Quyết định 783/QÐ-BVHTTDL tổng kết Đề án thực thi pháp luật về hương ước, quy ước đến 2021

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 783/QÐ-BVHTTDL

Quyết định 783/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch tổng kết Đề án tăng cường thực thi pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước giai đoạn đến năm 2021
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:783/QÐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trịnh Thị Thủy
Ngày ban hành:04/03/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch, Văn hóa-Thể thao-Du lịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch tổng kết Đề án tăng cường thực thi PL về thực hiện hương ước

Ngày 04/03/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra Quyết định 783/QÐ-BVHTTDL về việc ban hành Kế hoạch tổng kết Đề án tăng cường thực thi pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước giai đoạn đến năm 2021.

Cụ thể, tháng 3-tháng 4/2021, tiến hành tổng kết, báo cáo việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án tăng cường thực thi pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên phạm vi cả nước; Vụ Pháp chế là đơn vị đầu mối, tổng hợp báo cáo của các địa phương, các đơn vị có liên quan xây dựng dự thảo Báo cáo tổng kết Đề án tăng cường thực thi pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước giai đoạn đến năm 2021 thực hiện tháng 4-tháng 5/2021.

Bên cạnh đó, Dự kiến quý II - quý IV năm 2021 Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức hội nghị-hội thảo tổng kết Đề án tăng cường thực thi pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước giai đoạn đến năm 2021; quý III - quý IV năm 2021 Chỉnh lý, hoàn thiện Báo cáo tổng kết Đề án tăng cường thực thi pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước giai đoạn đến năm 2021.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 783/QÐ-BVHTTDL tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO DU LỊCH

__________

Số: 783/QĐ-BVHTTDL

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch tổng kết Đề án tăng cường thực thi pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước giai đoạn đến năm 2021

_______________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 4275/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch ban hành Kế hoạch công tác quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước năm 2021;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổng kết Đề án tăng cường thực thi pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước giai đoạn đến năm 2021.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (Để báo cáo);

- Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy;

- Lưu: VT, PC, VN(100).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

Trịnh Thị Thủy

 

 

 

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO DU LỊCH

____________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

 

KẾ HOẠCH

Tổng kết Đề án tăng cường thực thi pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước giai đoạn đến năm 2021

(Kèm theo Quyết định số 783/QĐ-BVHTTDL ngày 04 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

___________________

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Đánh giá toàn diện, tổng thể kết quả và tác động của Đề án tăng cường thực thi pháp luật về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước giai đoạn đến năm 2021, trong đó tập trung đánh giá kết quả đạt được so với mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm cho công tác quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

b) Đề xuất, kiến nghị định hướng công tác quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trong thời gian tới.

2. Yêu cầu

a) Tổng kết được thực hiện tại khắp các địa phương trong phạm vi cả nước;

b) Tổng kết phải bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Đề án tăng cường thực thi pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước và yêu cầu của Kế hoạch này. Hình thức tổng kết phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện, đặc điểm của từng địa phương.

II. NỘI DUNG

1. Tiến hành tổng kết, báo cáo việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án tăng cường thực thi pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên phạm vi cả nước.

a) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tổng kết, xây dựng báo cáo về việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương theo sự phân công của Đề án tăng cường thực thi pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước giai đoạn đến năm 2021;

Thời gian thực hiện: Tháng 3 - Tháng 4 năm 2021.

b) Cục Văn hóa cơ sở, Cục Di sản văn hóa, Vụ Văn hóa dân tộc, Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tổng kết, xây dựng báo cáo về việc thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Đề án tăng cường thực thi pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước giai đoạn đến năm 2021;

Thời gian thực hiện: Tháng 3 - Tháng 4 năm 2021

2. Tổng hợp, xây dựng Báo cáo tổng kết thực hiện Đề án Tăng cường thực thi pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước giai đoạn đến năm 2021

Vụ Pháp chế là đơn vị đầu mối, tổng hợp báo cáo của các địa phương, các đơn vị có liên quan xây dựng dự thảo Báo cáo tổng kết Đề án tăng cường thực thi pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước giai đoạn đến năm 2021.

Thời gian thực hiện: Tháng 4 - Tháng 5 năm 2021.

3. Tổ chức Hội nghị - Hội thảo tổng kết Đề án tăng cường thực thi pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước giai đoạn đến năm 2021

Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức hội nghị - hội thảo tổng kết Đề án tăng cường thực thi pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước giai đoạn đến năm 2021.

Thời gian thực hiện: Dự kiến quý II - quý IV năm 2021.

4. Chỉnh lý, hoàn thiện Báo cáo tổng kết Đề án tăng cường thực thi pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước giai đoạn đến năm 2021

Vụ Pháp chế chỉnh lý, hoàn thiện Báo cáo tổng kết Đề án tăng cường thực thi pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước giai đoạn đến năm 2021 trình Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch.

Thời gian thực hiện: Dự kiến quý III - quý IV năm 2021.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan, Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức thực hiện Kế hoạch này và gửi báo cáo tổng kết Đề án tăng cường thực thi pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước giai đoạn đến năm 2021 về Bộ Văn hoá, Thể thao Du lịch (qua Vụ Pháp chế) trước ngày 15/4/2021.

2. Các cơ quan, đơn vị được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ cụ thể trong Kế hoạch có trách nhiệm lập dự toán kinh phí trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

3. Vụ Pháp chế có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn và phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao Du lịch triển khai thực hiện Kế hoạch này./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 04/2024/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2020/TT-BTP ngày 08/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch và Thông tư 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch

Thông tư 04/2024/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2020/TT-BTP ngày 08/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch và Thông tư 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch

Tư pháp-Hộ tịch

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi