Quyết định 19/2020/QĐ-UBND Hải Phòng về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 19/2020/QĐ-UBND

Quyết định 19/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hải PhòngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:19/2020/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành:03/08/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
_________

Số: 19/2020/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________

Hải Phòng, ngày 03 tháng 8 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

____________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét Tờ trình số 1007/TTr-STP ngày 22 tháng 6 năm 2020 của Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ 21 văn bản quy phạm pháp luật, bãi bỏ một phần 04 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành (Phụ lục danh mục kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2020.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã; các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chính phủ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL- BTP;
- TTTU, TTHĐNDTP;
- Đoàn ĐBQHTPHP;
- CT, các PCT UBNDTP;
- Báo HP, Đài PT&THHP, Cổng TTĐT TP;
- Công báo TP;
- CVP, các PCVPUBNDTP;
- Các CVUBNDTP;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Tùng

PHỤ LỤC

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BÃI BỎ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND ngày 03/8/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố)

I. DANH MỤC VĂN BẢN BÃI BỎ TOÀN BỘ

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung của văn bản

LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

1

Quyết định

244/2009/QĐ-UBND ngày 12/02/2009

Về việc ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Hải Phòng ngành nghề tiểu thủ công nghiệp - thủ công mỹ nghệ

LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

2

Quyết định

06/2017/QĐ-UBND ngày 21/8/2017

Quy định về giá tối đa đối với dịch vụ sử dụng phà Bính

LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

3

Quyết định

41/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018

Ban hành quy chế đấu thầu đặt hàng giao kế hoạch thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hải Phòng

LĨNH VỰC NỘI VỤ

4

Quyết định

2314/QĐ-UB ngày 06/10/2005

Về việc thực hiện chế độ chính sách đối với chức danh lãnh đạo Hội đồng nhân dân thành phố

5

Quyết định

1866/QĐ-UBND ngày 18/11/2011

Về việc Quy định tạm thời một số chính sách hỗ trợ cán bộ diện Thành ủy quản lý thực hiện luân chuyển

LĨNH VỰC NGOẠI VỤ

6

Quyết định

2988/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015

về việc ban hành Quy định Tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

7

Quyết định

39/QĐ-UB ngày 10/01/2012

Về việc quy định mức phụ cấp cho cán bộ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố Hải Phòng

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

8

Quyết định

1519/QĐ-UB ngày 28/8/1999

Về việc phê duyệt giá dịch vụ mai táng tại nghĩa trang Công nông, quận Kiến An, Hải Phòng.

9

Quyết định

1946/QĐ-UBND ngày 17/11/2010

Về việc ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập có sử dụng kinh phí do ngân sách địa phương cấp

10

Quyết định

3073/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014

Về việc ban hành Quy định quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm thành phố Hải Phòng

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

11

Quyết định

2693/QĐ-UB ngày 15/10/2004

Về việc ban hành quy định tạm thời về quản lý, khai thác, sử dụng đường vận chuyển, bến bãi để chứa và trung chuyển cát, sỏi lòng sông và cửa biển, thuộc địa bàn thành phố Hải Phòng

12

Quyết định

571/2006/QĐ-UBND ngày 22/3/2006

Về việc ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TU ngày 24/3/2005 của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác bảo vệ môi trường đến năm 2010, định hướng đến năm 2020

13

Quyết định

1609/2010/QĐ-UBND ngày 30/9/2010

Về trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và một số thủ tục khác trong quản lý, sử dụng đất

14

Quyết định

2970/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014

Ban hành Quy định về bảng giá đất thành phố Hải Phòng 05 năm (2015 - 2019)

15

Quyết định

800/2015/QĐ-UBND ngày 20/4/2015

Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển hải đảo thành phố Hải Phòng

16

Quyết định

Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 16/6/2017

Về việc điều chỉnh bảng giá các loại đất trên địa bàn 07 quận thành phố Hải Phòng 05 năm (2015-2019)

17

Quyết định

27/2017/QĐ-UBND ngày 01/12/2017

Về việc điều chỉnh, bổ sung giá đất tại Bảng giá các loại đất 05 năm trên địa bàn xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên

18

Quyết định

08/2019/QĐ-UBND ngày 08/3/2019

Về việc điều chỉnh giá một số loại đất thuộc Bảng giá đất thành phố Hải Phòng 05 năm (2015-2019) trên địa bàn 07 huyện

LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

19

Quyết định

44/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017

Về ban hành Quy định quản lý hoạt động trang thông tin điện tử trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

LĨNH VỰC VĂN HÓA THỂ THAO

20

Quyết định

59/QĐ-UBND ngày 08/01/2014

Về chế độ dinh dưỡng đặc thù tập luyện và thi đấu của vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao thành phố Hải Phòng

LĨNH VỰC Y TẾ

21

Quyết định

2086/QĐ-UB ngày 07/9/2005

Về việc Mức phụ cấp cho cán bộ Dân số, gia đình và trẻ em xã, phường, thị trấn

Tổng số: 21 văn bản

II. DANH MỤC VĂN BẢN BÃI BỎ MỘT PHẦN

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung của văn bản

Nội dung bãi bỏ

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung của văn bản

Nội dung bãi bỏ

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1

Quyết định

2050/QĐ-UBND ngày 21/11/2012

Về việc ban hành quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Điều 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 2050/QĐ-UBND ngày 21/11/2012

 

LĨNH VỰC NỘI VỤ

2

Quyết định

2318/QĐ-UBND ngày 16/11/2009

Về việc ban hành Quy định về chế độ trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng

Khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Điều 4 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 2318/QĐ-UBND ngày 16/11/2009

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

3

Quyết định

239/QĐ-UBND ngày 22/02/2012

Về chính sách hỗ trợ kinh phí phòng chống dịch gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Điểm 2.1 khoản 2 Điều 1; mục 2.2.2 khoản 2 Điều 1; đoạn 4 mục 2.2.2 khoản 2 Điều 1 Quyết định số 239/QĐ-UBND ngày 22/02/2012

LĨNH VỰC TƯ PHÁP

4

Quyết định

1769/2015/QĐ-UBND ngày 30/7/2015

Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Nội dung quy định về nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Tư pháp tại Điều 1, Khoản 8 Điều 3, khoản 2 Điều 4 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1769/2015/QĐ-UBND ngày 30/7/2015

Tổng số: 04 văn bản

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi