Công văn 6731/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai các giải pháp chống ùn tắc giao thông trên địa bàn Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 6731/VPCP-CN
V/v: Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai các giải pháp chống ùn tắc giao thông trên địa bàn Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2017

 

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Nội vụ.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 3977/BKHĐT-KCHTĐT ngày 16 tháng 5 năm 2017 về thành lập Ban Chỉ đạo đầu tư xây dựng các công trình giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo triển khai các giải pháp chống ùn tắc giao thông trên địa bàn Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh (Ban Chỉ đạo).

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Bộ: Nội vụ (văn bản số 1901/BNV-TCBC ngày 10 tháng 4 năm 2017), Giao thông vận tải (văn bản số 4532/BGTVT-KHĐT ngày 27 tháng 4 năm 2017), Xây dựng (văn bản số 999/BXD-HĐXD ngày 05 tháng 5 năm 2017), xây dựng đề án thành lập Ban Chỉ đạo theo quy định tại Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 35/TB-VPCP ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7 năm 2017.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: CA, TP, GTVT, XD, TNMT;
- UBND các TP: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TCCV, PL, KTTH, QHĐP;
- Lưu: VT, CN (18)

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực