Quyết định 1204/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho trở lại quốc tịch Việt Nam

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

Số: 1204/QĐ-CTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO TRỞ LẠI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

---------

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 261/TTr-CP ngày 25/6/2019,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Cho trở lại quốc tịch Việt Nam đối với:

Bà Chen, Yu-Tieh, sinh ngày 05/3/1973 tại Vĩnh Long

Có tên gọi Việt Nam là: Trần Ngọc Điệp

Hiện cư trú tại: số 19, tổ 2, khóm 5, thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH

Đặng Thị Ngọc Thịnh

 

 

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực