Quyết định 1469/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và các thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Nam

Thuộc tính văn bản
Quyết định 1469/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và các thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Nam
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 1469/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đinh Văn Thu
Ngày ban hành: 24/04/2015 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Hành chính , Giao thông

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------
Số: 1469/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Quảng Nam, ngày 24 tháng 04 năm 2015

 
 
QUYẾT ĐỊNH
CÔNG BỐ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH VÀ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH QUẢNG NAM
--------------------------
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐNDUBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 464/TTr-SGTVT ngày 13 tháng 4 năm 2015,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 20 (hai mươi) thủ tục hành chínhmới ban hành và bãi bỏ 20 (hai mươi) thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh Quảng Nam công bố trước đây, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam (Phụ lục kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thủ tục hành chính khác đã được công bố tại các Quyết định số 3742/QĐ-UBND ngày 22/11/2011, số 3138/QĐ-UBND ngày 03/10/2012, số 102/QĐ-UBND ngày 14/01/2013 và số 3913/QĐ-UBND ngày 13/12/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam không thuộc 20 (hai mươi) thủ tục hành chính bị bãi bỏ tại Điều 1 của Quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- TTUBND tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Cục KTVBQPPL Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế Bộ GTVT;
- Báo QN, Đài PTTH QN;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- CPVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH, NC, VX, TH, KTN.
CHỦ TỊCH
Đinh Văn Thu

 

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực