Quyết định 36/2020/QĐ-UBND Vĩnh Phúc ủy quyền thẩm định cấp phép xây dựng khu công nghiệp

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 36/2020/QĐ-UBND

Quyết định 36/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ủy quyền cho Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Phúc thực hiện thẩm định thiết kế và cấp phép xây dựng trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh PhúcSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:36/2020/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Trì
Ngày ban hành:07/10/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Công nghiệp, Xây dựng
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

Số: 36/2020/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Vĩnh Phúc, ngày 07 tháng 10 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CHO BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP VĨNH PHÚC THỰC HIỆN THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ VÀ CẤP PHÉP XÂY DỰNG TRONG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC

_________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình; Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp phép xây dựng;

Theo đề nghị của Ban Quản lý các khu công nghiệp tại Tờ trình số 23/TTr-BQLKCN ngày 23 tháng 9 năm 2020; kết quả thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Sở Tư pháp tại Văn bản số 177/BC-STP ngày 24 tháng 8 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ủy quyền cho Ban Quản lý các khu công nghiệp thực hiện thẩm định thiết kế thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên môn về xây dựng và cấp phép xây dựng trong các khu công nghiệp (đã thành lập và giao chủ đầu tư) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, gồm:
1. Thẩm định, thẩm định điều chỉnh đối với thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật (trường hợp thiết kế 3 bước), thiết kế bản vẽ thi công (trường hợp thiết kế 1 bước và 2 bước) đối với công trình công cộng, công trình xây dựng có ảnh hưởng lớn đến cảnh quan, môi trường và an toàn của cộng đồng có cấp công trình từ cấp II trở xuống trong khu công nghiệp.
2. Cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại, thu hồi: Giấy phép xây dựng công trình đối với công trình xây dựng phải có Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng trong khu công nghiệp.
3. Thời gian ủy quyền: 5 năm tính từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành hoặc khi cấp có thẩm quyền ban hành quyết định sửa đổi, thay thế.
Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
1. Trách nhiệm của Ban Quản lý các khu công nghiệp:
a) Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được ủy quyền tại Điều 1 Quyết định này; Chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh trong việc thực hiện các nội dung được ủy quyền.
b) Báo cáo định kỳ 6 tháng, 1 năm hoặc đột xuất về các nhiệm vụ được ủy quyền trong khu công nghiệp, gửi về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Xây dựng theo quy định.
2. Trách nhiệm của Sở Xây dựng:
a) Hướng dẫn; thanh tra, kiểm tra; chấn chỉnh, xử lý, giải quyết kịp thời những vướng mắc, vi phạm trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được ủy quyền trong khu công nghiệp.
b) Tổng hợp tình hình thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng đã ủy quyền cho Ban Quản lý các khu công nghiệp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Xây dựng theo quy định.
Điều 3. Điều khoản thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2020.
2. Bãi bỏ Điều 5 Quy định về quản lý cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kèm theo Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 của UBND tỉnh.
3. Xử lý chuyển tiếp: Các thủ tục hành chính về lĩnh vực thẩm định thiết kế và cấp phép xây dựng trong khu công nghiệp Sở Xây dựng đã tiếp nhận trước ngày 01/11/2020 qua Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh, Sở Xây dựng tiếp tục giải quyết theo thẩm quyền. Từ ngày 01/11/2020, Ban Quản lý các khu công nghiệp tiếp nhận và giải quyết theo quy định tại Quyết định này.
4. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, Ban Quản lý các khu công nghiệp có trách nhiệm phối hợp với Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.
5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp; Giám đốc Sở Xây dựng; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Các bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư (b/c);
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- TTTU, TT HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Ủy ban MTTQ VN tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Website Chính phủ;
- Báo Vĩnh Phúc, Đài PT-TH, Cổng TT-GTĐT tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố (sao gửi cho UBND các xã, phường, thị trấn);
- Trung tâm tin học - Công báo tỉnh;
- Như Điều 3;
- CV: NCTH;
- Lưu: VT, CN2.
(ĐHV- b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trì

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 2086/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc sửa đổi khoản 2 Điều 1 Quyết định 4147/QĐ-UBND ngày 10/12/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt giá trị tài sản đầu tư trên đất và tiền thuê đất còn lại trên diện tích đất thu hồi của Công ty cổ phần du lịch Kim Quy thuộc dự án xây dựng Hồ Kim Quy, Khu Du lịch văn hóa Hàm Rồng, Thành phố Thanh Hóa

Quyết định 2086/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc sửa đổi khoản 2 Điều 1 Quyết định 4147/QĐ-UBND ngày 10/12/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt giá trị tài sản đầu tư trên đất và tiền thuê đất còn lại trên diện tích đất thu hồi của Công ty cổ phần du lịch Kim Quy thuộc dự án xây dựng Hồ Kim Quy, Khu Du lịch văn hóa Hàm Rồng, Thành phố Thanh Hóa

Đất đai-Nhà ở, Xây dựng

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi