Công văn 4797/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ về việc kiêm nhiệm chức danh

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 4797/VPCP-TCCV
V/v:Kiêm nhiệm chức danh
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2017
 
 
Kính gửi: Bộ, cơ quan ngang bộ.
 
 
Về đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 1938/TTr-BNV ngày 12 tháng 4 năm 2017 và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 2292/BNN-TCCB ngày 17 tháng 3 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
Về việc Thứ trưởng không kiêm Tổng cục trưởng, các bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện theo quy định tại Điều 4 Nghị định 123/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ. Trường hợp đặc biệt, báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định.
Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- VPCP: BTCN, Trợ lý TTg,
- Lưu: VT, TCCV(3)QP.
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực