT: Nghìn đồng/m2

STT

KHU VỰC

Vtrí

Mức giá

I

Xã Long Hiệp

 

 

A

Khu vực 1:

 

 

21

Đất mặt tiền đường Bờ kè sông Phước Giang đoạn từ nhà ông Trần Kính thôn 2 đến giáp ngã 3 tuyến đường vào nhà ông Nguyễn Hạnh thôn 2

4

200

C

Khu vực 3

 

 

9

Đất mặt tiền đường đoạn từ ngã 3 nhà ông Đinh Tiến Phong thôn Thiệp Xuyên đến giáp ngã 3 đường xã Long Mai - Long Hiệp - Thanh An (trước nhà ông Phạm Văn Xin thôn Hà Liệt)

1

70

10

Đất mặt tiền đường đoạn từ ngã 3 nhà bà Đinh Thị Rã thôn Thiệp Xuyên đến giáp ngã 3 đường nội bộ khu dân cư (nhà ông Đinh Thía khu dân cư tập trung Hà Liệt)

2

50

11

Đất mặt tiền đường nội bộ còn lại thuộc Khu dân cư tập trung Hà Liệt

2

50

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 2086/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc sửa đổi khoản 2 Điều 1 Quyết định 4147/QĐ-UBND ngày 10/12/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt giá trị tài sản đầu tư trên đất và tiền thuê đất còn lại trên diện tích đất thu hồi của Công ty cổ phần du lịch Kim Quy thuộc dự án xây dựng Hồ Kim Quy, Khu Du lịch văn hóa Hàm Rồng, Thành phố Thanh Hóa

Quyết định 2086/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc sửa đổi khoản 2 Điều 1 Quyết định 4147/QĐ-UBND ngày 10/12/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt giá trị tài sản đầu tư trên đất và tiền thuê đất còn lại trên diện tích đất thu hồi của Công ty cổ phần du lịch Kim Quy thuộc dự án xây dựng Hồ Kim Quy, Khu Du lịch văn hóa Hàm Rồng, Thành phố Thanh Hóa

Đất đai-Nhà ở, Xây dựng

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi