Công văn 2464/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc quản lý công tác rà, phá bom, mìn, vật nổ

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

 

Số:  2464/VPCP-KTTH

V/v quản lý công tác rà, phá bom, mìn, vật nổ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2008

 

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;

- Bộ Tài chính;

- Bộ Xây dựng;

- Bộ Quốc phòng;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

 

 

Xét đề nghị của các Bộ: Giao thông vận tải văn bản số 694/BGTVT-CCĐ ngày 30 tháng 01 năm 2008; Tài chính tại văn bản số 2500/BTC-ĐT ngày 5 tháng 3 năm 2008; Xây dựng tại văn bản số 423/BXD-KTTC ngày 12 tháng 3 năm 2008 về việc quản lý công tác rà phá bom, mìn, vật nổ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc việc tách phần kinh phí rà, phá bom, mìn, vật nổ thành tiểu dự án độc lập trong dự án đầu tư (không thuộc kinh phí giải phóng mặt bằng) do Bộ Quốc phòng thực hiện và chịu trách nhiệm toàn bộ từ khâu lập, thẩm định, phê duyệt phương án kỹ thuật, dự toán, lựa chọn nhà thầu, thanh toán và quyết toán kinh  phí.

2. Bộ Quốc phòng tiếp thu ý kiến tham gia của các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính và Xây dựng tại các văn bản nêu trên để sửa đổi, bổ sung Thông tư số 146/2007/TT-BQP ngày 11 tháng 9 năm 2007 của Bộ Quốc phòng cho phù hợp với các quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

-TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng,

- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy,

  TTĐT, các Vụ: KTN, NC;

- Lưu: VT, KTTH (3b).17

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NGHIỆM

PHÓ CHỦ NGHIỆM

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Quốc Huy

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực