Quyết định 1206/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH NƯỚC

------------

Số: 1206/QĐ-CTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2019

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam

---------------------------

CHỦ TỊCH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 264/TTr-CP ngày 25/6/2019,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với 350 cá nhân hiện đang cư trú tại tỉnh Quảng Trị (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các cá nhân có tên trong Danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

Đặng Thị Ngọc Thịnh

 

 

 

DANH SÁCH

CÁC CÔNG DÂN LÀO HIỆN CƯ TRÚ TẠI QUẢNG TRỊ

ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ CHO NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM

(Kèm theo Quyết định số 1206/QĐ-CTN ngày 19 tháng 7 năm 2019

của Chủ tịch nước)

 

 1.  

Hồ Văn Ưm, sinh năm 1950 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ba Lin, xã A Túc, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Ưm

 

 Giới tính: Nam

 1.  

Hồ Thị Char, sinh năm 1955 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ba Lin, xã A Túc, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Chén

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Văn Vuông, sinh năm 1998 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ba Lin, xã A Túc, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Viêng

 

 Giới tính: Nam

 1.  

Hồ Văn Viết, sinh năm 2002 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ba Lin, xã A Túc, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Vưng

 

 Giới tính: Nam

 1.  

Hồ Văn Vắng, sinh năm 2005 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ba Lin, xã A Túc, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Văng

 

 Giới tính: Nam

 

 1.  

Hồ Văn Moong, sinh ngày 01/01/1929 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Húc, xã A Túc, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Moong

 

 Giới tính: Nam

 1.  

Hồ Thị Rư, sinh năm 1959 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Húc, xã A Túc, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Rư

 Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Thắng, sinh năm 1995 tại Lào

Hiện trú tại: xã A Túc, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Thăng

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Hăng, sinh năm 2005 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Húc, xã A Túc, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Hăng

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Lăng, sinh năm 2011 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Húc, xã A Túc, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Lăng

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Thịnh, sinh năm 1988 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Húc, xã A Túc, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Thịnh

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Thung, sinh năm 1995 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Húc, xã A Túc, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Thung

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Tử, sinh ngày 10/4/1992 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ba Lin, xã A Túc, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Tử

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Thoi, sinh năm 1997 tại Lào

Hiện trú tại: Kỳ Nơi, xã A Túc, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Thoi

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Pệc, sinh năm 1995 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Húc, xã A Túc, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Pệc

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Mối, sinh năm 1991 tại Lào

Hiện trú tại: A Sau, xã A Túc, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Mối

 Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Li Eng, sinh ngày 01/01/1981 tại Lào

Hiện trú tại: Kỳ Nơi, xã A Túc, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Liêng

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Rưm, sinh năm 1994 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Húc, xã A Túc, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Rưm

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Hưn, sinh ngày 01/01/1993 tại Lào

Hiện trú tại: A Sau, xã A Túc, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Hưn

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị C.P.Long, sinh năm 1998 tại Lào

Hiện trú tại: A Sau, xã A Túc, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Long

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Xâng, sinh năm 1979 tại Lào

Hiện trú tại: Kỳ Môi, xã A Túc, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Xâng

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Kho, sinh ngày 06/10/1997 tại Lào

Hiện trú tại: Ra Hang, xã A Túc, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Kho

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị K.Nưm, sinh ngày 01/01/1994 tại Lào

Hiện trú tại: Lìa, xã A Túc, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị K.Nưm

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Chiến, sinh năm 1983 tại Lào

Hiện trú tại: Tôn Ba Linh, xã A Túc, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Chiến

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Thố, sinh ngày 14/11/1989 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Húc, xã A Túc, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Thố

 Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Thiêm, sinh năm 1996 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ba Linh, xã A Túc, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Thiêm

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Hin, sinh năm 1996 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Húc, xã A Túc, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Hin

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Hun, sinh năm 1985 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Húc, xã A Túc, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Hun

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Ba, sinh năm 1997 tại Lào

Hiện trú tại: Ra Hang, xã A Túc, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Ba

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Thim, sinh năm 1997 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ba Linh, xã A Túc, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Thim

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Căn Rôi, sinh năm 1986 tại Lào

Hiện trú tại: Ra Hang, xã A Túc, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Căn Rôi

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Văn Phía, sinh năm 1986 tại Lào

Hiện trú tại: A Xóc, xã A Túc, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Phía

 

 Giới tính: Nam

 1.  

Hồ Văn Tua, sinh năm 1977 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ba Linh, xã A Túc, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Tua

 

 Giới tính: Nam

 1.  

Hồ Thị Mậc, sinh năm 1995 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ba Linh, xã A Túc, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Mậc

 Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Hậu, sinh năm 1997 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ba Linh, xã A Túc, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Hậu

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Mịc, sinh năm 1995 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Húc, xã A Túc, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Mic

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị A Lát, sinh năm 1981 tại Lào

Hiện trú tại: Pa Lu, xã A Túc, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị A Lát

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Chịu, sinh ngày 16/6/1994 tại Lào

Hiện trú tại: A Sau, xã A Túc, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Chịu

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Xâm Bét, sinh năm 1960 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Troang Thượng, Xy, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Xâm Bét

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Nang, sinh năm 1986 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Troang Thượng, Xy, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Nang

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Lô, sinh năm 1975 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ra Man, Xy, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Lô

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Văn Chọn, sinh năm 2000 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ra Man, Xy, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Chọn

 

 Giới tính: Nam

 1.  

Hồ Văn Lẩy, sinh năm 1978 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ta Nua, Xy, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Lẩy

 Giới tính: Nam

 1.  

Hồ Thị Đen, sinh năm 1981 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ta Nua, Xy, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Đen

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Phưn, sinh năm 1993 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ra Man, Xy, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Phưn

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Rương, sinh năm 1994 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ra Man, Xy, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Rương

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Định, sinh năm 1988 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Troan Thượng, Xy, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Định

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Luôn, sinh năm 1989 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ra Man, Xy, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Luôn

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Pa Nhê, sinh năm 1987 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ra Man, Xy, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Pa Nhê

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Chơn, sinh năm 1993 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Troan Ô, Xy, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Chơn

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Lơ, sinh năm 1981 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ra Man, Xy, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Lơ

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Chưn, sinh năm 1996 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ra Man, Xy, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Chưn

 Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Nghi, sinh năm 1986 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ra Man, Xy, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Nghi

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Biên, sinh năm 1986 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ra Man, Xy, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Biên

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Lộc, sinh ngày 01/01/1996 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Troan Ô, Xy, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Lộc

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Phơi, sinh năm 1989 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ta Nua, Xy, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Phơi

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Keo Khăm, sinh ngày 01/01/1979 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ra Man, Xy, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Keo Khăm

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Pan, sinh năm 1996 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ta Nua, Xy, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Pan

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Nêng, sinh năm 1981 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ra Man, Xy, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Nêng

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Ta Lư, sinh ngày 01/01/1985 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ra Man, Xy, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Ta Lư

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Neng, sinh năm 1979 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Troan Ô, Xy, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Neng

 Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Nương, sinh ngày 01/01/1996 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ta Nua, Xy, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Nương

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Tơn, sinh năm 1973 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Troan Thượng, Xy, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Tơn

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Cửi, sinh năm 1989 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Troan Thượng, Xy, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Cửi

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Sơi, sinh ngày 01/01/1965 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ra Man, Xy, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Sơi

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Cum, sinh ngày 15/01/1974 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Troan Ô, Xy, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Cum

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Phôn, sinh ngày 15/5/1993 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Troan Thượng, Xy, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Phôn

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị A Xôn, sinh năm 1985 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Troan Ô, Xy, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị A Xôn

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Lây, sinh năm 1986 tại Lào

Hiện trú tại: Thông Troan Thượng, Xy, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Lây

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Hên, sinh năm 1988 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn XiCơReo, Xy, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Hên

 Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Hưn, sinh năm 1983 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn XiCơReo, Xy, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Hưn

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Ba La, sinh năm 1979 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Xi La, Xy, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Ba La

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Veng, sinh năm 1986 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Troan Thượng, Xy, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Veng

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Nang, sinh năm 1983 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Xi La, Xy, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Nang

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Diệp, sinh năm 1978 tại Lào

Hiện trú tại: Tăng Quan, A Xing, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Diệp

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Kia, sinh năm 2002 tại Lào

Hiện trú tại: Tăng Quan, A Xing, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Kia

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Kiều, sinh năm 2007 tại Lào

Hiện trú tại: Tăng Quan, A Xing, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Kiều

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Văn Xôm, sinh năm 2009 tại Lào

Hiện trú tại: Tăng Quan, A Xing, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Xôm

 

 Giới tính: Nam

 1.  

Hồ Văn Chồn, sinh năm 1943 tại Lào

Hiện trú tại: Kỷ Rỷ, A Xing, Hướng Há, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Chồn

 Giới tính: Nam

 1.  

Hồ Thị Chữ, sinh năm 1945 tại Lào

Hiện trú tại: Kỷ Rỷ, A Xing, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Chữ

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Văn Noi, sinh ngày 25/12/1987 tại Lào

Hiện trú tại: Kỷ Rỷ, A Xing, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Noi

 

 Giới tính: Nam

 1.  

Hồ Văn Minh, sinh năm 1976 tại Lào

Hiện trú tại: Bản A Cha, A Xing, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Minh

 

 Giới tính: Nam

 1.  

Hồ Thị Dung, sinh năm 1978 tại Lào

Hiện trú tại: Bản A Cha, A Xing, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Dung

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Văn Bằng, sinh năm 1999 tại Lào

Hiện trú tại: Bản A Cha, A Xing, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Bằng

 

 Giới tính: Nam

 1.  

Hồ Văn Buôn, sinh ngày 12/12/2003 tại Lào

Hiện trú tại: Bản A Cha, A Xing, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Buôn

 

 Giới tính: Nam

 1.  

Hồ Thị Bảy, sinh ngày 14/8/2005 tại Việt Nam

Hiện trú tại: Bản A Cha, A Xing, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Bảy

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Deng, sinh năm 1976 tại Lào

Hiện trú tại: Bản A Cha, A Xing, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Deng

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Văn Cam, sinh ngày 19/5/2000 tại Lào

Hiện trú tại: Bản A Cha, A Xing, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Cam

 Giới tính: Nam

 1.  

Hồ Văn Linh, sinh năm 1993 tại Lào

Hiện trú tại: Tăng Quan, A Xing, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Linh

 

 Giới tính: Nam

 1.  

Hồ Thị Dáy, sinh năm 1994 tại Lào

Hiện trú tại: Tăng Quan, A Xing, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Dáy

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Hơi, sinh ngày 18/01/2014 tại Quảng Trị

Hiện trú tại: Tăng Quan, A Xing, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Hơi

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Văn Hùng, sinh ngày 27/6/2016 tại Quảng Trị

Hiện trú tại: Tăng Quan, A Xing, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Hùng

 

 Giới tính: Nam

 1.  

Hồ Văn Nâm, sinh năm 1982 tại Lào

Hiện trú tại: A Xing, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Nâm

 

 Giới tính: Nam

 1.  

Hồ Thị Vang, sinh năm 1983 tại Lào

Hiện trú tại: Bản A Mor, A Xing, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Vang

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Dinh, sinh ngày 20/10/1974 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Cu Rông, A Xing, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Dinh

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Văn Văng, sinh ngày 02/01/1997 tại Lào

Hiện trú tại: Bản A Mor, A Xing, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Văng

 

 Giới tính: Nam

 1.  

Hồ Thị Phieng, sinh năm 1987 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Cu Rông, A Xing, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Phiêng

 Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Cam, sinh năm 1948 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Cu Rông, A Xing, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Cam

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Me, sinh năm 1978 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ki Ri, A Xing, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Me

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Mi, sinh năm 1994 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn A Tuông, A Xing, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Mi

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Dưm, sinh năm 1981 tại Lào

Hiện trú tại: A Tuồng, A Xing, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Dưm

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Thạch, sinh năm 1989 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn A Cha, A Xing, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Thạch

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Văn Vương, sinh ngày 01/11/1980 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Tăng Quan 1, A Xing, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Vương

 

 Giới tính: Nam

 1.  

Hồ Thị A Nhum, sinh năm 1997 tại Lào

Hiện trú tại: Bản A Mor, A Xing, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị A Nhum

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Cum, sinh năm 1996 tại Lào

Hiện trú tại: Bản A Mor, A Xing, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Cum

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Níp, sinh năm 1985 tại Lào

Hiện trú tại: Bản A Mor, A Xing, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Níp

 Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Văn Khó, sinh năm 1980 tại Lào

Hiện trú tại: Mã Lai, Hướng Phùng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Khó

 

 Giới tính: Nam

 1.  

Hồ Thị Rê, sinh năm 1963 tại Lào

Hiện trú tại: Mã Lai, Hướng Phùng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Rê

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Văn Neo, sinh năm 2005 tại Lào

Hiện trú tại: Mã Lai, Hướng Phùng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Neo

 

 Giới tính: Nam

 1.  

Hồ Thị Peng, sinh năm 2007 tại Lào

Hiện trú tại: Mã Lai, Hướng Phùng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Peng

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Pa Riu, sinh năm 1988 tại Lào

Hiện trú tại: Mã Lai, Hướng Phùng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Pa Riu

 

 Giới tính: Nam

 1.  

Hồ Thị Tát, sinh năm 1990 tại Lào

Hiện trú tại: Mã Lai, Hướng Phùng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Tát

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Nao, sinh năm 2009 tại Quảng Trị

Hiện trú tại: Mã Lai, Hướng Phùng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Nao

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Văn Khao, sinh năm 2011 tại Quảng Trị

Hiện trú tại: Mã Lai, Hướng Phùng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Khao

 

 Giới tính: Nam

 1.  

Hồ Văn Chan, sinh năm 1958 tại Lào

Hiện trú tại: Mã Lai, Hướng Phùng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Chan

 Giới tính: Nam

 1.  

Hồ Thị Bôn, sinh năm 1965 tại Lào

Hiện trú tại: Mã Lai, Hướng Phùng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Bôn

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Văn Cột, sinh năm 1980 tại Lào

Hiện trú tại: Mã Lai, Hướng Phùng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Cột

 

 Giới tính: Nam

 1.  

Hồ Thị Khăn, sinh năm 1982 tại Lào

Hiện trú tại: Mã Lai, Hướng Phùng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Khăn

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Băn, sinh năm 1983 tại Lào

Hiện trú tại: Mã Lai, Hướng Phùng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Bân

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Mó, sinh năm 1970 tại Lào

Hiện trú tại: Doa Cù, Hướng Phùng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Mó

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Tà Ơn, sinh năm 1988 tại Lào

Hiện trú tại: Doa Cù, Hướng Phùng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Tà Ơn

 

Giới tính: Nam

 1.  

Hồ Thị Như (Nư), sinh năm 1975 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Chênh Vênh, Hướng Phùng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Như

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Đam, sinh năm 1975 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Chênh Vênh, Hướng Phùng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Đam

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Hiền, sinh năm 1983 tại Lào

Hiện trú tại: Bụt Việt, Hướng Phùng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Hiền

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Xum, sinh năm 1980 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Cọp, Hướng Phùng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Xum

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Văn, sinh ngày 04/9/1984 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Chênh Vênh, Hướng Phùng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Văn

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Ka Ly, sinh năm 1966 tại Lào

Hiện trú tại: Mã Lai, Hướng Phùng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Ka Ly

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Lo, sinh ngày 01/01/1980 tại Lào

Hiện trú tại: Mã Lai, Hướng Phùng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Lo

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Chăn, sinh năm 1980 tại Lào

Hiện trú tại: Bụt Việt, Hướng Phùng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Chăn

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Mới, sinh năm 1996 tại Lào

Hiện trú tại: Bụt Việt, Hướng Phùng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Mới

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Mùng, sinh năm 1987 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Cợp, Hướng Phùng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Mùng

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Pheo, sinh năm 1992 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Cheng, Hướng Phùng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Pheo

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Mây, sinh năm 1976 tại Lào

Hiện trú tại: Bụt Việt, Hướng Phùng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Mây

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Xiên, sinh ngày 05/9/1992 tại Lào

Hiện trú tại: Doa Củ, Hướng Phùng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Xiên

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Lêng, sinh năm 1963 tại Lào

Hiện trú tại: Bụt Việt, Hướng Phùng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Lêng

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Xa Lôt, sinh năm 1986 tại Lào

Hiện trú tại: Doa Củ, Hướng Phùng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Xa Lốt

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị La Khan, sinh năm 1983 tại Lào

Hiện trú tại: Xa Ry, Hướng Phùng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Đương

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Tiều, sinh năm 1978 tại Lào

Hiện trú tại: Bụt Việt, Hướng Phùng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Tiều

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Mi, sinh năm 1976 tại Lào

Hiện trú tại: Bụt Việt, Hướng Phùng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Mi

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Xưa, sinh năm 1978 tại Lào

Hiện trú tại: Doa Cù, Hướng Phùng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Xưa

Giới tính: Nam

 1.  

Hồ Thị Hom, sinh năm 1991 tại Lào

Hiện trú tại: Doa Cù, Hướng Phùng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Hom

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Xa Miên, sinh năm 1983 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Cù Bai, Hướng Lập, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Xa Miên

 

Giới tính: Nam

 1.  

Hồ Thị Nơ, sinh năm 1985 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Cù Bai, Hướng Lập, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Nơ

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Xăm Khăm, sinh năm 2008 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Cù Bai, Hướng Lập, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Xăm Khăm

 

Giới tính: Nam

 1.  

Hồ Salavan, sinh năm 2009 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Cù Bai, Hướng Lập, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Salavan

 

Giới tính: Nam

 1.  

Hồ Thị Gian, sinh năm 2012 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Cù Bai, Hướng Lập, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Gian

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Văn Mơi, sinh ngày 01/01/1992 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Cù Bai, Hướng Lập, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Mơi

 

Giới tính: Nam

 1.  

Hồ Văn Hùng, sinh ngày 19/8/2000 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Cù Bai, Hướng Lập, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Hùng

 

Giới tính: Nam

 1.  

Hồ Thị Hai, sinh ngày 02/9/2001 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Cù Bai, Hướng Lập, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Hai

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Hà, sinh ngày 16/10/2003 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Cù Bai, Hướng Lập, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Hà

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Văn Thoi, sinh năm 2008 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Cù Bai, Hướng Lập, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Thái

 

Giới tính: Nam

 1.  

Hồ Ta Nga, sinh ngày 01/01/1960 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Ta Păng, Hướng Lập, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Ta Nga

 

Giới tính: Nam

 1.  

Hồ Thị Hoa, sinh năm 1961 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Ta Păng, Hướng Lập, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Hoa

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Văn Sâm, sinh ngày 04/7/2001 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Ta Păng, Hướng Lập, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Sâm

 

Giới tính: Nam

 1.  

Hồ Văn Tuân, sinh năm 1975 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Sê Pu, Hướng Lập, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Tuân

 

Giới tính: Nam

 1.  

Hồ Thị Đương, sinh năm 1980 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Sê Pu, Hướng Lập, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Đương

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Vung, sinh ngày 02/01/2001 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Sê Pu, Hướng Lập, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Vung

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Von, sinh năm 2004 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Sê Pu, Hướng Lập, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Von

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Ven, sinh năm 2006 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Sê Pu, Hướng Lập, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Ven

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Văn Vinh, sinh năm 2009 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Sê Pu, Hướng Lập, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Vinh

 

Giới tính: Nam

 1.  

Hồ Thị Đăn, sinh năm 1997 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Cù Bai, Hướng Lập, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Đăn

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Thai, sinh năm 1975 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Ta Păng, Hướng Lập, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Thai

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Tuyết, sinh năm 1991 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Tri, Hướng Lập, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Tuyết

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Hơ, sinh năm 1993 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Ta Păng, Hướng Lập, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Hơ

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Bơn, sinh năm 1986 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Ta Păng, Hướng Lập, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là:

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Văn Diên, sinh năm 1975 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Sê Pu, Hướng Lập, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Diên

 

Giới tính: Nam

 1.  

Hồ Văn Thường, sinh năm 1980 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Ta Păng, Hướng Lập, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Thường

Giới tính: Nam

 1.  

Hồ Văn Đạo, sinh năm 1990 tại Lào

Hiện trú tại: Tà Puồng, Hướng Việt, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Đạo

 

Giới tính: Nam

 1.  

Hồ Văn Cháo, sinh ngày 01/01/1997 tại Lào

Hiện trú tại: Tà Puồng, Hướng Việt, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Cháo

 

Giới tính: Nam

 1.  

Hồ Văn Phất, sinh năm 1958 tại Lào

Hiện trú tại: Tà Puồng, Hướng Việt, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Phất

 

Giới tính: Nam

 1.  

Hồ Thị Phèo, sinh năm 1988 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Chai, Hướng Việt, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Phèo

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Văn Ai, sinh năm 1971 tại Lào

Hiện trú tại: Tà Rùng, Hướng Việt, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Ai

 

Giới tính: Nam

 1.  

Hồ Thị Say, sinh năm 1995 tại Lào

Hiện trú tại: Xà Đưng, Hướng Việt, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Say

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Lâm, sinh năm 1990 tại Lào

Hiện trú tại: Tà Rùng, Hướng Việt, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Lâm

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Răng, sinh năm 1985 tại Lào

Hiện trú tại: Tà Rùng, Hướng Việt, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Răng

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Yên, sinh năm 1986 tại Lào

Hiện trú tại: Tà Rùng, Hướng Việt, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Yên

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Phiều, sinh năm 1982 tại Lào

Hiện trú tại: Ka Tiêng, Hướng Việt, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Phiều

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Tông, sinh năm 1988 tại Lào

Hiện trú tại: Ka Tiêng, Hướng Việt, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Tông

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Ác, sinh ngày 01/01/1986 tại Lào

Hiện trú tại: Ka Tiêng, Hướng Việt, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Ác

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Lơ, sinh năm 1990 tại Lào

Hiện trú tại: Tà Rùng, Hướng Việt, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Lơ

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Ở, sinh năm 1995 tại Lào

Hiện trú tại: Tà Rùng, Hướng Việt, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Ở

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Văn, sinh ngày 01/01/1989 tại Lào

Hiện trú tại: Tà Puồng, Hướng Việt, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Văn

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Mắt, sinh năm 1989 tại Lào

Hiện trú tại: Úp Ly 2, xã Thuận, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Mắt

 

Giới tính: Nam

 1.  

Hồ Thị Cửi, sinh năm 1968 tại Lào

Hiện trú tại: Úp Ly 2, xã Thuận, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Cửi

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Văn Thiếu, sinh năm 2011 tại Lào

Hiện trú tại: Úp Ly 2, xã Thuận, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Hiếu

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Văn Thái, sinh năm 2012 tại Lào

Hiện trú tại: Úp Ly 2, xã Thuận, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Thái

 

Giới tính: Nam

 1.  

Hồ Thị Thảo Ly, sinh năm 2014 tại Lào

Hiện trú tại: Úp Ly 2, xã Thuận, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Thảo Ly

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Pa Lất, sinh năm 1992 tại Lào

Hiện trú tại: Bản 7, xã Thuận, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Pa Lất

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Trung, sinh năm 1990 tại Lào

Hiện trú tại: Bản 7, xã Thuận, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Trung

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Hâm, sinh năm 1982 tại Lào

Hiện trú tại: Bản 7, xã Thuận, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Hâm

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Ring, sinh năm 1995 tại Lào

Hiện trú tại: Bản 1, xã Thuận, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Ring

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Xa Lốt, sinh năm 1995 tại Lào

Hiện trú tại: Úp Ly 2, xã Thuận, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Xa Lốt

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Thư, sinh năm 1987 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Giai, xã Thuận, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Thư

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị K Rơng, sinh năm 1994 tại Lào

Hiện trú tại: Bản 1, xã Thuận, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Rơng

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Mưng, sinh năm 1990 tại Lào

Hiện trú tại: Úp Ly 2, xã Thuận, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Mưng

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Phăn, sinh năm 1991 tại Lào

Hiện trú tại: Úp Ly 2, xã Thuận, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Phăn

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Sao, sinh năm 1995 tại Lào

Hiện trú tại: Bản 2, xã Thuận, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Sao

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Phêng, sinh năm 1984 tại Lào

Hiện trú tại: Bản 5, xã Thuận, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Phêng

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Xa Lã, sinh năm 1995 tại Lào

Hiện trú tại: Bản 2, xã Thuận, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Xa Lã

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Lăng, sinh năm 1995 tại Lào

Hiện trú tại: Bản 5, xã Thuận, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Lăng

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Khăm, sinh ngày 10/11/1980 tại Lào

Hiện trú tại: Bản 6, xã Thuận, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Khăm

 

Giới tính: Nam

 1.  

Hồ Thị Căn Đêng, sinh năm 1977 tại Lào

Hiện trú tại: Bản 6, xã Thuận, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Căn Đêng

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Meo, sinh ngày 01/01/1980 tại Lào

Hiện trú tại: Bản 7, xã Thuận, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Meo

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị May, sinh năm 1994 tại Lào

Hiện trú tại: Bản 7, xã Thuận, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị May

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Tà Nhìn, sinh năm 1987 tại Lào

Hiện trú tại: Bản 5, xã Thuận, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Tà Nhìn

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Ving, sinh năm 1991 tại Lào

Hiện trú tại: Bản 4, xã Thuận, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Vinh

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Xa Ỷ, sinh ngày 01/01/1996 tại Lào

Hiện trú tại: Bản 4, xã Thuận, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Xa Ỷ

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Ô, sinh năm 1997 tại Lào

Hiện trú tại: Bản 6, xã Thuận, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Ô

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Số, sinh năm 1987 tại Lào

Hiện trú tại: Bản 2, xã Thuận, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Số

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Căn, sinh năm 1961 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Giai, xã Thuận, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Căn

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Chơng, sinh năm 1984 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Giai, xã Thuận, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Chơng

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị A Reng, sinh ngày 01/01/1991 tại Lào

Hiện trú tại: Úp Ly 2, xã Thuận, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị A Reng

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Ét, sinh ngày 01/01/1979 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Giai, xã Thuận, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Ét

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Veng, sinh ngày 01/01/1987 tại Lào

Hiện trú tại: Bản 3, xã Thuận, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Veng

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Chung, sinh năm 1985 tại Lào

Hiện trú tại: Bản 2, xã Thuận, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Chung

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Điêng, sinh năm 1986 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Thanh 1, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Điêng

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Pa Le, sinh năm 1984 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Thanh 1, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Pa Le

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Dềng, sinh năm 2005 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Thanh 1, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Dềng

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Văn Phiên, sinh năm 2013 tại Việt Nam

Hiện trú tại: Bản Thanh 1, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Phiên

 

Giới tính: Nam

 1.  

Hồ Thị Pươn, sinh năm 1984 tại Lào

Hiện trú tại: Bản 10, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Pươn

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Thiết, sinh năm 2001 tại Lào

Hiện trú tại: Bản 10, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Thiết

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ La Ham, sinh năm 1948 tại Lào

Hiện trú tại: Bản 9, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ La Ham

 

Giới tính: Nam

 1.  

Hồ Thị Hing, sinh năm 1947 tại Lào

Hiện trú tại: Bản 9, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Hing

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Văn Pan, sinh năm 1985 tại Lào

Hiện trú tại: Bản 9, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Pan

 

Giới tính: Nam

 1.  

Hồ Văn Hiền, sinh năm 1993 tại Lào

Hiện trú tại: Bản 9, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Hiền

 

Giới tính: Nam

 1.  

Hồ Thị Choi, sinh năm 1986 tại Lào

Hiện trú tại: Bản 9, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Choi

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ A Liêm, sinh ngày 01/01/1974 tại Lào

Hiện trú tại: A Ho, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ A Liêm

 

Giới tính: Nam

 1.  

Hồ Ta Rang, sinh năm 1976 tại Lào

Hiện trú tại: A Ho, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Ta Rang

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Bô Xy, sinh năm 2004 tại Lào

Hiện trú tại: A Ho, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Bô Xy

 

Giới tính: Nam

 1.  

Hồ Văn Ly, sinh năm 2006 tại Lào

Hiện trú tại: A Ho, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Ly

Giới tính: Nam

 1.  

Hồ Thị Lơ, sinh năm 1976 tại Lào

Hiện trú tại: A Ho, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Lơ

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Bùi, sinh năm 2004 tại Lào

Hiện trú tại: A Ho, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Bùi

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Văn Van, sinh năm 2005 tại Lào

Hiện trú tại: A Ho, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Van

 

Giới tính: Nam

 1.  

Hồ Thị Phất, sinh ngày 01/01/1980 tại Lào

Hiện trú tại: Thanh 1, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Phất

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Thương, sinh năm 2002 tại Lào

Hiện trú tại: Thanh 1, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Thương

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Văn Thiên, sinh năm 2007 tại Lào

Hiện trú tại: Thanh 1, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Thiên

 

Giới tính: Nam

 1.  

Hồ Thị Hum, sinh năm 1970 tại Lào

Hiện trú tại: Ta Nua Cô, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Hum

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Cô Lô, sinh ngày 01/01/1957 tại Lào

Hiện trú tại: Ta Nua Cô, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Cô Lô

 

Giới tính: Nam

 1.  

Hồ Thị Thỏ, sinh năm 1978 tại Lào

Hiện trú tại: Pa Lọ Vạc, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Thỏ

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Cửi, sinh năm 1993 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Xung, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Cửi

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Đun, sinh năm 1996 tại Lào

Hiện trú tại: Thanh 1, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Đun

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Đơn, sinh năm 1974 tại Lào

Hiện trú tại: Thanh 1, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Đơn

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Xa Ráy, sinh năm 1981 tại Lào

Hiện trú tại: Thanh 1, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Xa Rai

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Rin, sinh năm 1969 tại Lào

Hiện trú tại: Pa Lọ Vạc, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Rin

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Lịch, sinh năm 1993 tại Lào

Hiện trú tại: Bản 9, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Lịch

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Pa La, sinh ngày 01/01/1987 tại Lào

Hiện trú tại: Bản 10, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Pa La

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Măm, sinh năm 1997 tại Lào

Hiện trú tại: Bản 8, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Măm

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Cu Lin, sinh ngày 01/01/1982 tại Lào

Hiện trú tại: Bản 4, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Cu Lin

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Phêm, sinh năm 1987 tại Lào

Hiện trú tại: Bản 9, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Phêm

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Pông, sinh năm 1977 tại Lào

Hiện trú tại: Bản 8, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Pông

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thoong, sinh năm 1983 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Pa Lọ Ô, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thoong

 

Giới tính: Nam

 1.  

Hồ Thị Nưng, sinh ngày 01/01/1992 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Thanh 1, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Nưng

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Cưng, sinh năm 1990 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Thanh 1, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Cưng

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Kỷ, sinh năm 1993 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Ta Nua Cô, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Kỷ

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Yên, sinh ngày 20/11/1988 tại Lào

Hiện trú tại: Bản 9, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Yên

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị La Vy, sinh năm 1997 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Thanh 4, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị La Vy

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Vang, sinh năm 1988 tại Lào

Hiện trú tại: Bản 9, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Văng

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Tía, sinh ngày 01/01/1995 tại Lào

Hiện trú tại: Bản 9, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Tía

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Hinh, sinh năm 1989 tại Lào

Hiện trú tại: Thanh 1, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Hinh

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Cá, sinh năm 1974 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Pa Lọ Ô, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Cá

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị A Lêu, sinh năm 1984 tại Lào

Hiện trú tại: Bản 10, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị A Lêu

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Vân Đi, sinh năm 1985 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Ta Nua Cô, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Vân Đi

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Nai, sinh năm 1980 tại Lào

Hiện trú tại: Bản 10, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Nai

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Xa Ê, sinh năm 1986 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Ta Nua Cô, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Xa Ê

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Phương, sinh năm 1988 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Thanh 1, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Phương

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Xa Địch, sinh năm 1989 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Thanh 1, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Xa Đích

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Cơi, sinh năm 1972 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Pa Lọ Ô, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Cơi

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Ta Đeo, sinh năm 1986 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Thanh 1, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Ta Đeo

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Diện, sinh ngày 01/01/1996 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Thanh 1, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Diện

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Mai, sinh năm 1997 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Thanh 1, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Mai

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Cất, sinh năm 1986 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Thanh 1, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Cất

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ A Xuôm, sinh năm 1991 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Ta Nua Cô, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị A Xuôm

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Pát, sinh năm 1985 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Thanh 1, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Pát

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Chông, sinh năm 1974 tại Lào

Hiện trú tại: Bản 10, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Chông

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Hồng, sinh ngày 01/01/1997 tại Lào

Hiện trú tại: Bản 9, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Hồng

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Lứu, sinh ngày 01/01/1984 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Thanh 4, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Lứu

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Đương, sinh năm 1978 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Pa Lọ Vạc, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Đương

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Nhoang, sinh năm 1998 tại Lào

Hiện trú tại: Bản 10, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Nhoang

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Phể, sinh năm 1988 tại Lào

Hiện trú tại: Bản 9, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Phể

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Xa Âm, sinh năm 1999 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn A Ho, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Xa Âm

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Choai, sinh ngày 01/01/1994 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn A Ho, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Choai

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Cất, sinh năm 1983 tại Lào

Hiện trú tại: Bản 9, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Cất

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Nơi, sinh năm 1987 tại Lào

Hiện trú tại: Ta Nua Cô, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Nơi

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Lứa, sinh ngày 01/01/1986 tại Lào

Hiện trú tại: Thanh 1, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Lứa

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị A Nhum, sinh năm 1969 tại Lào

Hiện trú tại: Pa Lọ Ô, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị A Nhum

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Ba Lai, sinh năm 1972 tại Lào

Hiện trú tại: Thanh 1, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Ba Lai

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Châu, sinh năm 1965 tại Lào

Hiện trú tại: Pa Lọ Vạc, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Châu

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Ta Lử, sinh năm 1975 tại Lào

Hiện trú tại: Thanh 10, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Ta Lử

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Loa, sinh năm 1970 tại Lào

Hiện trú tại: Bản 8, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Loa

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Loi, sinh năm 1986 tại Lào

Hiện trú tại: Thanh 10, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Loi

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Lê, sinh năm 1985 tại Lào

Hiện trú tại: Thanh 4, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Lê

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Dooc, sinh năm 1979 tại Lào

Hiện trú tại: Thanh 1, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Dooc

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Lương, sinh năm 1974 tại Lào

Hiện trú tại: Thanh 1, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Lương

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Ảy, sinh năm 1978 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Xung, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Ảy

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Pệc, sinh năm 1995 tại Lào

Hiện trú tại: Bản A Ho, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Hằng

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Vàng, sinh năm 1985 tại Lào

Hiện trú tại: Bản 9, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Vàng

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Năng, sinh ngày 01/01/1998 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Ta Nua Cô, Thanh, Hướng Hóa,

Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Năng

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Nhòa, sinh ngày 15/10/1983 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Thanh 1, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Nhòa

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Hòa, sinh năm 1980 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ba Lòng, Ba Tầng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Hòa

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Tiền, sinh năm 1996 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ba Lòng, Ba Tầng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Tiền

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Mu, sinh năm 1992 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Xa Rô, Ba Tầng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Mu

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Văn Lữ, sinh năm 1987 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Xa Tuồng, Ba Tầng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Lữ

 

Giới tính: Nam

 1.  

Hồ Thị Ổi, sinh năm 1986 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Vầng, Ba Tầng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Ôi

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Căn Ta, sinh năm 1987 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Xa Tuông, Ba Tầng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Căn Ta

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Đám, sinh năm 1974 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Loa, Ba Tầng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Đám

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Mơi, sinh năm 1979 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Loa, Ba Tầng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Mơi

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Ngân, sinh năm 1996 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Loa, Ba Tầng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Ngân

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Lành, sinh năm 1976 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ba Lòng, Ba Tầng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Lành

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Ray, sinh năm 1994 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ba Lòng, Ba Tầng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Ray

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Hà, sinh năm 1986 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ba Tầng, Ba Tầng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Hà

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Thuận, sinh ngày 01/01/1994 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Loa, Ba Tầng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Thuận

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Tỷ, sinh năm 1985 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ba Lòng, Ba Tầng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Tỷ

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Bong, sinh năm 1983 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Vầng, Ba Tầng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Bong

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Văn Chua, sinh năm 1988 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Xa Tuông, Ba Tầng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Chua

 

Giới tính: Nam

 1.  

Hồ Thị Máy, sinh năm 1992 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Loa, Ba Tầng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Máy

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Ta Ước, sinh năm 1986 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Loa, Ba Tầng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Ta Ước

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị A Sát, sinh năm 1979 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Loa, Ba Tầng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị A Sát

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Văn Xư Lừng, sinh năm 1952 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Loa, Ba Tầng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Xư Lừng

 

Giới tính: Nam

 1.  

Hồ Thị Hằng, sinh năm 1995 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Xa Tuông, Ba Tầng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Hằng

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Bông, sinh năm 1993 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Loa, Ba Tầng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Bông

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Tùn, sinh năm 1985 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Loa, Ba Tầng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Tùn

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Xay, sinh ngày 01/01/1996 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ba Lòng, Ba Tầng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Xay

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Tưng, sinh năm 1988 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ba Lòng, Ba Tầng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Tưng

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Mớt, sinh năm 1996 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Xa Tuông, Ba Tầng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Mớt

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Chông, sinh năm 1988 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Xa Tuông, Ba Tầng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Chông

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Lan, sinh năm 1994 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ba Lòng, Ba Tầng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Lan

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Hậu, sinh năm 1996 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ba Lòng, Ba Tầng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Hậu

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Lan, sinh năm 1981 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Xa Tuông, Ba Tầng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Lan

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Rai, sinh năm 1987 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Loa, Ba Tầng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Rai

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Rương, sinh năm 1992 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Vầng, Ba Tầng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Rương

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị A Ram, sinh năm 1986 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Loa, Ba Tầng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị A Ram

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Văn Hiếu, sinh năm 1986 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Xa Tuông, Ba Tầng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Hiếu

 

Giới tính: Nam

 1.  

Hồ Văn Bun May, sinh năm 1993 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Vầng, Ba Tầng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Bun May

 

Giới tính: Nam

 1.  

Hồ Thị A Dỗ, sinh năm 1980 tại Lào

Hiện trú tại: Thông Loa, Ba Tầng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị A Dỗ

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Văn Hên, sinh năm 1992 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Xa Tuông, Ba Tầng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Hên

 

Giới tính: Nam

 1.  

Hồ Thị Chưn, sinh năm 1990 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ba Tầng, Ba Tầng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Chưn

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Phết, sinh năm 1994 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Loa, Ba Tầng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Phết

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Theo, sinh năm 1991 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Loa, Ba Tầng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Theo

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Chơn, sinh năm 1994 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Trùm, Ba Tầng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Chơn

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Hồng, sinh năm 1982 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Loa, Ba Tầng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Hồng

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Nai, sinh năm 1975 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Lao, Ba Tầng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Nai

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Son, sinh năm 1987 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Vầng, Ba Tầng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Son

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Hiếp, sinh năm 1981 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ba Tầng, Ba Tầng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Hiếp

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Hâm, sinh năm 1975 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Loa, Ba Tầng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Hâm

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Thông, sinh năm 1994 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ba Tầng, Ba Tầng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Thông

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Héc, sinh năm 1994 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Loa, Ba Tầng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Héc

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Bia, sinh năm 1969 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Xa Tuông, Ba Tầng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Bia

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Pa, sinh năm 1997 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Măng Son, Ba Tầng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Pa

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Tải, sinh năm 1987 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Loa, Ba Tầng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Tải

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Két, sinh năm 1996 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Loa, Ba Tầng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Két.

Giới tính: Nữ

 

                                                                    

thuộc tính Quyết định 1206/QĐ-CTN

Quyết định 1206/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam
Cơ quan ban hành: Chủ tịch nướcSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1206/QĐ-CTNNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đặng Thị Ngọc Thịnh
Ngày ban hành:19/07/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tư pháp-Hộ tịch
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 1206/QĐ-CTN

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi