Công văn 4333/VPCP-PL báo cáo công tác kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
________

Số: 4333/VPCP-CN
V/v:
Báo cáo công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2020

 

 

 

Kính gửi:

- Bộ Tư pháp;

- Các bộ, cơ quan ngang bộ;

- Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Xét Báo cáo số 98/BC-BTP ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Bộ Tư pháp về công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến như sau:

1. Về cơ bản, đồng ý với nội dung tại Báo cáo số 98/BC-BTP ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Bộ Tư pháp;

2. Yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành vãn bản quy phạm pháp luật; Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Quyết định số 209/QĐ-TTg ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của các bộ, cơ quan ngang bộ và nhiệm vụ của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

- Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, thống kê về công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; công bố, cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác kết quả rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

3. Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Cần Thơ, Cao Bằng, Vĩnh Phúc, Trà Vinh, Lâm Đồng, Nam Định, Hà Giang, Đắc Lăk, Hải Dương khẩn trương xử lý dứt điểm 21 văn bản có nội dung trái pháp luật đã được cơ quan có thẩm quyền kết luận (nêu tại Phụ lục III. 2 kèm theo Báo cáo số 98/BC-BTP ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Bộ Tư pháp); báo cáo kết quả xử lý, lý do chậm xử lý nội dung trái pháp luật của văn bản, kết quả khắc phục hậu quả và xử lý trách nhiệm; gửi kết quả đến Bộ Tư pháp trước ngày 30 tháng 8 năm 2020 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nội vụ, Tài chính theo dõi, đôn đốc các cơ quan nêu trên xử lý triệt để các văn bản có nội dung trái pháp luật đã được kết luận.

4. Các Bộ: Công an, Quốc phòng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động, Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Hà Nội, Gia Lai, Lâm Đồng, Tây Ninh, Thái Bình khẩn trương xử lý dứt điểm 17 văn bản có quy định trái pháp luật (Phụ lục IV kèm theo Báo cáo số 98/BC-BTP ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Bộ Tư pháp); báo cáo kết quả xử lý, lý do chậm xử lý nội dung trái pháp luật của văn bản, kết quả khắc phục hậu quả và xử lý trách nhiệm; gửi kết quả đến Bộ Tư pháp trước ngày 30 tháng 8 năm 2020 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

5. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan nghiên cứu và đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt hơn việc quản lý, vận hành thống nhất, bảo đảm việc kết nối và chia sẻ của các cơ sở dữ liệu về pháp luật nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

6. Bộ Tư pháp tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện tốt công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý và xử lý dứt điểm các văn bản trái pháp luật, văn bản có sai sót trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; tổng hợp kết quả xử lý các văn bản trái pháp luật báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTg, các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ, Cục, cổng TTĐTCP;
- Lưu: VT, PL (2)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

Cao Huy

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Công văn 4333/VPCP-PL của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo công tác kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 4333/VPCP-PL Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Cao Huy
Ngày ban hành: 01/06/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Hành chính
Tải văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực