Quyết định 286/QĐ-BTP Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2021

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP

_______

Số: 286/QĐ-BTP

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 của Bộ Tư pháp

______________

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14;

Căn cứ Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng;

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ Tư pháp.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 của Bộ Tư pháp.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);

- Văn phòng Chính phủ (để biết);

- Thanh tra Chính phủ (để tổng hợp);

- Các Thứ trưởng (để biết);

- Đảng ủy Bộ (để t/h);

- Các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Bộ (để t/h);

- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để đăng tải);

- Lưu: VT, TTR.

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Lê Thành Long

 

 

 

BỘ TƯ PHÁP

________

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

 

 

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 của Bộ Tư pháp
(Ban hành kèm theo Quyết định số 286/QĐ-BTP ngày 02/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

____________________

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại; loại bỏ các cơ hội, điều kiện phát sinh tham nhũng trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, tạo bước chuyển biến rõ rệt về nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Bộ Tư pháp nhất là cán bộ lãnh đạo, đảng viên trong phòng, chống tham nhũng (PCTN).

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng Bộ Tư pháp và của các chi bộ, đơn vị thuộc Bộ trong công tác PCTN; nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của tập thể và cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

2. Yêu cầu

- Bảo đảm quán triệt toàn diện, đầy đủ quan điểm, mục tiêu, giải pháp của Đảng, Nhà nước trong PCTN đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công tác PCTN, trên quan điểm phòng ngừa là chính. Kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa, chủ động phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời những người có hành vi tham nhũng, bao che, dung túng, cản trở việc chống tham nhũng.

- Các nhiệm vụ nêu trong Kế hoạch phải khả thi, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, tránh hình thức.

- Việc phân công thực hiện phải cụ thể, rõ ràng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị với lộ trình phù hợp; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu.

II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể trong công tác PCTN

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trong việc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về PCTN; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN bằng nhiều hình thức phong phú, hiệu quả; quán triệt nội dung các văn bản về PCTN trong các cuộc họp, sinh hoạt Chi bộ. Tiếp tục tổ chức quán triệt sâu rộng và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 3 khóa X; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị; Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền PCTN; Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung Ương về phòng, chống tham nhũng tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác PCTN giai đoạn 2013 - 2020; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Luật PCTN và các văn bản hướng dẫn thi hành. Gắn công tác PCTN với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đấy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ;

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ phải gương mẫu, quyết liệt, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN; chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng; lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật các vụ việc có liên quan đến tham nhũng;

- Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh trong công tác đấu tranh PCTN. Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế và đối ngoại về PCTN theo chỉ đạo của Chính phủ;

- Xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị do mình quản lý, phụ trách theo quy định của pháp luật;

- Việc bình xét thi đua, khen thưởng đối với cơ quan, đơn vị phải được đánh giá cả tiêu chí hiệu quả công tác PCTN.

2. Tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, công chức, viên chức; hoàn thiện, thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức cán bộ

- Rà soát, bổ sung, khắc phục những sơ hở, bất cập trong công tác tổ chức, cán bộ, thực hiện phân công, phân cấp rõ ràng; quy định chức trách của từng vị trí công tác, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị;

- Tiếp tục thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác theo quy định pháp luật và của Bộ nhằm phòng, ngừa tham nhũng. Thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế; cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;

- Đẩy mạnh cải cách hành chính; xây dựng nền công vụ minh bạch, liêm chính, phục vụ; thực hiện nghiêm quy định về tặng quà, nhận quà tặng và có chế tài nghiêm khắc đối với cá nhân, tổ chức vi phạm;

- Tiếp tục thực hiện tốt quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành công vụ. Thực hiện việc niêm yết công khai quy tắc ứng xử để nhân dân giám sát, kiểm tra, nhất là các lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực, nhũng nhiễu trong việc thực hiện các thủ tục hành chính.

3. Kiểm soát tài sản, thu nhập; tăng cường công khai, minh bạch trong thực thi công vụ

- Thực hiện nghiêm công tác kê khai tài sản, thu nhập và chế độ báo cáo về kê khai tài sản thu nhập theo quy định của pháp luật;

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tổ chức cán bộ, quản lý ngân sách, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN;

- Tiếp tục thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị theo quy định; công khai, minh bạch trong việc lập, phân bổ dự toán ngân sách, thẩm tra phê duyệt quyết toán ngân sách, quản lý và sử dụng kinh phí, tài sản; công khai, minh bạch trong việc phân bổ và sử dụng các nguồn tài trợ, viện trợ của các tổ chức nước ngoài;

- Tiếp tục thực hiện việc trả lương qua tài khoản tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ.

4. Hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội; hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền các văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn

- Hoàn thiện chính sách, pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành Tư pháp, nhất là các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, theo hướng tăng cường tính công khai, minh bạch trong xây dựng chính sách, pháp luật ngành và kiểm tra việc thực hiện ở các địa phương;

- Chủ động thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật, các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong phạm vi quản lý nhà nước được giao; hoàn thiện các quy chế, đảm bảo thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định về quản lý sử dụng vốn ngân sách, quản lý mua sắm sử dụng tài sản công, công tác đầu tư xây dựng cơ bản, chế độ hội họp, chi tiêu nội bộ, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức.

5. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm để phòng ngừa, phát hiện hành vi tham nhũng; xây dựng các Đề án nhằm nâng cao hiệu quả công tác giám định và thu hồi tài sản tham nhũng

- Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị trong công tác PCTN để phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, lãng phí; kịp thời thanh tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; xử lý kiên quyết, kịp thời đúng pháp luật những hành vi tham nhũng và những người bao che hành vi tham nhũng, ngăn cản việc chống tham nhũng;

- Phối hợp với Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra các Bộ, ngành và các cơ quan bảo vệ pháp luật để làm tốt công tác PCTN, lãng phí trong ngành Tư pháp;

- Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về PCTN, phẩm chất chính trị, bản lĩnh đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, công chức làm công tác PCTN và Ban Thanh tra nhân dân tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;

- Xây dựng các Đề án nhằm nâng cao hiệu quả công tác giám định và thu hồi tài sản tham nhũng.

6. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng văn hóa tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng

- Đảm bảo việc tuyên truyền, giáo dục sâu rộng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp, quy định của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng;

- Chú trọng rèn luyện cán bộ, công chức về đức tính liên chính, xây dựng văn hóa tiết kiệm;

- Tăng cường phối hợp, chủ động công khai, kịp thời cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng.

(Các nhiệm vụ cụ thể của Bộ Tư pháp và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện, yêu cầu về thời hạn hoàn thành được nêu tại Phụ lục kèm theo).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc Bộ phải chủ động, tích cực nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình trong PCTN. Luôn xác định PCTN là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; phải cam kết về sự liêm khiết, gương mẫu; mạnh dạn tự phê bình và phê bình, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng.

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc Bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tình hình thực tế của đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch và xác định rõ các lĩnh vực, các khâu dễ xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị mình để có các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trọng điểm, có hiệu quả phòng ngừa tham nhũng cao.

3. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch định kỳ theo quý, 6 tháng, 9 tháng và năm (thông qua báo cáo công tác PCTN gửi về Thanh tra Bộ).

4. Tổng cục Thi hành án dân sự có văn bản quán triệt đến các cơ quan thi hành án dân sự địa phương và chỉ đạo thực hiện trong hệ thống thi hành án dân sự.

5. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước và dự toán trong kinh phí hoạt động của Bộ theo quy định của pháp luật.

6. Giao Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này./.

 

 

PHỤ LỤC

CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ TRONG KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PCTN NĂM 2021 CỦA BỘ TƯ PHÁP
(Kèm theo Quyết định số 286/QĐ-BTP ngày 02 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

 

TT

NỘI DUNG NHIỆM VỤ

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

THỜI GIAN THỰC HIỆN

CHỦ TRÌ

PHỐI HỢP

I. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu Cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể trong công tác PCTN

1

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trong việc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về PCTN

Các cấp ủy Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Bộ

Các đơn vị liên quan

Cả năm

2

Tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2021 về nội dung “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Hướng dẫn số 52-HD/BTGTW ngày 20/11/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương và gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và XII

Các cấp ủy Đảng trực thuộc Đảng Bộ

Các đơn vị liên quan

Cả năm

3

Quán triệt nội dung các văn bản về PCTN trong các cuộc họp đơn vị.

Các đơn vị thuộc Bộ

 

Cả năm

4

Thực hiện quy định về xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra tham nhũng, lãng phí

Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục THADS

Các đơn vị thuộc

Bộ

Cả năm

II. Tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, công chức, viên chức; hoàn thiện, thực hiện nghiêm quy định về công tác tổ chức, cán bộ

1

Rà soát, bổ sung, khác phục những bất cập trong công tác tổ chức, cán bộ. Triển khai hiệu quả Danh mục vị trí việc làm và Khung năng lực của vị trí việc làm đã được phê duyệt

Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục THADS

Các đơn vị thuộc Bộ

Cả năm

2

Thực hiện quy định về bổ nhiệm, miễn nhiệm, phân cấp quản lý cán bộ; tuyển dụng, điều động, đào tạo, nâng lương và chuyển ngạch

Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục THADS

Các đơn vị thuộc Bộ

Cả năm

3

Thực hiện quy định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2021

Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục THADS

Các đơn vị thuộc Bộ

Quý IV

4

Thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức ngành Tư pháp nhằm phòng ngừa tham nhũng

Các đơn vị thuộc Bộ

Vụ Tổ chức cán bộ

Cả năm

5

Sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cải cách công vụ, công chức

Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục THADS

Các đơn vị thuộc Bộ

Cả năm

6

Tuyển dụng, đào tạo, sử dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức phù hợp với yêu cầu của Bộ

Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục THADS

Các đơn vị thuộc Bộ

Cả năm

7

Rà soát, đẩy mạnh việc phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình trạng “tham nhũng vặt” trong cơ quan, đơn vị và hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp; kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ có hành vi “tham nhũng vặt”

Các cấp ủy Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Bộ

Các đơn vị thuộc

Bộ

Cả năm

III. Kiểm soát tài sản, thu nhập; tăng cường công khai, minh bạch trong thực thi công vụ

1

Thực hiện nghiêm về công tác kê khai tài sản, thu nhập và chế độ báo cáo về kê khai tài sản thu nhập theo quy định

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

Quý IV

2

Thực hiện trả lương qua tài khoản

Các đơn vị có con dấu, tài khoản riêng

 

Cả năm

3

Thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong phân bổ và sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ quản lý; công khai kế hoạch vốn đầu tư

Các đơn vị có con dấu, tài khoản riêng

Các đơn vị thuộc Bộ

Cả năm

4

Thực hiện công khai, minh bạch trong công tác tiếp công dân và công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Các đơn vị thuộc Bộ

 

Cả năm

5

Thực hiện công khai, minh bạch trong cung cấp thông tin, thực hiện Quy chế phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

Cả năm

6

Thực hiện công khai các thủ tục hành chính và tham mưu tổ chức thực hiện tốt kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Tư pháp năm 2021 (ban hành kèm theo Quyết định số 2647/QĐ-BTP ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp).

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

Cả năm

IV. Hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội; hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền các văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn

1

Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật theo Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 của Bộ Tư pháp

Các đơn vị được giao nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Các đơn vị liên quan

Cả năm

2

Bảo đảm việc xây dựng đúng tiến độ các văn bản, đề án thuộc thẩm quyền ban hành hoặc liên tịch ban hành của Bộ Tư pháp năm 2021

Các đơn vị liên quan

Các đơn vị thuộc Bộ

 

3

Xây dựng, hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung các văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn của đơn vị

Các đơn vị có con dấu, tài khoản riêng

 

Quý l

V. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm để phòng ngừa, phát hiện hành vi tham nhũng; xây dựng Đề án nhằm nâng cao hiệu quả công tác giám định và thu hồi tài sản tham nhũng

1

Thực hiện công tác thanh tra theo Quyết định số 2347/QĐ-BTP ngày 25/11/2020 của Bộ trưởng về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2021 của Thanh tra Bộ Tư pháp

Thanh tra Bộ

Các đơn vị liên quan

Cả năm

2

Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật, chính sách chế độ tài chính - kế toán các đơn vị thuộc Bộ

Cục Kế hoạch - Tài chính

Các đơn vị thuộc Bộ

Cả năm

3

Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Đề án “Nghiên cứu vấn đề xử lý hình sự về hành vi làm giàu bất hợp pháp”

Vụ Pháp luật hình sự - hành chính

Các đơn vị liên quan

Năm 2020

4

Xây dựng đề án trình Ban Bí thư ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế

Tổng cục THADS

Các đơn vị liên quan

Quý IV/2021

VI. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng văn hóa tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng trong toàn Bộ, toàn ngành

1

Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng gắn với Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”

Vụ Phô biên, giáo dục pháp luật

Các đơn vị thuộc Bộ

Cả năm

2

Tiếp tục đưa các nội dung về PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo

Vụ TCCB; các đơn vị đào tạo trực thuộc Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

Cả năm

 

 

thuộc tính Quyết định 286/QĐ-BTP

Quyết định 286/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 của Bộ Tư pháp
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:286/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Thành Long
Ngày ban hành:02/03/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí , Tư pháp-Hộ tịch
TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 của Bộ Tư pháp

Ngày 02/03/2021, Bộ Tư pháp ra Quyết định 286/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 của Bộ Tư pháp.

Cụ thể, các nhiệm vụ chủ yếu của Kế hoạch như sau: quý IV/2021, Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Thi hành án dân sự chủ trì thực hiện quy định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2021; Các đơn vị thuộc Bộ thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức ngành Tư pháp nhằm phòng ngừa tham nhũng; Vụ Tổ chức cán bộ thực hiện nghiêm về công tác kê khai tài sản, thu nhập và chế độ báo cáo về kê khai tài sản thu nhập theo quy định.

Bên cạnh đó, Văn phòng Bộ chủ trì thực hiện công khai, minh bạch trong cung cấp thông tin, thực hiện Quy chế phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí; Vụ Pháp luật hình sự-hành chính chủ trì tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Đề án “Nghiên cứu vấn đề xử lý hình sự về hành vi làm giàu bất hợp pháp”; Quý IV/2021, Tổng cục Thi hành án dân sự xây dựng đề án trình Ban Bí thư ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế;…

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định286/QĐ-BTP tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi