Quyết định 2500/QĐ-BTP 2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 1155/QĐ-TTg

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
_________

Số: 2500/QĐ-BTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1155/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tiếp tục xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp”

_______________

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 1155/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tiếp tục xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Giám đốc Học viện Tư pháp.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1155/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tiếp tục xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Học viện Tư pháp, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh (để báo cáo);

- Toà án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Văn phòng Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương;

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo;

- Văn phòng Chính phủ;

- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;

- Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;

- Liên đoàn Luật sư Việt Nam;

- Hiệp hội công chứng viên Việt Nam;

- Bộ trưởng Bộ Tư pháp (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng Bộ Tư pháp;

- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp;

- Lưu: VT, HVTP.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Đặng Hoàng Oanh

 

 

 

 

BỘ TƯ PHÁP
_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

 

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Quyết định số 1155/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tiếp tục xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp”

(Kèm theo Quyết định số 2500/QĐ-BTP ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

_______________

 

Thực hiện Quyết định số 1155/QĐ-TTg ngày 30/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tiếp tục xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp” (Sau đây gọi tắt là Quyết định số 1155/QĐ-TTg), Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Đề án “Tiếp tục xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1155/QĐ-TTg, đáp ứng nhu cầu về số lượng và chất lượng các chức danh tư pháp, phục vụ Chiến lược cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và hội nhập quốc tế.

1.2. Tăng cường công tác phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện mục tiêu Đề án “Tiếp tục xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp”.

2. Yêu cầu

2.1. Xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ hoàn thành theo từng giai đoạn thực hiện mà Quyết định số 1155/QĐ-TTg đã đề ra và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan.

2.2. Các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo sự thống nhất với các nhiệm vụ thường xuyên và các chương trình, đề án khác đang được triển khai tại Bộ Tư pháp.

2.3. Các nội dung trong Kế hoạch bảo đảm tính đồng bộ, toàn diện, khả thi, kế thừa, phát huy tối đa nguồn lực hiện có và phù hợp với điều kiện thực tiễn.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Giai đoạn 2022 - 2025

1.1. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Quyết định số 1155/QĐ- TTg trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng các hình thức phù hợp; tập trung vào ý nghĩa, mục tiêu và giải pháp chủ yếu để triển khai Đề án “Tiếp tục xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp”

Đơn vị chủ trì: Học viện Tư pháp.

Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, Báo Pháp luật Việt Nam, Cục Công nghệ thông tin, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật và các đơn vị có liên quan.

Thời gian thực hiện: Hằng năm.

1.2. Xây dựng văn bản, hoàn thiện thể chế về đào tạo các chức danh tư pháp

a) Xây dựng, ban hành quy định chuẩn đầu vào, chuẩn đầu ra, chuẩn chương trình, học liệu, giảng viên, đánh giá và kiểm định chất lượng đào tạo các chức danh tư pháp, bổ trợ tư pháp thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tư pháp.

- Đơn vị chủ trì: Học viện Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Bổ trợ tư pháp, Viện Khoa học pháp lý, Liên đoàn Luật sư Việt Nam và các đơn vị có liên quan.

- Sản phẩm: Thông tư hoặc Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2023 đến năm 2025.

b) Xây dựng, ban hành quy định tiêu chuẩn đối với các hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, ngạch công chức chuyên ngành do Bộ Tư pháp quản lý (đăng ký viên biện pháp bảo đảm, người thực hiện cấp phiếu lý lịch tư pháp, pháp chế viên).

- Đơn vị chủ trì:

+ Đối với đăng ký viên biện pháp bảo đảm: Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm.

+ Đối với người thực hiện cấp phiếu lý lịch tư pháp: Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia.

+ Đối với pháp chế viên: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị có liên quan.

- Sản phẩm: Thông tư hoặc Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2023 đến năm 2025.

c) Phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định mã ngành đào tạo của Học viện Tư pháp trong hệ thống giáo dục quốc dân.

- Đơn vị chủ trì: Học viện Tư pháp

- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2023 đến năm 2025.

1.3. Đảm bảo chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2022 - 2025 quy định tại khoản 3 Điều 1 Quyết định số 1155/QĐ-TTg

- Đơn vị chủ trì: Học viện Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Kế hoạch - Tài chính, Tổng cục Thi hành án dân sự và các đơn vị có liên quan.

- Sản phẩm: Chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng được đảm bảo.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2023 đến năm 2025.

1.4. Xây dựng mới 05 chương trình đào tạo (Chương trình đào tạo thẩm tra viên thi hành án dân sự, Chương trình đào tạo thư ký thi hành án dân sự, Chương trình đào tạo đăng ký viên biện pháp bảo đảm, Chương trình đào tạo trợ giúp viên pháp lý, Chương trình đào tạo thư ký nghiệp vụ thừa phát lại)

- Đơn vị chủ trì: Học viện Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, Cục Trợ giúp pháp lý, Cục Bổ trợ tư pháp, Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tư pháp.

- Sản phẩm: 05 Chương trình đào tạo mới.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2023 đến năm 2025.

1.5. Xây dựng mới và chỉnh sửa 16 chương trình bồi dưỡng (01 chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và kỹ năng thi hành án dân sự cho công chức ngành thi hành án; 06 chương trình bồi dưỡng kiến thức theo yêu cầu vị trí việc làm cho công chức ngành thi hành án; 10 chương trình bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành)

- Đơn vị chủ trì: Học viện Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, Cục Bổ trợ tư pháp, Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tư pháp.

- Sản phẩm: 16 Chương trình bồi dưỡng được xây dựng, chỉnh sửa.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2023 đến năm 2025.

1.6. Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng hệ thống học liệu đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng được nhu cầu dạy - học theo phương thức trực tiếp, phương thức trực tuyến (E - Learning) và phương thức kết hợp (Blended - Learning), phù hợp với yêu cầu của Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Phấn đấu đến năm 2025 số hóa được 50% bài giảng và 100% giáo trình, hồ sơ tình huống của các chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Tư pháp

- Đơn vị chủ trì: Học viện Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Cục Kế hoạch - Tài chính, Cục Công nghệ thông tin và các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tư pháp.

- Sản phẩm: Bài giảng, giáo trình, hồ sơ tình huống, tài liệu bồi dưỡng được số hóa.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2023 đến năm 2025.

1.7. Phát triển đội ngũ giảng viên cơ hữu lên 85 giảng viên, trong đó giảng viên đã từng có chức danh tư pháp đạt khoảng 20% so với tổng số giảng viên cơ hữu. Chuẩn hóa đội ngũ giảng viên thỉnh giảng trên cơ sở rà soát, chọn lọc những giảng viên giỏi, có uy tín, kinh nghiệm; đồng thời, xây dựng chế độ đãi ngộ phù hợp và thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng phương pháp sư phạm cho đội ngũ giảng viên thỉnh giảng

- Đơn vị chủ trì: Học viện Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

- Sản phẩm: Đội ngũ giảng viên cơ hữu, giải viên thỉnh giảng đảm bảo về số lượng, chất lượng.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2023 đến năm 2025.

1.8. Hoàn thiện bộ công cụ kiểm soát, đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Tư pháp và tổ chức tự đánh giá trong nội bộ Học viện Tư pháp để làm cơ sở tự điều chỉnh, phát triển

- Đơn vị chủ trì: Học viện Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

- Sản phẩm: Bộ công cụ kiểm soát, đánh giá, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, Báo cáo tự đánh giá.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2023 đến năm 2025.

1.9. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học ứng dụng phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng các chức danh tư pháp và cán bộ làm công tác pháp luật

- Đơn vị chủ trì: Học viện Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Viện Khoa học pháp lý và các đơn vị có liên quan.

- Sản phẩm: Đề tài, đề án nghiên cứu khoa học được nghiệm thu.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

1.10. Đẩy mạnh việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác đã ký với các đối tác quốc tế; tiếp tục củng cố các mối quan hệ hợp tác quốc tế sẵn có, chủ động kết nối, mở rộng quan hệ hợp tác với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học của các nước trong và ngoài khu vực và các tổ chức quốc tế khác; tăng cường trao đổi, học tập công nghệ đào tạo tiên tiến, hiện đại

- Đơn vị chủ trì: Học viện Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Hợp tác quốc tế, Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan.

- Sản phẩm: Thỏa thuận hợp tác, Dự án liên kết đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học được ký kết và thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

1.11. Thực hiện thủ tục, hồ sơ đề nghị cấp 05 héc ta đất tại phường Long Phước, thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh

- Đơn vị chủ trì: Học viện Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Cục Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

- Sản phẩm: Hồ sơ đề nghị cấp đất trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2023 đến năm 2025.

1.12. Rà soát, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 sử dụng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước và nguồn vốn từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị sự nghiệp công lập

- Đơn vị chủ trì:

+ Cục Kế hoạch - Tài chính chủ trì đối với Kế hoạch đầu tư công trung hạn sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

+ Học viện Tư pháp chủ trì đối với Kế hoạch đầu tư công trung hạn sử dụng nguồn vốn từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp , nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị sự nghiệp công lập.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

- Sản phẩm: Kế hoạch đầu tư công trung hạn được phê duyệt điều chỉnh, bổ sung.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

1.13. Tiếp tục bổ sung, trang bị đầy đủ cơ sở vật chất cho cả trụ sở Học viện Tư pháp tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đáp ứng cao nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với mô hình trường học thông minh, với hệ thống quản trị hiện đại

- Đơn vị chủ trì: Học viện Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Cục Kế hoạch - Tài chính, các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tư pháp.

- Sản phẩm: Điều kiện cơ sở vật chất của Học viện Tư pháp đáp ứng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

2. Giai đoạn 2026 - 2030

2.1. Đảm bảo chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2026 - 2030 quy định tại khoản 3 Điều 1 Quyết định số 1155/QĐ-TTg

- Đơn vị chủ trì: Học viện Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Kế hoạch - Tài chính, Tổng cục Thi hành án dân sự và các đơn vị có liên quan.

- Sản phẩm: Chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng được đảm bảo.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2026 đến năm 2030.

2.2. Xây dựng hệ thống chương trình đào tạo, bồi dưỡng, hệ thống tổ chức quản trị đào tạo, bồi dưỡng, hệ thống cơ sở vật chất phục vụ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng thông minh, linh hoạt, số hóa một cách tối đa các hoạt động giảng dạy, học tập và quản trị đào tạo, bồi dưỡng. Đến năm 2030 số hóa được 70% bài giảng và 100% giáo trình, hồ sơ tình huống của các chương trình đào tạo, bồi dưỡng

- Đơn vị chủ trì: Học viện Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Cục Kế hoạch - Tài chính, Cục Công nghệ thông tin và các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tư pháp.

- Sản phẩm: Giáo trình, chương trình, hồ sơ tình huống, bài giảng được số hóa.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2026 đến năm 2030.

2.3. Xây dựng và đưa vào áp dụng 04 chương trình đào tạo mới (Chương trình đào tạo trọng tài viên thương mại, Chương trình đào tạo hòa giải viên thương mại, Chương trình đào tạo công chức tư pháp - hộ tịch, Chương trình đào tạo quản tài viên)

- Đơn vị chủ trì: Học viện Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Cục Bổ trợ tư pháp, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tư pháp.

- Sản phẩm: 04 Chương trình đào tạo mới.

- Thời gian hoàn thành: Từ năm 2026 đến năm 2030.

2.4. Xây dựng mới và chỉnh sửa 15 chương trình bồi dưỡng (02 chương trình bồi dưỡng về kiến thức quản lý nhà nước và kỹ năng thi hành án dân sự; 13 chương trình bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm)

- Đơn vị chủ trì: Học viện Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Tổng cục Thi hành án dân sự, Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tư pháp.

- Sản phẩm: 15 Chương trình bồi dưỡng được xây dựng, chỉnh sửa.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2026 đến năm 2030.

2.5. Phát triển đội ngũ giảng viên cơ hữu lên 105 giảng viên, nâng tổng số giảng viên đã từng có chức danh tư pháp đạt khoảng 25% so với tổng số giảng viên cơ hữu. Tiếp tục rà soát, chuẩn hóa đội ngũ giảng viên thỉnh giảng

- Đơn vị chủ trì: Học viện Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ.

- Sản phẩm: Đội ngũ giảng viên cơ hữu và giảng viên thỉnh giảng đảm bảo số lượng, chất lượng.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2026 đến năm 2030.

2.6. Tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác quốc tế và trong nước, tranh thủ mọi nguồn lực và kinh nghiệm trong việc tổ chức và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng các chức danh tư pháp, bổ trợ tư pháp, cán bộ làm công tác pháp luật, pháp chế

- Đơn vị chủ trì: Học viện Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Bổ trợ tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Kế hoạch - Tài chính, Viện Khoa học pháp lý, Vụ Pháp luật quốc tế.

- Sản phẩm: Thỏa thuận hợp tác, Dự án liên kết đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học được ký kết và thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

2.7. Rà soát, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 sử dụng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước và nguồn vốn từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị sự nghiệp công lập

- Đơn vị chủ trì:

+ Cục Kế hoạch - Tài chính chủ trì đối với Kế hoạch đầu tư công trung hạn sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

+ Học viện Tư pháp chủ trì đối với Kế hoạch đầu tư công trung hạn sử dụng nguồn vốn từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp , nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị sự nghiệp công lập.

- Đơn vị phối hợp: Học viện Tư pháp và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

- Sản phẩm: Kế hoạch đầu tư công trung hạn được phê duyệt điều chỉnh, bổ sung.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

2.8. Triển khai thực hiện Dự án xây dựng thêm trụ sở mới của Học viện Tư pháp trên diện tích 05 héc ta đất tại phường Long Phước, thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh theo chủ trương được phê duyệt

- Đơn vị chủ trì: Học viện Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Cục Kế hoạch - Tài chính, các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

- Sản phẩm: Trụ sở mới của Học viện Tư pháp được xây dựng.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2026 đến năm 2030.

2.9. Tổ chức tổng kết thực hiện Quyết định số 1155/QĐ-TTg

- Đơn vị chủ trì: Học viện Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ, các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tư pháp; các đơn vị chức năng có liên quan thuộc Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

- Sản phẩm: Hội nghị tổng kết, báo cáo tổng kết được tổ chức.

- Thời gian thực hiện: Năm 2030.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này để triển khai thực hiện, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đúng tiến độ.

2. Vụ Tổ chức cán bộ, Học viện Tư pháp là đơn vị đầu mối, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch này.

3. Đề nghị các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan phối hợp với Bộ Tư pháp thực hiện Kế hoạch triển khai Quyết định số 1155/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tiếp tục xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp”.

4. Kinh phí triển khai thực hiện các hoạt động tại Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách nhà nước theo quy định của Luật ngân sách nhà nước; nguồn Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp và nguồn thu hợp pháp khác của Học viện Tư pháp./.

thuộc tính Quyết định 2500/QĐ-BTP

Quyết định 2500/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 1155/QĐ-TTg ngày 30/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tiếp tục xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp"
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2500/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đặng Hoàng Oanh
Ngày ban hành:21/12/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Xây dựng mới chương trình đào tạo thư ký thi hành án dân sự

Ngày 21/12/2022, Bộ Tư pháp đã ra Quyết định 2500/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1155/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tiếp tục xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp”.

Theo đó, nội dung của Kế hoạch trong giai đoạn 2022-2025 như sau: tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Quyết định số 1155/QĐ- TTg trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng các hình thức phù hợp; tập trung vào ý nghĩa, mục tiêu và giải pháp chủ yếu để triển khai Đề án “Tiếp tục xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp; xây dựng mới 05 chương trình đào tạo (Chương trình đào tạo thẩm tra viên thi hành án dân sự, Chương trình đào tạo thư ký thi hành án dân sự, Chương trình đào tạo đăng ký viên biện pháp bảo đảm, Chương trình đào tạo trợ giúp viên pháp lý, Chương trình đào tạo thư ký nghiệp vụ thừa phát lại);…

Bên cạnh đó, kinh phí triển khai thực hiện các hoạt động tại Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách Nhà nước theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước; nguồn Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp và nguồn thu hợp pháp khác của Học viện Tư pháp.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định2500/QĐ-BTP tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi