Quyết định 1296/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 của Bộ Xây dựng

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1296/QĐ-BXD

Quyết định 1296/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 của Bộ Xây dựng
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1296/QĐ-BXDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Quang Hùng
Ngày ban hành:28/12/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Xây dựng, Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Bộ Xây dựng kiểm tra việc thi hành pháp luật tại Hà Giang, Lạng Sơn, Lâm Đồng

Ngày 28/12/2017, Bộ Xây dựng Ban hành kèm theo Quyết định số 1296/QĐ-BXD Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 của Bộ.

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực xây dựng được tiến hành bằng hình thức kiểm tra trực tiếp, cụ thể tại Sở Xây dựng và một số quận, huyện, thị xã trực thuộc tỉnh trên địa bàn các tỉnh: Hà Giang, Lạng Sơn, Lâm Đồng.

Thời gian tiến hành kiểm tra, nắm bắt tình hình thực hiện pháp luật tại các địa phương nêu trên dự kiến vào quý II, quý III năm 2018.

Trọng tâm của việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật tập trung vào các nội dung sau: Việc thực hiện pháp luật về thẩm định dự án, thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng, kiểm tra công tác nghiệm thu; pháp luật về cấp giấy phép xây dựng; pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng tại Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1296/QĐ-BXD tại đây

tải Quyết định 1296/QĐ-BXD

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

Số: 1296/QĐ-BXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2017

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2018 CỦA BỘ XÂY DỰNG

------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/07/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 của Bộ Xây dựng.

Điều 2. Giao Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- UBND các tỉnh và TP trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quang Hùng

 

 

KẾ HOẠCH

THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2018 CỦA BỘ XÂY DỰNG
(Kèm theo Quyết định số 1296/QĐ-BXD ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Xây dựng)

 

Thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/07/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Xây dựng nhằm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các Sở, ngành, địa phương trong việc thực hiện pháp luật về hoạt động đầu tư xây dựng, quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị, vật liệu xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản; phát hiện những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, bất cập trong quá trình thực hiện, từ đó đề xuất các biện pháp khắc phục, hoàn thiện hệ thống pháp luật về Xây dựng.

2. Yêu cầu

Việc theo dõi thi hành pháp luật của Bộ Xây dựng phải thường xuyên, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề nổi cộm, bức xúc; bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Việc theo dõi thi hành pháp luật phải có sự phối hợp với các cơ quan, tổ chức khác trong quá trình theo dõi tình hình thi hành pháp luật; phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cục, vụ đơn vị của Bộ Xây dựng để tránh chồng chéo, trùng lắp.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Nội dung

Trong năm 2018, trọng tâm của việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật tập trung vào các nội dung sau: Việc thực hiện pháp luật về thẩm định dự án, thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng, kiểm tra công tác nghiệm thu; pháp luật về cấp giấy phép xây dựng; pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực

Xây dựng tại Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân cấp huyện. Cụ thể như sau:

a) Việc thực hiện các quy định pháp luật về thẩm định dự án, thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng, kiểm tra công tác nghiệm thu

- Việc triển khai, ban hành văn bản, quán triệt, tổ chức thực hiện pháp luật về thẩm định dự án, thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng, kiểm tra công tác nghiệm thu tại Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các quy định pháp luật về xây dựng tại Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân cấp huyện. Đánh giá việc thực hiện các quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục thẩm định dự án, thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng, kiểm tra công tác nghiệm thu.

- Những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc khác.

- Kiến nghị của các Sở và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

b) Việc thực hiện các quy định pháp luật về cấp giấy phép xây dựng

- Việc triển khai, ban hành văn bản, quán triệt, tổ chức thực hiện pháp luật về việc cấp giấy phép xây dựng tại Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các quy định pháp luật về cấp giấy phép xây dựng tại Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân cấp huyện. Đánh giá việc thực hiện các quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, kết quả giải quyết cấp giấy phép xây dựng tại Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc khác.

- Kiến nghị của Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

c) Việc thực hiện các quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Xây dựng

- Việc triển khai, ban hành văn bản, quán triệt, tổ chức thực hiện pháp luật về việc thực hiện các quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Xây dựng tại Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Xây dựng tại Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân cấp huyện. Đánh giá việc thực hiện các quy định về thẩm quyền, trình tự, hồ sơ giải quyết theo các quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Xây dựng tại Sở

Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc khác.

- Kiến nghị của Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

2. Địa điểm, thời gian thực hiện

Việc thực hiện pháp luật về thẩm định dự án, thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng, kiểm tra công tác nghiệm thu; pháp luật về cấp giấy phép xây dựng; pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Xây dựng tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân cấp huyện được tiến hành bằng hình thức kiểm tra trực tiếp tại một số Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cụ thể như sau:

- Sở Xây dựng và một số quận, huyện, thị xã trực thuộc tỉnh trên địa bàn các tỉnh: Hà Giang, Lạng sơn, Lâm đồng.

Thời gian tiến hành kiểm tra, nắm bắt tình hình thực hiện pháp luật tại các địa phương nêu trên dự kiến vào quý II, quý III năm 2018.

3. Tổ chức thực hiện

3.1. Vụ Pháp chế có trách nhiệm:

- Đề xuất thành lập các Tổ công tác thực hiện việc theo dõi trực tiếp tình hình thi hành pháp luật về các lĩnh vực trọng tâm năm 2018;

- Chủ trì xây dựng, tổng hợp báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 báo cáo Lãnh đạo Bộ Xây dựng và Bộ Tư pháp trước ngày 30/10/2018.

3.2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được lấy từ ngân sách nhà nước và nguồn hỗ trợ khác (nếu có). Căn cứ Kế hoạch này, Vụ Pháp chế có trách nhiệm đề xuất kinh phí cụ thể trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt. Văn phòng Bộ có trách nhiệm bảo đảm kinh phí, phương tiện đi lại cho hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo Kế hoạch này./.

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi