Thông báo 05/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp ngày 28/12/2007 về Đề án Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2007 - 2010

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

 

Số: 05/TB-VPCP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2008

 

 

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp ngày 28 tháng 12 năm 2007

về Đề án Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động

của cơ quan nhà nước  giai đoạn 2007 - 2010

 

 

Ngày 28 tháng 12 năm 2007, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì cuộc họp về Đề án Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2007 - 2010 (gọi tắt là Chương trình). Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Văn phòng Chính phủ và đồng chí Đỗ Trung Tá, Phái viên của Thủ tướng Chính phủ về công nghệ thông tin.

Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, ý kiến của các đại biểu cùng dự, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã kết luận như sau:

1. Ghi nhận những cố gắng và tinh thần trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc khẩn trương hoàn thiện Dự thảo Chương trình theo ý kiến chỉ đạo, kết luận của Phó Thủ tướng tại cuộc họp ngày 12 tháng 11 năm 2007, sau khi tiếp thu ý kiến đóng góp của các Bộ ngành, địa phương.

2. Giao Bộ Thông tin và Truyền thông:

a) Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2008 (gọi tắt là Kế hoạch 2008) với các nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Gắn kết chặt chẽ ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính; hợp lý hóa quy trình công tác phải đi trước một bước. Hợp lý hóa các quy trình công việc của các Bộ, ngành, địa phương. Hợp lý hóa một số quy trình công việc có liên quan đến nhiều Bộ, ngành.

- Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo rà soát lại tất cả các Website, các Cổng thông tin điện tử của các Bộ, ngành, địa phương, hoàn thiện để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, trên đó có cung cấp các biểu mẫu về các dịch vụ hành chính công.

- Tổ chức triển khai từng bước có hiệu quả thiết thực việc họp qua mạng ở cả cấp Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương.

- Bảo đảm cung cấp cho cán bộ, công chức, viên chức địa chỉ thư điện tử với tên miền có đuôi .gov.vn.

- Xác định rõ các loại văn bản, tài liệu trao đổi giữa các cơ quan nhà nước được gửi qua đường thư điện tử (báo cáo, thư mời, lịch công tác...).

- Rà soát, lựa chọn trong số các Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp huyện trên toàn quốc đơn vị có phần mềm ứng dụng tin học hóa trong công tác quản lý văn phòng hiệu quả nhất, nâng cấp phần mềm này để trở thành phần mềm quản lý Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện dùng chung.

- Xây dựng Đề án chuẩn bị đầu tư cho một số dự án ứng dụng công nghệ thông tin đặc thù cấp ngành được triển khai tới địa phương, xác định rõ dự toán kinh phí cho các dự án này trong giai đoạn 2009 - 2010.

- Xây dựng cơ chế phân bổ kế hoạch sử dụng khoản kinh phí 200 tỷ đồng từ ngân sách trung ương cho công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước năm 2008.

- Công bố một số tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cần thiết, liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin (trong tháng 01 năm 2008).

- Công bố phạm vi, tiến độ triển khai Dự án mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước trong toàn quốc.

- Trình Chính phủ Nghị định ban hành Quy chế Quản lý đầu tư dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn nhà nước (trong tháng 01 năm 2008) và các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định.

b) Xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước 2009 - 2010 (gọi tắt là Kế hoạch 2009 - 2010) và hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2008 để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Kế hoạch 2009 - 2010 cần tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng, ý kiến góp ý của các cơ quan, lưu ý thêm các vấn đề sau:

- Xác định rõ các Bộ, địa phương được chọn làm mô hình điểm. Với các địa phương được lựa chọn làm điểm, cần xác định rõ lộ trình và tiến độ triển khai, từng bước đánh giá rút kinh nghiệm chỉ đạo của các địa phương khác.

- Xây dựng Kế hoạch kinh phí ngân sách Trung ương dành cho ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước hai năm 2009 - 2010.

- Bộ Thông tin và Truyền thông là đầu mối, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước 2009 - 2010 của các Bộ, ngành, địa phương; xác định ước lượng tổng kinh phí đầu tư cho ứng dụng công nghệ thông tin của các Bộ, ngành, địa phương 2009 - 2010.

3. Để bảo đảm công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành công, giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì thực hiện các công việc sau:

- Đề xuất phương án kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia về công nghệ thông tin (gọi tắt là Ban chỉ đạo).

- Thành lập Ban điều hành triển khai Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, do lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông làm Trưởng Ban, các thành viên là đại diện của một số Bộ, ngành và các chuyên gia liên quan.

4. Giao Bộ Tài chính chủ trì, cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương về nguồn vốn, lập kế hoạch vốn năm 2009, 2010 phục vụ cho ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước (trước ngày 30 tháng 6 năm 2008).

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó TTg CP;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Đ/c Đỗ Trung Tá, Phái viên của TTg CP về CNTT;

- Văn phòng Trung ương Đảng;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- VPCP: BTCN, các PCN, Website CP,

  các Vụ: KG, VX, KTTH, TCCB, CCHC,

  TH, ĐMDN, ĐP, TTTH;

- Lưu: VT, CN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Trần Quốc Toản

thuộc tính Thông báo 05/TB-VPCP

Thông báo 05/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp ngày 28/12/2007 về Đề án Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2007 - 2010
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu: 05/TB-VPCP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông báo Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 10/01/2008 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ , Hành chính
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản tiếng việt
File văn bản tiếng Việt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi