Quyết định 5584/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 01/08/2014

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 5584/QĐ-UBND

Quyết định 5584/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 01/08/2014
Cơ quan ban hành: Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:5584/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Sửu
Ngày ban hành:29/10/2014Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đầu tư, Tài chính-Ngân hàng
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------
Số: 5584/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2014
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT MỨC LÃI SUẤT CHO VAY TỐI THIỂU CỦA QUỸ ĐẦU TƯ
 PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/8/2014
-------------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về Tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư và Phát triển địa phương;
Căn cứ Nghị định số 37/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 138/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2007 về Tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư Phát triển địa phương;
Căn cứ Thông tư số 28/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 2 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương;
Căn cứ Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2008 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội;
Căn cứ Quyết định số 2396/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2008 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển thành phố Hà Nội;
Xét đề nghị của: Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố (thay mặt Liên ngành: Sở Tài chính - Sở Kế hoạch và Đầu tư - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Hà Nội - Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội) tại Tờ trình số 468/TTr-QĐTPT ngày 16 tháng 10 năm 2014; Quỹ đầu tư phát triển Thành phố (thay mặt các Thành viên Hội đồng quản lý Quỹ) tại Công văn số 467/QĐTPT- KHTH ngày 16 tháng 10 năm 2014,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội áp dụng kể từ ngày 01/8/2014 là 8,29%/năm.
Điều 2. Lãi suất cho vay từ 01/8/2014 đối với từng dự án như sau:
- Đối với các dự án vay vốn từ nguồn vốn điều lệ của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội là 8,29%/năm.
- Đối với các dự án vay vốn từ nguồn vốn Ngân hàng thế giới thông qua Dự án Quỹ Đầu tư phát triển địa phương là 8,29%/năm.
Điều 3. Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố có trách nhiệm: Quyết định cho vay hoặc báo cáo Hội đồng quản lý Quỹ, UBND Thành phố quyết định cho vay theo thẩm quyền được quy định trong Điều lệ Quỹ; Theo dõi tình hình sử dụng vốn vay, thu hồi tiền gốc và lãi vay đối với các đơn vị vay vốn theo đúng quy định hiện hành.
Điều 4. Trong quá trình thực hiện, Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội có trách nhiệm tổng hợp, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh thành phố Hà Nội trình UBND Thành phố phê duyệt điều chỉnh mức lãi suất cho vay phù hợp với thực tế.
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 6700/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2013 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt mức lãi suất cho vay tối thiểu năm 2013 của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội.
Mức lãi suất cho vay tối thiểu trên được áp dụng kể từ ngày 01/8/2014 cho tất cả các Hợp đồng tín dụng ký tại Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố. Đối với các hợp đồng tín dụng đã ký và có “hiệu lực từ ngày 01/8/2014 đến trước ngày Quyết định này được ban hành, nếu có mức lãi suất cao hơn 8,29%/năm, được điều chỉnh theo mức lãi suất quy định tại Điều 2 Quyết định này.
Điều 6. Chánh văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Hội đồng quản lý, Trưởng ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Bộ Tài chính (để b/c);
- Đ/c Chủ tịch UBND TP (để b/c);
- Các đ/c PCT UBND TP;
- Các Sở, Ban, ngành TP;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- CPVP, các phòng CV, KT, TH;
- Lưu: VT.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sửu
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi