Quyết định 2095/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về giao nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác năm 2018

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2095/QĐ-LĐTBXH

Quyết định 2095/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về giao nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác năm 2018
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2095/QĐ-LĐTBXHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đào Ngọc Dung
Ngày ban hành:29/12/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Sắp ban hành Bộ luật Lao động sửa đổi

Ngày 29/12/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 2095/QĐ-LĐTBXH về giao nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác năm 2018.

Theo Quyết định này, trong tháng 03/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ trình Chính phủ dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi; trong tháng 11/2018, trình Chính phủ dự thảo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng sửa đổi.

Trong năm 2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng sẽ trình Chính phủ/Thủ tướng Chính phủ một số Nghị định quan trọng khác, như: Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động; Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 49/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung của Bộ luật Lao động về tiền lương; Nghị định quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng; Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 2095/QĐ-LĐTBXH tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

Số: 2095/QĐ-LĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ GIAO NHIỆM VỤ XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ CÁC VĂN BẢN KHÁC NHAU NĂM 2018

-----------

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13 ngày 19/06/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Giao nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác của Bộ năm 2018 cho các đơn vị tại Danh mục ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Các đơn vị có trách nhiệm soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015 của Quốc hội và các văn bản có liên quan, đảm bảo chất lượng, tiến độ đã đăng ký.

Trong trường hợp đột xuất có sự thay đổi nội dung, tiến độ, các đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản phải trao đi với Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ để báo cáo Lãnh đạo Bộ quyết định.

Điều 3. Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm đảm bảo kinh phí và hướng dẫn quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Các Thứ trưởng;
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, VPC.

BỘ TRƯỞNG
Đào Ngọc Dung

 

DANH MỤC

XÂY DỰNG VĂN BẢN NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2095/QĐ-LĐTBXH ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Phần I. Danh mục xây dựng văn bản cấp Quốc hội

TT

Tên văn bản

Cơ sở pháp lý

Đơn vị chủ trì soạn thảo

Cơ quan phối hợp

Thời gian trình

Ghi chú

Trình Chính phủ

Trình Ủy ban TVQH, Quốc hội đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội

Trình Quốc hội thông qua

 

1

Bộ luật lao động (sửa đổi)

 

Vụ Pháp chế

Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Tng liên đoàn lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Các cơ quan và đơn vị có liên quan

Tháng 3

Tháng 5

 

Hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Bộ luật lao động (sửa đổi)

2

Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi)

 

Cục Người có công

Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, B Tài chính, Các cơ quan và đơn vị có liên quan

Tháng 9

Tháng 11

 

Hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Pháp lnh ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi)

Phần II. Danh mục văn bản cấp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

STT

Tên văn bản

Cơ sở pháp lý

Nội dung chính

Đơn vị chủ trì soạn thảo

Cơ quan phối hợp

Thời gian xây dựng

Trình CP/TTg CP

Ghi chú

Lấy ý kiến Bộ, ngành

Lấy ý kiến thẩm định

Trình Lãnh đạo Bộ

 

 

I. Cục Quan hệ lao động và Tiền lương

1

Nghị định quy định mức lương ti thiu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Bộ luật lao động năm 2012

Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tchức có thuê mướn lao động năm 2019

Cục Quan hệ lao động và Tiền lương

Các Bộ, ngành và cơ quan có liên quan

Tháng 8

Tháng 9

Tháng 10

Tháng 10

 

2

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

Bộ luật lao động năm 2012

Bỏ quy định đối thoại định kỳ đối với đơn vị sử dụng lao động làm việc theo hợp đồng lao động có dưới 10 lao động.

- Sửa đổi quy trình đối thoại, đa dạng hóa các hình thức đối thoại trên cơ sở tăng tính chủ động, sáng tạo của doanh nghiệp, công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp.

- Không quy định hình thức hội nghị người lao động.

- Sửa đổi một số quy định về nội dung đối thoại, đảm bảo đặc thù của hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Cục Quan hệ lao động và Tiền lương

Các Bộ, ngành và cơ quan có liên quan

Tháng 01

Tháng 4

Tháng 5

Tháng 5

 

3

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động

Bộ luật Lao động năm 2012

- Sửa đổi bổ sung Nghị định số 05/2012/NĐ-CP về quy định về thời gian tính trợ cấp thôi việc, nội dung hợp đồng lao động, tính trợ cấp thôi việc; thời hạn thanh toán quyền lợi của mỗi bên khi chấm dứt HĐLĐ; ủy quyền xử lý lao động; xử lý lao động; xử lý kỷ luật lao động sa thải trong trường hợp người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong 01 tháng hoặc 20 ngày cộng dồn trong 01 năm mà không có lý do chính đáng.

Cục Quan hệ lao động và Tiền lương

Các Bộ, ngành và cơ quan có liên quan

Tháng 2

Tháng 4

Tháng 5

Tháng 5

 

4

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương

Bộ luật lao động năm 2012

Sửa đổi, bổ sung nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động

Cục Quan hệ lao động và Tiền lương

Các Bộ, ngành và cơ quan có liên quan

Tháng 1

Tháng 4

Tháng 5

Tháng 5

 

5

Nghị định thay thế Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về việc cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động

Bộ luật lao động năm 2012

Sửa đổi điều kiện, quy trình, thủ tục, hồ sơ cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động; danh mục công việc được hoạt động cho thuê lại lao động

Cục Quan hệ lao động và Tiền lương

Các Bộ, ngành và cơ quan có liên quan

Tháng 7

Tháng 9

Tháng 10

Tháng 10

 

II. Cục Người có công

6

Nghị định quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

Ltrình cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng

Mức trợ cấp, phụ cấp người có công

Cục Người có công

Các Bộ, ngành và cơ quan có liên quan

Tháng 3

Tháng 4

Tháng 5

Tháng 5

 

7

Quyết định của Chủ tịch nước về việc tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018

Điều 86 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Quà tặng của Chủ tịch nước đối với các đối tượng có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018

Cục Người có công

 

 

 

 

 

Quyết định cá biệt

8

Quyết định của Chủ tịch nước về việc tặng quà nhân dịp 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2018)

Điều 86 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Quà tặng của Chủ tịch nước đối với các đối tượng có công với cách mạng nhân dịp 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ

Cục Người có công

 

 

 

 

 

Quyết định cá biệt

III. Cục Quản lý lao động ngoài nước

9

Nghị định thay thế Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2006

 

- Quy định cụ thể, rõ ràng các điều kiện để doanh nghiệp được cấp phép

- Quy định cụ thể, rõ ràng các điều kiện để các doanh nghiệp đã có giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài được giới thiệu với phía nước ngoài

- Điều chỉnh những nội dung không còn phù hợp với thực tế

Cục Quản lý lao động ngoài nước

Các Bộ, ngành và cơ quan có liên quan

Tháng 01

Tháng 2

Tháng 4

Tháng 4

Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định

10

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thay thế Quyết định số 144/2007/QĐ-TTg ngày 31/08/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước

 

- Thay đổi về Chính sách về nguyên tắc hoạt động tài chính của Quỹ;

- Thay đổi về tổ chức và quản lý điều hành Quỹ;

- Thay đổi mức đóng góp Qucủa Doanh nghiệp;

- Thay đổi một số nội dung hỗ trợ của Quỹ;

Cục Quản lý lao động ngoài nước

Các Bộ, ngành và cơ quan có liên quan

Tháng 4

Tháng 5

Tháng 6

Tháng 6

 

11

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1465/2007/QĐ-TTg ngày 31/08/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm việc ký quđối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài tại Hàn Quốc

 

- Thay đổi nơi nhận khoản tiền ký quỹ sau khi người lao động bỏ hợp đồng

- Kéo dài thời gian thí điểm việc ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài tại Hàn Quốc

Cục Quản lý lao động ngoài nước

Các Bộ, ngành và cơ quan có liên quan

Tháng 7

Tháng 8

Tháng 9

Tháng 9

 

IV. Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

12

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên khu vực tam giác phát triển Camphuchia -Lào - Việt Nam

Văn bản số 5411/VPCP- QHQT ngày 25/5/2017 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ giao Bộ LĐTBXH chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương phía Việt Nam, trao đổi và thống nhất với phía Lào, Campuchia xây dựng đề án

- Đánh giá thực trạng và nhu cầu hỗ trợ đào tạo trong vùng tam giác phát triển; trao đi, thống nhất với phía Lào và Campuchia về hoạt động hỗ trợ, tiếp nhận đào tạo nghề nghiệp cho lưu học sinh tại Việt Nam thông qua Hiệp định giữa 03 bên;

- Hoàn thiện các quy định về chính sách, pháp luật hỗ trợ đào tạo cho lưu học sinh trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

- Xây dựng phương án hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp cụ thể cho 3 nước Campuchia, Lào và Việt Nam

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Các Bộ, ngành và cơ quan có liên quan

Tháng 6

Tháng 9

Tháng 12

Tháng 12

 

V. Cục Bảo trợ xã hội

13

Nghị định quy định về cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội

Quyết định số 708/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết chính sách an sinh xã hội đến năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2030

Quy định vai trò, vị trí, phân biệt rõ đặc tính, phạm vi dữ liệu đảm bảo tránh thu thập trùng lặp, chồng lấn với các cơ sở dữ liệu quốc gia khác; quy định cách thức xây dựng, thu thập, cập nhật, duy trì kết nối cũng như nguyên tắc trong việc chia sẻ dữ liệu như đối tượng khai thác, trình tự thủ tục kết nối; quy định về quyền hạn, trách nhiệm của chủ quản cơ sở dữ liệu quốc gia, các cơ quan tổ chức có liên quan trong quá trình xây dựng, vận hành, cũng như quy định về giá trị pháp lý của dữ liệu, giá trị sử dụng dữ liệu trong chỉ đạo điều hành của Chính phủ, của các Bộ, ngành, địa phương

Cục Bảo trợ xã hội

Các Bộ, ngành và cơ quan có liên quan

Tháng 7

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12

 

14

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đán phát triển y tế xã hội đến 2030

- Luật An toàn vệ sinh lao động ngày 25/6/2015.

- Quyết định số 1781/QĐ- TTg ngày 22/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về Người cao tui giai đoạn 2012-2020.

- Quyết định số 1100/QĐ- TTg ngày 21/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về Quyền của người khuyết tật.

- Nâng cao năng lực của cán bộ y tế lao động xã hội nhằm đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe người lao động trong điều kiện đất nước đẩy mạnh công nghiệp, công nghiệp hóa và già hóa dân số nhanh chóng.

- Rà soát, đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của các cơ sở y tế lao động xã hội trên cơ sở đó đề xuất Đề án tổng thể phát triển y tế cơ sở.

Cục Bảo trợ xã hội

Các Bộ, ngành và cơ quan có liên quan

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12

Tháng 12

Quyết định cá biệt

VI. Vụ Pháp chế

15

Nghị định của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

- Luật Xử lý vi phạm hành chính.

- Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015.

- Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.

 

Vụ Pháp chế

Các Bộ, ngành và cơ quan có liên quan

Tháng 8

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 11

Thay thế NĐ số 95/2013/NĐ-CP; Nghị định số 88/2015/NĐ-CP

16

Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em

- Luật Xử lý vi phạm hành chính.

- Luật Trẻ em.

 

Vụ Pháp chế

Các Bộ, ngành và cơ quan có liên quan

Tháng 8

Tháng 9

Tháng 10

Tháng 10

Thay thế NĐ số 144/2013/NĐ-CP

17

Nghị định bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ trong lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội

Nghị định 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Bãi bỏ các Nghị định của Chính phủ:

- Nghị định số 206/2004/NĐ-CP;

- Nghị định 207/2004/NĐ-CP;

Nghị định 65/2011/NĐ-CP;

- Nghị định 74/2014/NĐ-CP

Vụ Pháp chế

Các Bộ, ngành và cơ quan có liên quan

Tháng 5

Tháng 6

Tháng 7

Tháng 7

 

VII. Vụ Bảo hiểm xã hội

18

Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo him xã hội và trợ cấp hàng tháng

Luật BHXH năm 2014

 

Vụ Bảo hiểm xã hội

Các Bộ, ngành và cơ quan có liên quan

Tháng 3

Tháng 4

Tháng 5

Tháng 5

 

VIII. Cục Việc làm

19

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

Luật Việc làm

- Đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp

- Quyền và trách nhiệm về bảo hiểm thất nghiệp

- Các chế độ bảo hiểm thất nghiệp

- Thủ tục thực hiện bảo hiểm thất nghiệp

- Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Cục Việc làm

Các Bộ, ngành và cơ quan có liên quan

Tháng 8

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 11

 

20

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thay thế Quyết định số 77/2014/QĐ-TTg ngày 24/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Luật Việc làm

Mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động

Cục Việc làm

Các Bộ, ngành và cơ quan có liên quan

Tháng 8

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 11

 

IX. Cục Trẻ em

21

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chun xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em

- Luật trẻ em 2016;

- Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017;

- Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg

 

Cục Trẻ em

Các Bộ, ngành và cơ quan có liên quan

Tháng 8

Tháng 9

Tháng 10

Tháng 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Danh mục xây dựng văn bản trình Bộ (Chính thức)

STT

Tên văn bản

Cơ sở pháp lý

Nội dung chính

Đơn vị chủ trì soạn thảo

Cơ quan phối hợp

Thời gian xây dựng

Ghi chú

Lấy ý kiến Bộ, ngành

Thời gian thẩm định

Trình Lãnh đạo Bộ

 

I. Cục Quản lý lao động ngoài nước

1

Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 31/2013/TTLT-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1465/QĐ-TTg ngày 21/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thí điểm ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS

Quyết định sửa đổi Quyết định 1465/QĐ-TTg

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1465/QĐ-TTg ngày 21/8/2013 của Thtướng Chính phủ về thực hiện thí điểm ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS

Cục Quản lý lao động ngoài nước

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

Tháng 9

Tháng 10

Tháng 11

 

II. Cục quan hệ lao động và Tiền lương

2

Thông tư thay thế Thông tư số 33/2012/TT- BLĐTBXH ngày 12/12/2012 của BLao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động theo Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyn doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cphần

Hướng dẫn thực hiện chia số dư bằng tiền quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ thưởng của người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên; chính sách mua cổ phần ưu đãi, mua thêm cổ phiếu; chính sách đối với người lao động dôi dư, chính sách đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ

Cục Quan hệ lao động và Tiền lương

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

Tháng 2

Tháng 3

Tháng 4

 

III. Vụ Bình đng giới

3

Thông tư quy định điều kiện tối thiểu của địa chỉ tin cậy - Nhà tạm lánh tại cộng đồng

- Quyết định số 1464/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 của Thủ tướng phê duyệt Đề án phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030;

- Quyết định số 565/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ tướng phê duyệt chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020

Quy định các tiêu chuẩn tối thiểu về địa điểm, cơ sở vật chất, nhân lực để triển khai đối với Địa chỉ tin cậy - Nhà tạm lánh tại cộng đồng cho nạn nhân bạo lực trên cơ sở giới trên phạm vi toàn quốc

Vụ Bình đẳng giới

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

Tháng 3

Tháng 6

Tháng 9

 

IV. Cục Bảo trxã hội

4

Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012 quy định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện

- Luật người khuyết tật;

- Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật người khuyết tật

Quy định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện

Cục Bảo trợ xã hội

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

Năm 2017

Tháng 5

Tháng 6

Văn bản năm 2017 chuyn sang

V. Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

5

Thông tư quy định chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ trung cấp; mẫu chứng chỉ, mẫu bản sao; quản lý phôi và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ trung cấp.

- Luật Giáo dục nghề nghiệp;

- Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015

Quy định chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ trung cấp; mẫu chứng chỉ, mẫu bản sao; quản lý phôi và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

Tháng 4

Tháng 8

Tháng 11

 

6

Thông tư quy định chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ cao đẳng; mẫu chứng chỉ, mẫu bản sao; quản lý phôi và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ cao đng.

- Luật Giáo dục nghề nghiệp

- Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015

Quy định chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ cao đẳng; mẫu chứng chỉ, mẫu bản sao; quản lý phôi và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ cao đẳng.

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

Tháng 4

Tháng 8

Tháng 11

 

7

Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật trong đào tạo cho nghề Điện công nghiệp, Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, Kỹ thuật xây dựng, Vận hành cầu cầu trục, Vận hành máy thi công nn, Quản trị kinh doanh xăng dầu và gas, Quản trị mạng máy tính, Bảo vệ thực vật, Chế biến và bảo quản thủy sản trình độ trung cấp, cao đẳng

Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật cho 09 nghề trình độ trung cấp, cao đẳng

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

Tháng 2

Tháng 3

Tháng 6

 

8

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2017/TT- BLĐTBXH ngày 25 tháng 5 năm 2017 Quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015

- Bổ sung thêm nội dung quy định về Định mức sử dụng cơ sở vật chất.

- Sửa đổi nội dung một số mẫu biểu đính kèm.

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

Tháng 2

Tháng 3

Tháng 6

 

9

Thông tư sửa đổi, b sung Thông tư số 04/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/3/2017 về danh mục ngành, nghề đào tạo cp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đng

- Điểm c khoản 2 Điều 71 Luật giáo dục nghề nghiệp;

- Khoản 13 Điều 4 Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015;

- Nhu cầu thực tế, đề xuất của các Bộ, ngành, địa phương.

Sửa đổi, bổ sung danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

Tháng 5

Tháng 7

Tháng 8

 

10

Thông tư quy định về sổ sách, biểu mẫu trong tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

Điểm c khoản 2 Điều 71 Luật giáo dục nghề nghiệp

Mu slên lớp, stay giáo viên, mẫu giáo án.

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

Tháng 5

Tháng 7

Tháng 8

 

11

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 về đào tạo thường xuyên

- Khoản 4 Điều 43 Luật GDNN.

- Điểm d khoản 7 Điều 32 Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015.

Sửa đổi bổ sung chương trình, tổ chức đào tạo, tổ chức thực hiện đào tạo thường xuyên

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

Tháng 9

Tháng 11

Tháng 12

 

12

Thông tư quy định chun cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp và chuẩn người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Khoản 10 Điều 4 Nghị định số 48/2015/NĐ-CP

Quy định chi tiết tiêu chun chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp, cán bộ quản lý và người đứng đu cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

Tháng 8

Tháng 10

Tháng 11

 

13

Quyết định của Bộ trưởng ban hành tiêu chí giám sát, đánh giá thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn

- Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009

- Quyết định số 971/QĐ-TTg ngày 01/7/2015

Tiêu chí giám sát, đánh giá việc thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Các Cơ quan và đơn vị có liên quan

Tháng 4

Tháng 5

Tháng 6

 

VI. Cục Việc làm

14

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp

Luật Việc làm

Quy trình, nghiệp vụ thực hiện giao dịch điện tử về bảo hiểm thất nghiệp

Cục Việc làm

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

Tháng 6

Tháng 8

Tháng 9

 

VII. Vụ Bảo hiểm xã hội

15

Thông tư hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng

Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.

- Đối tượng áp dụng: cán bộ, công chức, viên chức đang hưởng lương hưu, người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động.

- Nguồn: NSNN và Quỹ BHXH

- Thời gian điều chỉnh

Vụ Bảo him xã hội

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

Tháng 4

Tháng 5

Tháng 5

 

16

Thông tư quy định mức điều chỉnh tin lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và các văn bản quy định chi tiết

- Đối tượng áp dụng: người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định và người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần, trợ cấp tuất một lần.

- Mức điều chỉnh: trên cơ sở chỉ số giá tăng sinh hoạt

- Nguồn kinh phí đảm bảo: NSNN và Qu BHXH

Vụ Bảo him xã hội

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

Tháng 11

Tháng 12

Tháng 12

 

17

Thông tư sửa đổi Thông tư số 59/2015/TT- BLĐTBXH ngày 29/12/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

 

- Các chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc: chế độ ốm đau, chế độ thai sản, chế độ hưu trí, chế độ tử tuất.

- Quỹ bảo hiểm xã hội.

- Các quy định chuyển tiếp.

Vụ Bảo hiểm xã hội

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

Tháng 7

Tháng 8

Tháng 9

 

18

Thông tư hướng dẫn Nghị định quy định chi tiết Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Nghị định quy định chi tiết Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam

- Đối tượng áp dụng: người lao động là công dân nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam.

- Các chế độ áp dụng: chế độ ốm đau, chế độ thai sản, chế độ tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp.

- Quỹ bảo hiểm xã hội.

Vụ Bảo hiểm xã hội

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

Tháng 01

Tháng 02

Tháng 02

Năm 2017 chuyn sang

VIII. Cục Người có công

19

Thông tư hướng dẫn về đối tượng, quy trình thực hiện các chế độ, chính sách đối với công tác điều dưỡng; trang cấp dụng cụ chỉnh hình và phương tiện trợ giúp; thăm viếng mộ liệt sĩ; quản lý các công trình liệt sĩ

Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2017 của Chính phủ

Hướng dẫn về đối tượng, quy trình thực hiện các chế độ, chính sách đối với công tác điều dưỡng; trang cấp dụng cụ chỉnh hình và phương tiện trợ giúp; thăm viếng mộ liệt sĩ; quản lý các công trình liệt sĩ

Cục Người có công

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

Tháng 01

Tháng 01

Tháng 12

 

20

Thông tư hướng dẫn chế độ, chính sách đối với cựu chiến binh

Nghị định số 157/2016/NĐ-CP ngày 24/11/2016 của Chính phủ

Hướng dẫn chế độ, chính sách đối với cựu chiến binh

Cục Người có công

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

Tháng 3

Tháng 6

Tháng 6

 

IX. Cục An toàn lao đng

21

Thông tư ban hành danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên

Điều 161; Khoản 1, Khoản 4 Điều 164; Khoản 3 Điều 164; Điều 165 Bộ luật lao động

Danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên

Cục An toàn lao động

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

Tháng 4

Tháng 10

Tháng 12

 

X. Vụ Pháp chế

22

Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và liên tịch ban hành

Nghị định 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

 

Vụ Pháp chế

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

Tháng 5

Tháng 7

Tháng 7

 

XI. Vụ Kế hoạch - Tài chính

23

Thông tư quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

Luật Thống kê

Ban hành chế độ báo cáo thống kê của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

Tháng 3

Tháng 5

Tháng 6

 

XII. Cục, phòng chống tệ nạn xã hội

24

Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cấu tổ chức và định mức biên chế của các Cơ sở cai nghiện ma túy

 

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và định mức biên chế của các Cơ sở cai nghiện ma túy

Cục Phòng, chng tệ nạn xã hội

Các cơ quan và đơn vị liên quan

Tháng 8

Tháng 9

Tháng 11

 

XIII. Văn phòng Bộ

25

Thông tư sửa đổi, bổ sung thông tư số 30/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ thay thế Nghị định 42/2010/NĐ-CP;

- Nghị định 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 và Nghị định 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014.

- Sửa đổi phù hợp với nội dung của Nghị định mới (Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017);

- Bổ sung lĩnh vực quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp;

- Thực hiện bình đng giới đối với nữ khi xét tặng Kỷ niệm chương

Văn phòng Bộ

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

Tháng 5

Tháng 6

Tháng 7

 

XIV. Thanh tra Bộ

26

Thông tư quy định chi tiết khoản 4 Điều 21 Nghị định số 110/NĐ-CP ngày 04/10/2017 quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội về tự kiểm tra của doanh nghiệp

Khoản 4 Điều 21 Nghị định số 110/NĐ-CP ngày 04/10/2017 quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Lao động Thương binh và Xã hội

Quy định về phiếu tự kiểm tra và trình tự tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp; nhiệm vụ của các cơ quan thanh tra các cơ quan, đơn vị có liên quan

Thanh tra Bộ

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

Tháng 6

Tháng 8

Tháng 10

 

27

Thông tư quy định chi tiết điểm b khoản 3 Điều 22 Nghị định số 110/NĐ-CP ngày 04/10/2017 quy đnh về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội về phối hợp trong thanh tra lao động, an toàn vệ sinh lao động

Điểm b khoản 3 Điều 22 Nghị định số 110/NĐ-CP ngày 04/10/2017 quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

Quy chế phối hợp giữa các cơ quan thanh tra thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và cơ quan có liên quan trong thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động và pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động

Thanh tra Bộ

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

Tháng 6

Tháng 8

Tháng 10

 

XV. Cục Trẻ em

28

Thông tư hướng dẫn tiêu chun xác định và theo dõi đánh giá trẻ em, cá nhân nhận chăm sóc thay thế

- Luật trẻ em năm 2016;

- NĐ số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017

Hướng dẫn tiêu chuẩn xác định và theo dõi đánh giá trẻ em, cá nhân nhận chăm sóc thay thế

Cục Trẻ em

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

Tháng 6

Tháng 12

Tháng 12

 

29

Thông tư quy định về quy trình, tiêu chuẩn, điều kiện tổ chức hoạt động có sự tham gia của trẻ em

- Luật trẻ em 2016;

- Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 9/5/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em;

- Quyết định số 1235/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thúc đy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em;

- Thông tư số 33/2014/TT-LĐTBXH của Bộ LĐTBXH hướng dẫn tchức Diễn đàn trẻ em các cấp

Ban hành các quy định về quy trình, tiêu chuẩn, điều kiện tổ chức hoạt động có sự tham gia của trẻ em

Cục Trẻ em

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12

 

III. Danh mục xây dựng văn bản trình Bộ (chuẩn bị)

STT

Tên văn bản

Cơ sở pháp lý

Nội dung chính

Đơn vị chủ trì soạn thảo

Cơ quan phối hợp

Thời gian xây dựng

Ghi chú

Lấy ý kiến Bộ, ngành

Thời gian thẩm định

Trình Lãnh đạo Bộ

 

I. Vụ Pháp chế

1

Thông tư hướng dẫn về đánh giá tác động xã hội đối với văn bản quy phạm pháp luật

- Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật;

- Ngh đnh 34/NĐ-CP

Hướng dẫn về đánh giá tác động xã hội trong quá trình lập đề nghị xây dựng văn bản

Vụ Pháp chế

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

Tháng 9

Tháng 11

Tháng 12

 

2

Thông tư sửa đổi Thông tư số 25/2016/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2016 của BLĐTBXH Hướng dẫn xác định, quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại Khoản 4, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế

Hướng dẫn xác định, quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại Khoản 4, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế

Vụ Pháp chế

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12

 

II. Cục Phòng chng tệ nạn xã hội

3

Thông tư quy định quy trình thủ tục đánh giá xã, phường làm tốt công tác phòng chống tệ nạn xã hội

 

Quy trình thủ tục đánh giá xã, phường làm tốt công tác phòng chống tệ nạn xã hội

Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12

 

III. Cục Quan hệ lao động và Tiền lương

4

Thông tư ban hành quy chế mẫu về quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc mẫu

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

Nội dung, quy trình, hình thức thực hiện đối thoại tại nơi làm việc

Cục Quan hệ lao động và Tiền lương

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

Tháng 7

Tháng 8

Tháng 9

Sau khi Nghị định ban hành

5

Thông tư hướng dẫn Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động,

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động

- Hướng dẫn quy định tính trợ cấp thôi việc; ủy quyền xử lý kỷ luật lao động; xử lý kỷ luật lao động sa thải trong trường hợp người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong 01 tháng hoặc 20 ngày cộng dồn trong 01 năm mà không có lý do chính đáng

Cục Quan hệ lao động và Tiền lương

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

Tháng 8

Tháng 9

Tháng 10

Sau khi Nghị định ban hành

6

Thông tư thay thế Thông tư số 01/2014/TT-BLĐTBXH ngày 08/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về việc cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.

Nghị định thay thế Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về việc cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.

Sửa đổi điều kiện, quy trình, thủ tục, hồ sơ cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động.

Cục Quan hệ lao động và Tiền lương

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12

Sau khi Nghị định ban hành

IV. Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

7

Thông tư sửa đổi Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH quy định về chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, cấp và quản lý việc cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

Nghị quyết 93/NQ-CP ngày 26/9/2017

Sửa đổi khoản 2 Điều 7 và khoản 2 Điều 8

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

Tháng 8

Tháng 10

Tháng 11

 

8

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập

- Luật Giáo dục nghề nghiệp;

- Luật Viên chức;

- Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005.

Quy định chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang giảng dạy trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập.

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

Tháng 4

Tháng 8

Tháng 11

 

9

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập

- Luật Giáo dục nghề nghiệp;

- Luật Viên chức;

- Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011.

Quy định chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo đang giảng dạy trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập.

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

Tháng 4

Tháng 8

Tháng 11

 

10

Thông tư quy định về đào tạo trình độ cao đng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo từ xa, thọc có hướng dẫn

- Khoản 4 Điều 43 Luật GDNN

- Khoản 9 Điều 4 Nghị định số 48/2015/NĐ-CP

Quy định về đối tượng, chương trình, tuyển sinh, tổ chức thực hiện đào tạo trình độ cao đng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo từ xa, học có hướng dẫn

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

Tháng 9

Tháng 11

Tháng 12

 

11

Thông tư sửa đổi Thông tư số 57/2015/TT-BLĐTBXH ngày 25/12/2015 quy định Điều lệ trung tâm giáo dục nghề nghiệp

Nghị quyết 93/NQ-CP ngày 26/9/2017

Sửa đổi mẫu số 1, 6, 8 Thông tư số 57/2015/TT-BLĐTBXH

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

Tháng 8

Tháng 10

Tháng 11

 

12

Thông tư sửa đổi Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 quy định Điều lệ trường cao đẳng

Nghị quyết 93/NQ-CP ngày 26/9/2017

Sửa đổi Phụ lục II, VI, VIII Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

Tháng 8

Tháng 10

Tháng 11

 

13

Thông tư sửa đổi Thông tư số 47/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 quy định Điều lệ trường trung cấp

Nghị quyết 93/NQ-CP ngày 26/9/2017

Sửa đổi Phụ lục II, VI, VIII Thông tư s 47/2016/TT-BLĐTBXH

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

Tháng 8

Tháng 10

Tháng 11

 

14

Thông tư sửa đổi Thông tư liên tịch số 12/2016/TT-BLĐTBXH ngày 16/6/2016 hướng dẫn thực hiện chính sách nội trú quy định tại Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp

Nghị quyết 93/NQ-CP ngày 26/9/2017

Sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 4, Phụ lục II, III, IV, V Thông tư liên tịch số 12/2016/TT-BLĐTBXH ngày 16/6/2016

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

Tháng 8

Tháng 10

Tháng 11

 

V. Cục Việc làm

15

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 3/2/2016 của Chính phủ

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 3/2/2016 của Chính phủ về cấp giấy phép lao động

Lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Cục Việc làm

Các cơ quan và đơn vị có liên quan

Tháng 9

Tháng 10

Tháng 11

Sau khi Nghị định ban hành

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi