Quyết định 10/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chuyển đổi mô hình kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định 10/2015/QĐ-UBND ngày 11/05/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------------
Số: 10/2017/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------
Vĩnh Long, ngày 24 tháng 4 năm 2017
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về chuyển đổi mô hình
kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh
--------------------------
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
           
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đấu thầu, ngày 26 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 02/2003/NĐ-CP, ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ;
Căn cứ Nghị định số 114/2009/NĐ-CP, ngày 23 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP, ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 06/2003/TT-BTM, ngày 15 tháng 8 năm 2003 của Bộ trưởng Thương mại (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Ban Quản lý chợ;
Căn cứ Thông tư số 67/2003/TT-BTC, ngày 11 tháng 7 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính áp dụng cho Ban quản lý chợ, doanh nghiệp kinh doanh khai thác và quản lý chợ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình 326/TTr-SCT ngày 20 tháng 3 năm 2017,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Sửa đổi, bổ sungmột số điều của Quy định về chuyển đổi mô hình kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 11/5/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh như sau:
1. Bổ sung khoản 2, Điều 1 như sau:
‘‘Các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động chuyển đổi mô hình quản lý chợ, đấu thầu để kinh doanh, khai thác và quản lý chợ.”
2. Sửa đổi khoản 3,Điều 5 như sau:
‘‘3. Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế - Hạ tầng (gọi chung là Phòng Kinh tế) chủ trì phối hợp các phòng chuyên môn tham mưu Uỷ ban nhân dân cấp huyện hướng dẫn tổ chức làm thủ tục và tiếp nhận hồ sơ đề nghị chuyển đổi, trình Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền thực hiện phương thức giao khoán hoặc đấu thầu áp dụng đúng theo quy định này.”
3. Sửa đổi, bổ sung khoản 4, Điều 5 như sau:
“4. Hội đồng chuyển đổi mô hình quản lý chợ (sau đây gọi tắt là Hội đồng) do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền Quyết định thành lập, thành phần gồm:
a) Đối với chợ hạng 1: (trường hợp chợ được Uỷ ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý, thì thành phần Hội đồng thực hiện theo Điểm b Khoản 4 Điều này).
- Chủ tịch Hội đồng: Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.
- Phó Chủ tịch Hội đồng: Giám đốc Sở Công Thương.
- Các uỷ viên Hội đồng gồm: Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện nơi có chợ chuyển đổi.
- Hội đồng có thể thành lập tổ chuyên viên giúp việc cho Hội đồng.
b) Đối với chợ hạng 2, hạng 3:
- Chủ tịch Hội đồng: Chủ tỉnh hoặc phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện.
- Phó Chủ tịch Hội đồng: Trưởng Phòng Kinh tế.
- Các uỷ viên Hội đồng gồm: Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch; Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; Chi cục trưởng Chi cục thuế; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp xã) nơi có chợ chuyển đổi.
- Hội đồng có thể thành lập tổ chuyên viên giúp việc cho Hội đồng.’’
4. Sửa đổi điểm f, điểm g khoản 5, Điều 5 như sau:
‘‘f) Tổ chức mở thầu hoặc xét duyệt hồ sơ đề nghị giao khoán quản lý chợ, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền kết quả đấu thầu hoặc kết quả chọn khoán quản lý chợ.
g) Trình Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định giao khoán hoặc quyết định trúng thầu cho tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã khai thác quản lý chợ.
Bên mời thầu thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu và có văn bản mời doanh nghiệp, hợp tác xã đến thương thảo và ký kết hợp đồng giao nhận chợ.”
5. Sửa đổi điểm b khoản 8 Điều 5 như sau:
‘‘b) Phòng Kinh tế(đối với thành phố Vĩnh Long và thị xã Bình Minh) hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng (đối với các huyện còn lại) là cơ quan hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ nhận giao khoán quản lý chợ của doanh nghiệp, hợp tác xã. Tham mưu Hội đồng xét duyệt và trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định chủ trương chuyển giao chợ sang doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý.
6. Sửa đổi, bổ sung khoản 9, Điều 5 như sau:
‘‘9. Tham gia đấu thầu khai thác quản lý chợ
a) Đối với chợ hạng 1:Sở Công Thương là cơ quan hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ đấu thầu quản lý chợ của doanh nghiệp, hợp tác xã. Tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương chuyển giao chợ sang doanh nghiệp, hợp tác xã khai thác quản lý sau khi có kết quả đấu thầu theo quy định hiện hành của nhà nước.
Trường hợp chợ được Uỷ ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý, thì thực hiện theo Điểm b Khoản 9 Điều này.
b) Đối với chợ hạng 2, hạng 3:Phòng Kinh tếlà cơ quan hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ đấu thầu quản lý chợ của doanh nghiệp, hợp tác xã. Tham mưu Uỷ ban nhân dân cấp thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển giao chợ sang doanh nghiệp, hợp tác xã khai thác quản lý sau khi có kết quả đấu thầu theo quy định hiện hành của nhà nước.
c) Hồ sơ dự đấu thầu chợ: theo quy định tại khoản 10 Điều 7 của Quy định này.
7. Sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 7 như sau:
b) Đối với chợ hạng 2, hạng 3:
- Chủ tịch Hội đồng: Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện.
- Phó Chủ tịch Hội đồng kiêm uỷ viên thường trực: Trưởng phòng Kinh tế.
- Các uỷ viên Hội đồng gồm: Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch; Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; Chi cục trưởng Chi cục Thuế; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi có chợ được đấu thầu.
- Hội đồng xét chọn thầu thành lập tổ chuyên viên để giúp việc cho Hội đồng. Kinh phí hoạt động của Hội đồng được sử dụng từ nguồn kinh phí tổ chức đấu thầu do Giám đốc Sở Tài chính hoặc Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch dự toán trình Uỷ ban nhân dân cấp thẩm quyền quyết định.’’
8. Sửa đổi khoản 11 Điều 7 như sau:
“11. Nhận và quản lý hồ sơ dự đấu thầu
Phòng Kinh tế nơi có chợ đấu thầu có trách nhiệm tiếp nhận và quản lý hồ sơ dự đấu thầu theo quy định.
9. Sửa đổi khoản 5, Điều 9 như sau:
‘‘5. Sở Xây dựng
a) Phối hợp cung cấp các thông tin về quy hoạch xây dựng có liên quan chợ thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt khi có yêu cầu.
b) Hướng dẫn áp dụng các Tiêu chuẩn thiết kế xây dựng về chợ theo quy định ban hành tại Quyết định số 3621/QĐ-BKHCN ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia.”
10. Sửa đổi Điều 12 như sau:
1. Các tổ chức quản lý chợ phải thực hiện báo cáo tình hình tổ chức quản lý chợ trước ngày 15 của tháng cuối quý gửi về Phòng Kinh tế để tổng hợp báo cáo về Sở Công Thương.
2. Phòng Kinh tế định kỳ trước ngày 20 của tháng cuối quý, 6 tháng, năm báo cáo kết quả thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý chợ trên địa bàn, tiến độ triển khai thực hiện phương án chuyển đổi chợ đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, gửi về Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh vào ngày 25 của tháng 6 và tháng 12 hàng năm.
3. Ngoài chế độ báo cáo định kỳ theo quy định tại khoản 1, khoản 2, Điều này, các tổ chức quản lý chợ thực hiện chế độ báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền.”
Điều 2. Bãi bỏ điểm a khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Điều 9 của Quy định về chuyển đổi mô hình kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 11/5/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.
Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Ban chỉ đạo phát triển và quản lý chợ tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2017./.
 

Nơi nhận:                                            
- Như Điều 3 (để thực hiện);      
- Bộ Công Thương (để báo cáo);
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
- TT Tỉnh Ủy và HĐND tỉnh (để báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh (để chỉ đạo);
- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Long;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long;
- Sở Tư pháp (để kiểm tra);
- Trung tâm Công báo (để đăng công báo);
- Phòng KTN (để thực hiện);
- Lưu: VT. 6.11.02
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
 
 
 
 
 
 
 
Đã ký: Nguyễn Văn Quang
 

thuộc tính Quyết định 10/2017/QĐ-UBND

Quyết định 10/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chuyển đổi mô hình kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định 10/2015/QĐ-UBND ngày 11/05/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh LongSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:10/2017/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Quang
Ngày ban hành:24/04/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thương mại-Quảng cáo

tải Quyết định 10/2017/QĐ-UBND

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi