Thông báo 450/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP của Chính phủ về chính sách xã hội

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------
Số: 450/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016
 
 
THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ ĐỨC ĐAM, TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 70/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TẠI CUỘC HỌP CỦA BAN CHỈ ĐẠO NĂM 2016
 
 
Ngày 20 tháng 12 năm 2016, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP của Chính phủ về chính sách xã hội - chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo năm 2016. Tham dự cuộc họp có các Ủy viên Ban Chỉ đạo, đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ.
Sau khi nghe lãnh đạo Văn phòng Chính phủ báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện năm 2016 và kế hoạch năm 2017 về hoạt động triển khai thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01 tháng 6 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 (sau đây viết tắt là Nghị quyết 70/NQ-CP), ý kiến của các Ủy viên Ban Chỉ đạo, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận như sau:
1. Hoan nghênh Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo đã chuẩn bị tốt Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP năm 2016, Kế hoạch triển khai thực hiện năm 2017; Văn phòng Chính phủ đã có báo cáo tổng hợp chi tiết, đầy đủ và đề xuất nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP của Chính phủ năm 2017.
2. Về kết quả thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP năm 2016
- Các Bộ, ngành, địa phương đã triển khai thực hiện và đạt kết quả nổi bật như: Hệ thống chính sách, pháp luật tiếp tục được hoàn thiện; nhiều mục tiêu, chỉ tiêu của các chính sách xã hội năm 2016 đạt và vượt so với kế hoạch như: tiếp tục thực hiện tốt chính sách đối với người có công; giảm tỷ lệ nghèo, đặc biệt là ở các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao; thực hiện kịp thời trợ giúp thường xuyên và trợ giúp khẩn cấp; tăng tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp; đạt mục tiêu về tiếp cận giáo dục, nước sạch, vệ sinh môi trường, thông tin truyền thông,...;
- Tuy nhiên, việc thực hiện năm 2016 vẫn còn một số hạn chế như: một số chỉ tiêu không hoàn thành so với mục tiêu đề ra của Nghị quyết (tỷ lệ việc làm trong nông nghiệp, tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội); một số chính sách, chương trình an sinh xã hội chậm được xây dựng, triển khai (chương trình 135; chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công, hộ nghèo và các đối tượng khác); các trường hợp tồn đọng và hưởng chính sách còn thiếu thuộc lĩnh vực người có công chưa được giải quyết triệt để; nhiều Bộ, ngành, địa phương chưa xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP.
3. Về kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP năm 2017
Cơ bản đồng ý với đề xuất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan liên quan tập trung hơn vào những nội dung sau:
a) Rà soát, hoàn thiện chính sách xã hội
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan thực hiện việc rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung chính sách để tránh trùng lắp, đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong thống kê, theo dõi và chi trả chế độ, chính sách cho đối tượng thụ hưởng; sớm hoàn thiện, trình ban hành Đề án phát triển bộ chỉ số an sinh xã hội và Đề án mã số an sinh xã hội;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bám sát việc Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định về Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng để có giải trình bổ sung kịp thời khi được yêu cầu; chuẩn bị và xây dựng Nghị định quy định chi tiết Pháp lệnh bảo đảm chất lượng, đúng thời hạn;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng tiếp tục thực hiện tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin;
- Bộ Quốc phòng sớm hoàn thiện Đề án người có công ở nước ngoài, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền Bộ luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động; việc sửa đổi, bổ sung Luật đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ Chương trình việc làm công; tiếp tục đổi mới về dạy nghề nông thôn thông qua công tác tuyên truyền, đưa thông tin về cơ sở, nhất là chính sách khuyến nông;
- Ủy ban Dân tộc khẩn trương rà soát, tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2016 phê duyệt Danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu thuộc diện đầu tư của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017-2020;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành liên quan sớm trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi về tỷ lệ đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho phù hợp với thực tế.
b) Triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện vốn đầu tư công chậm, chưa triển khai thực hiện của các địa phương thuộc lĩnh vực theo dõi; thực hiện chi trả chính sách xã hội theo hình thức xã hội hóa, trước mắt là thực hiện trong toàn quốc việc chi trả chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội thông qua hệ thống bưu điện;
- Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phải hoàn thành chủ trương đổi mới y tế cơ sở gắn với mở rộng diện bao phủ bảo hiểm y tế, thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân; khuyến khích đẩy mạnh diện bao phủ của bảo hiểm xã hội, kết hợp với các dịch vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ngoài công lập;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Chính phủ giải pháp giải quyết vấn đề cai nghiện ma túy góp phần giảm nghèo bền vững, bảo đảm an toàn xã hội;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tập trung hoàn thành chương trình kiên cố hóa trường lớp học tại các địa bàn đặc biệt khó khăn vùng núi, biên giới theo hướng triển khai ở các địa bàn khó khăn, không cào bằng;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư có giải pháp bổ sung vốn đầu tư công để thực hiện Chương trình nhà ở xã hội trong giai đoạn 2016-2020;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sớm xây dựng kế hoạch theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình và kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg nêu trên;
- Các Ủy viên Ban Chỉ đạo khẩn trương phối hợp chặt chẽ với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoàn thiện Báo cáo nêu trên để báo cáo cấp có thẩm quyền; có giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 27/CT-TTg, trong đó tập trung vào việc rà soát, đề xuất hoàn thiện chính sách, tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện chính sách thuộc lĩnh vực theo dõi;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo về việc sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP vào tháng 6 năm 2017.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các bộ, ngành và cơ quan biết, thực hiện./.
 
 Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Các thành viên BCĐ Trung ương thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP của Chính phủ về chính sách xã hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Cổng TTĐT; các Vụ: CN, KTTH, PL, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3), lb.
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

thuộc tính Thông báo 450/TB-VPCP

Thông báo 450/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP của Chính phủ về chính sách xã hội
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:450/TB-VPCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành:30/12/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi