Tra cứu Công văn về Tư pháp-Hộ tịch

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 861 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
01

Công văn 43/ĐKKD-GS của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh về việc cập nhật thông tin căn cước công dân gắn chip của người đại diện theo pháp luật

02

Thông báo 74/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp ngày 01/3/2023 về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Luật Cư trú và Nghị định 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ

03

Kế hoạch 299/KH-BGDĐT-BTP của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư pháp về việc phối hợp thực hiện công tác pháp chế giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tư pháp năm 2023

04

Công văn 1472/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc công bố, công khai, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính có yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc xác nhận tại nơi cư trú

05

Công văn 779/BTP-HTQTCT của Bộ Tư pháp về việc thực hiện cấp bản sao điện tử từ sổ gốc theo quy định tại Điều 10 Nghị định 45/2020/NĐ-CP

06

Công điện 90/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy

07

Công văn 57/TANDTC-V1 của Toà án nhân dân tối cao về việc trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Lạng Sơn

08

Công văn 56/TANDTC-V1 của Tòa án nhân dân tối cao về việc trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang

09

Công văn 879/BCT-HC của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn trình tự xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định Điều lệ tổ chức và hoạt động của các Tập đoàn

10

Công văn 30/TANDTC-PC của Tòa án nhân dân tối cao về việc tổ chức nghiên cứu, lấy ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân

11

Công văn 440/BVHTTDL-PC của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai thực hiện truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023

12

Công văn 86/TANDTC-TCCB của Toà án nhân dân tối cao về việc đánh giá chất lượng tập huấn nghiệp vụ trực tuyến

13

Công văn 443/VKSTC-V9 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc giải đáp vướng mắc về nghiệp vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình

14

Kế hoạch 14/KH-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023

15

Công văn 699/VPCP-PL của Văn phòng Chính phủ về việc rà soát thông tư

16

Kế hoạch 20/KH-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc tổ chức Hội nghị triển khai công tác Cải cách tư pháp theo Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương

17

Công văn 755/BGTVT-PC của Bộ Giao thông Vận tải về việc rà soát, bãi bỏ văn bản thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ

18

Công văn 392/BCT-PC của Bộ Công Thương về việc báo cáo công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực đối ngoại của Bộ Công Thương trong năm 2022

19

Hướng dẫn 11/HD-VKSTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023 trong ngành Kiểm sát nhân dân

20

Hướng dẫn 09/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về định hướng chương trình công tác thanh tra năm 2023